11.

Zápis od krále Wladislawa stawům králowstwí Českého na wolení swé daný.

W Krakowě, 1471, 16 Jun. (Z rkp. kníž. Lobkow. a Křížownického).

We jméno božie amen. Léta narozenie syna božieho tisícieho čtyrstého sedmdesátého prwnieho, z milosti jeho swaté stalo se jest wolenie na Horách Kutnách od kniežat, pánuow, rytieřstwa, měst Pražských i jiných měst králowstwie Českého i wšie obce na osobu naši, Wladislawa prworozeného najjasnějšieho kniežete a pána pana Kazimíra, krále Polského, welikého kniežete Litewského, Ruského, Pruského pána a dědice, w pondělí po hodu božieho na nebesa wstúpenie (t. 27 Mai), podlé swobod a práw koruny České, z swobodné dobré wuole jich, bez wšeliké powinnosti nám i každému jinému; kteréžto wolenie nám skrze swé znamenité pány posly k nám poslané dali jsú oznámiti, a nás swým i jich jménem krále Českého a pána swého přijieti a wyhlásiti plnú mocí poručili jsú urozeným Ctiborowi z Cimburka a z Towačowa, najwyššiemu hajtmanu markrabstwie Morawského, Janowi z Cimburka a na Boleslawi, hajtmanu kraje Boleslawského, Mikulášowi z Landštýna, najwyššiemu písaři desk zemských králowstwie Českého, statečnému Jindřichowi z Smiřic, ctihodnému Pawlowi proboštu Zderazskému, poslům od poctiwých purkmistrůw a rad i wšech obcí slawných měst Pražských i jiných měst králowstwie Českého, statečným Bernartowi Bierkowi z Násilé, hajtmanu kniežetstwie Opawského a Benešowi z Ostromíře. Kteřížto poslowé artikule některé dole psané potřebné ode wšie koruny České k nám jsú přinesli, nám sú okázali a z wuole božie s námi šťastně wšecky srownali w sobotu den swatého Wíta; a nazajtřie w neděli, na paláci hradu králowského, wzemše od nás přiřcenie k držení a zachowání těch wšech artikulów i jiných wšech práw a swobod koruny České, nás u přítomnosti najjasnějsieho kniežete a pána, pana Kazimíra krále Polského etc. duostojných kniežat, Jana arcibiskupa Gnězenského, Jakuba biskupa Kujawského, welikomocných Jana z Pilče Krakowského, Lukáše z Horky Poznanského, Derslawa z Rytwan Sudomiřského, Stanislawa z Ostroroga Kališského, Mikuláše z Bruzewa Siradského, Mikuláše z Kutna Lučického, Otta z Machwic Pomeranského, wejwod, také Petra z Šamotul Poznanského, Hynce z Rojowa Sudomiřského, Doběslawa z Wišnice Lubelského, Jana Záruby z Kalinowé Siradského, Jana Felix z Tarnowa Wislického, Jana Amor z Tarnowa Wojnického, Stanislawa z Střelec Sudečského, Petra z Bránic Biečského, Dobka z Bišowa Belského, Ludwíka z Martunku Chelmenského, Andřeje z Tančina Malohostského, kastellanuow, Jana z Rytwan králowstwie Polského maršalka najwyššieho, Wojtěcha z Žichlína téhož králowstwie Polského podkancléřieho a urozených Mikuláše Peniezka z Witowic Krakowského, Petra Dunina z Prawkowic Sudomiřského, Michala z Lasotek Lučického podkomořích, i jiných pánuow a rytieřstwa králowstwie Polského, za krále a pána přijali sú a wyhlásili. Kterýchžto artikuluow již dotčených spis a zřiezenie jest w tato slowa:

1. Najprwé, jakož sněm obecný králowstwie Českého držán byl jest na Horách Kutnách, a na tom sněmu z hodných příčin za krále Českého woleni jsme: přiřkli sme listem naším jistotu učiniti podlé wšie potřebnosti, aby to wolenie tu u Hory Kutny učiněné nebylo k škodě panuom, rytieřstwu, ani poctiwým městům Pražským, jakož práwo a obyčej jest w Praze krále woliti podlé práw a swobod zemských.

2. Item, přiřkli sme kompaktata mezi swatým koncilium Basilenským a slawným králowstwím Českým a markrabstwím Morawským zjednaná a učiněná, aby   zase w swú pewnost wstúpila a přiwedena byla a skutečně zachowáwána. A to máme  zapsati podlé wšech zápisuow předkuow našich králuow Českých a držeti i k miestu přiwesti; a jestli žeby kdo chtěl proti tomu býti a králowstwí Českému a markrabstwí Morawskému to rušiti, máme jich při tom hájiti a brániti proti každému, a před otcem swatým papežem to jednati, aby Čechóm a Morawanóm to bylo w skutku k wečnosti potwrzeno.

3. Item, přiřkli sme, aby takowý arcibiskup dán a spósoben byl kostelu Pražskému, kterýžby Čechy i Morawany při kompaktatiech zachowáwal a držal duchownie i swětské we wšech wěcech, což w sobě zawierají, i také podlé zápisuow a ujištenie ciesaře Sigmunda slawné paměti i jiných králuow Českých až do krále Jiřieho jeho zápisuow; a takowý arcibiskup, aby brzy zjednán byl, stwrzen a poswěcen.

4. Item, přiřkli sme korunu Českú držeti a zachowati, wšecky pány, rytieřstwo, poctiwá města Pražská i jiná města i wšecku obec též koruny při práwiech, řádech, swobodách wysazení a obdarowaní i wšech slušných starých i jiných zwyklých dobrých obyčejích.

5. Item, přiřkli sme, wšeckna privilegia a zápisy od ciesařuow a králuow Římských i králuow a kniežat Českých, slawných pamětí, koruně České daných, pánuom rytieřstwu a poctiwým městóm Pražským i jiným městóm, neb kterýmkoli osobám duchowním i swětským učiněné a obdarowané, zwláště slawných pamětí krále Otakara, krále Jana, ciesaře Karla, krále Wácslawa, ciesaře Sigmunda, krále Albrechta, krále Ladislawa, krále Jiřieho, wšecky zápisy dané a wyšlé až do jeho smrti držeti bez odporu a zmatku wšelikterakého a w skutku zachowati a obhajowati.

6. Item, přiřkli sme hradu Karlštejna, koruny, klenotuow všelikterakých zemských, i také desk i privilegií neporúčeti ani swěřowati žádnému bez wuole a rady panuow, rytieřstwa králowstwie Českého i měst Pražských, pokudž kteří práwo mají.

7. Item, přiřkli sme, když buohdá k korunowání pojedem, že zachowati máme řád a zwyklosti starodáwnie králowstwie Českého.

8. Item, přiřkli sme žádných cizozemcuow duchowních ani swětských na úřady zemské, ani městské, ani duchownie nesázeti, ani jimi zámkuow a měst koruny České osazowati a jim jich swěřowati.

9. Item, přiřkli sme, w tom naši péči a pilnost mieti a to zjednati, aby král Jiří slawné paměti ode wšech klateb, hanění a wšelikterakého obtieženie   duchownieho, kterýmiž za zdrawie i na smrti obtiežen byl, a kterakkoli bylo jest to naň uwedeno, neb na jeho wěrné přidržejície od otce swatého, aby z toho byl wyweden a sproštěn i se wšemi kniežaty, pány, preláty, rytieřstwem, městy i se wší obcí, kteříž sú se jeho přidrželi, duchowní i swětští, žiwí i mrtwí, slušně bez hanby, bez škody i bez nákladuow koruny České.

10. Item, přiřkli sme, že nemáme žádných zemí, kniežetstwie, měst i zámkuow, hraduow, manuow i jiných wšelikterakých zboží k České koruně přislušejících od koruny odtrhowati ani odcizowati, ižádným obyčejem, ani žádnými wěny, ale což by od koruny odtrženo neb odcizeno bylo, to máme zase připojiti a ku koruně shromážditi.

11. Item, přiřkli sme, jasnú Johannu králowú Česku zachowati při jejiem wěně, práwiech a sprawedliwostech, jakožto jiné králowé České owdowělé zachowáwány byly jsú.

12. Item, přiřkli sme oswieceným Viktorinowi, Jindřichowi a Hynkowi, kniežatóm Minsterberským a hrabiem Kladským, pánuom z Kunstatu a z Poděbrad, a urozenému Bočkowi, též z Kunstatu a z Poděbrad, bratru jich, synuom slawné paměti krále Jiřieho, při jich duostojenstwí, panstwí, swobodách, práwiech a sprawedliwostech, zápisech držeti a zachowati, a k tomu, což král Jiří slawné paměti otec jich zawadil zbožie jich, a w dluziech je jistci neb rukojmiemi zastawil, buď ústně, nebo listy, pro potřeby a obranu slawného králowstwie Českého, to abychme jim nawrátili, a z těch ze wšech dluhów bez jich škody je wywadili, a zwláště i z těch dluhuow, kteréž jsú na se přejali žoldneřóm a dwořanóm po smrti téhož krále Jiřieho rodiče jich, podlé rady pánuow králowstwie Českého.

13. Item, přiřkli sme, s žoldnéři a s jinými lidmi služebnými, s kterýmiž by nebylo uhozeno o služby a škody, s nimi uhoditi podlé slušnosti a podlé rady pánuow králowslwie Českého.

14. Item, přiřkli sme, o oswieceného Viktorina i o jiné wězně, kteříž sú pro krále Jiřieho slawné paměti a pro slawnú korunu Českú zašli, o ně státi a péči mieti, aby spěšně bez škody byli wywazeni.

15. Item, přiřkli sme, aby ti, kteří sú se slawné paměti krále Jiřieho přidrželi a ještě též se při nás a při koruně wěrně držie, a proto swé zámky a zbožie ztratili a škody wzali, aby naší pomocí a pilností k swým zámkuom a zbožiem slušně přijíti mohli, a škody milostiwě oprawiti.

16. Item, přiřkli sme, pro čest slawné koruny České a přátelstwo, s arcibiskupy a biskupy, korfersty duchowními i swětskými, i s jinými kniežaty, s kterýmiž prwní králi Čeští w přiezni a zawázciech se drželi a w přatelstwí se zachowáwali, že i my též máme se zachowati.

17. Item, přiřkli sme, mince České žádným obyčejem nepolehčowati ani ponižowati, ale časem swým se mieti a zachowati podlé wysazení a privilegií koruny České, jakož práwo jest.

18. Item, přiřkli sme o kniežeti Saském o oswieceném Albrechtowi, o službu, kterúž jest nám a koruně České učinil, milostiwě zpomínati podlé zaslúženie jeho, a podlé rady koruny sprawedliwé jeho náklady nawrátiti.

19. Item, jakož žádáni sme za přímluwu před kniežaty Saskými za urozené Opple, aby k swému přijíti mohli, w tom naši pilnost rádi chceme okázati.

K takowýmto našim přiřčením, pro jistotu a pewnost zdrženie a zachowánie wšech artikuluow swrchupsaných, i jiných wěcí přimieněných, my Wladislaw, z božie milosti král Český, markrabě Morawský, Lucemburské a Slezké knieže a markrabie  Lužické  etc.  pečet naši králowskú [Rkp. Křižown. signet prstena našeho] kázali sme přiwěsiti k tomuto listu. Jenž jest spósoben a dán w Krakowě, léta a dne jakožto swrchu psáno stojí, skrze ruce ctihodného Zbyhněwa  z Olešnice, skolastika Krakowského a sekretáře najjasnějšieho krále Kazimíra Polského krále etc.

Commissio ejusdem.Přihlásit/registrovat se do ISP