14.

Zápis sjezdu Nisského (1473, 24 Mart. - 25 Apr.) o prodlaužení příměří a řádůw pokojných mezi králowstwými Českým, Uherským a Polským.

R. 1473 (m. Apr.) (Ze sauwěkého překladu z latiny w Českém Museum).

Markus boží milostí nápisu swatého Marka swatoswatého kostela Římského kněz kardinál, patriarcha Aquilegenský a stolice apoštolské legat, chcem aby budúcím w paměti bylo o těch wěcech našeho úřadu, trojieho slawného králowstwie, Uherského, Polského a Českého etc. srownánie, upokojenie a k pokoji přiwedenie; k kterémužto upokojení swaté Římské stolice poselstwím, kteréhož ač snad nehodně požíwáme, wšak proto aby byly w pewnější a stálejší mocnosti, a snadnějšieho upokojenie došly předřečeného našeho poselstwí mocí aby potwrzeny byly; w kterémžto sjezdu Niském k wěčnému pokoji mezi králowstwími již jmenowanými w jednánie že sme wnikli, byla potřeba obecnie, kteréžto jednánie od nás mocí apoštolskú nám k tomu pójčenú, poručenú a ustanowenú, jakož jest známo z listuow našich nato učiněných, najjasnejšieho kniežete pana Matiáše božie milosti Uherského etc. krále a králowstwí jeho s jedné, a najjasnějšieho kniežete pana Kazimíra túž milostí Polského krále, a najoswícenějších pánuow Wladislawa prworozeného, a Kazimíra druhorozeného synuow jeho, králowstwí jich strany druhé, rady a poslowé, s strany totiž najjasnějšieho pána Uherského etc. krále ctihodní w Kristu otcowé, páni Gabriel kosteluow Koločenského a Bačienského spolu spojených arcibiskup a téhož města Koločenského wěčný hrabie, najwyšší sekretář a kancléř předřečeného pana krále, Gabriel wolený a potwrzený Bělehradský a Sedmihradský biskup, Albrecht biskup Wesprimenský, a welikomocní páni: Michal Orsag z Guth, hrabě králowstwie Uherského, Štěpán z Bator, sudí dworu králowského, Jindřich Palač mincmaistr, a Wojtěch z Postupic hrabie Komárnowský, a welebný Ladislaw z Bara, najwyšší písař stolice apoštolské, Budinský probošt a osobnie králowské přítomnosti kancléř, Wolf Gaic z Hercnburka, kantor Bělehradský a obojích práw doktor; a (s) strany najwyššieho krále Polského a najoswiecenějšieho pana Wladislawa, prworozeného syna jeho, duostojní w Kristu otcowé: pan Jan kostela Gnesnenského arcibiskup, pan Krakowský, a Jakub Wladislawský biskup, welikomocní páni: pan Stanislaw z Ostrorog, wejwoda Galický, Beneš z Weitmile, purkrabie na Karšteině a mincmaistr na Horách Kutnách, a welební Jan Dobrhost (?) a Jakub z Sádku, práw duchowních doktor, kanowníci Krakowští, našich nébrž apoštolských přikázaní poslušní jsúce, sjewše se, pomocí boží a naším jednániem jisté artikule k jednotě, k swornosti a k upokojenie králowstwí předřečených neb přislušející(ch) zřiedili a zawřeli sú a k nim před námi přítomnými swědky a písaři dolepsanými swolili sú se, aby artikule před námi jménem najjasnějších králów a zwláštních swých králowstwie mocí jim přikázánú od předřečených pánuow jich jim puojčenú, jakož listowé jim nato pořádně a mocně daní u nás jsú, a tak, jakož sě dole píše, počínají se i skonáwají, totiž: My Matiaš z božie milosti Uherský, Český etc. Dán w Budíně ten pátek před S. Valentinem léta božieho 1473, králowstwí našich léta Uherského etc. XV, korunowánie IX, a Českého IV; Kazimír božie milosti král Polský etc. dán w městě našem Bristenském na den obřezowánie božieho, léta totiž 1473, obyčejem a spósobem předřečené artikule kaplany sepsané wzchwálili, přijali, potwrdili, jichžto spis ot slowa k slowu dole psáno (sic) a takowýž jest:

Najprw zuostáno jest, aby držán byl snem na den Matky božie na nebe wzetie n. př. w Opawě, na kterýžto mají se sjeti poslowé obojích stran w počtu dwadceti osob, totiž 6 z králowstwie Uherského a 4 z králowstwie Českého, a to s strany najjasn. pána krále Uherského; a 6 z král. Polského a 4 z král. Českého, a to s strany najjasn. pána krále Polského a najoswiecenějšieho kniežete pana Wladislawa téhož krále syna.

It. W tom času až do sw. Ducha n. př. tiž páni králi mají ty posly jmenowati, a také najduostojnějšieho p. kardinála takowými jmény w čase předepsaném ujistiti.

It. Že předřečení králi moci budú, ač budeli se jim zdáti, jednoho nebo wiece nebo wšecky tak jmenowané posly změniti a jiné na miesto jich postawiti, prwé nežby na miesto kdež sněm má držán býti přijeli.

It. Aby jmenowaní poslowé měli plné a hojné rozkázanie o těch wšech wěcech, o kterýchž na tomto sněmě w Nise poslowé obojie strany sú zuoslali, kteréžto sú sepsali s pilností a obojie strany s powolením, a aby ti poslowé plnú moc a mocnost měli wedle takowého rozkázanie etc. tak aby toliko poslowé z králowstwie Uherského a Polského jměli moc jednati a zawřieti o wšech nesnáziech, ruoznicech, bezprawích a škodách na obě straně, totižto tak dobře s strany krále Uherského proti král. Polskému, jakož i zase z polského králowstwie proti Uherskému král. učiněných, a o těch wšech wěcech docela dokonati. Jestli pak žeby z příhody někdo neb někteří s jedné, s druhé, nebo s obú stran, kteříby na ten sněm býti majíc, i nebyli: tehdy ostatní takúž moc a mocnost jmieti mají, jakoby wšichni byli, a ty wšecky wěci jednati aby mohli, jakoby wšichni spolu byli.

It. Aby ti wšickni poslowé w počtu jmenowaném, totiž dwadceti z tří králowstwí jměli plnú moc a rozkázanie wedle spisu učiněného, jakož napřed psáno stojí, jednati, řéditi, zawřieti a dokonati o tu wěc prwotnú, co se pře králowstwie Českého dotýče. A jestližeby z které příhody kteří tu nebyli, jiní přítomní takúž moc mieti budú.

It. Aby jmenowaní poslowé na sněmě jmenowaném we XLti dnech pořád zběhlých wšecky ty wěci a jednánie zawřeli a dokonali. A po wyjití těch XLti dní, jestližeby ještě těch wěcí nedokonali, tehdy potom wiece žádné moci jmieti nebudú, ale má býti útočiště k ubrmanuom na to usazeným.

It. Jestližeby se ti poslowé nesmluwili a nedokonali o té wěci, což se král. Českého dotýče w předepsaných XLti dnech: woleni jsú dwa ubrmani skrze posly najjasn. pána krále Polského a najosw. kniežete syna jeho, tociž najosw. kniežata pan Karel knieže Burgundské a pan Albrecht markrabě Bramburský a sw. říše korferštowé; a dáno jest wolenie najjasn. pánu králi Uherskému woliti z obú jednoho z nich, tak aby ten, kteréhožby jmenowaný pan král wolil, za ubrmana jmien byl. A když se tak stane, tehdy pan král Uherský w témdni otedne sw. Stanislawa pořád zběhlém má to wěděti dáti najduost. panu kardinalowi legatowi etc. Též také duostojný otec kněz Gabriel biskup Bělohradský w času předepsaném má poslati listy wysoce urozenému panu Jakubowi Dubanskému a purkmistru města Krakowa, a takéž do Prahy. Pakliby se přihodilo, žeby jmenowaný ubrman prwé nežby wyřekl, umřel, aneb z jiné kterékoli příhody na den od něho samého jmenowaný newyřekl: tehdy má býti útočiště k najjasn. králi Franskému a k jeho země najwyššímu práwu. Kterýžto král a jeho najwyššie práwo w při předepsané od stran za najw. ubrmana jmenowán, wolen a přijat má býti.

It. Jestližeby se nesrownali předřečení poslowé, tociž z král. Uherského a Polského o ty swáry a ruoznice, bezpráwie a škody, kteréž se s obú stranú staly, w času XLti dnuow předepsaných: tehdy má býti útočiště k ubrmanu, k kterémužby najjasn. král Polský swolil, z těch dwú, kteříž sú na tomto sněmě w Nise jmenowáni od posluow najjasn. pána krále Uherského, tociž najosw. kniežat panuow Ludvíka kniežete Baworského, falckrabi na Rayně, a pana Wiléma kniežete Saského. Z kterýchžto jeden, kteréhožby předřečený najjasn. pan král Polský wolil, již w té wěci za nejw. ubrmana jmien býti má. Též aby obě straně, jestližeby ti poslowé často jmenowaní we dnech jmenowaných nesrownali, od poslednieho dne těch XLti dní, powinni byli se postawiti w šesti měsíciech, a ten den poslední šesti měsiecuow, usazenému neb usazeným na tu neb na ty pře, o kteréžto neb o kterýchž ti poslowé by se nesmluwili neb nesrownali a konečného rozdělenie neučinili.

It. Smluweno jest a zuostáno od obojie strany o škodách, kteréž sú se we třech králowstwích, tociž Uherském, Polském a Českem staly pod přieměřím učiněným, aby skrze najduost. pana Legata učiněni byli w každém králowstwí ubrmané, a ti aby každému, ktožby se k nim utekl, plnú sprawedlnost bezewšeho odtahu a odporu učinili. Pakliby kto w tom neposlušný nalezen byl: tehdy obojí král Uherský a Polský, též i najosw. syn krále Polského, swé poddané aby k tomu držali a přinutili dosti učinili a oprawiti.

It. Zuostáno jest od obú stran posluow, aby jeden sjezd držán byl w král. Českém w městečku w Benešowě na den sw. Stanislawa n. př. na kterýžto sjeti se mají wedlé obyčeje obú stran poddaní, tociž ti, kteříž jsú poslušní najjasn. p. krále Uherského, i ti kteříž jsú poslušní najosw. kniežete p. Wladislawa krále Polského syna. Na kterémžto sněmu jednati a zawřieti mají zřiezením předepsaných kniežat příměřie pewné a stálé po wšem králowstwí Českém mezi obojí stranú, až do rozeznánie práw a ruoznic téhož králowstwie mezi týmiž kniežaty wzešlých, skrze usazené, kteříž z těch tří králowstwí na tom sněmě w Opawě budú, anebo jestližeby dřiewejmenowaní poslowé nesrownali se a nerozdělili, až do odloženie na wyřknutie ubrmana na to wysazeného.

It. Aby na témž sněmě w Benešowě opatřeno bylo wedle wšech potřeb, aby takowé příměřie trwalo neporušitledlně.

It. Aby na témž sněmě kniežata, páni, zemané i jiní kteříž tu budú s obú stran, spolu se zapsali, že což ti poslowé na sněmu Opawském zjednají a smluwie, jednosworně aby to drželi a zachowali, a bezewšech omluw a zámysluow tomu se zjednání poddali. Pakliby se ti poslowé nesmluwili: tehdy jakžby ubrman na to wolený wyřekl, to aby zachowali. Pakliby kto takowému zjednání a zuostaní odporen a neposlušen byl, tehdy oboje strana beze wšie lsti a odpornosti powinna bude proti takowému neb takowým nepřátelsky jako proti nepřieteli králowstwie a rušiteli pokoje powstati.

It. Na tom sněmě w Benešowě zuostáno bude o listech, kteříž dáni mají býti od jmenowaných najjasn. krále Uherského a najosw. kniežete Wladislawa etc. na propuštěnie slibuow, přísah a poddanosti i wšelikterakých záwazkuow poddaných etc. aby ti poddaní swobodně se zawázati mohli poslechnúti zjednánie a wyřknutie, o kterýchžto swrchu psáno stojí.

"O zemi Uherské a Polské."

Item, zawřieno jest, aby již od toho času byl obnowený a konečný a wěčný pokoj, přátelstwie a starodáwnie bratrstwie mezi slawnými králowstwími Uherským a Polským; a kdyžby se w potomních časiech přihodilo, žeby některé nechuti, swáry, bezprawie neb škod v s obú stran powstaly, jehož bože ostřež! zřiezením a rozkázaním najjasnějších pánuow králuow mají býti sněmy neb sněmowé obyčejem starodáwním, a skrze posly, preláty a pány týchž králuow a králowstwí slušné zřiezenie učiněno má býti, a proto ten pokoj w ničemž rušen býti nemá.

Item, o twrz Škopek takto jest smluweno: aby ta twrz wrácena a dána byla w moc dědice, tociž Mikuláše z Pirny, konečně do dne božieho wstúpenie bez wšelikého dalšieho odtahowánie neb obtieženie; pakliby tomu kterým obyčejem ten neb ti, kteříž tu twrz držie, odporni byli a w tom odporu do tři dní pořád zběhlých stáli, aby od obojích králowstwí za zlé a neposlušné jmieni byli, a zbožie a dědictwie jich, ač měliliby které, aby jim odjato bylo, a owšem jakožto rušitelé pokoje a obecní zhúbce od obojieho králowstwie wybojowáni byli a od toho miesta zahnáni.

Item, kdyžby swolil najjasnější pan král Uherský k jednomu z jmenowaných ubrmanuow, tehdy hned wšichni wězňowé obojie strany, tociž tak dobře z králowstwie Uherského jako z králowstwie Polského, buďte owšem prázdni a propuštěni.

Item, slíbili sú a slibují poslowé najjasnějšieho pana (krále) Uherského, jménem jeho králowským a jménem, králowstwie, tomu Mikulášowi z Piron za wšecky winy jemu proti králi a králowstwí odpuštěné a milost jeho králowskú, nebo hned jmény předřečenými jemu činie milost, odpúštějí a slibují, že od téhož najjasnějšieho pana krále předřečeného odpuštěnie a milost odewřenými listy zjednajie a dadie; také týž pan král jemu Mikuláši na jeho dielu dědičném přiezeň králowskú milostiwě okáže.

Item, welikomocný pan Michal Orsag etc. a pan Štefan z Bathor, sudí dworu králowského, slíbili sú a slibují, jakožto najwysší sudí králowstwí Uherského, wedle práwa a obyčejuow téhož králowstwie, kolikrátby od dřiewe jmenowaného Mikuláše požádáni byli, učiniti jemu plnú a dokonalú sprawedlnost, tak dobře proti bratřím jako proti kterýmkoli poddaným králowstwie Uherského.

Protož my kardinal, patriarcha a legat předepsaný žádajíce wšecky a každé předpowěděné wěci skrz předřečené pány posly zawřené a přijaté pewně a neporušitedlně zachowati, k slušnému a k řádnému konci přiwesti, mocí poselstwí našeho, kteréhož požíwáme, pochwalujem, ujišťujem a wděčně přijímáme, utwrzujem a upewňujem; nemyslíce proto skrze naše takowé potwrzenie, pewně a wděčně přijaté a utwrzené a upewněné, řečené posly a jich znamenitější poddati kterémukoli súdu aneb záwazku; přidáwajíce (ku) předepsaným nám z powinnosti úřadu poselstwie našeho přislušející artikul, jakožto užitečný a potřebný: kterýž darem božím přiřknut bude a zóstane král pokojný králowstwí Českého, (aby) držán byl a pode ctí a wěrú králowskú se zachowal, že (sic místo a) což na něm bude, w skutku to okazowal, aby křesťanské kázanie a wěrná napomínánie a jiná potřebná k tomu příhodná lékařstwie (užiewal), aby bludné ot křesťanské wiery a jednoty cierkwe swaté k též prawdě a jednotě nawrátil, nižádné jim pomoci, rady ani příwětiwosti neukazowal, jímžby w bludu a w neřádech swých zuostati mohli, ale křesťanóm což bude moci najwiec pomáhal, k sobe je hrnul a obraňowal aniž neopúštel, což na něm bude, ale wšecko tak činil wší lepší cestú a obyčejem křesťanským, aby wiera křesťanská w předřečeném králowstwí Českém wyzdwižena a rozšířena byla, a wykořeněnie bluduow, a bludní ot wiery křesťanské aby k srdci přidúc, ku pánu bohu se nawrátili; ufajíc, že artikul tento, jakožto užitečný a potřebný, od toho, kterýž přirčen (bude) a zóstane pokojný král král. Česk., přijat a potwrzen bude; přikládajíce také obyčejem předřečeným: ne aby radše skrze netbanliwost opuštěno co bylo, nežli co wěřeno, a swatého wšech kniežat křesťanských srownánie rownosti se zachowalo, a wždy wedle obyčeje a zwyklosti aby bylo, totiž wšecky wěci zawřené koncem dobrým skrze ubrmany přiwedeno bylo, potwrzeno a upewněno bylo, a darem nebeským ot stolice apoštolské požehnané, kteráž wšech křesťanów wěrných hlawa a matka jest i mistryně. Kteréžto wěci na swědomie etc. Datum Nyse.Přihlásit/registrovat se do ISP