20.

Pamět od stawu městského w Čechách králi Wladislawowi podaná s radau, kterakby dobré swé opatřiti měl.

B. d. (R. 1474.) (Z rkp. Děčínského sauwěkého).

Najjasnější králi pane, a pane náš milostiwý! Bez pochybu to známe, že WMt to zná, kterak město WMti Kolín přišlo k drženie králi Uherskému JMti: ale toho neznáme, z kterých příčin, a jestli postúpenie téhož města s wolí WMti čili nic. Než toto známe, že to město při sobě morských portuow ani Dunajských ušlakuow nemá, kteréžby bohaté clo přinášelo; také w sobě nejmá skladu bohatého kupectwie, kteřížby bohaté poklady přinášeli do komory JMti. Než toho se bojíme, že wiece w tu naději jest osazeno od pána cizokrajného, aby jiných wiece w této koruně dosáhl. Protož milosliwý králi! nenieli to s wolí WMti, prosíme račte nám to dáti znáti.

Milostiwý králi! máme za to, že WMti jest w paměti, kterakby to Pražané i některá jiná města jednali, aby král Uherský pánem naším byl a do koruny uweden. Milostiwý králi! buoh to zná, a WMt to poznali ste, že nám weliká křiwda dala se. O nás byla jest powěst bez winy, a jiných se již  skutek ukazuje. To při tom. Než milostiwý králi! toto my WMti prawíme, nenieli s wolí WMti, račte proti tomu powstati a toho brániti, a poslúchati rady toho filosofa, kteráž tak prawí: počátku odolaj. A my toho WMti chceme pomáhati, wedle swého wšeho přemoženie, jako na dobré a na wěrné slušie ku pánu swému. Protož WMt to znajíce, že sme toho zlého a hanebného nikdá nejednali, i dnes kdož to činie, to zle jednají, nám se zle líbí: protož znajíce nás k sobě tak wěrné, račte nás milowati a na nás laskawi býti; a my se chceme WMti přidržeti do těch žiwotuow i statków, jako pána swého dědičného, a od WMti nikam.

Milosliwý králi! Ještě WMti oznamujem, w těchto časiech, když mnohé ruoznice a hádky býwaly mezi námi obapolně o wieru, tu někteří mocní lidé mezi nás přijiežděli i swé raddy posielali, chtiece nás w to uwesti, abychom se s nimi zapsali, a skrze naši moc aby sobě swé wěci wywozowali, a některých wěcí na WMti dosahowali, pokudby se jim líbilo. Ale milostiwý králi! my proto nechtěli sme se w to dáti, cožby nám mělo škoditi a cti naší: než wždycky sme hleděli na WMt, i po dnes hledíme, jako na pána swého dědičného, a od  WMti nikam. O tomby se mělo mnoho mluwili, ale čas neslúží. To při tom.

Milostiwý králi! toto také slýcháme, že některé raddy WMti radie, aby WMt se ráčila mimo jiné wšecky přátely Otci swatému papeži, a ciesaři Římskému, a korferštóm duchowním i swětským zachowati. Chwálíme, jest rada přijieti hodná, proto, neb jsú najmocnější páni w swětě; ktož je má za pomocníky, welmi jsú platni. A k tomu toto WMti powieme a prosíme, račte milostiwě snésti a w dobré obrátiti: milostiwý králi! takto se čte w práwiech ciesařských a w kronikách Římských o říši swaté, kterak se počala a kde přišla a kde trwá a trwati bude. W Babyloně počala se říše anebo zdwihla se říše; potom Cyrus přewedl ji do Persie, tu trwala a stála až do Daria poslednieho: a nad tiem zwietězil Alexander, a obrátil ji do Řekuow; i trwala tu až do Julia prwnieho Římského ciesaře, ten ji přewedl do Říma; a potom Constantinus ji rozdělil takto: udělal w Řeciech město krásné, a tomu dal jméno po swém jménu Constantinopolin; tu měl swú stolici; a sw. Silwestrowi dal Řím město s mnohým a welikým panstwím, ježto i dnes toho Římská stolice požíwá. A i hned toto práwo w říši swaté jest uslanoweno k obraně swatého křesťanstwa: buoh na zemi zuostawil dwa meče k obraně swatého křesťanstwa, papeži duchowní a ciesaři swětský. A proto ciesař na určené časy tuto službu má učiniti papeži: když on na swuoj kuoň bielý wsedá, má jemu strmen držeti, aby se nepomekl. Figura ta ukazuje, kdyžby se rozmáhalo kacieřstwie mezi křesťany, mají toho ciesař, králowé, kniežata brániti, aby mohla wiera křesťanská w swé moci zuostati.

Dále milostiwý králi! o meči papežowě a ciesařowe powieme WMti toto: po smrti krále Wáclawa, předka WMti, ciesař Sigmund nápadem po bratru swém chtěl toto králowstwie obdržeti; potom táhl do země mocí; tu Pražané oblehli Wyšehrad zámek JMti, ten chtěl retowati; tu byl JMt poražen, škodu welikú wzal, potom z země ráčil táhnuti JMt. A tak táhl do swaté říše, a tam to jednal, že zdwihl otce swatého papeže i wšecky korferšty duchownie i swětské i města říská, tak že wedle JMti wšickni táhli do Čech; a papež na swém miestě poslal Juliana kardinála, daw mu moc swú, a k tomu korúhew bielú s čerweným křížem. Potom přitáhli k pomezí Českému, tu proti nim Čechowé čelili; a tak dal na ně pán buoh strach, než Čechy dobře opatřili, až před nimi běželi, a tak poraženi byli. Potom ciesař JMt poznal to, že žádnými přátely, ani žádnú mocí nemuož Čechuow přemoci. I wzal to před se, že potom skrze smlúwy dosáhl Českého králowstwie. A poznal to JMt, že žádná moc nenie w koruně České tak mocná, jako Praha i města, i k uobraně pána swého proti nepřátelóm meč, a proti neposlušným metla; nadewšecky jiné je ráčil milowati a jich milostiwým pánem býti, a mnohé milosti nad jich swobody jim ráčil dáwati; a obyčejné příslowie toto bylo JMti: což městóm dáwáme, to do našie komory kladem; a při súdiech zemských ráčil jim swá naučenie dáwati, a jich pře na se bráti. Protož milostiwý králi! krew-tě WMti byl a praděd; prosíme pokorně, račte JMti w tom následowati: a myť se WMti wěrně budem přidržeti do našich žiwotuow i statkuow, a od WMti nikam.

Tento ještě WMti příklad dáme, a prosíme, račte strpěti a milostiwě snésti: kterak ciesař Římský nynější utiskuje se, otec swatý se díwá i korferštowé říše swaté, a když domácie pomoci nemá, ona jest daleko. To při tom.

Tento jest druhý příklad: WMti prawíme, kterak předek WMti král Jiří mel nepřátely tyto, otce swatého, ciesaře Římského, krále Uherského, i wšecky korferšty i mnohá kniežata: a když měl při sobě pomoc domácí, wšem těmto nepřátelóm swým se jest obránil, a miesto swé a truon zachowal. A protož milostiwý králi, račte se té wěci držeti, kteráž jest WMti přítomná a blízká; a ta moc slibuje se WMti práwě a wěrně držeti. A shledáte buohdá WMt s pomocí boží, že se každé moci obráníte, a bez pohnutie w swém kralowání zuostanete.

Prosíme toto mluwenie račte milostiwě přijíti a w dobré obrátiti: neb se dobrým úmyslem a z wiery činí.Přihlásit/registrovat se do ISP