13. Nejvyšší hofmistr království českého napomíná s nařízení královského administrátora a faráře Pražské, aby se pokojně mesi sebou chovali.

1592, 18. března. — Opis souč. v arch. arcib. Pražsk. sub Reg. a. 1594.

Léta XCII. v středu před květnou nedělí z poručení JMCské byli všickni farářové Pražští povoláni do kanceláře české a od JMti nejvyššího pana hofmistra království Českého bylo promlouváno: "Pane administrátore a farářové Pražští! Z jistého poručení JMCské obesláni jste do tohoto místa, aby se vám oznámilo, kterak JMCská nad tím žádného zalíbení míti neráčí, že jest tak mezi vámi kněžstvem veliká nesvornost, neláska a záští jedněch proti druhejm, a začasté suplikacemi mnohejmi že JMCskou zaneprazdňujl. JMCská vás všecky za poctivé, dobré a řádné kněžl míti ráčí a což jest koliv mezi vámi povstalo, to že všecko mezi vámi zdvihati, kaziti, mořiti ráčí, toliko abyste se sami mezi sebou pokojně chovali, vás napomínati ráčí. A jestliže by pak kdo z vás přes toto otcovské napomenutí več se vydati chtěl, coby bylo k nelásce a nepokoji a na něj to bylo uznáno, več jemu to JMCská obrátiti ráčí, to potom zvěděti má.

[Připsáno]: Instrukcí k správě, kterak by se kněžstvo pod obojí přijímající říditi mělo, vydaná od JMCské léta 90. dne 20. září měsíce. Předně, aby mezi sebou svorni a jednomyslní v učení a církevních řádích byli, a poněvadž JMCská přísaze své, kterouž jest straně pod obojí přijímajících učiniti ráčil, v skutku zadosti činí a toho milostivého oumyslu i napotom bejti ráčí, aby oni tolikéž na svou přísahu pamatovali, ji ve všem plnili a od učení předkův svých (když jim kalich propůjčen byl), kteréž za katolické jest přijato a schváleno, nijakž neodstupovali.
Přihlásit/registrovat se do ISP