31.

Rozsudek krále Wladislawa we při mezi stawy panským a rytieřským o sedánie w saudu zemském.

W Praze, 1487, 18 Apr. (Z rkp. Talmb. etc.)

Tertio Andreae, F. 8.

We jméno božie a trojice swaté nerozdílné Amen. Wladislaw, z božie milosti král Český, markrabě Morawský, Lucemburské a Slezské knieže a Lužický markrabě, známo činíme wšem tak budúciem jako nynějšiem, že znamenawše některé ruoznice znamenité mezi pány a wládykami w králowstwie našem wzniklé, kteréžto za předkuow našich z dáwné chwíle i také za nás k znamenité překážce jednánie obecného dobrého byly jsú, a potomně k zkáze a ke zlému králowstwie tomuto takowá neswornost přijítiby mohla: i majíce péči ustawičnú o poddaných našich, a chtíce rádi aby takowé neswornosti w dobrú jednotu uwedeny byly, kteréžby obecnému dobrému nyní i budúcně překážely: s pomocí božie a s přiwoleniem wšech pánuow i také wládyk králowstwie našeho Českého, tyto artikule dolepsané ku prawému a celému konci sme přiwedli, o kteréž na nás oboje strana mocně jsau přestali, a nynie i budúcně za se i za swé budúcie nám jsú přiřekli, že se tak podlé wyřčenie tohoto našeho beze wšeho přerušení zachowati maji: Najprwé což se osazenie saudu zemského dotýče, a wýnosuow panských a wládyckých nálezuow, to takto wypowiedáme a na wěčné časy za práwo ustanowujem: Aby wždycky, kdyžby se koliwěk nám anebo budúcím našim králuom Českým saud zemský osaditi událo, w takowém saudu aby byli napřed posazeni úředníci, kteříž z práwa při saudu zemském seděti mají, totižto purkrabě Pražský, a najwyšší komorník, a najwyšší sudí králowstwie Českého, a k tomu dwanácte osob z pánuow, mužuow k tomu hodných a na cti zachowalých, a k tomu osm osob z wládyk, také hodných a na cti zachowalých, kteřížby od nás, aneb od budúciech našich k takowému saudu wybráni byli. A kdyby potaz panský a wládycký wynešen býti měl, tehdy k wynášenie potazu najwyšší sudí králowstwie Českého nynějšie i budúcie má kázati wstáti dwěma z pánuow, a jednomu z wládyk. A tak ti tří spolu, kteří powoláni budú, panský a  wládycký potaz wynésti mají, wšak to wždycky dskami znamenitě má zapsáno býti, že tito dwa z pánuow a tento z wládyk panský a wládycký potaz wynesli; tak aby po wečné časy beze wšeho omýlení znamenitě rozdíl byl mezi stawem panským a stawem wládyckým. Což se pak dotýče saudu dwora našeho u dworských desk, to také tak ustanowujem, aby spuosobem dole psaným osazowán byl nyní i budaucně. A na tom saudu aby sedel na místě našem najwyšší sudí dwora našeho po Čechách, pak k tomu páni, kteříž k tomu jmenowáni budú, podlé toho s nimi aby seděli čtyřie z wládyk w témž saudu; a kdyžby panský a wládycký potaz wynešen býti měl, tehdy sudí dwora našeho nynejšie i budúcie má rozkázati dwěma z pánuow a jednomu z wládyk wstáti, a kterýmž káže, ti mají panský a wládycký potaz wynesti; a to má také znamenitě dskami zapsáno býti, že tito dwa z pánuow a tento z wládyk panský a wládycký potaz wynesli, aby jeden každý bez omýlení w swém stawu panském nebo wládyčím oznámen byl. Což se pak dotýče relací anebolito posluow ke dskám, to také za práwo nyní i po wěčné časy ustanowujem, že komužkoliwěk relací my neb budúcí naši králowé Čeští poručíme buď z pánuow neb z wládyk, kdožby byl naše radda  přísežná, ten aby mohl poslem ke dskám býti zemským i také dworským, a relací od úředníkuow desk obojích od takowého od nás poslaného má přijata býti bezewšie odpornosti. Wšak to také úředníci desk obojích s pilností opatrowati mají, kdožby koliwěk relací ke dskám udolal, bylliby stawu panského, aby to tak dskami znamenali: Posel ke dskám tento z pánuow. Pakliby byl stawu wladyckého, aby bylo zapsáno: Posel ke dskám tento z wládyk. A protož my Wladislaw král,   znajíce, že tito prostředkowé, kteréž sme my od dnešnieho dne po wěčné časy za práwo ustanowili w králowstwie našem Českém, nejsú k ujmě, ani k žádnému zlehčení stawu panskému ani také wládyčiemu, ale že  mohu nyní i budúcně k obecnému dobrému a zachowánie lásky a swornosti tomuto králowstwie slúžiti: tyto wšecky wěci swrchu psané, tímto listem naším utwrzujem a upewňujem a po wěčné časy za práwo ustawujem, tak že strana žádná z pánuow ani z wládyk w takowém spuosobú přes toto naše zřiezenie na wiece se táhnúti, ani také strana straně toho ujímati nyní ani po wěčné časy nemá. Kteréhožto ustanowenie list jeden pod pečetí naší dali sme pánuom a druhý wládykám. A pro wětší pewnost s wuolí wšech pánuow i wládyk na obecném sněmu králowstwie našeho, kázali sme   dskami zapsati toto naše sjednánie a ustanowenie. Dán na hradě Pražském, w středu před swatým Jiřím, léta božieho MCCCCLXXXVII, králowstwie našeho léta šestnáctého. Tento majestát wložen jest we dsky z rozkázanie najjasnějšieho kniežete a pána, pana Wladislawa Českého krále etc. a s powolením pánuow a wládyk králowstwie Českého wšech jich s powoleniem a dobrú wuolí. Poslowé ke dskám od krále JMti byli jsú Jindřich z Hradce, najwyššie komorník králowstwie Českého, Puota z Rismberka a z Šwihowa, najwyššie sudí králowstwie Českého z pánuow, a Jan z Raupowa najwyššie písař králowstwie Českého a hofmistr dworu krále JMti z wládyk, wyprawujíc nadepsané wěci, od jmenowaného pana krále jsauce zwláště wysláni.Přihlásit/registrovat se do ISP