24.

Zápis sjezdu Swatotomášského r. 1479.

W Praze, 1479, 22 Dec. (z rkp. Děčinského).

Léta božieho tisícieho čtyrstého sedmdesátého dewátého, w středu po sw. Tomáši apoštolu, na tom sjezdu, kterýž jest byl držán o těchto suchých dnech nynie minulých, král JMt s kniežaty, se pány, s rytieřstwem i se wší raddú JMti na tom konečně jest zuostati ráčil:

Najprwé, jakož jest bylo na tom konečně zuostáno na sněmu walním, kterýž jest byl držán o sw. Wáclawě již minulém, což se dotýče práw zemských, aby JKMt to ráčil předse wzieti, cožby najspieše mohlo býti, aby šla a propuštěna byla; a w tom času, dokudžby práwa nešla a puštěna nebyla, aby JKMt raddami opatřen byl z panuow i z rytieřstwa, kteřížby při JMti ústawně býti mohli; a JMt s těmi raddami ráčil řéditi a jednati potřeby zemské; a ktožbykoli koho z čeho winiti chtěl, aby před JM a před těmi pány raddami stál, wšech wýmluw nechaje, a to swobodně, klejtuow nežádaje, a jeden druhému práw byl; a což by tu JKM a těmi raddami rozkázáno a nalezeno bylo, aby na tom každý přestal a tomu dosti učinil. A protož z té příčiny JMt s pány raddami swými ráčil se jest na tom ustanowiti, aby we wšie zemi w každém kraji páni a rytieřstwo sjezd spolu měli ten pondělí po božiem křtění; a tu aby z sebe wybrali z těch panów i z rytieřstwa, kteřížby se k tomu hodili, osoby, kteřížby měli při JMti ustawně býti; a to z každého kraje jeden, a ten k tomu tak wybraný, aby plné čtyři neděle pořád zběhlé pří JMti byl. A kdyžby ty čtyři neděle wyjíti měly, aby to w každém kraji tak opatřeno bylo, aby i hned na to místo přijel, a též čtyři neděle aby byl w raddě JMti; a prwní aby neodjížděl, lečby onen přijel. A ti, kteříž k tomu wybráni budú, aby při JMti w raddě býwali, aby opatřeni byli od kraje, načby při JMti býti měli, tak aby swého neutráceli. A to a takowé zřiezenie déle aby netrwalo než do roka toliko; a w tom JMt aby již ráčil opatřili, aby práwa šla, aby tím wiece páni a rytieřstwo obtěžowáni nebyli mimo práwa a swobody swé.

Item, také na týchž sjezdích w krajích má jednáno a opatřeno býti, aby wšecky wěci na sněmu již minulém zuostané a swolené držány a zachowány byly bez přerušení.

Item, na tom jest zuostáno, aby král JMt ráčil obeslati wšecky raddy swé, aby se wšickni sjeli tu neděli po suchých dnech postních nynie najprw příštích, a konečně při JMti byli; a k tomu času aby wšickni byli s swými zápisy před JM, aby je položili, o kteréž ruoznice jest, což se dotýče zboží dobytých, odjatých tyto wálky a nařiekaných. Neb JMt tu s raddami swými ráčí to tak předsewzíti a w to nahlédnúti, aby každý při swé sprawedlnosti zachowán byl. Pakliby kto swéwolně státi a zápisuow swých položiti zanetbal před JM tu na ten čas, aneboli nálezu a rozsúdku JMti přijíti a dosti tomu učiniti nechtěl: tehdy JMt, kniežata, páni i rytieřstwo wedle JMti mají proti takowému powstati, a k tomu jej připrawiti, aby se nálezu JMti dosti stalo, a žádnému aby swá wuole trpěna nebyla.

Item, kdyžby král JMt raddy swé k sněmu obecnému neb kohožkoli společně nebo zwláštně pro kteréžkoli potřeby obeslati ráčil: ti anebo ten každý aby bezewšech omluw na ten den, k kterémuž sě obsílá, přijel, a toho jináč nikoli aby neučinil. Neb jest to welmi neslušné, aby pro dwa neb pro tři obecné dobré mělo se rušiti, a jiní čekajíce se tráwiti a škody bráti.

Poprawce w kraji Kúřimském: pan Jaroslaw Šternberk; pan kancléř; pan Hanuš z Wartenberka na Klášteře; pan Čeněk prokurátor purkrabie Wyšehradský; pán Mikuláš Trčka z Wlašimě.Přihlásit/registrovat se do ISP