12. Purkmistr a rada Budějovic Českých žádají komoru českou, aby při vybírání posudného z ječného piva při starém zřízení zanecháni byli.

1592, 18. března. — Orig. v arch. místodrž. král. Česk. T.

VMti urození páni, páni, urození a stateční páni z rytířstva, JMCské zřízené rady komory české v království Českém, páni nám laskavě přízniví. Jakož jste nám pominulých dnuov skrze vyslané naše oznámiti poručiti ráčili, coby se posudního vybírání z piva ječného dotejkalo, že JMCská to chtíti jmi ti ráčí, aby se na věrtele jako bílé pivo odvozovalo: i z duoležité a nutkající potřeby nemůžeme toho VMtí tejna činiti, že u nás a při obci naší z ječného piva od starodávna žádné posudní na věrtele jest se neodvozovalo ani také nevařilo, toliko ouhrnkem aneb summatim z každé várky ječného sladu se vybíralo a ještě dodnes vybírá, a to z příčiny té, že na onen čas předešlí páni výběrčí v kraji Bechyňském znamenavše u nás práci býti těžkou posudní poruoznu od sousedův vybírati, neb mnozí, jak z našich osob tak také i z vobce, když na ně vo posudní nastoupeno bylo, tu jsou se vymlouvali, že jsou piva ještě nevydali, jakož se pak to v skutku často přihází, že někderým do dvou, tří let i víceji pivo v pivnicích zuostává; item, jiní oznamovali, že jest se jim zkazilo, někteří pak pravili, že jim vyteklo anebo že sou žádného nevystavili, než doma s čeládkou je vypili, tak že toho posudního od ječného piva velmi málo a to ještě s nemalou prací se scházelo. Za kteroužto potom příčinou léta pominulého etc. 48 dobré paměti urozený pan Vácslav Špulíř z Soběslavi, toho času v kraji Bechyňském nařízený výběrčí, přijevši k nám do Budějovic z poručení JMti arciknížete Ferdinanda, tehdáž místodržícího krále Českého, aby dobrý řád strany téhož posudního spuosobiti mohl, o to jest s pilností jednal a k tomu přivedl, že na tom sneseno a zůstáno až dosavád bylo, aby jeden každý prvé než slad ječný ze mlejna vezme, vždycky dři věji posudní odvedl a dal, proto aby takové posudní JMCské, jakožto králi českému, bez předešlých výmluv se náležitě a zouplna odvozovalo a vybíralo. Kterýžto spuosob vybírání posudního z ječného piva od té chvíle u nás se zachovává, toliko povejšíce platu, jestliže se kterého času viceji posudního snesením sněmovním na věrtele uloží i také vedle toho víceji od sladuov se platiti musí. Jakož pak nepochybujem, že z předešlých relací pánuov výběrčích v kraji Bechyňském na onen čas nařízených, totižto pana Vácslava Špuliře, též pana Fridricha Doudlebského léta etc. 68, i také pana Viléma Voračického z Paběnic léta etc. 89, VMtem o tom učiněných, kteréž bezpochyby při komoře české v kanceláři aneb v puchhalterií složené zůstávají a se vyhledati budou moci, obšírněji porozuměti ráčíte.

Aniž tomu také rozuměti nemuožeme, by se pak i na věrtele dotčené posudní počítalo aneb vybíralo, aby se ho mnoho víceji mimo tento spuosob scházeti jmělo, poněvadž z jedné várky obyčejně toliko dva kaufy se nalévají a z toho se třidceti puoi osma gr. bílého posudního odvozuje, a co se pak doma vypije aneb pro dělníky spotřebuje a sice bud zkyselením anebo jinou příhodou k zkáze přijde, z toho všeho vždycky se zouplna posudní uložené bud vyseji neb míněji vyplňuje. Jinače znáti ráčíte, dokudž by pivo se nevystavilo, tehdy bezpochyby posudní by se vybírati nemohlo a tak by se ho tím spuosobem mnohem miněji než nyní scházelo. A piotož VMtí za to snížené prosíme, že toho všeho spravedlivě povážíce, JMCské to laskavě přednésti a nás při témž od mnoha let nařízeném po sudního z ječného piva vybírání tak zůstaviti a zanechati ráčíte. S tím se VMtem k laskavé ochraně poníženě poručené činíce za laskavou a brzkou odpověď pokorně prosíme. Actum v středu po neděli postní, jenž slově Judica, léta etc. 92.

VMtem k službám povolní

purkmistr a rada města Budějovic Českých.[In rubro připsáno:] Aby se v tom podle sněmovních snesení zachovali a s jinými srovnali pro ujití dalšího podezření.
Přihlásit/registrovat se do ISP