22.

Konečná smlúwa o pokoj mezi králi Matiášem a Wladislawem, a králowstwími Českým i Uherským.

W Budíně, 1478, 30 Sept. (Z rkp. O, 39 kapituly Pražskě.)

My Matiáš z božie milosti etc. oznamujem tímto listem wšem, že my žádostiwi pokoje jsúce, kteréhož se wšemi knížaty křesťanskými, pokudž na nás bylo jest, wždycky zachowati měli sme s snažností, nynie pak již po mnohých ruoznicech a nesnázech, kteréž sme s najjasnějším kniežetem panem Wladislawem králem Českým etc. bratrem a přietelem naším milým měli o králowstwí České, přišli sme k jednání pokoje skrze raddy naše, a raddy JMti krále Wladislawa; po kterýchžto mnohých a znamenitých jednáních naposledy, jakož nepochybujem w přítomnosti ducha swatého, některé artikule a prostředky o upokojení s JM králem Wladislawem swrchu přimieněné raddy naše s JM se ze spolka namluwiwše zawřeli sme, jichžto znění slowo od slowa takto se teď dole wypisuje:

Prwní artikul. Najprwé zawřieno jest, aby oba krále JMti při práwě swém, kteréhož dosáhli, jsú zuostali, každý jako pán dědičný, a každý z nich požíwaj titule králowstwie Českého, jakož jiní králowé Čeští zwyklí jsú; tak aby král Matiáš JMt krále Wladislawa JMt králem Českým jmenowal a psal, a zase král Wladislaw téhož krále Matiáše též aby jmenowal a psal králem Českým; též poddaní obúdwú králúw oběma z nich powinni činiti buďte.

Item, zawřieno jest, aby král Matiáš postúpil králi Wladislawowi pánuow, rytieřstwa, zeman, měst a krajin, kteréžkoli drží w Čechách; též král Wladislaw wšech měst, zemí, krajin, kniežat, panuow a rytieřstwa swrchu psaných w Morawě, obojí Slezii, w Lužické zemi a w Šestiměstech prwé řečenému králi Matiášowi aby postúpil.

Item, zawřieno jest, když král Wladislaw zemí, měst, zámkuo, městeček a krajin, kniežat, panuow, rytieřstwa w swrchu psaných w Morawě, obojí w Slezích i Lužické zemi a w Šestiměstech, kteréž pod jeho poslušenstwim jsú, swrchujmenowanému králi Matiášowi postúpilby: tehdy i hned bez prodlenie wšickni z Morawy, obojí ze Slezi i Lužické země a z Sestiměst powinni buďte ze spolka učiniti hold a přísahu králi Matiášowi, jako prawému pánu jich a dědičnému králi Českému, a páni, rytieřstwo podlé obyčeje, kterýž při pánech swých a králech Českých od starodáwna zachowáwati jsú, JMt za takowého krále přijměte a držte, JMti a žádnému jinému jako prawému swému a dědičnému králi poslušni buďte. A když král Matiáš JMt panuow, rytieřstwa, měst, zemí i krajin, kteráž w Čechách drží, swrchupsanému králi Wladislawowi JMti postúpí, ti w zemi České téhož krále Wladislawa JMt též přijměte, JMti slibte a podlé obyčeje králowstwie Českého od starodáwna zachowaného powinni činiti buďte JMti, a žádnému jinému jako jich prawému a dědičnému králi poslušní buďte; a zase králi JMti řečené poddané swé zachowati při práwiech králowstwie těch zemí a swobodách starodáwnich slíbie, pokudž zjednání tomuto nynějšímu bez škody jest.

Item, zawřieno jest, aby swrchupsaný král Matiáš dokudž žiw jest země a krajiny w Morawě, obojí Slezy, Lužickú zemi a Šestiměstech se wšemi jich příslušnostmi swobodně, pokojně a beze wší překážky a odporu swrchu řečeného krále Wladislawa, jeho erbů a králowstwie Českého i poddaných té koruny, držal a jimi wládl a jich požíwal jako jich prawý král a pán dědičný.

Též král Wladislaw krajiny, pány, rytieřstwo a města w Čechách swobodně a pokojně bez wšelijakého překážu swrchu řečeného krále Matiáše aby držal a jimi  wládl a jich požíwal, jako jich prawý pán a dědičný král.

Item, zawřieno jest k zachowání pokoje a přiezně mezi obojím králowstwím a aby pro rozličnost potomků rozličné zlé wěci a nowé nesnáze newznikly, aby kdyžkoli po smrti krále Matiáše JMti král Wladislaw JMt aneb JMti potomci, aneb králowstwie České, země a krajiny totiž Morawu, obojí Slezy, Lužickú zemi a Šestměst wzieti a nawrátiti k koruně chtělby, to aby učiniti mohl swobodně, bez wšelijaké překážky krále Uherského, kterýž by ty časy byl, aneb téhož králowstwa, a to obyčeji a wýminkami dole psanými:

Prwnie wýminka jest, že kdyžkoli po smrti krále Matiáše král Wladislaw aneb JMti potomci chtěliby swrchuřečené země a krajiny k koruně České wzieti a připojiti, dáti mají najprw králi Uherskému dukátů aneb zlatých Uherských dobrých čtyrykrát sto tisíce zlatých a to za práwa jeho   ustúpenie.

Druhá wýminka jest aneb záwazek, poněwadž w těch zemiech w Morawě, obojí Slezích, Lužické zemi a w Sestiměstech mnohá zbožie k koruně přislušejície zastawena jsú rozličně a rozličnými obyčeji jsú roztržena a odešlá: i jestli žeby se udalo králi Matiášowi JMti aneb JMti potomkům, před zaplacením swrchu řečených čtyrykrát sto tisícú zlatých, w prwé powěděných zemiech, w Morawě, obojí Slezích, Lužické zemi a Šestiměstech aneb některé z nich země, městečka, zámky, města, krajiny aneb úřady, mýta, platy a kterékoli duochody k swrchu psaným panstwím jeho a zemiem od starodáwna a sprawedliwě přislušejicie komužbykoli zastawena aneb zapsána byla, odtržena a jinak odešla, wyplatiti, wyswoboditi, dosieci a k swrchu psaným panstwím nawrátiti a připojiti: tehdy wšecka suma na takowú wýplatu a wykúpenie a wyswobozenie a dosaženie wydaná (má) nad sumu předepsanú swrchu řečených čtyrykrát sto tisíce zlatých potomkóm swrchupsaného krále Matiáše JMti aneb králowstwie Uherského úplně a docela a společně zaplacena býti. Pakliby se událo, žeby některé, keřížby takowých panstwi, měst, krajin, zámkú, úřadú neb jakýchkoliwěk požitkú postúpiti nechtěli, a dosti za swé wedle zápisu jich wzieti odpierali moci, obyčejem wálečným swrchuřečený král Matiáš aneb někteří z potomkú jeho ku postúpení připrawil, aneb jiným kterýmkoliwěk obyčejem takowých zboží dosáhl: zawřieno jest, jestliby takowý odporně držel zbožie zaslawená k komoře králowské přislušející kterakým koliwěk obyčejem, král Matiáš JMt neb kteříž JMti potomkuow takowá zbožie wykúpí a k rukám swým králowským přiwede, buďto wálkú aneb jiným kterýmkoliwěk obyčejem, proto při placenie hlawnie sumy nebude dána wětšie suma za ta zbožie, jakož prwé zapsána a zastawena jest byla, by pak wětším nákladem byla dobyta, ale ta zbožie ač která nalezena budú, kteráž také k komoře králowské přislušelaby a zastawená nebyla, ale jiným obyčejem odřečena (sic) kterakkoliwěk, král Matiáš JMt aneb JMti potomci toho zbožie k rukama swýma přiwedú, při placení hlawnie sumy, budeli král Wladislaw JMt aneb JMti potomci takowá zbožie k rukám swým mieti, tehdy powinni budú zaplatiti náklady na dobýwánie těch zboží učiněné aneb zač zboží stojí. Pakliby obojieho toho učiniti nechtěli, tehdy takowá zbožie zuostaňta aneb swrchupsaným JMti králi Matiáši potomkuom aneb těm komužby JMt král Matiáš aneb JMti potomci dále poručili aneb obdržali; a takowí ta zbožie pokojně a swobodně držeti budú celú sprawedliwostí podlé práwa těch zboží, w kterémž ot starodáwna založena jsú pod korunú Českú. Ale o zbožích, kterážby ku komoře králowské nepříslušela, klerýchžby král Matiáš JMt aneb JMti potomci kterakkoliwěk dobyli, zawřieno jest, aby beze wší překážky krále Wladislawa JMt aneb JMti potomkuow aneb králowstwí Českého swobodně zuostala jim aneb komužby JMt král Matiáš aneb JMti potomci dali, poručili aneb drželi w těch práwiech a swobodách, w kterýchž od starodáwna založena jsú pod korunú Českú.

Třetí wýmienka jest, aby předepsané země a krajiny, totiž Morawa, obojí Slezy, Lužická země a Šestíměst, w celosti we wšem jich přislušenstwí po smrti řečeného krále Matiáše JMti w poddanosti zuostaly JMti potomkóm králuom aneb králowstwí Uherskému a w jich poslušenstwí jakožto prawých pánuow swých, a oni králi potomci aneb králowstwie Uherské pilně, upřímě a požitečně na nich panstwie mieti mají dotuď a tak dlúho, dokudžby swrchupsaná suma hlawnie, totiž čtyrykrát sto tisíc zlatých wýplatných a jakož swrchuřečeno jest zbožie dobytá, úplně a docela zaplacena nebyla, a dokudžby swrchupsaným artikulóm a wýmienkám zúplna dosti učiněno nebylo. Kterýmžto když se dosti stane, tehdy i hned swrchupsané země zase k koruně České nawráceny a připojeny budú, jakož od starodáwna jsú byli; ale potomci králowé Uherští swrchupsaní pro takowé panowánie nebudú se mieti psáti králi Českými, než těch zemí pány, dokawadž se řečená záplata nestane. A když řečené země králi Maliásowi JMti jako prawému a dědičnému králi Českému totiž hold a přísahu učiní, tehdy i prwé řečeným potomkóm jeho králóm a králowstwí Uherskému tak hold přísahu učiníte, ne jako králóm dědičným, ale jako prawým, upřiemým jich pánóm až do konečné záplaty swrchupsané sumy hlawnie a wykúpených zbožie, aneb kteréž ještě wykúpena budú. A na ty wšecky wěci swrchupsané země listy swé s wisutými pečeťmi oběma králóm budú dáti powinny při sjezdu králuow JM podlé přepisów, kteříž již udoláni jsú.

Item, zawřieno jest, že kdyžkoli král Wladislaw aneb jeho potomci swrchupsané sumy peněz zaplatiti by chtěli, tehdy takowý úmysl swuoj má oznámiti celý rok prwé než penieze budú položeny, a to skrze znamenité osoby a listy otewřené na hrad Budinský aneb na Bielý hrad králowský, kdež obyčej jest krále Uherského korunovati, a takowé osoby mají glejty dostatečnými opatřeni býti, aby tiem bezpečněji swé poselstwie dieti mohli.

Item, zawřieno jest, aby puol léta prwé nežliby swrchupsané penieze položeny byly, šest prelátów a pánów znamenitějších z králowstwie Uherského od krále a králowstwie, aneb od samého králowstwie, jestližeby krále té chwíle nebylo, wolených s obú stranú, totiž z králowstwie Uherského a Českého, sjeli se w městě Brněnském, a jestli která nesnáz neb ruoznice při položení swrchupsané sumy byla, srownali, aby potom žádných zmatkuow při takowém položení peněz přihoditi se (ne)mohlo.

Item, zawřieno jest, aby miesto kladenie řečených peněz bylo otewřené pole mezi Skalicí a Strážnicí na hranicech Uherské a České země, na kteréž miesto k tomu wolené preláti a páni z obojie strany w rowném počtu za swými glejty sjeti mají, a ti preláti a páni najprwé jedni druhým s obú stran pode ctí a pod werú slibte, že ty wěci bez lsti upřiemě jednati budú podlé těchto nynějších zápisów a to poctiwě jedni k druhým se majíce, preláti a páni Uherští penieze a páni Čechowé listy swé wezměte. Pakliby která strana jedna pro wětšie bezpečenstwie od druhé prówod žádala, tehda strana jedna druhú prowoditi má a jedna druhé poctiwost a ochotnost wěrně a upřímě okázati, jako na ctné dobré lidi jednati slušie.

Item, zawřieno jest, jestliby se udalo králi Wladislawowi aneb někomu z potomkuow jeho napomenutie učiniti slawně, jakož se swrchu píše o kladenie peněz, a potom nawrátiti čas, totiž w jednom roce, nepoložilby: tolikrát, kolikrát by to učinil, proto má propadnúti též sto tisíce zlatých z swrchupsané sumy hlawnie, kteréž mají staženy býti.

Item, zawřieno jest, jestliby co král Matiáš aneb JMti potomci od toho času zastawili zbožie králowských w swrchu řečených krajinách, takowá suma má stažena býti na hlawnie sumě, tomu wšak bez škody, jestliby která zbožie, zámky aneb městečka prwé zastawená aneb daná opět na JKMt neb JMti potomky odúmrtí aneb kterým koliwěk jiným obyčejem spadla, ta aby JKMt aneb JMti potomci moc měli zastawiti w též sumě, jakož prwé byla jsú, a prwé daná dáti komužby ráčil, a protož na sumě hlawnie sraženo nic nebuď. Ale kterážby zbožie na JMti kterakkoli přišla aneb spadla aneb od JMti dosažena byla, ježtoby k komoře králowské neslušela, o takowých JMt i JMti potomci učiniti, zjednati a dáti swobodně moci budú, jakož budú ráčiti; a jakož swrchu se píše o ta zbožie, držána býti mají w tom práwě, jakož od starodáwna byla jsú pod korunú Českú.

Item, zawřieno jest, jestliby za žiwnosti krále Matiáše králi Wladislawowi bez erbów s swěta sejíti se událo, a páni obec králowslwie Českého swobodně jich wuoli téhož krále Matiáše JMt do České země přijali za krále a neb zwolili, aneb některého z potomkuow JMti krále Uherského za krále sobě zwolili, a JMt aneb JMti potomek některý též dobrowolně takowé wolenie by přijieti ráčil: tehdy i hned po korunowání wšecky ty země, totiž Morawa, oboje Slezy, Lužická země a Šestměst k koruně České i zápisy nawráceni buďte beze wšeho uplacení swrchupsaných peněz.

Item, zawřieno jest, aby biskup Olomúcký a maršálek král. Česk. činili do Čech králi Wladislawowi JMti a těm, komuž powinni jsú to, což z powinnosti úřaduow swých od starodáwna sprawedliwě činiti jsú zwykli, wšak bez škody poddanosti a poslušenstwie, kteréž králi Matiášowi JMti a JMti potomkóm činiti mají.

Item, zawřieno jest, jestliby kteří swéwolně králi pánu swému, kterémuž se dostanu, protiwiti se chtěli, jemu poslušenstwie jakožby powinni byli nechtěli učiniti, takowé ten král, kterémuž poslušenstwím powinni jsú, trestati moci bude bez překážky krále druhého a je připrawiti ku poslušenstwí swému; a zwláště kterémuž se dostane poddanost učiniti (a) nechtěl(by) podlé zjednánie tohoto takowá poddanost aby se stala, jestli kteří toho učiniti odporní byliby, tehdy králi JMti přátelsky a bratrsky jeden druhému mají pomocni býti, aby takowí w poddanost a poslušenstwie toho, komuž jsú powinni, připraweni byli.

Item, zawřieno jest, jestliby kdo z přísedících kniežat neb pánów proti králowstwie Českému co počal aneb proti kterémukoli králi nesprawedliwě, swéwolně a bez winy téhož krále co jednal: tehdy druhý tomu králi proti takowému pomoci powinen bude skutečně podlé powahy a potřebnosti té wěci, totiž w weliké wiece a w menšie méně.

Item, zawřieno jest, aby na den sw. Kateřiny najprw příštie držán byl sjezd znamenitě w Olomúci, na kterýžto oba králi poslati mají raddy a posly swé znamenité a s plnú a celú mocí k wyhlášenie slawně těchto artikulów a smluw a znowu jménem a na miestě králuow Jich Mti i králowstwie těch artikuluow k utwrzení i také k zřiezení a spuosobení jiných wěcí, kteréžby potom jednány měly býti, a zwláště sepsánie přepisów gleitowních na sjezd osobní králuow Jich M.

Item, zawřieno jest, aby na swrchupsaném sjezdu Olomúckém zwoleni byli skrze též posly králuow JMti čtyři šlechetní muži z každé strany,   ti aby rozeznali a rozdělili meze králowstwie Uherského a Českého, a zwláště meze Morawské, aby městečka, zámci, wesnice a zbožie jednoho králowstwie nebyla tažena w práwa druhého králowstwie, ale buďte zachowána w swých práwiech a obyčejích, jakož od starodáwna založena jsú.

Item, zawřieno jest, aby pro wětšie jistotu společné dobré wuoli a přiezni oba krále Jich Mti sjeli se na matky božie hromnic najprwé příští, král Matiáš JMt aby přijeti ráčil do Olomúce a král Wladislaw do Uničowa; a když již na těch miestech budú, tehdy z jednostajné Jich Mti wuole na určitý den na prostřed cesty mezi týmiž městy osobně se sjeti mají a o wěci oběma potřebné rozmluwiti, potom každý do swého města se wrátiti, a na zajtřie, aneb jakž JMti zuostanú a mezi sebú zjednají, král Wladislaw JMt přijeti rač na miesto od Jejich Mti uložené.

Item, zawřieno jest, aby klejtowé obúdwú králí k jejich sjezdu podlé přiepisuow, kteříž na sjezdu Olomúckém mají zděláni býti, položeni byli na tří sw. králuow, kleit krále Matiáše, prelátuow a pánuow JMti a hajtmana Morawského na Towačowě, kleit krále Wladislawa, kniežat a panuow JMti w Brně na rathúze.

Item, zawřieno jest, aby na ten den, když se králi sjedú, také se sjeli poddaní znamenitější obojie strany ze wšech zemí a panstwí obú stranú a pod korunú králowstwie Českého w slušném počtu a wšechni plnú mocí a naučením wlastí swých, a toto nynějšie zjednánie artikule zawřené za pewné aby měli a stálé, a je pečetmi swými aby upewnili a utwrdili.

Item, zawřieno jest, aby na tom sjezdu každý král poddaným swým listy otewřené dáti ráčil a jimi se zapsati a každému kteréhožkoli stawu aneb powahy bylby, ježtoby snad o těchto nesnázkách proti JMti něco nepřátelského učinil, wšecko milostiwě pominúti a odpustiti ráčí k nižádné pomstě, ani kdy obnowí, upřiemě a ne pobočně; a wšak přes to ubezpečenstwie dostatečné, kteréž má učiněno býti, na zachowánie a nemstěnie měst Plzně a Budějowic w Čechách, Hradiště a Uničowa w Morawě, zawřieno jest, aby se to stalo podlé zdánie králuow Jich Mti na Jich Mti sjezdu, a podlé toho jakožto ta města žádati budú.

Item, zawřieno jest, když králi se sjedú, tehdy poddaní obojie strany tyto námluwy a artikule aneb zjednánie aby přijali a jich potwrdili, jakož smluweno bude.

Item, zawřieno jest, aby tu w Olomúci na sjezdu Jich Mti mezi Jich Mtmi přízněnie záwazek a bratrstwie utwrzenie bylo, tak aby se již we spolek milowali a jeden druhého poctiwé a dobré jednali; a jestliby kdy potom mezi Jich Mtmi nesnáz powstala, nemají tohodle proti sobě žádné wálky počínali, ale na miesto slušné a den určitý každý z králuow Jich Mti čtyry pány swé pošli, a těch osm osob takowú nesnáz mezi Jich Mti srownati plnú moc mějte. Pakliby těch osm pro některá neswornost takowých nesnází mezi sebú srownati nemohli, proto se nerozjieždějte, ale jednoho najwyššieho ubrmana duchownieho aneb swětského zwolte, kterýžto we dwú měsiecí pořád zběhlých, odtuď když jemu wěděti dáno bude, plnú moc aby měl wýrok učiniti; a cožby takowým ubrmanem wyřčeno bylo, obojie strana přijieti neporušitedlně a docela powinni buďte.

Item, zawřieno jest, že o nesnáze a nechuti, ačby které byly mezi králem Matiášem a Kazimírem králem Polským JchMtmi, a kterékoli wěci, král Wladislaw JMt za klejtem swým raddy krále Polského JMti přiwésti moci bude, když se s králem Mariášem JMti sjedú, kdež takowé nepřiezně mezi JchMtmi budú moci srownány býti, tak aby wšech tří wuole we wšech srownány byli. Pakliby rady krále Polského JMti zwláštnieho klejtu od krále Mariáše žádali, ten jim JMt dáti a zdržeti má; jestliby pak král Polský JMt sám osobně na tom sjezdu králuow býti ráčil, JMti klejt od krále Matiáše má dán býti, aby skrze přítomnosti wšech tří tiem pewnejší přiezeň a dobrá wuole mezi JchMtmi utwrzena byla. Bude také moci swrchupsaný král Polský na sněm Olomúcký najprwnejší mezi raddu obú králuow Jich M poslati raddy swé, ač Jich Mti líbiti se bude.

Item, zawřieno jest o záwazek mezi JchMtmi, aby sobě pomáhali proti těm, kdož od koruny České něco drží, aby to odloženo bylo, až se Jich Mti osobně sjedú, kdežto JMti o té wěci jasněji budú moci rozmluwiti.

Item, zawřieno jest, aby upřieznění a wěčný záwazek, kterýžby měl býti mezi dwěma korunama, totiž Uherskú a Českú jednáno a konečně dokonáno bylo také to na sjezdu králuow Jich Mti.

Item, zawřieno jest o ruoznici mezi stolicí apoštolskú a Čechy, že když se Jich Mti sjedú, o tu wěc spolu mluwiti a jednati mají a pohledati cesty, kudyby takowé ruoznice pominúti mohly, a také pilnost učiniti a starati se, aby arcibiskup w Čechách zřiezen byl, kterýž ode wšech slušně a poctiwě přijat bude jmien býti a držán, a aby kletba skrze Pawla papeže swaté paměti wvdanú s žiwých i mrtwých sňata byla, u Otce swatého má pracowáno býti.

Item, zawřieno jest, že při témž sjezdu každý z Jich Mti dwa z poddaných swých wydati má, a ti čtyřie plnú moc mějte rok složiti, den a miesto jmenowati k jednání o škody obojie strany jedné od druhé učiněné w příměřích i po zjednání Wralislawském; a cožkoli ti čtyřie komu o takowé škody wyřknú, to každý přijieti a bez přerušenie držeti powinen buď, a oba králi JMti každé poddané swé, kteřížby takowého wýroku držeti nechtěli, přinutiti má aby tak učinili.

Item, zawřieno jest o nawracowánie zámkuow dobytých a nahražowánie škod, kteréžto kdo pro wěrnú službu swú wzal jest, aby při sjezdu obú králuow JM uloženo bylo berně obecnie, tak aby král Matiáš JMt w zemiech swých a král Wladislaw w Čechách položil, a každý z JMti dwa aneb wiece wýběrčích měj, jakž potřeba káže, kteříž tu berni wybierajte. Potom wywolení čtyřie páni dobří, s každé strany dwa, ti moc mějte ohledati sprawedliwost a příčiny škod takowých a je podle sprawedlnosti ceňte; polom pak krále JMti každý z berně swé učiň těm, kdož pro JMt co stratili, neb škody wzali jsú sprawedliwé a řádné; toto wymieňujíce, jestliby kdo z nich zámky swé raději než penieze wzieti chtěl, buď jemu zaplaceno túž sumu, w kteréž zapsáno jest, aneb jakž by se smluwiti mohli s stranú druhú; w těch wěceh ti čtyři wolení tak se mieti mají, jakoby každý swého wlastnieho pána wěci jednal. Pakliby kteří raději penieze nežli zámky wzieti chtěli, buďte powinni sprawiti swé a listy dáti těm, kdož nynie takowá zbožie držie; a ti žádnému o takowá zbožie před žádným práwem odpowiedati powinni nebudú. Ale kteříby tomu zjednání dosti učiniti nechtěli, buďto z těch, kteřížby škody podjieli aneb z těch, kleří zápisy mají, proto i hned ztraťte práwo swé a wiec nižádného o to ani práwem ani skutkem nařékati moci nemuož.

Item, zawřieno jest, jakož i na sněme Benešowském bylo zjednáno, aby wšecka zbožie odjalá a ne mečem dobytá proste beze wšeho uplacowánie wracowána byla.

Item, zawřieno jest, aby wšichni wězně s obú stranú beze wšeho uplacowánie na prwniem sněmu, kterýž má býti mezi raddami králuow JchM, po dokonánie a utwrzenie wšech wěcí, prázdni a propuštěni byli, ale kteréž jsú šacowali, i aby šacunk zaplatili.

Item, zawřieno jest, že na sjezdu králuow JchM král Wladislaw JMt najprwé ze slibu má propustiti wšecky a každého zwláště kterékoli powahy a stawu lidi a města, které w mezech země Morawské, obojie Slezi, Lužickú zemi a Šestiměst JMti kterakkoli zawázaní jsú a je prázdny býti wyznati, a že i hned takowí budú přisieci a poddaní mieti býti králi Matiášowi JMti, prwé wšak rukojemstwie přijma od prelátuow a panuow, kteříž s JM králem Matiášem budú, že i JMt hned sobě zawázané w zemi České též z slibu propustí; a to i hned když propuštěnie se stane od krále Wladislawa, JMt také naplniti má a je prázdny býti wyzná a od té chwíle že takowí budú příslušeti a poddaní mieti býti králi Wladislawowi JMti.

My pak král Matiáš swrchupsaný widěwše a s pilností rozwážiwše artikule swrchupsané a zjednané znamenajíce netoliko k upokojení králowstwie našich potřebné, ale také k užitku wšeho křesťanstwa prospěšné, takowé artikule we wšech jich kusech a rozomiech oblibujem, schwalujem a přijímáme mocí listu tohoto slibujíce naším slowem králowským, že již pokudž k nám příslušejí, pilně zachowáme a jim dosti učiníme, zachowati a jim dosti učiniti wšem kdož příslušejí rozkazem beze wšie zlé lsti a úkladuow; tomu na swědomie pečet naši králowskú kázali sme k tomuto listu zawěsiti. 

Dáno w Budíně, we středu w den sw. Jeronýma, léta od narozenie syna božieho MoCCCCoLXXVIIIo, králowstwí naších Uherského etc. prwnieho a dwacátého, a Českého desátého léta.Přihlásit/registrovat se do ISP