21.

Smlauwa prwní mezi králi, králem Matiášem Uherským etc. a králem Wladislawem Českým učiněná, kterážto jest potom w některých artikulech změněna.

W Brně, 1478, 28 Mart. (Ze sauwěkého přepisu w Česk. Museum).

My Jindřich starší z boží milosti kníže Minsterberské, hrabě Kladské, pán z Kunstatu a z Poděbrad, Jan Towačowský z Cimburka a na Boleslawi, najwyšsí sudí králowstwie Českého, Jan z Šternberka na Stráži, Beneš z Weitmile, mincmaistr na Horách Kutnách a purkrabie na Karštýně, Jan z Rúpowa, hofmistr dworu králowstwie Českého, Petr Kdulinec z Ostromiře, rady najjasnejšieho kniežete a pána, pana Wladislawa krále Českého, markrabí Morawského, wéwody Lucenberského, Slezského, markrabie etc. Lužického, pána našeho milostiwého: známo wšem wóbec činíme, kterak z rozkázanie téhož najjasnejšieho pána a pana Wladislawa krále Českého sjeli sme se w měste Brně s raddami najjasnejšieho kniežete a pána pana Matiaše krále Uherského a Dalmatského, Charwatského etc. ze jména duostojným w bozě otci panem Janem biskupem woleným a potwrzeným Waradinským a wěčným hrabí, a s wysoce urozeným panem Štěpanem z Zapolje hrabí wěčným Špiským z králowstwie Uherského, a duostojným w bozě otci panem Rudolfem biskupem Wratislawským a apoštolské stolice legatem, a s panem Protasiem biskupem Olomúckým a s oswieceným kniežetem panem Hynkem jinak Jindřichem mladším kniežetem Minsterberským, hrabí Kladským, pánem z Kunstatu a z Poděbrad, a urozeným panem Wáclawem z Boskowic, najwyšším komorníkem cúdy a práwa Olomúckého; a tu s nimi a oni s námi jednali sme na listy mocnie a dostatečnie panów našich milostiwých Jich Mti o ty weliké artikule a ruoznice, které jsú mezi JchMtmi o korunu a králowstwie České, jakož i o tu při mnoho sjezdów a welikých nákladów se dálo mnohokrát a let těchto minulých, a nikdy nic konečného sjednáno býti nemohlo, až nynie z božie milosti a jeho swatého daru tu wěc wšecku a ruoznici sme mezi sebú na panuow naších mieste sjednali, jakož se to sjednánie a srownánie wšecko w dolepsaných artikulech shledá a najde.

Item najprwé, aby již z toho zjednání král Wladislaw, jakožto král dědičný Český, zapsal králi Matiášowi JMti a potomkóm králóm Uherským a koruně Uherské w zástawě koruny České země dolepsané, totiž Morawu wšecku w swých mezích, s kniežetstwím, tak jakž jest wšecka we swých mezech tiem obyčejem, nic sobě na těch miestech nepuozuostawuje, ani budúcím králóm Českým a koruně, krom dědictwie a wýplaty, jakož se dole píše; také že král Matiáš a JMti potomci králi Uherští nemají dále mimo swú zástawu do koruny aneb do jejieho k ní přislušejícieho sahati, ale toho wšeho králi Wladislawowi a jeho potomkóm a koruně swobodna nechati bezewšie překážky, i toho, což králi a koruně příslušie, krom těch zemí zastawených.

Item, na těch wšech nahoře psaných zemiech, tak jakož se nahoře píše, jmá král Wladislaw zapsati králi Matiášowi králi Uherskému čtyřikrát sto tisíc zlatých uherských dobrých, neb dukatów na zlatě dobrých sprawedliwých.

Item, biskup Olomúcký, nynější neb budúcí, úřadem swým biskupským bude moci a jmá powinnost swú králi Wladislawowi a budúcím králóm a koruně učiniti s zámky swými, i poslušenslwie osobnie, hledě k králi Matiašowi a budúcím králóm Uherským též jako jiní obywatelé toho markrabstwie, až do wýprawy. Též se zachowati we wšem úřadem swým pan maršalek nynější i budúcí jako biskup.

Item, estližeby král Matiáš neb JMti potomníci králi Uherští penězi swými kde zámky neb platy w těch zemích wyplatili, ty penieze JMti neb potomníkóm JMti mají zase nawráceny býti, a s sumú hlawní položeni. A o to aby ruoznice žádná nebyla, po wýpowědi peněz mají čtyři páni z Uher se sjeti w Olomúci, a čtyřie z Čech, a ti mají to sumowati, a tak opatřiti, aby se Jich Milostem obojím sprawedliwé stalo a straně žádné neukrátilo.

Item, kdyby se wýpowěd státi měla těm penězóm, to se má státi rok celý napřed, a čtyřmi znamenitými osobami a listem otewřeným do Budína na hrad, anebo do Bielého hradu bližšího, kdež uherský obyčej jest korunowati; a ty osoby mají klejty potřebnými opatřeny býti, aby to poselstwie swobodně zdieti mohli.

Item, též také stuoj o záwazek koruny po wýplatě, až se Jich Milosti shledají.

Item, což se ruoznice mezi otcem swatým a Čechy a Morawčíci dotýče, když se JMti shledají, mají tu wěc předse wzieti, a toho hleděti, kudyby ta wěc mohla slušně srownána býti, a pilnost swú k tomu přičiniti, a o arcibiskupa péči mieti, aby ten byl do země dán, a k tomu odewšech slušně a poctiwě zachowaný, kletby také wyšlé ot otce swatého Pawla aby byly zdwiženy, a s žiwých i mrtwých sňaty byly.

Item, což se zbožích dobytých zapsaných neb sic odjatých dotýče, (krom těch, kteráž páni z Šternberka ztratili a zase jiných nabyli, ti o swé wěci sami jednajte, a král Wladislaw s nimi tak nalož o Třebíč, ač páni Šternberští chtie swé zase mieti, mají ten klášter bez wýplaty zase opatu nawrátiti, neb král Matiáš s tiem již nic neráčí mieti činiti, ani toho kláštera od nich wywazowati,) když se králi JMti shledají, má z nich každý dwa do Čech, a též dwa do Morawy, též dwa do Slezských zemí dáti; ti čtyřie mají dáti w každé zemi prowolati a oznámiti, aby každý, kterýžby takowá zboží drželi, s swým práwem stáli ke dni určenému, a druhá strana, kterážby takowá zbožie ztratila, pod tú pří ztracenie, osobně aneb skrze swé mocné a ku práwu dostatečné posly, a ti mají každého sprawedliwost ohledati, a mocně rozeznati a rozkázati, kterak se w tom zachowati mají. A přišlaliby která wěc wedle takowého rozeznání na kterého z králów JMti, a komu těmi čtyřmi ukázáno bylo s zápisy JchMti některého, buď každý    powinen ot takowého dosti učiniti podlé zápisu swého, ač toho prwé jest  nepostúpil.

Item, smlúwu dobrowolnú, penězi, také ačby který rozdiel byl mezi těmi čtyřmi w kteréžkoli zemi, hned také na tom tu w Olomúci shledání, má král Matiáš JMt jednoho znamenitého pána z poddaných krále Wladislawa w Čechách jmenowati za ubrmana; též král Wladislaw w Morawě takowého pána znamenitého jednoho z poddaných krále Matiáše. A ti ubrmané, jakž z nich který rozkáže těm, kteřížby pod jeho hajtmanstwí byli neb stranami, tak se státi má.

Item, také w Slezských zemiech, w šesti městech a Lužické zemi, ačby který rozdiel o takowé zbožie byl, oba ubrmany mají o tom rozkázati. Pakliby se srownati nemohli, mají moc mieti jednoho třetieho jmenowati, a jakž ten stranám rozkáže, tak se má státi, a tak wěc wšecka po menowáni těch čtyř ubrmanów w každé zemi konečně dokonati we čtyřech měsících pořád zběhlých, totiž w šestnácti nedělích, tak aby potom žádných nesnází nebylo, aby králi JMti i poddaní pod JchMmi tiem snadněji mohli pokoje celého a dokonalého požiti. A kdožbykoli těch čtyř neb kterého ubrmana, kdyžby naň přišlo, neposlechl, a se tak jakžby rozkázáno bylo nezachowal, králi JchMti oba takowého mají k poslušenstwí připrawiti, i sami se JMti, tak jakž na koho bude slušeti, zachowati.

Item, také w tom sjezdu w Olomúci králi JchMt mají každý dwa z swých poddaných dáti. Ti čtyřie mocní mají rok složiti a den jmenowati o ty o wšecky škody, které jsú se staly w tomto křesťanském příměří a jednání u Wratislawi; a jakž ti komu najdú, tak ten má bez otporu učiniti, a každý král swého poddaného bude powinowat k tomu držeti i připrawiti, ačby kto tomu chtěl odporen býti.

Item, wšickni wězni w tom zjímaní, mají roky na slušný běh beze wšech šacunków mieti, a před těmi čtyřmi postaweni býti, a jakž ti rozkáží o nich, tak se má také zachowati.

Item, již na to příměří křesťanské jest uloženo až do swatého Ducha, w kteréž wstúpiti tento příští úterý mají, a wězňowé wšichni rytířští mají propuštěni býti w té wálce zjímaní s obojí strany; wšecky holdy, kteříž nejsú wybráni, z těch nemá upomínáno býti; také šacunci lidí městských neb sedlských nezaplacení, těch mají swobodni býti a sami prázdni.

Item, také raddy obojí krále Matiáše, ku králi Wladislawowi, kteřížby snad žádnému králi neslíbili w těch nesnázích, tak se mají w tom zachowati: item, bylliby který a swé wuole chtělby požíwati, kteréhožkoli krále, jeden druhému w tom nemá překážeti, ani jich zastáwati, než každý swými bude moci bez druhého překážky nakládati a je ku poslušenstwí swému připrawiti, a ty zwláště, kteřížby se kterému dostali, a holdu a poslušenstwí wedle toho sjednání učiniti nechtěli.

Item, jakož někteří obywatelé jsú w tom králowstwi Českém, kteříž mají neb mieti budú pod oběma králi zbožie neb zámky swé: ti a takowí (mají) činiti každému králi z toho, což pod kterým mieti budú, wedle obyčeje země té, w kteréž ta zboží ležie, poddanost i poslušenstwie.

Item, zločinci nemají přechowáwáni býti, ale králi JMti úředníkóm hajtmanóm swým poručiti, aby se k takowým měli wedle řádu a obyčeje starodáwního, kterýž dobře znám jest zemi každé.

Item, jestli žeby některé nesnáze počeli w Čechách do Morawy neb do jiných zemí, též zase, neb z jedné které do druhé Slezských, Lužických, neb z šesti měst: hajtman neb úředníci buďte powinni se sjeti na miestech slušných a po mezech, a tu opatřte, aby žádné nesnáze nepowstaly, než každému bez odtahów sprawedliwost učiňte, a jí dopomozte ot Čechów w Čechách, Morawčíców w Morawě, tak w jiných zemích, aby každá země i její obywatelé mohli řádów swých požiti,  jakož ot starodáwna bylo.

Item, jestližeby súsedé okolní s králowstwie sáhli na kterého krále zemi neb poddané swéwolně a bez příčiny hodné toho krále, druhý buď jemu powinen pomoci skutečně wedle powahy té wěci k weliké wieře a k menši směně.

Item, zámci pomezní králowstwi Českého příležící k koruně Uherské, i jiné zbožie, wsi i městečka, nemají býti přitahowáni ku práwóm Uherským, než při swých práwech a mezech zuostati, tak jako ot staradáwna bylo a meze králowstwí Českého a Uherského ukazují a wyměřeny jsú.

Item, wymluweno jest, aby již pro dobrú wuoli a lepšie ujištěnie a přátelstwie oba krále JchMti se shledali, a to konečně na den swatého Jana Krstitele nynie přišlého, král Matiáš aby býti ráčil w Olomúci, též král Wladislaw aby býti ráčil na ten den w Uničowě se oba JMti wedle potřebnosti klejtujíc, jakož těch klejtów přípisowé již hotowi jsú; a ke dni sw. Ducha nynie příštieho klejt od krále Matiáše JMti prelatów a panuow má býti položen u pana hajtmana na Towačowe K. M. a klejt krále Wladislawa též na ten den JMti wedle těch přepisów králi Matiášowi w Budíně na rathúze. A když JchMt tu do těch měst přijedú den některý, a mezi sebú umlmviec, mají se osobně sjeti na puol cesty těch měst, a tu spolu ruzmluwiec o wěci JMtem potřebné, každý má se do swého města k noclehu nawrátiti a nazajtřie, neb jakž tu JM srownají, král Wladislaw JMt přijeti, kdež se smluwie, a tu přátelsky a po  woli kusy dolepsané konati.

Item, do Olomúce má král Matiáš wšecky swé poddané z Čech w Morawě obeslati, dáti sněm obecní prowolati do Slezi, do Wratislawě, i jiné knížata také obeslati, do země Lužnické, šesti měst, Swidnického a Jaworského knížetstwie, i ty wšecky a kteříž u Wratislawě, aby w jednostajném jednání králowská dostatečné bez odtahów mohla tiem lépe srownána býti.

Item, také král Wladislaw JMt jmá s sebú tu do Olomúce přinésti listy na tu zástawu dostatečně wedle již těchto smluw s artikulemi w něm potřebnými s swú pečetí, a při té panów XXIIII strany obojie z koruny České, zeman XV, a měst znamenitějších deset, že jest to učinil s jich wuolí a raddú, a jistým wědomím, kteříž wšickni wedle JMti pečeti swé přiwěsiti mají, že JMt i budúcí král. Českého sami za se i erby swé i budúcie i korunu slibujíc, že ta zástawa má ctně, wěrně, prawě zachowána býti beze wšech zmatków a zlé lsti, jakož umluwy jsú a list swědčí.

Item, toho listu přípis jmá král Wladislaw poslati jistý a nepochybitý w šesti nedělech ot zawřenie těchto smluw, neb tu, kdež král Matiáš bude JMt, a král Matiáš má wedle toho přípisu reversal, totiž náwratek udělati a s sebú přinesti slušnú přímluwu, a přípis tohoto listu docela w list swój wepsati s takowým záwazkem, že slibuje sám za se i budúcie swé, králi Uherskému swú dobrú králowskú čistú wěrú, že ty wšecky kusy a artikule ráčí ctně, wěrně zachowati, jakož se w tom listu wypisuje, beze wší zlé lsti a fortele. Též wedle JMti, jakož wedle krále Wladislawa, deset prelatów a XXIIII panów, kteříž JMti králi Wladislawowi sami za se, potomníky a budúcí swé slibují a za wšecku korunu Uherskú, že to wšecko ctně, wěrně a prawě zachowáno býti má bezewší zlé lsti a fortele wedle listu tohoto a smluw, a na to že swé pečeti přiwěšují wedle JMti pečeti; a tu w Olomúci mají sobě obapolně listy dáti a wedle smlúw učiniti.

Item, když se tak stane, tu hned w Olomúci každý král JMti mají swým poddaným listy dáti, a jich swobod potwrditi listy swými, a je při wšech jich práwích a starodáwných dobrých obyčejích a swobodách zachowati i obdarowání každého duchowního i swětského.

Item, také hned w Olomúci JchMt králi mají swým poddaným listy dáti pod pečetmi swými, že milostiwě promíjí a otpúštie každý swým wšem i každému zwlástě, duchownímu i swětskému, ačby co proti JMtikterému co učinili, w této ruoznici; že ta wěc má býti mrtwa a nikdy wíce nezpomínána.

Item, také tu w Olomúci se má státi mezi JchMmi králi záwazek a spojení a wěrné bratrstwí, aby s sebú dobře byli, jeden druhého cti a dobrého hleděli, radni a pomocni sobě byli, a jestli žeby která nesnáz mezi JchMmi powstala aneb ruoznice, proto žádný z JMti nesnadného nic nemají počínati, než na místě slušném a ke dni určenému čtyři každý z swých panów pošli, a těch osm buďte mocni tu nesnáz srownati, Pakliby těch osm také jakú ruoznici měli a srownati se nemohli, tu hned se nerozjíždějíc ubrmana sobě zwolte buď duchowního neb swětského, a toho mocen buď, a we dwú měsících pořád zběhlých, jakž jemu se to zjewí, buď powinnen wýroku učiniti, a JchMt tiem beze wšech wýmluw neb odtahów i každý z nich buďte powinni držeti.

Item, což se ruoznice a zlé wuole dotýče, ačby která byla mezi králem Matiášem a králem Kazimírem králem Polským JchMmi, protožeby král Polský JMt w smluwách některých mezi JchMmi a korunami učiněných sobě byl pozuostawil pomoc proti králi Matiášowi wedle syna swébo krále Wladislawa, wšecka má pominúti. A bylaliby sic která jiná mezi JchMmi o které jiné wěci nechuť a wuole zlá, král Wladislaw w swém klejtu bude moci s sebú krále Polského raddu tu na ten sjezd přiwesti, a tu také sjednati a smluwiti, aby wšech tří wuole dobrá se sjednala. A pakliby ty raddy nahoře psané krále Polského zwláštního klejtu od krále Matiáše žádali, ten jim také má dán býti a zachowán.

Item, titul mezi JchMmi, již na tu smlúwu král Matiáš JMt má králi Wladislawowi psáti, jakožto na krále Českého slušie, než král Wladislaw nebude powinowat JMti jakožto králi Českému psáti. A přes to po této smlúwě budeli ráčiti král Matiáš se psáti králem Českým, to stojí při JMti.

Item, o záwazek JMti proti tem, kteřížby co ot koruny drželi, to stuoj do JMti obú shledání a širšieho rozmluwenie.

Item, kdyžby se wýpowěd stala, hned w polúročí potom zběhlém k času a ke dni jmenowitému sjezd nahoře psaných čtyř a čtyř panów z koruny má býti, a to také od nich w Olomúci a mezi nimi srownáno, na kterém by zámku z těch tří peníze a listowé položeni měli býti, totiž Strážnicí, Hodonínem neb Niklšpurkem.

Item, ke dni uloženému těch peněz položení summy hlawní i wýplatní, ačby se která wýplata stala, čtyři páni Uherští s listy přijeti mají, a s penězi též z Čech páni čtyři, pod klejty a bezpečenstwím dostatečným králí JMti i swými, aby se ta wěc dála beze wšech nesnází zlých a příhod lstiwých; a tu s sebú pěkně a potřebně rozmluwíc a sjednajíc, wezmú ti páni Uherští peníze, a páni Čeští listy swé. A byloliby kterým z nich prówoduow jakých potřebí, jedni druhé prowázeti mají, a wěrně a prawě w tom se zachowati, jako na lidi dobré a prawé sluší.

Item, také ten pán, aneb ktoby z těch tří zámków nahoře jmenowaných na kterém wládl, má obojím k té potřebě zámku postúpiti a jeho jich zmocniti, k  nim obojím se w tom prawě zachowaje, a oni k němu také.

Item, jestližeby král Matiáš neb budúcí JMti, neb koruna Uherská, po wýpowědi peněz a takowým srownáním těch osmi panów a swolení, peněz položených přijíti neráčili, a listu newrátili, země ty wšecky nahoře psané a zapsané i obywatelé jich máji slibu toho zástawního prázdni býti, a již dále ku pánu dědičnému swému, králi Wladislawowi i JMti potomníkóm a koruně České hleděti a swú powinnost učiniti. Ale proto summa peněz z toho zámku nemá hýbána býti, než tu nechána k ruce krále Matiáše JMti, potomníkóm a koruně, a tu wzata býti, kdyžby se JchMm zdálo.

Item, král Wladislaw neb budúcí JMti neb koruna Česká, kdyžby   wýpowěd učinili těm penězóm, a na ten den umluwený, a beze lsti we čtyřech neděléch potom zběhlých, peněz těch nepoložili: tehdy po těch čtyřech neděléch let desieti žádné wýpowědi nebude moci učiniti, a kdyžby těch X let minulo, opět rok wypowědíti mají, tak jakož nahoře psáno. Též ačby w tom roce nepoložili, s tú pokutú, až do wýplaty konečné.

Item, ačby král Matiáš neb JMti potomníci které zástawy w těch zemích na duochodiech neb w zástawách králowých učinili, to také těmi osmi wolenci ohledáno býti má a na sumě sraženo.

Item, jestližeby pán buoh krále Wladislawa neuchowal bez erbów prwé, nežby krále Matiáše koruna Česká z swé dobré wuole a swobodné JMt neb budúcího krále Uherského za krále wzali, a JMt také z swé dobré wuole neb jeho budúcie to wolení přijal, tehdy hned po korunowaní ty wšecky země mají zase k koruně příslušeti a připojeny býti beze wšech peněz, i listowé wráceni.

Item, král Matiáš JMt má wšecky swé poddané, od kterýchž jest hold dědičný přijal, listem swým otewřeným opatřiti, a hold ten dědičný k sobě budúcím swým a k koruně w hold zástawný obrátiti, ani jeho za dědičný mieti, jakož již pohotowě na to přípis listu toho jest udělán. A také ty země wšecky zastawené, každá obyčejem swým se má holdu takowého seznati a zastawenie, a krále Wladislawa za krále dědičného wyznáwati, i JMti budúcie krále České a k koruně České se přiznati, jakož toho také přípis jest již udělán a napsán; než poddaných což krále Matiáše JMti w koruně České duchowních i swětských jest, ti wšickni propuštěni mají z holdu dědičného býti, a ten králi Wladislawowi učiniti a jeho erbóm a budúcím, a již dále s jinými pány a jinými obywateli w koruně se sjednati w té poddanosti, a wšech záwazków ot krále Matiáše prázdni býti.

Item, také král Wladislaw wšecky swé poddané w těch we wšech zemích zástawných, ač které má sobě jakkoli zawázané, z těch ze wšech záwazków krom z dědictwí (má) propustiti; a ti wšechni mají králi Matiášowi JMti potonmikóm a koruně Uherské w hold zástawný učiniti, a poslušenstwí až do wýplaty, i jiní wšichni w těch zemích. A krále Wladislawowi ku králi Matiášowi mají z sebe některé wyslati JchMtem, aby jim tyto smlúwy byly oznámeny, a od JMti přirčeno a ústy potwrzeno, že se tak ráčí a chtí jakož swědčí zachowati.

Item, což se oswieceného knížete kněze Hynka dotýče, ta jest wěc dobrowolně a pěkně s jich dobru wuolí sinluwena a ot oboje strany přijata, jakž ta smlúwa na zwláštní ceduli jest znamenána. A protož my swrchupsané raddy těch wěcí k jistotě, potwrzenie této smlúwy tak sepsané i s listy mocnými dali sme raddám krále Matiáše krále Uherského, swými pečetmi je zapečetiwše a od nich také přijewše. Kteréž jsú se dokonaly w sobotu před prowodní nedělí, w městě Brně, léta od narození syna božího tisícího čtyrstého sedmdesátého osmého.Přihlásit/registrovat se do ISP