15.

Zápis sněmu Benešowského (1413, 27 Mai - 9 Jun.)

1473, Jun. (Ze sauwěkého přepisu w Českém Museum.)

We jméno božie amen. Jakož Jich Mti králi, páni naši, měwše rady swé znamenité na sjezdu w Nise, i rozkázali sú nám držeti sněm obecní obojie straně wšeho králowstwí Českého w Benešowě; a my k rozkázanie JMti sjewše se k jednáni pokoje, řádu a obecnieho dobrého této slawné koruny České, (při kterémžto jednánie najjasnějšie kněžna a paní, paní Johanna králowna Česká, markrabina Morawská, Lucmburská a Slezská wejwodina, markrabina Lužnická etc. Její Mt pro obecné dobré a upokojenie koruny ráčila jest sama osobně býti, a ráčila jest pomoci řéditi a jednati swú prací pokoj a obecnie dobré, a my wšicni s Její Mti wědomím a radú takto sme se swolili a smluwili; při kterémžto zřízení a zjednáni i pečetí Její Mti napřed jest utwrzeno,) takto sme se srownali a smluwili, jakož artikulowé dolepsaní ukazují, nechtíce toho mnoho písmem šířiti a zwláščnosti rozumuow dáwati, ale jako poslušní pánuow a králuow swých zachowáwajíce sě, a žádajíce pokoje, jednoty a společní swornosti, a se ctí, bez roztrženie koruny, jednoho pána jmieti. A poněwadž k těm smluwám z wuole pánuow našich dobrowolně jest k tomu přišlo, i my obojí strany dobrowolně, mocně i konečně swolily sme, jakožto poslušní králuow pánuow našich JM a na takowú smlúwu, zřízení a spuosob králi páni naši každý JMt list má dáti nám w naši moc w tato slowa etc. a my také zase strana každá máme listy wydati w tato slowa etc.: že což koli nám bude wypowědíno těmi osmimezcítma Jich Mti raddami w Opawě, pakliby z dopuščenie božieho těch osmimezcítma se nesrownali, tehdy najwyššiem ubrmanem což bude wypowědíno mezi králi, pány našimi, a námi, to máme w celosti držeti a skutečně naplniti. Ale to wyřčení a wypowědění swrchnieho ubrmana aby sě přes rok nedlilo, ale dřéw roku wypowědělo. A kteréhož krále a pána z božie pomoci budem jmieti společně, aby to s JM bylo opatřeno podlé wšie potřebnosti: abychom wšichni we wšie koruně, preláti, kniežata, páni, rytieřstwo i města, držáni a zachowáni byli při starodáwních práwích, řádech a swobodách i dobrých řízenostech a obyčejích, milostech, obdarowánie privilejí a sprawedliwých zápisích; a také aby JMt neráčil jmieti žádné kyselosti a nelibosti k těm ke wšem, kteříž sú proti JMti u wálečné časy w straně odporné byli, tomu JMt rozuměje, že wšem i každému zwláště se ctí nelze bylo jinak učiniti.

Item, příměřie a pokojné stánie wší koruny až do swatého Wáclawa najprw přištieho, a od swatého Wáclawa až do roka.

Item, jakož jest swoleno s obú stranú dobrowolně w Německém Brodě o zbožie sstupowání, kteráž mečem nejsú odjata, než mocí sě w ně uwázáno, ta aby byla s obú stran stupowána konečně do sw. Bartoloměje aneb na ten den bez poničení, jakož na tu prwní smlúwu w Německém Brodě, též zde jest swoleno na sněmě w Benešowě, a to bez pohoršenie těch zbožie, a tak: aby wzali polowici obilé, a z rybníkuow polowici jedna strana, ale sena aby tu bylo necháno, a druhá strana polowici: než lesów aby žádných wíce nemýtili, kromě k tomu dworu neb k twrzi ku potřebě; než koně, kráwy, a jiné dobytky malé i weliké každý sobě muož odehnati. A již rataje a pacholky swé, ktožby chtěl w takowých drženích jmíti, mají strana straně dopustiti, aby dále mohli swé hospodářstwie sprawowati: než poplatkuow již žádných sprawedliwých i nesprawedliwých aby žádná strana straně z těch lidí nebrali s obú stran, ani kterých útiskuow jim činili až do toho stupowánie. Pakliby kteří škodu na tom zbožie učinili mimo toto naše zřízenie a zóstánie, ten každý aby to oprawil a nahradil tomu, čie zbožie jest, po řediteléch zemských nebo po práwu zemském, k kterémužto práwu z toho muož pohnán býti. A o ty zámky a posádky, s kterýchž jest wáleno, a náklady, děly dobyto, neb jakžkoli odjata s obú stran: když budem propuščeni od JMti králuow pánuow našich, a po sněmu Opawském, abychom sobě sněm společně obecní položili na určené místo a w určený čas, a tu aby jednáno bylo a spósobeno o pomoc zemskú ze wší koruny k wyplacení těch zámkuow; a na kterýž čas ředitelé zemščí těch zámkuow každému postupowati rozkážie, to tak buď učiněno a zachowáno beze wšie odpornosti, a to konečně w tom roce, a to bez zkaženie a porušenie zámkuow i zbožie k těm příslušejících.

Item, jsú woleni čtyřé ředitelé zemščí w Čechách: oswícené knieže kněz Hynek, knieže Minstrberské, hrabie Kladské, pán z Kunstatu a na Poděbradech, pakliby JMt nemohl býti, tehdy jiný aby byl, o kohož sě swolenie stane, a urození páni pan Zdeněk z Šternberka, etc. pan Wilém mladší z Rizmberka etc. a pan Jan Zajiec z Hazmburka a z Kosti etc. ti aby w tom roce, aneb do wýpowědí těch smluwcí w Opawě, nebo swrchnieho ubrmana, wšecky potřebnosti obecní neb každého zwlášče řídili a moc měli říditi, a wšickni preláti, kniežata, páni, rytieřstwo, města aby jich poslušni byli a jim radni a pomocni byli. A ti čtyřé zemščí ředitelé aby po krajiech hajtmany usadili, kteřížto hajtmané aby w krajích potřebnosti lidské řídili, a nepokoje, zlodějstwo aby stawowali, a k těm potřebnostem aby tomu každému hajtmanu spomocen byl wešken kraj; a jestližeby čemu ten hajtman s tiem krajem učiniti nemohl, tehdy požádaj z druhého kraje jiného hajtmana ku pomoci i s tiem krajem, anebo třetieho, anebo wíce, jakžby která potřeba byla: a ti wšichni hajtmané i krajané mají k tomu powlownost míti, a bez odtahowánie hotowost, aby wždy žádnému neřádu a zlodějstwu nedali wzniknutí jmíti; pakliby čemu nic nemohli učiniti, ti wšickni i každý zwlášče k ředitelóm zemským mají se utéci; a ti ředitelé zemščí, i hajtmané, aby byli opatřeni, kdežby který sjezd měli, aby na swé netráwili, ale z komor králowských z obú stran aby opatřeni byli. A takowá řízenie aby též byla w Morawě, w Sleziech, w Šestiměstech i w Lužické zemi, w Loketšče i w Chebšče; a čemužby také tam nemohli nic učiniti, aby útočišče měli k těmto čtyřem ředitelóm zemským; a ti čtyřé ředitelé nemohli-liby wšickni spolu býti, tehdy třé moc mějte takúž, jakoby wšickni měli.

Item, w tom času aby w každém kraji sobě sprawedlnosti činili před hajtmanem toho kraje a před radú jemu na to přidanú; pakliby čemu ten hajtman s radú nemohl učiniti, ale aby byli před swrchními řediteli zemskými, aby wždy lidé w swých sprawedlnostech nehynuli.

Item, což se koli stalo w předešlých časiech komu které škody u příměřie, ti již zemščí ředitelé položte čas určený winníkóm a žalowníkóm, přijmúce k sobě hajtmana a rady toho kraje jim přidanú (sic), kdežby toho potřebie bylo; a jakž komu najdú a rozkážie, tak buď opraweno bez odpory.

Item, JMt králi, páni naši, kteréž zámky k koruně České držie a na nich swé úředníky mají, aby ty také ráčili z powinnosti a poddanosti propustiti, a s těmi zámky znowu kázali slíbiti, totiž s Karlšteinem a s Špimberkem i s jinými, wší zemí králowstwí Českého; ale proto JMt každý w tej míře do zřízenie a wypowěděnie těch smluwcí w Opawě neb swrchnieho rozdílce při swé sláwě a duostojenstwie i všelikterakých duochodiech držán a zachowán buď.

Item, ti listowé králowského nás propuštění, i ti také našeho zawázanie, aby se swolenie stalo, kdy a kde a u koho jmají položeni býti.

Item, když takowí listuow řiezení dokonáni a položeni budú, již stran nebude; ale jsúce swobodni, konečný mír a pokoj we wšem králowstwí buď prowolán, wšecka rozdělenie, kyselosti a nechuti miňte wálečné, ani wspomínání buďte; ale buď konečnie jednota a swornost pod řízeniem těch zemských řediteluow.

Item, holdowé po dnešnie den aby minuli a wíce bráni nebyli, lečby kteří holdowé minulého čtwrtléta zadržáni byli, anebo žeby sobě roky uprosili, takowí holdowé buďte wydáni; wšak proto ač by měl kto k tomu odpor, mocí toho nedobýwajíc, před těmi řediteli buďte sobě práwi, anebo hajtmanem toho kraje.

Item, wězňowé wšickni, kteréž strana proti straně jmá, aby rok měli do sw. Martina; a když ti jmenowaní listowé budú dokonáni a položeni, a zbožie každému wrácena, tehdy aby wšickni wězňowé byli propuščeni a prázdni bez šacunkuow, úplatkuow wšelikterakých; a jsú-li kteří wězňowé zjímáni w prwniem neb w tomto příměřie, mají propuščeni býti bez zmatku.

Item, aby we wšem swornost a láska mezi námi byla zachowána; a když se ty wěci zřídie a dokonají, a listowé položeni byli, jakož se swrchu píše, tehdy buď posláno k najduostojnějšiemu knězi kardinalowi, prosíce JMti, aby wšecky z kletby ráčil rozwázati, žiwé i mrtwé, a prelátóm i wšem farářóm, kteříž sú s swých úřaduow a far odstúpili pro zachowánie poslušenstwie, (dopustiti,) aby se nawrátili a službu božie říditi a wésti mohli.

Item, aby ti lidé, kteříž pánuow nemají, a na swé škody ležie, aby jim we wšech ani otewřených městečkách ležeti nedopúščeli, a to proto, že oni po takowých wšech a městečkách ležiec, chudé lidi hubili (sic) a jim škody činie; než chtí-li ležeti kteří na swé škody, ti aby leželi w městech ohrazených, kdež wšech potřeb za penieze najdú bez nedostatku, a město každé i pán toho města to opatř, aby to bez škody lidské leželi.

Item, jest-li žeby w kterém koli kraji zlodějsky aneb swéwolně komu koli jaká škoda se stala, wšickni aby weřejně honili, a žádný aby je na zámky swé a posádky nepřijímal ani púščel, ani glejty jich nezastawowal; pakliby je kto přijal, aby je wydal hajtmanu toho kraje; a jestli žeby toho neučinil, aby k němu bylo hledíno ode wšie země jako k přijímači a k zhúbci zemskému.

Item, aby silnice swobodně do králowstwie a z králowstwie sprawedliwě od starodáwna wysazené šly, cla a mýta nesprawedliwě zamyšlená, po zemí i po wodě, ta aby minula a brána nebyla.

Item, w té míře posádek nowých žádných aby nedělali ani osazowali, a kteréž jsú posádky osazené w prwniem i w tomto příměří, aby zkaženy a zbořeny byly.

Item, u desk zemských i u dworských aby každému potřebnosti se dály, tak jakož se před wálkú dálo; také aby požíwajíce práwa w komorniech platech, aby proti komorníku ani práwu nic nečinili.

Item, také to aby opatřeno bylo, aby nižádný z koruny na knížata a země okolnie žádnými wálkami a záhubami nesahal, zjewně ani tajně: pakliby se komu jaká škoda, kterýž jest w koruně, křiwda neb bezprawie stalo, nižádný proto wálky ani nic takowéko nepočínaj, lečby prwé wznesl na ředitele zemské, kteříž to opatřiti mají wedle potřebnosti.

Item, mince dobrá aby šla a falešných zlatých, grošuow ani peněz pod pokutú cti, hrdla a statku aby žádný dělati nesměl; pakliby kde dělali, na to wšichni s pilností aby sě ptali, a ižádného w tom nešanowali, neb jest wší obce škoda a zkáza, a doptajíce se toho, na ředitele zemské znésli, od kterýchž buď pomščeno bez milosti.

Item, w té míře a w tom roce aby králi, páni naši, nižádnému nižádných zbožie nezapisowali, duchowních ani králowstwie, w koruně České i we wšech zemiech koruně České přislušejíciech.

Item, již přes tato zřízení aby žádný žádnému neodpowídal, ani na druhého kterú mocí sahal, pod pokutú již swrchu dotčenú; a jestli žeby kdy které wálky wznikly, jehož pán bóh rač ostříci, aby žádný neodpowídal, lečby tři dni napřed dal wěděti tomu každému do domu neb na zámek jeho, kdež dworem swým obýwá; a ktožby jinak učinil, aby byl odsúzen cti a wiery, a wíce aby nikdy k ní nebyl nawrácen, ani k žádnému práwu,

Item, bylliby kto z řediteluow neb hajtmanuow komu co winni, aby byl jeden před těmi řediteli práw každému, ktožby jej winil, buď ředitel neb hajtman; pakliby w tom čase bóh kterého z ředitelów neb hajtmanuow neuchowal, jiný na to místo buď wolen.

Item, toto naše obecné zemské zřízení a utwrzenie aby ode wšech we wší koruně držíno a zachowáno bylo w celosti bez přerušenie; pakliby kto toho nezachowal, a to kterým koli obyčejem přerušil, neb proti tomu byl, k tomu neb k těm buď odewšie koruny hledíno jakožto k zhúbci a rušiteli pokoje a obecnieho dobrého, a na takowého neb takowé (abychom) jednostajně a sworně se wší naší mocí sobě radni a pomocni byli.Přihlásit/registrovat se do ISP