13.

Zápis sjezdu Německo-Brodského (po zawřeném příměří Budinském) o wedení pokojného řádu w zemi a koruně České až do 1 Máje 1473.

R. 1472. 10 Jun. (Ze sauwěkého přepisu w Českém Museum.)

"Zuostání w Brodě Německém."

Item, o zbožie takto jest zuostáno: kteráž jsú odjata s obú stranú, ježto nejsú dobyta podlé zámków, ani osazowána, ani z nich wáleno, ani zapsána, mají konečně po tomto sněmu Pražském, kterýž má držán býti den sw. Wíta, stupowána (býti) we dwú nedělí.

Item, co se zbožie dotýče, z kterých strany wálky newedly, a w tom strana straně odjawši osadila, aneb kterážby zbožie takowá byla zapsána: to mají strany přátely dáti, každá strana dwa, a ti mají tu wěc rownati: a jakž ti čtyřie rozkáží, při tom ostáno býti má. A to konečně do sw. Wáclawa najprw příštieho konec o to učiniti mají, a takowá zbožie mají jmenowána býti konečně od strany straně do sw. Markrety. Pakliby ti čtyřie o to se smluwiti neb konec učiniti nemohli, tehdy zasě ote dne sw. Wáclawa každá strana bude se moci w holdy uwázati, kteréž jest kto držal, wšak takž, jakž jest prwé zholdowáno, nic nepřiwýšujíc ani přimýšlujíc. A s takýchž zboží jmenowaných nemá sě poplatków bráti w těch časiech, ani mají kterak kažena býti rybníky spúštěním, obilím utracowáním neb lesów mýcením stranám ke škodě neb tomu zboží; a ta wěc jmá sě na KMt znésti a na tento jmenowaný sněm. Jest-li žeby králi JMti nebo sněmu nezdálo sě toho přijieti, tehdy hned zasě holdy stran na též (zbožie) wkročiti budú moci jako i prwé, a proto příměřie má zachowáno býti.

Item, o wězně takto jest zuostáno: že wšickni wězňowé s obú stran rok jmieti mají do sw. Jakuba Filipa apoštolów božích najprw příštích, rytieřští na čest a wieru; pakli sú kteří prwé na rukojmě wyrukowáni, ti též a pod těmi základy do téhož času wyručeni býti mají a rok mieti, a jiní pod podobné základy. Pakliby přesahowáno bylo základem od kteréžkoli strany, a o to ruoznice byla mezi kterými jaká, to buď na oprawciech toho kraje, a jakž oprawce rozkáží, tak zachowáno jmá býti: podlé rozkázanie jich rok mieti mají.

Item, což se kněze Viktorína dotýče, toto jest znamenitě wymieněno a na tom zuostáno: že pan Zdeněk z Šternberka i se pány stranú jich jmá zwláštní pilnost pilnú mieti, aby kněz Viktorín rok mieti mohl do toho času sw. Jakuba Filipa, jakož nahoře jest jmenowáno, a jakož jiní wězňowé mieti mají; pakliby kněz Viktorín roku mieti nemohl, a JMti rok zjednán nebyl, tehdy král Wladislaw, pán náš milosliwý, králi pánu jich a pánóm strany druhé bude moci šest nedělí napřed dáti wěděti, příměřie wypowiedaje, a to po dni sw. Jakuba welikého apoštola božieho najprw příštieho wypowědieti se bude moci. A jestližeby JMKá wypowěděl, tehdy wždy proto těch šest nedělí powinni jsme příměřie straně (druhé) zachowati a zachowati máme; ale po těch šesti nedělích wyšlých tiemto příměřím sobě wiec powinni nebudem, ač by dalo sě napřed wěděti; a má dáno býti wěděti králi Uherskému na Budín, a panu Zdeňkowi do Budějowic.

Item, holdowé poslední wšickni aby wydáwáni byli, kteříž nejsú dobráni; pakli kteří zadrželi staré holdy, ty aby minuly. Pakliby který strk o dobránie holdów posledních byl, aby toho na oprawciech přestáno bylo, a oprawce toho kraje toho mocni býti mají; a jakž ti rozkážie, aby to zachowáno bylo.

Item, silnice we wšem králowstwí a koruně České stranám obojím aby byly otewřieny, aby swobodně wšickni wěci swé, kupectwie a obchody wésti mohli, bez přiekazy stran obojích. Také cla a mýta nesprawedliwá, prwnie neb tyto wálky zamyšlená, aby brána nebyla.

Item, chtěl-liby kto koliwěk w Čechách, w Morawě, neb kde koliwěk w koruně České které nesnáze, búře neb lúpeže neb záhuby začínati, neb posádky zbořené neb nowé osazowati, aneb wálku na stranu nebo stranně, neb na kohož koliwěk w koruně počínati: takowým to obojím dopúštěti ani trpěti nemáme, ale proti takowým neb takowému jmáme sobe wšickni wěrně pomoci společně.

Item, aby žádných na swých zbožích nebo kdež koliwěk stanowišť zlodějóm neb powalečóm nedopúštěli, nepřechowáwali, ani fedrowali, ani zastáwali; ale kdežby takowí byli přezwědieni, aby bráni byli a k najbližším poprawám wydáwáni byli. A jestli žeby po takowých lúpežnících pokřik byl, aby wšickni powinnosti honili, a proti těm, ktožby je honili, aby jich žádných takowých nezbraňowali ani zachowáwali, ani na zámky púštěli; pakliby na čí zámek puštěni byli, aby od toho, ktožby je pustil, wydáni byli tomu poprawci, kterýžby najbližší w tom kraji byl, a ten aby se w té wěci jměl podlé práwa. Pakliby ten, u kohožby takowí nalezeni byli, swú poprawu jměl, učiň práwo, což na ně žádati budú; pakliby kto toho nezachowal, aby k němu hledieno bylo od oprawcí, jakžto k zastawači zlých lidi.

Item, jestli žeby který čeledín neb člowěk w tomto ročniem příměří od koho koli zšel neb zběhl swéwolně, takého žádný jeden proti druhému přijímati, ani chowati, ani přechowáwati nemá; pakliby to kto učinil, má to zneseno býti na oprawci toho kraje, a jakž ti rozkáží, lak zachowáno býti má bez odpory.

Item, wězňowé wšickni, kteříž sú zjímáni, buďto rytieřští neb jiní w tomto příměří, w kteréž wstúpeno jest ot dne sw. Jakuba Filipa, apoštolów božích minulých, ti aby bez zmatku propuštěni byli: pakliby kteří šacowáni byli, tací šacunci aby jim wráceni byli bez zmatku. A které sú se škody staly koli w tomto příměří, to bez odpory oprawiti mají podlé rozkázanie oprawcí, jakž rozkáží oprawiti.

Item, chlěli-liby kteří lidé rytieřští k králům, JchMti, totiž k králi Uherskému neb Polskému z JchMti peněz w službu jeti, to budú moci učiniti podlé swobody swé starodáwnie.

Item, jestli žeby kterého oprawci samého sebe dotýkalo, aneb naň žalowáno (býti chtělo), jmá naň druhému oprawci najbližšiemu žalowáno býti, a ten jmá před druhým oprawcí státi, ktožby jemu winu dal z čeho, (a) má učiniti podlé rozkázanie oprawce, a oprawci strany druhé jmá k sobě přijieti.

Item, jestli žeby z božieho dopuštěnie w tom roce do dnech (sic) swatých Filipa a Jakuba apoštolów božích konce a pokoje nebylo, a po wyšlém příměří wálka se zase počala, a zbožie, kteráž se stranám postúpila, ta, o kterýchž nahoře zmienka jest: ta zbožie zase bez zmatku od těch osob, kterýmžby postúpena byla, těm osobám, kteréžby toho postúpily, wrácena a postúpena mají býti beze wšech fortelów w plnú metc.

Item, jestli žeby které nesnázi mezi osobami stran o které wěci se staly, buďto před příměřím nebo w tomto příměří: proto ižádný jeden na druhého nemají mocí na se sahati, ale před oprawcem kraje toho státi, a podlé jich rozkázanie se zachowati a učiniti. Toto příměřie mezi námi zjednané oběma stranoma máme oznámiti a wěděti dáti najjasnějšiemu kniežeti a pánu, panu Kazimírowi králi Polskému etc. a přitom JMti prositi, a swé posly poslati, aby w tom na krále Uherského JMti země a JMti poddané mocí sahati neráčil, ale raději sešel ku pokoji; a mělliby co s JM s již jmenowaným králem Uherským, raději to pokojně hledal, a ne s wálkú. A jestli žeby přesto na JMt sáhl mocí polem do jeho králowstwie Uherského: tehdy král náš pán milostiwý, ani JMti poddaní w tom příměří pomoci powinni nebudú králi Polskému; neb sáhlliby moci polem a wojensky král Uherský do králowstwie Polského na krále Polského, na krále, neb na JMti poddané: proti takowé jeho moci swobodně budeme moci pomoci, král náš pán se wšemi JMti poddanými, králi Polskému, (a) brániti země, koruny i poddaných JMti, a dále nic.

A toho příměřie a zřiezenie oprawce tito wdolepsaní zjednáni (jsú) w koruně a w krajinách králowstwí Českého:

Item, najprwé najwyšší oprawce nade wšemi wdolepsanými poprawce býti mají knieže JMt kněz Jindřich, knieže Minstrberské, a pan Zdeněk z Šternberka.

Item, w Bechynském kraji, Wltawském, Kúřimském pan Jan z Rožmberka a pan Jiřík z Stráže.

Item, w Prachenském kraji pan Lew a pan Jan Šwamberk Strakonický.

Item, w Čáslawském kraji pan Jindřich z Hradce a pan Mikuláš Trčka.

Item, w Chrudimském kraji pan Jindřich z Hradce a pan Jan Kostka.

Item, w Plzeňském kraji pan Bohuslaw Šwamberk a pan Beneš Libštainský.

Item, w Žateckém kraji pan Jan Zajiec a pan Burian z Nečtin.

Item, w Slánském kraji pan Bořita a Oldřich Dubenský.

Item, w Litoměřickém kraji pan Jan Zajiec a pawel Knieže.

Item, w Hradeckém kraji pan Oldřich Zajiec a pan Petr Kdulinec.

Item, w Boleslawském kraji pan Oldřich Zajiec a pan Heřman z Zwieřetic.

Item, w Morawě oprawce: což slušie k Olomuckému kraji, pan Ctibor z Cimburka a pan Jan z Šternberka.

Item, w Brněnském kraji pan Jan z Peršteina a pan Wáclaw z Boskowic.

Item w Slezských zemí, kniežetstwích we wšech, w šesti městech, w Lužické zemi, w Chebště, w Loketště, i we wšech jiných krajinách, i we wšech jiných, což ku koruně České přislušie, oprawce toho wšeho knieže nahoře jmenowané kněz Jindřich a pan Zdeněk z Šternberka, o ty wěci, kteréžby se mezi stranami w tomto příměří staly. Kteréžto příměří námi zjednané s powoleniem najjasnějšieho kniežete a pána, pana Wladislawa krále Českého, markrabí Morawského etc. od JMti poddaných nemá rušeno býti wšelikterakým obyčejem, ale wěrně a práwě, ctně a křesťansky (jmá sě) zdržeti a zachowati. A JMt král a pán náš milostiwý listem swým pod pečetí swú toho přiměřie (a) zjednánie k zdržení pewnému jmá potwrditi podlé notule, kterúž sme mezi sebú strany wydali, a list JMt položiti má w moc panu Zdeňkowi w Budějowicích konečně na den sw. Jakuba Welikého apoštola božieho najprw příštieho, aneb prwé. Také jestli žeby ktokoliwěk w kterém koli kraji nebo w zemi koruny České toto příměřie a proti tomuto zjednání co činiti nebo rušiti umienil, aneb učiniti směl: takowý od oprawcí kraje toho neb zemí obeslán má býti, aby se wedle příměřie a našeho zjednánie zachowal; pakliby proti tomu učinil, to oprawiti wedle rozkázanie těch oprawcí má bez otporu wšelikterakého; pakliby toho učiniti nechtěl, tehdy podlé potřebnosti a rozkázanie těch oprawcí, když toho potřebie bude, powinni jsme a budeme zhuoru býti wšichni proti takowému, ktožby to rušil aneb rušiti chtěl, a tak se nezachowal, kolikrát koli toho potřebie byloby. Těch wšech wěcí k pewnosti, zdrženie a utwrzenie my swrchupsaní etc. pečeti naše dali sme přitisknúti k tomuto listu. Datum Brodae Teutunicali f. IIII ante s. Viti, anno domini etc. LXXIIo.Přihlásit/registrovat se do ISP