4. Císař Rudolf II. potvrzuje při jesuitské kolleji v Chomutově Jiřím Popelem z Lobkovic založenou a nadací opatřenou akademii.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM. 1592, 25. ledna. — Desky zemské kvat. trh. fial. I. 1592, č. 26, G. 7.

Nos Rudolphus Secundus Dei gratia electus Romanorum imperator, semper augustus, ac Germaniae, Hungariae, Bohemiae, Dalmatiae, Croatiae etc., Sclavoniae etc. rex, archidux Austriae, marchio Moraviae, Lucemburgensis et Silesiae dux Lusatiaeque marchio etc.

Notum facimus pro nobis, haeredibus et successoribus nostris tenore praesentium universis et singulis, ad quos praesentes litterae nostrae pervenerint. Cum imperator es, reges ac principes inter alias sublimes sollicitudines non modo gloriae nominis sui splendori consulere salutique subditorum maturo consilio et armis prospicere, verum etiam ad aeternae vitae patriam ac domicilium mentem quandoque dirigere, statum spirituálem, Dei basilicas, earum gubernatores, cultores in Dei optimi maximi honorem, profectum religionis orthodoxae et catholicae cum privilegüs, libertatibus ae immunitatibus ipsarum pro officio pii christianique principis clementer confìrmare, defendere et tueri deceat, illos tarnen merito praeferre ac praecipuis praerogativis prae caeteris extoljere et commendatos habere par est, qui pio proposito inter alia quotidiana ecclesiastica munia juventutem pietate Christiana honestisque disciplinis a teneris annis imbuere in iisdemque in adulta aetate confirmare satagunt, ex quibus utrisque tanquam largo fonte, omnia, necessaria et opportuna animarum, corporum et bonorum commoda promanant; cum itaque spectabilis et magnificus Georgius Popelius baro a Lobkovicz in Libochovicz, Mielniko, Liczkov et Chomutovia, cammerarius et consiliarius noster atque supremus regni Bohemiae praefectus, sincere nobis dilectus, novam plantationem cleri ad propagationem labantis orthodoxae fidei et religionis catholicae in civitate dominii sui Chomutovia erexisset in eamque insigni pietate aliisque virtutum meritis ac sedula et incomparabili in instituenda juventute tarn in moribus christianis, quam in bonis omnis generis litteris diligentia in habendisque concionibus sacris assiduitate praeditos fratres almae Societatis Jesu ex consensu summi pontificis ac nostro imperiali regioque Bohemiae introduxisset illisque (vigore instrumenti publici diligentissime et accurate in eam rem conditi) locum certum, ubi sese pro eorum instituto exercere ac gratiam illam divinitus concessam populis ac omnibus fidelibus communicare vineamque Domini omnibus modis quam studiossissime excolere valerent, unaque etiam honestam et necessari am provisionis sustentationem nimirum certos annuos redditus (perpetuis temporibus in aevum tenendos et fruendos) rectori collegii praesenti et futuro ad quotidianam victus et amictus aliarumque necessitatum subministrationem pro sufficienti fratrum ad sustinendum corpus collegii numero assignasset et a nostra majestáte caesarea humillime petiisset, ut comprobato ipsius proposito (ex optimo piane animo profecto) dictam novam plantationem et erectionem, fuudationem, donationem, et dotationem saepe nominati collegii, ex quo multi docti viri et salutares operarii in copiosam et luxuriantem messem suo tempore progrederentur, de authoritate nostra imperiali et tanquam rex Bohemiae gratam ratamque habere, approbare et confirmare clementissime dignaremur: Nos sane tam aequissimae petitioni gratiosissimum et benignissimum assensum praebentes atque pus praedecessorum nostrorum vestigiis inhaerentes, non per errorem aut improvide, sed animo deliberato ac sano interveniente procerum, consiliariorum et aliorum fidelium nostrorum consilio ex innata nobis clementia ac de certa nostra scientia, authoritate imperiali ac tanquam rex Bohemiae praedictum collegium Societatis Jesu a supra nominato Georgio Popelio barone erectum ac fundatum cum omnibus locis, areis, aedificiis, hortis et caeteris immobilibus rectori et fratribus eiusdem almae Societatis guber-nandum, regendum, tenendum et perpetuis temporibus possidendum concessum ac attributum in omnibus punctis, clausulis et sententiis suis (ac si tenor ipsius instrumenti de verbo ad verbum his litteris nostris foret insertus) clementer approbamus, ratificamus et confirmamus decernimusque imperiali et regio Bohemiae nostro edicto, omnia et singula inibi contenta plenum et inviolabile robur perpetuis temporibus obtinere debere, relinquentes ipsi Societati Jesu pro nobis ac successoribus nostris omnimodam ac plenariam potestatem libere ac absque omni impedimento dicti eorum collegii perpetuam administrationem tam in temporalibus quam in spiritualibus rebus litterariisque exercitiis, ut melius in Domino noverint dominiis dicti baronis Popelii expedire; insuper et illud statuentes, ut collegium illud in controversiis aut etiam reliquis omnibus actionibus et propriis exercitamentis possit ac debeat gaudere libertate sua Christiana tam a summis pontificibus quam ab antecessoribus nostris Eomanorum imperatoribus et regibus Bohemiae a nobisque ipsis hactenus concessa vel etiam in posterům eis concedenda, ut eo facilius ac commodius sancto eorum instituto (a quo ne latuni quidem unguenti discedere debebunt) inhaerere queant; confirmantes etiam eis omni meliori via, modo ac forma, quo possumus aut de jure debemus, omnes et singulas concessiones, privilegia, indulta ac immunitates circa administrationem sacramentorum, concionem ad institutionem juventutis quomodolibet obtentas, illa speciali grati a illis concessa, ut omnes et singuli studiosi et scholares, qui apud eos in praefato collegio lectiones audierint et digni habilesque reperti fuerint, ad quosvis gradus ab eis promoveri gratis ac pro more Societatis possint ac debeant iique tandem in pretio ac honoře habeantur ac teneantur, acsi in quavis universitate Germaniae, Italiae, Hispaniae seu Galliae promoti fuissent; denique et id nominatim sentientes, ut dictum collegium omnesque in eo habitantes una cum rebus mobilibus annuisque censibus omnibus liberi et ab omni exactione terrena immunes sint (quandoquidem et ipsi Christo bene propitio ratione sui instituti pro [hoc nostro regno Bohemiae non minus alacriter quam fructuose laborant), quo commodius et securius Deo servire officiumque suum peragere possint, — non obstantibus in praedictis omnibus aliquibus legibus, constitu-tionibus, ordinibus, pragmaticis, decretis, statutis vel consuetudinibus et aliis quibuscunque in con-trarium facientibus.

Quibus omnibus et singulis, in quantum praesenti nostrae ratificationi, approbationi, confirmationi et novae gratiae obesse seu obstaré in futurum possent, ex plenitudine nostrae imperialis et regiae potestatis derogamus et derogatimi esse volumus per praesentes, supplentes omnes et quos cunque defectus tam juris quam facti, si qui in praemissis omnibus et singulis intervenissent seu dici vel allegari possent quovis modo de consuetudine vel de jure.

Mandamus ergo omnibus subditis nostris, cuiuscunque status, gradus, eminentiae aut conditionis existant, fidelibus nobis dilectis, inprimis vero maioribus et minoribus tabularum regni nostri officialibus ac reliquis incolis, ut clerum almae Societatis Jesu cum eis alumnis ac studiosis super his omnibus a nemine molestare permittant, simulque decernimus, quandocunque aut ipse dilectus fidelis noster Georgius Popelius baro vel ipsi Patres Societatis id expetierint, ut tam ipsa ab ilio facta fundatio sivé fundationis instrumentum, quam haec nostra confirmatio (et si quae aliae gratiae im-posterum Societati a saepe dieto barone aut a successoribus ipsius communicabuntur) tabulis regni nostri Bohemiae inscribantur.

Nulli ergo hominum liceat hanc nostrae concessionis, approbationis, ratificationis, innovationis et confirmationis paginam sub indignatione nostra gravissima violare vel infringere aut ei quovis ausu temerario contraire.

In quorum fidem et testimonium hasce sigilli nostri caesarei appensione communiri jussimus. Datis ex regali nostra Praga vigesima quinta mensis Januarii divo Hilario confessori sacrato die, anno ìncarnationis Dominicae millesimo quingentesimo et nonagesimo secundo, regnorum nostrorum Komani decimo septimo, Hungarici vicesimo et Bohemici itidem decimo septimo.

Rudolphus

 

Adamus de Nova Domo s. r.

Bohemiae cancellarius. Ad mandátum Sacrae Caesareae Majestatis proprium.

Christophorus Zelinský. Johannes Myllnerus

 

Přihlásit/registrovat se do ISP