32.

Sněmowní zápis r. 1487.

W Praze, 1487, 1 Okt. (Z rkp. Talmb f. 178.)

In communi dieta totius terrae regni Bohemiae anno domini MCCCCLXXXVII feria secunda in crastino Jeronymi.

Item, najprwé což se pomoci, k které sme z dobré wuole pánu swému swolili, ne z práwa, ale pro obecné dobré, k wyplacení Kolína, a to po puol úroce swatohawelském počítajíc na mečowý groš, a též ze wšech komorních platuow i ze wšech listuow, z kterýchž úroky berú, aby též dali. A jestližeby se kdo zapsal, anebo zawázal jakýmžkoli záwazkem, kdyby berně neb pomoc zemská byla, aby jistec to zastal, cožby té pomoci z toho listu přišlo, to nemá žádné moci takowé zapsání a slib ani přířčenie jmíti. A jestližeby kdo jakýmžkoli záwazkem napomenul nebo wzal, ten swé práwo a list má ztratiti, a k této zemské potřebě má obrácen býti. A ta pomoc má se počíti wybierati při swatém Martině najprwé příštím, až do wánoc má se wybrati. A jestližeby kdo který list zatajil, ten má na Králowu Mt a k této pomoci zemské obrácen býti. A též také o komorniech platech.

Item, aby wšichni dali a JMKá žádnému aby neodpúštěl i někomu oddáwal, ani na kterých dluziech srážel. Pakliby se kdo tomuto obecnímu swolení protiwil a zemskému dobrému, aneb nechtěl dáti: toho aby JMKá žádnému netrpěl, a my wšichni na toho swéwolného JKMti chcem pomoci.

Item, dědinníci swobodní dáwajte též s lánu, jako jiní lidé úroční w té wsi aneb najbližší platí, a to po celém úroku na míšeňský groš.

Item, židé aby znamenitú berni a pomoc dali, poněwadž země užíwají a lichwy znamenité berú, a to též berníci aby wybírali, kteříž usazeni budú, aby měli moc wybierati podlé možnosti jich. A tu pomoc berníci aby žádnému w ruce newydáwali, nežli těm, kteříž budú wybráni z kniežat, z pánuow, z rytieřstwa i z měst, a týmž aby z toho počet udělali. A ti kteříž wybráni a woleni budú, mají slíbiti knížatóm, pánuom, rytieřstwu a městuom, aby žádnému newydáwali těch peněz bez wuole kniežat, pánuow, rytieřstwa i měst.

Item, krále JMti za to žádáme a prosíme, aby ráčil Kolín w swú moc, co najspieše bude moci, přiwesti bez prodlení, a kdožbykoli za Kolín prosil k zástawě a neb kterakkoli, a neb za tu pomoc, ten aby proti swé cti a wíře udělal. - Item, také JMKá aby ráčil nám přiřéci a ujistiti, aby žádnému Kolína nepostupowal ani zapisowal bez wuole wšeho králowstwí i wší obce.

Item, pakliby k tomu přišlo, a kněz Hynek chtěl Kolín wyplaliti: ty peníze aby nebyly jinému dány w moc, nežli tomu neb těm, o kohož se páni, rytířstwo i města swolili, a ti bez wuole jich žádnému newydáwali těch peněz, kteréžby přijali, ale aby to, jakž se swolí z jednostejné wuole, na obecné dobré obráceno bylo.

Item, což se swobod zemských dotýče, na tom sme s pilností seděli, aby ta wěc k spěšnému konci přiwedena byla; ale nemohúce míti těch potřeb před rukama, i museli sme toho tak ponechati takowýmto obyčejem, abychom krále JMti pána swého milostiwého za to prosili, žeby nám ráčil toho příti, abychom ty, kteří woleni z knížat, z pánuow, z rytířstwa a z měst, sjeli se sem na týden před swatým Wáclawem najprw příštím, a při tom času aby JMKá ráčil poručiti panu kancléři, se wšemi registry starými králowskými při témž času při těch wolených býti; také k témuž času aby wšecky dsky, i staré z Karlštejna přiwezeny byly; též také wšickni knížata, páni, rytířstwo, páni Pražané, jiná města, kteřížkoli které wěci mají k takowým zemským swobodám příslušející, buďto listy, neb registra, neb přípisy a nebolito práwa zemská sepsaná, (aby) k tomu času přinesli aneb poslali, žádný aby toho při sobě nezatajil, pro swé i obecní poctiwé a dobré. Tu pak dále při tom času s pilností na to ti wolení sedíce to wyhledají. Což se pak najde, chwála bohu; a čehož by se nenalezlo a potratilo, to podlé milostiwého přiřčení a prosby naši k králi JMti pánu našemu milostiwému, čehož potřebowati a prositi budem ku potwrzení aneb obnowení, plné doufání máme, že ráčí se k nám w tom milostiwě jmíti jako pán náš milostiwý.

Item, což se cel dotýče, buďto na zemi aneb na wodě: na to zříce, aby se žádnému křiwda a ujma nestala, tím prostrannější čas toho pokládáme, aby wšichni, kdo které weysady a obdarowání na takowá cla a meyta mají, to snesli a okázali před králem JM a radú konečně na suché dni adwentní najprw přiští. Pakliby (kdo) zanedbal a neokázal na ten čas, ten sám sebú winen bude, a wíce takowého cla a meyta bráti nemá.

Item, což se mince dotýče, abychom krále JMti prosili, žeby nyní w této míře až do swatého Wáclawa ponecháno bylo peněz dělání, než groše aby tím wíc děláni byli a drobní haléři; na takowé zrno stříbrné na groších i na haléřích aby umenšowáno nebylo, tak aby w té wážnosti byly dwa haléře za jeden peníz, a čtrnácte za jeden gr.

Item, abychom prosili krále JMti, když se ten haléř, jako se swrchu píše, dělati bude, žeby JMKá ráčil skrze úředníky swé spúsobiti, a zwláště w městech, o wšecky potřeby aby zřízeno bylo, žeby drahotú powyšowáno nebylo.

Item, což se jiné zřízenosti zemské dotýče, to sme wyhledali, kterak ta zřízenost se stala za času slawné paměti krále Ladislawa, to aby bylo čteno přede wšemi, a budeli co potřebí přičiniti, za to budem prositi, aby se tak stalo.

Item, páni rytířstwo o tom mluwí a prawíce, že jest podlé práwa a potřebnosti, aby žádný nechodil a newstupowal nahoru ke dskám mezi úředníky zemské i také dworské, kteří nejsú úředníci k tomu přísežní, a to proto, aby se we dskách newertowalo.

Item, úředníci u desk zemských neb dworských, kdo toho žádá, mají zpráwu učiniti, kterak se mají jmíti při práwích a úřadech zemských neb dworských, buďto puohony neb přísahu, neb jiného wedení práwa. Ale o rozsudcích, kteréž pánuom w lawicech rozsuzowati přísluší, o tom žádnému naučení nemají dáwati, ani lidi na omylných troštech posazowati.

Item, jakož král JMt ráčil tak milostiwě učiniti a přiřéci, že ty odúmrti staré mají minúti a zdwiženy býti, za to JMti prosíme, aby to dskami zapsáno a znamenáno bylo.

Item, kterýby čeledín a člowek zběhna od pána swého z služby aneb z dědiny, a přišel k komuž koliwěk, buď na zámek, na twrz, do měst, do městeček a neb do wsí, aby žádný takowému neb takowým glejtu nedáwal, ani jeho w čem zastáwal, ale bez odpornosti, čí jest ten čeledín neb člowek, jemu jej wydal; neb takowý glejt nemá žádnému platen býti.

Item, což se čeledi dotýče neb lidí zběhlých z dědin, kdožby koliwěk je přechowáwal, a mocí u sebe je držel, glejtem zastíraje, žeby mu glejt dal ten jistý, číž jest čeledín byl, má bez omluwy wšeliké jemu jej wydati, jeho nikam newystíraje. Pakliby ho newydal, neb jej pryč wyslal, tehdy aby jej mohl pohnati od desíti až do dwadcíti hřiwen stříbra, buďto z pánuow, z rytířstwa nebolito z měšťan.

Item, co se dotýče zlodějuow a lúpežníkuow, na silnicech a jinde, ti aby žádného glejtu a bezpečenstwí u knížat, pánuow, rytířstwa i měst neměli, a kdožby jej koli glejtowal, a králi JMti nebo poprawcuom toho kraje wydati nechtěl, ten aby sám z takowých škod, z kterýchžby ten zločinec winen byl, před králem JM aneb před práwem byl powinen odpowídati.

Item, ježto někteří křesťané dáwají swé peníze mezi Židy, aby jimi spolu lichwili: kdežby se toho kdokoli doptal, aby toho netajil, aby na krále JMt wznesl. A těch peněz polowice aby na krále JMt, a polowice na toho, kdožby se toho uptal, přišla, a ten jistý křesťan aby kázán byl.

Item, JMti krále také prosíme, poněwadž mince w zemi dobrá jde, aby to tak opatřeno bylo, aby řemeslníci w městech králowských i panských lidi nepřebírali, ale na sprawedlnosti wšecky wěci a na rownosti aby dáwali. A úředníci w každém městě králowském i panském aby to opatřili, aby se tomu dosti stalo. Než také i kupci a kramáři, kteříž kupectwí do země wezau a prodáwají, aby také wšecky wěci při rowenstwí wedle těch peněz dobrých dáwali, a pokudžby jim těmi úředníky usazeno bylo; a to najprwé aby se w městech Pražských puosobiti počalo.

Item, žádný aby rejtaruow cizozemcuow ani zdejších nepřechowáwal a pěších služebníkuow, než chceli kdo služebníky jmíti, chowej je na swých zámcích; pakliby koho kam poslal po potřebách swých aneb jeho, aby mu listy neb znamení dal; a kterýžby toho neměl, muož k němu sazeno býti jako k zhúbci.

Item, co se dotýče zlatého uherského a reynského, ten aby weyš brán nebyl, než jakož jest prwé swoleno a dskami zapsáno: uherský bez jednoho groše po polúkopí, a reynský po XX a II gr. českém, a w placení dluhuow aby se též zachowáwalo pod pokutau, jakož dskami zemskými zapsáno jest.

Item, sedláci aby wšelijakých lowuow nechali pod pokutú starodáwní, a tenat ani rukáwníkuow aby nemíwali; pakliby který nalezen byl, aby s tenaty wzat byl, a z toho kázán byl; proto mohú páni, rytířstwo i města tenata poslati k lidem swým, než aby od nich po lowu hned brána byla a na zámek neb domuow, kde kdo sedí, nesena, než u lidí jich neb u sedlákuow aby nechána nebyla. Pakliby kde byla nalezena u sedlákuow, mají bez odpornosti brána býti.Přihlásit/registrovat se do ISP