23.

Zápisy sněmu Swatowáclawského r. 1479.

A. Zápis prwní, 1479, 6 Okt. (Z téhož rkp. kapit. Pražské).

Léta božieho etc. LXXIXo, w středu po swatém Františku, na sněmu obecním, kterýž jest položen byl při hodu sw. Wáclawa nynie minulém, tito artikulowé dole psaní sepsáni jsú z rozkázanie KMti, kniežat, pánuow, rytieřstwa i měst i wšie obce králowstwí Českého.

Najprwé o práwa aby bylo jednáno, cožby najspieše mohlo zjednáno býti, aby šla a propuštěna byla, zato JKMt wšickni ze spolka prosíme; a dotad, dokadžby práwa nešla a propuštěna nebyla, aby JKMt opatřen byl raddú slušnú, kterážby wždy ustawične při JKMti byla, aby proto w tom času každému chudému i bohatému mohla se sprawedlnost dieti a žádný jeden na druhého mocí aby nesahal; a kdyžby již měla propuštěna býti, při tom času aby táž práwa a swobody zemské čteny byly předewšemi, aby každý mohl a wěděl se čím zprawowati.

Item, kdežby kteří ležáci ležali, buďto pěší nebo jiezdní, pánuow nemajíce, takowí aby pány měli konečně we dwú nedělí; pakli by toho neučinili, tehdy aby stawowáni, jímáni a bráni byli a dáni poprawci toho kraje, kdežby takowí byli; a potom aby se žádný nedopúštěl nikdež ležeti, kdožby pána neměl. A kdyžby se kde přihodilo ano berú neb lúpí, takowé aby wšichni honili, kdežbykoli pokřik byl; a jestli žeby kam ušli neb jeli na který zámek, aby je wydali, nebyloliby tu poprawy, pakliby byla poprawa, aby se ten podlé práwa k takowým zlodějóm měl a zachowal; a jestližeby se tak zachowati nechtěl, ale aby tu zuostali ti, ježto je honili a dali poprawci toho kraje najwyššiemu wěděti, a poprawce kohožkoli požádá, aby ti wšickni přijeli a pomohli jich dobýwati, a kdožby fedrowník jich byl nebo příjemce, k tomu aby hledieno bylo wedle práw starodáwnich.

Item, kteříbykoli rotmistrowé buďto jiezdní nebo pěší roty zbierati chtěli a kam lidi wen z země wésti, ti a takowí aby newodili, ani na se rot zbierali bez wědomie a powolenie KMti; pakliby kdo přes to učiniti směl, k takowému aby bylo hledieno wedle práw starodáwních.

Item, wálky kteréž se z některých příčin do Rakús i jinam dějí, ty aby byly hned zastaweny a na slušném a sprawedliwém aby bylo postaweno, a po ten čas aby žádný do zemí okolních nesměl žádných wálek počínati bez wuole a wědomie KMti, zjewně ani tajně, pakliby kdo přes to směl swéwolně počínati co, k takowému JKMt i s pány aby se ráčil mieti jako k rušiteli pokoje a obecnieho dobrého.

Item, cla a mýta nesprawedliwá ta aby minula a nebyla brána, než tak, jakož jsú od starodáwna wysazena po zemi i po wodě.

Item, falšowé buď kteracížkoli aby staweni byli a přehledowáni, a takowí kteříby w jakémkoli falši shledáni byli, aby k takowému k hrdlu i statku hledieno bylo podlé práw starodáwních.

Item, obilí žádných aby z země wezeno nebylo, než toliko od těch, kteříž sůl, železo i jiné kúpě do země přiwezú, a těm aby zase obilí na též wozy bráti dopuštěno bylo toliko po zemi na wozích a po wodě na loděch, aby žádné obilí puštěno nebylo toliko po zemi na wozích bez wuole KMti: pakliby kdo s prázdnými wozy přijeli do země pro obilí a wen z země wezli, aby k takowým saženo bylo a bráno; a též o súmařích.

Item, což se lowúw dotýče, jakož jest na tom dáwno zuostáno, aby žádných shonů ani podsedí nečinili na swém ani na cizím, a proto JKMt rozkazuje pod takowú pokutú, kdožby koliwěk lapen neb uswědčen byl, tenata napřed aby jemu pobrána byla, a každého toho, cožby jich lapil neb uswědčen (byl), z toho neb z těch po kopě groši českých aby dal KMti, a pánu, (jemuž) to směl učiniti, padesáte kop grošů aby dal; a tenat žádný pán, rytieř ani měštěnín aby u sedláků we wsi nemiewal pro krádež jiných okolních, a jestližeby která tenata u sedlákuow nalezena byla, ta aby jim byla pobrána po prowolánie w městech, když se prowolá, w plném témdni; a wšech jiných lowů, buď ok lécenie, stezek dělánie i jiných wšelikterakých lowů aby nechali kteří k nim nepřislušie a práwa nemají, a s wěžníky sedláci aby nechodili ani jezdili na pole, ani do lesů, ani pastewci, lečby je pojímali na prowazy a wodili; pakliby je kdo přes to pojímal, ten aby groš český z každého wěžníka dal tomu kdožby jej zastíhl.

Item, s rukáwníky aby žádný nechodil než na swém, než jestližeby kteří sedláci měli wýsady na polích, lesiech a porostlinách, ježto z nich swým pánuom platí, aby hájeno nebylo.

Item, aby žádný sedlák ani měštěnín po polích ani po lesiech úhledí nejezdil ani chodil, zajiecuow ani jiné zwěři nestřielel: pakliby kdo popaden byl, samostřiel aby mu wzat byl a pět kop aby poprawci dal.

Item, jakož jest pokřik, kterak weliká zlodějstwa w rybnících se dějí, w řekách, na potociech, a to měchy, wršemi, newody, saky, síťmi, neb jinými wazbami a příprawami: aby žádný takowých wěcí nechowal, kdožby práwa k lowení neměl, aneb ježtoby neměl swých rybníků, řek neb potoků; a kdoby pak přes to takowých wazeb chowal, aby jemu byla pobrána od poprawce.

Item, ohně aby žádný nepúštěl w zemi zjewně ani tajně, ani komu ohněm hrozil, ani hlawně wěšel; pakliby to na koho uswědčeno bylo, aby kázán byl wedle práw starodáwních.

Item, jakož někteří ležáky přijímají za služebníky, takowí chowajte jich na swých zámcích a hradiech neb twrzech, aby k škodě w zemi nebyli. Pakliby takowým dopustili po krčmách ležeti, (a též také i w městech buď opatřeno, aby takowých powalečuow nebylo,) poprawce budú mieti moc, takowé zdwíhati a bráti.

Item, kradených wěcí aby žádný nekupowal, buďcožkoli; a kdožbykoli kupowal kradené, aby wrátil darmo, bez úplatku toho což jest bylo, a k tomu aby súkupa jmenowal u koho jest kúpil.

Item, kdožby na koho práwa žádal, aby jeden druhému práwo pustil, zachowaje se wedle práwa.

Item, kdyžby kteří zločinci z země wyjeli neb wyšli, aby zase přijímáni nebyli bez wědomie KJMti: ale kdežby takowí dostiženi byli, aby k jich hrdlům hledieno bylo, jako na takowé slušie.

Item, země aby byla opatřena štrosrajtaři pilně na těch miestech, kdež toho potřeba jest, aby to pilně opatrowali, aby střiebra z země nesena a wezena nebyla, neb jest to k weliké škodě KMti i wšie koruně. Pakliby to na koho uswědčeno bylo, ten trestán buď pokutami wedle práw starodáwních. A též aby žádný peněz ani grošuow českých nepřepalowal ani těžších wybíraje prodáwal, a to pod pokutú napřed psanú.

Item, což se Pikartů dotýče, aby KJMt s raddú swú ráčil to opatřiti a w to nahlédnúti, pokudžby najužitečněji se JMti zdálo.

Item, což se wiery dotýče, to aby bylo na tom postaweno a rozkázáno s obú stranú, aby jedni druhých nehaněli duchowní ani swětští, ani kněží na kázaní kaceřowali, zjewně ani tajně neutiskali, ani wyháněli s obú stranú; a w tom aby bylo posláno k otci swatému papeži a jednáno, aby ta ruoznice k lepšímu mohla wyjíti konci.

Item, jakož jest prwé zuostáno před JKMti na prwnějsím sněme od pánuow obojí strany srownáno a namluweno, z toho aby wystúpeno nebylo, ale tak w skutku dokonáno.

Item, což se dotýče dluhů králowských, zámků dobytých a k zboží nawracowánie, to aby ráčil JMt jednati a tak před se wzieti, aby k srownánie mohlo to přijíti.

Item, kdožby aneb kteříkoliwěk chtěli na horách na jakýchž kolikowěk dělati a pawowati, aby swobodně dělati mohli cizozemci, neb domácí, jedni druhých bez útisku a bez hanění, a každý měj zpráwu wedle swé wěci, neb jest to králi JMti i wšie koruně dobré.

Item, zámkuow nowých aby žádný nedělal bez KJMti a panuow rady, a kteří jsú nowí zděláni, aby zkaženi byli.

Item, aby žádný žádných lidí jiných pánuow dědičných, kteřížby wyhoštěni nebyli z zámkuow neboli z měst, kteříž jsú odešli a pánuom swým neosadili, nechowali a nefedrowali, ale aby již k swým pánuom šli na swé grunty; pakliby z dobré wuole nechtěli, ale aby pánuom jich zase wracowáni byli.

Item, o čeledi aby takto spuosobeno bylo, a každý čeledín, buď pacholek neb děwka, aby přinesl list od swého pána, že jest počestně doslúžil a wyhostil se. Pakliby který přišel a listu od swého pána neměl, a k tomu, anebo kdežby přišel, aby hned byl wsazen a tam posláno odkud přišel, a zwědíno, kterak se jest zachowal; a bylliby který u sedlákuow, ježtoby jim listu dáti neměli, ale každý od swého pána aneb od jiného dobrého člowěka pod jeho pečetí list jemu zjednaj. A kdožby koliwěk, buď jakéhožkoli řádu, stawu, neb dóstojenstwí, jinač učinil a kterého čeledína, an listu neměl, přijal jej a zjednal, a u kohožkoli nedoslúžilby i odšel, a on ho wydali nechtěl tomu, číž byl: takowý aby propadl padesát kop grošuo do králowy komory a bez milosti aby s něho wzato bylo. Také nižádný buď kdožkoliwěk, kterýžby čeledín u něho doslúžil a swého roku dobyl, proti jeho wuoli aby ho nedržel, kdyžby se u něho jemu déle býti nezdálo.

Item, krčem žádných aby nebylo krom těch, kteréž od starodáwna wysazeny jsú; a poprawce w každém kraji aby moc měli, kdežby bezprawné krčmy byly, bráti jim piwo, a je stawowati i krčmáře bráti.

Item, ladowánie aby po wesnicích w obilí, w wlnách, w železe, w soli i w jiných wěcech nebylo, než na trziech swobodných w městech, w městečkách aby swá kupectwí a obchody wedli, jakož jest od starodáwna bylo. Pakliby se kdo toho dopustil, aby to od poprawcí pobráno bylo, což by bylo ladowáno.

Item, sedláci aby žádných piw k šenku ani k prodaji we wsech newařili, lečby kteří wysazenie měli, aby wařili, a to w míli od každého města králowského wedle jeho wysazenie. Pakliby kdo měli wysazenie k wařenie piwa, aby to okázali o suchých dnech najprw příštích před králowskú M a před pány. Též také okolo panských měst, kterážby města wysazenie měla, aby okolo nich také piwa newařili než w míli.

Item, aby žádný buď kteréhožkoli stawu mezi sebú žádných zápisuow, záwazkuow a puntuow nedělali, ale jestliže jsú to někteří učinili, aby zrušeni a zkaženi byli a žádné moci aby déle neměli, neb toho potřebie již nenie, poněwadž jsme wšichni pod jedniem pánem, než aby sebe každý jeden druhého před JKM práwem zemským hleděli, tak jakož napřed psáno jest.

Item, což se pak dotýče těch, kteříž na úroky peněz puojčují, takto jest na tom zuostáno a konečně rozkázáno, aby wiece z toho bráno nebylo, než ze sta kop deset kop, buď wyšší neb nižší suma, jakž ukazuje, a jakož jest prwé bylo; a těch sedlání, koláčuow a jiných wymyšlených wěcí aby přestáno bylo. A protož jestližeby se kdožkoli toho dopustil a jinač w tom shledán byl a wiece bral, aby wěděl, že ta suma peněz puojčených bez milosti na JKMt má spadnúti, a beze wší milosti wzata býti, jakožto jiná odúmrt, a s panskú radú k zemskému dobrému obrácena býti,

Item, jezowé mlýnští, kteří jsú na řekách, na Labi, na Wltawě a na jiných na wšech řekách, ta wěc skrze pány Pražany, ty kteříž k tomu práwo mají a mlynáře od nich spósobené přísežné, podlé starodáwního wysazenie aby byli opatřeni a JKáMt některé z pánů i rytieřstwa k tomu aby ráčil wydati wedle dobrého obyčeje starodáwnieho, a tu wěc ti páni wydaní od JKéMti s pány Pražany aby nemeškajíce opatřili konečně do středopostí najprw příštieho, a žádný ani z panuow, ani z rytieřstwa, ani z měst tomu odporu aby nečinili žádného, než tak se zachowali, jakož od těch wydaných rozkázáno bude. Pakliby se w tom kdo nezachowal, w pokutu starodáwnie uloženú aby upadl, a ta aby bez milosti wzata byla JKMti.

Item, což se dotýče listuow na penieze, aby se každý při tom zachowal wedle nálezu starodáwnieho.

Item, aby to opatřeno i hned bylo, kteří z pánů, z rytieřstwa při králi JMti w raddě býti mají, neb jest toho pilná potřeba, aby JMt raddu při sobě měl.

Item, aby mince (byla) dělána penězi, co by jich sedm za český groš stálo.

 

B. Druhý zápis, 1479, 7 Okt. (z rkp. Talmb. f. 218 b).

W knihách památních H. primo.

Léta božieho MCCCCLXXIX, we čtwrtek po swatém Františku, na sněmu obecním w Praze, kniežata, páni, rytieřstwo i města, znajíce a rozumějíce, kterak toto králowstwí České welikými dluhy a záwadami zawedeno a obtíženo jest, z swé swobodné dobré wuole, k žádosti najjasnějšího knížete a pána, pana Wladislawa krále Českého etc. pána swého milostiwého, swolili jsú se JKMti pomoc učiniti, aby JMt sám sobě i koruně mohl z takowých obtížení pomoci; a to k takowé pomoci, že wšichni, kdožkoliwěk které platy mají aneb úroky, chtí JMti dáti po jednom celém úroku, na mišenský groš počítajíce, a to Swatojirský.

Item také, kdožkoliwěk které platy komorní mají, buďto duchowní nebo swětští, ti též učiniti mají, a po jednom úroku dáti.

Item, což se pak dotýče těch, kteří jsú, ježto jsú nakupili dědin, nejsúce panského ani rytířského řádu, ti wšickni aby též dali z dědin swých, kteréžkoliwěk drží, buď dědičné neb nájemné; a to má pilně opatřeno býti těmi, kterýmž w kterém kraji to wybírání poručeno bude, aby se zeptali, kterak a po čem s lánu obecně w tom kraji anebo s dědin těm přísedících úroky se berú, též aby ti s každého lánu dali.

Item o mlýních, kteřížkoliwěk na řekách jsú, kteřižby byli pod určené úroky wysazeni, ti dajte úrok obyčejem swrchupsaným. Než kteříž jsú mlýnowé, ježtoby nebyli pod určený plat wysazeni, s těch aby dáno bylo s každého kola XX gr. m.

Item, což se dotýče těch, ježto peníze swé na listech mají, a z toho úroky berú, ti wšichni ze wšech těch listuow aby dali po jednom celém úroku, též na mišenský groš. Pakliby kdo zatajil který list, aneb tím z toho wyjíti chtěl z té příčiny, že listy úrokuow neswědčí, jakožto někteří činí, že úroky neb ty lichwy wedle jistiny sobě w listy kladú, aby tudy podlé země pomoci neučinili, ti wšickni aby též dali, i ti také, ježto w listech položili sobě, jestližeby která pomoc zemská podlé swolení přišla, aby ji dlužník dal, toho nebuď, než aby dal ten komuž list swědčí. A kdožby koliwěk takowé které listy zatajil, a z nich nedal, aby potom ten nebo ti takowými a těmi listy práwa žádného k upomínání dále neměli, než aby král JMt se pány a s zemskú raddú takowé peníze, nač ti listowé swědčí, mohl obrátiti na zemské dobré.

Item s krčem, které jsú swobodné a wysazené, s té každé puol kopy gr. m. aby dáno bylo. A kteréž jsú krčmy nowé, ježto wysazené nejsú, s těch aby po 1 k. gr. m. dáno bylo, a to proto, že jsú šenkowali nejměwše k tomu práwa, a wíce aby nešenkowali.

Item, což se pak dotýče manuow, poněwadž jsú páni a rytířstwo, jsúce swobodni, z swé dobré wuole swolili k takowé pomoci: nad to se slušnější zdá, aby oni též učinili, a bez odporu dali, nezastírajíce se žádným swým wysazením.

Item, což se pak dotýče jiných lidí a kupcuow, rozličných obchodníkuow, ježto swé znamenité obchody zde w králowstwí mají a wedú, a tím jsú mnozí zbohatěli: to také aby předse wzalo bylo, kterakby ti a takowí k této KMti i zemské pilné potřebě z těch swých obchoduow měliby pomoc činiti. Neb poněwadž zde w tomto králowstwí pod JKM wšickni společně jsme, sprawedliwé jest, abychom též společně JMti i koruně z toho obtížení pomohli. Protož aby WMt ráčili wšickni hned to před se wzíti, a k tomu raditi, což se těch obchodníkuow dotýče.

Item, což se dotýče kněží při kostelích po krajích, kteříž jsú buďto faráři, nebo nájemníci obojí strany, kolikž který kosteluo zprawuje, aby s každého kostela kopu gr. m. dal; neb jest podobné, aby tu pomoc učinili k obecnému dobrému. A kdož pak sami kněžské dědiny drží, aneb je najímají, kněží nemajíce, ti aby také s toho dali tím a takowým během, jakož se nahoře píše, totiž s lánu jako dědinníci, a pakli na penězích, polowici toho úroku ročního.

Item, což se dotýče richtářuow swobodných wysazených, aby dali týmž obyčejem s dědin, jakožto jiní dědinníci, jakož o tom napřed položeno jest.

Item, jsú někteří, ježto berú duochody swé, roznajímawše kráwy, a tak ten každý přiwede sobě několiko kopami na deset kop do roka; protož též každý aby dal polowici toho nájmu ročního. Pakliby kdo to zatajil, aby mu kráwy pobrány byly.

Item, jsú některé wesnice, ježto nic jiného neplatí, než wospy toliko: ti aby dali polowici wospuow.

Item ti, kteříž půjčují na lauky, aby též dali.

Item, kdož drží řeky na nájmích, aby takto dáwali: kdo kopu, daj VI gr., pakli puol kopy, daj III gr., a tak, jakoby obyčejný úrok s peněz dal.

Item, kdožkoli na rybníky puojčil peněz, s každého sta kop aby pět kop  dal.

Item, písařuom těm, kteříž na berni sedú, aby těm nebylo wíce dáno, než s kopy dwa peníze.

Item, každý pán, rytířský člowěk, i jiní, kdož platy mají, aby s registry úředníka swého poslal, neb sám byl u berníkuow, aby sprawedliwě se stalo KMti i zemi, aby tak dáno bylo od každého po registřích, jakož sám béře.

Item, kteří na té berni sedú, aby tak dobře s swých lidí zberúce i dali, jakožto i jiní, a král JMt aby ráčil již k tomu wybrati s raddú swú lidi dobré a swědomé, kteřížby we kterém kraji na té pomoci seděli a ji shromáždili a wybrali, a konečně aby zasedli ty swátky wánoční, a do hromnic na konec aby wybrána byla po wšech krajích, a když se wybéře, aby jí nikam dáno nebylo, než společně aby zuostala. A král JMt s raddú swú a zemskú aby jí ráčil ty potřeby spuosobiti, na kteréž se již ta pomoc dá a sbéře, aby země w takowých obtíženích nezuostala. A ponewadž knížata, páni, rytířstwo i města i wšecka obec, znajíce, kterak králowstwí pro záwady a dluhy wždy u wětší a další škody přicházelo jest skrze ta ležení a škod rozličných wedení, chtějíce z toho KMt i zemi wywesti, tak znamenitě sáhli na se, chtíc pomoc učiniti, kterážto na čas určený, konečně do hromnic má sebrána býti, a k wywazení těch záwad a dluhuow: i tak jsú se swolili, a na tom konečně zuostali, aby žádní pro dluhy jedni na druhé žádných škod ani ležení newedli; a též také žádných lání žádnými listy, buďte jacížkoli, až do dne swatého Jiří nyní najprw příštieho aby nebylo. A též také ježto jsú jedni druhým zápisy dskami dělali, zboží swá zapisujíc na prostání do určeného času, že to nemá žádnému ke škodě býti do téhož času swatého Jiří. Ale proto aby toho žádný škody neměl: kdož jest komu dlužen, aby jemu o swatém Jiří plnil jistinu i s úrokem na to přišlým, což jest komu plněno mělo býti o swatém Hawle s desíti kop puol kopy, a se sta kop pět kop; ačby pak i list na úroky neswědčil, na kteréž sobě úroky nyní při swatém Hawle dáti mají, ty dajte. A což se dotyce obnowowání listuow pro zemření rukojmí, kdožby bez toho býti nechtěl, mají jemu listy obnoweny býti a k obnowení listuow muož každý napomínati wedle práwa. A již při tomto obecním swolení aby se každý zachowal, jinač toho nečině. Pakliby kdo, swéwolně wytrhna se, nechtěl se při tom tak zachowati, KMt se pány raddami swými takowého bude moci trestati jako neposlušného a rušitele obecného zemského swolení.Přihlásit/registrovat se do ISP