9.

Sněmowní zápis o hotowosti weřejné w krajích pro obhájení země České.

W Praze, 1470, 14 Mart. (Z rkp. Archivu Třeboňsk.)

Jakož na sněmě obecním w Praze nynie w puostě o suchých dnech držaném KMt se pány, rytieřstwem i městy i se wší obcí králowstwie Českého pro dobré a počestné téhož králowstwie ustanowiti sě ráčil: k kterémužto ustanowenie wšickni páni, rytieřstwo i města JMti dobrowolně swolili sě sú, a řekli wšickni společně zachowati sě tak, jakož tuto níže psáno stojí; a to pod pokutú ktožby se při tom nezachowal, tak aby proti JMti králowské statek ztratil kterýžby koli jměl; a ten statek toho aby byl obrácen od JKMti s radú panskú i s rytieřstwa i s měst k obecnému dobrému.

Najprwé toto: aby wšickni a ktož sú koli která stánie aneb příměřie s nepřátely aneb zprotiwilými JMti učinili, ti wšickni aby takowá stánie aneb příměřie wypowěděli, a jednostajně wšickni JMti proti nepřátelóm společně pomáhali; neb toho každému z nás potřebie jest.

Na tomto pak nynie zuostáno jest, aby to opatřeno bylo, aby nepřietelé do země škod činiti nemohli, aby ze wšech krajów počet určený jiezdných i peších s wozy wojenskými wydáno bylo. Kterýžto počet JMt král. s swú raddú a s těmi z krajów přidanými wedle možnosti každého kraje položiti jest ráčil. A ti wšickni aby na hotowě byli s těmi se wšemi potřebami, jakož sě pak wiec níže wyrozumie. A wšickni ze wšech krajów aby se strhli na miestě určeném, kdež jim od JMti král. rozkázáno bude; tak aby již pak každý táhl jedni druhým bez škody, a na swém žoldu ať dosti mají. A to pole, kdežto již tiemto spuosobem sebráno bude a spósobeno, má držáno býti puol léta bez roztrhowánie, anebo tak dlúho, pokawadž by koli toho potřeba byla.

Item, aby žádný, buď to pán, zeměnín aneboli z měst, ktožkoliwek buď duchowní neb swětský lidi swé w kterém kraji mají, lidí swých newymlúwal, aby měli jinam obracowáni býti: než aby při tom kraji w kterémž sedie, wedle kraje učinili a počet wydali tak, jakž nynie položeno bude od těch, kterýmž to wybieranie poručeno bude, a to pod pokutú nadepsánu. A též o dědinníky, aby jich w tom žádný nezastáwal ani ohajowal, než aby učinili podle krajów w kterýchž sedie, jakož na kterého položeno bude.

Item, aby z každého kraje hajtman nad lidmi toho kraje spuosoben byl člowěk dobrý; a tomu hajtmanu aby od kraje za jeho práci učiněno bylo. A ten hajtman aby sobě spuosobil setníky, padesátníky; a ti wšickni hajtmané aby poslušni byli hajtmana najwyššieho toho kraje, kterýž jim od KMti wydán a jmenowán bude.

Item, aby každý a wšickni weřejně s lidmi swými na hotowě byli na každú chwíli, jestližeby jaká potřeba přišla buďto nynie aneboli potom, aby bez meškánie táhli k miestu položenému.

Item aby žádných powalečuow, krečmníkuow nikdiež přechowáno nebylo pod pokutú swrchupsanú: než kteřížby sě hodili k službám, těm se bude služba dáwati takowáto: že na každého jednoho jiezdného na čtwrt léta osm zlatých uherských až do šesti koní; aneboli groše, aneboli peniez tak jakož zlatý uherský uložen jest. A pěším střelcóm na čtwrt léta po čtyřech zlatých uherských, a pawézníkóm po pěti zl. uh. A ti žoldnéři aby byli opatřeni zlatými anebo penězi tak, aby jim wydáno bylo, aby trwati mohli. A jestližeby kteří z těch žoldnéřuow buďto jiezdný neboli pěší sšel neboli umřel; tehdy aby inhed hajtman toho kraje jiného na to miesto zjednal. Pakliby zjednati nemohl, aby to dal wěděti těm, čížby ten sešlý byl; a ten aby ihned miesto toho jiného spósobil a poslal. A také kdyžby se ta wěc přihodila, žeby hajtman miesto toho umrlého aneboli sešlého zjednal, tehdy aby tomu zaplaceno bylo od těch, čížby byl. Pakliby kteří takowí powaleči a krčemníci byli přes takowúto zápowěd kdežkoli, ti aby zdwiháni byli a trestáni, a těch aby žádný nezastáwal.

Item také když sě koliwěk takowé wojsko sbeře a wytrhne na pole, jestližeby z daru božieho kteří wězňowé byli zjímáni, ti aby byli držáni k tomu wojsku pro potřebu těch wšech, kteříž na poli jsú. Pakliby také na kohožkoli z toho wojska pán buoh dopustil wězněm býti, těmi wězni již jmenowanými nepřátelskými aby wyprawowáni byli. Pakliby těmi wězni to nestačilo k wyprawení: tedy KMt, páni a rytieřstwo i města, máme i powinni jsme ty wězně wyprawowati; a wšak takowé, kteřížby w potřebných rozkázáních wedle seznánie hajtmana jich zjímáni byli.

Item také kteřížby koli holdowé, šacunkowé, wzátkowé anebo zajmkowé, anebo jací koliwěk požitkowé byli dem wojskem přiwedeni, aby ti wšickni tomu wojsku ku požitku obráceni byli, a ty aby wšecky hajtman najwyšší k sobě přijímal, a tiem aby opatrowal potřebu wojska. A to aby činil s radú těch, kteříž jemu přidáni budú. A jestližeby přes to zbylo, ti buďte obráceni mezi lidi, na každého podlé počtu jeho.

Item také, kteříž již z krajów, buďte z pánów, z rytieřstwa i z měst wydáni jsú k tomu, aby wedle možnosti a statku každého položili a jmenowali co kto k tomu poli má dáti, buďto peších nebo jiezdných, aby žádný z toho sě newymlúwal, než každý aby tak činil wedle jich položenie. Neb oni sami sebe w swých jměniech w krajiech najswědomější jsú; prwé nežli ti na to wydaní počnú na jiné pokládati, aby wšecka obec toho kraje najprwé na ne položila, co každý z nich má dáti. A to proto, aby žádný sám na se nepokládal. A tak sě w tom každému sprawedliwé stane wedle jeho jměnie. A to aby bylo držáno pod pokutú swrchupsanú.

Hradecko. Item toto jest na Hradecký kraj položeno: dewět set pešiech, sto koní jiezdných, a mezi těmi aby bylo dwanácte kopinníkuow, a padesáte wozuow; a k tomu každému wozu dostane sě 18 pěších; z těch aby bylo 13 střelcuow, 4 pawezníci a k tomu wozataj. A ti wšickni aby lebky měli s kulkami a s prachem a kopu šípuow, dwoje cepy, dwě motyce, dwě lopatě, dwě sekeře, jedno kopie s hákem a řetěz pod wozem. A tak sě dostane také, že máta býti k každému wozu dwa jiezdná. A tak ze wšech krajów aby též spuosobeno bylo, wedle položení již psaného.

Tito jsú wydáni z kraje Hradeckého: p. Wilém Krušina z Lichtenburka a na Kumburce, p. Jan Ratiborský, p. Petr Kdulinec, p. Čeněk Wyšehněwský, p. Petr Třewacký, p. Mikuláš Sendražský, Hašek Střežek; od pánuow Hradeckých jeden, a Jaroměřských jeden.

Což se pak dotýče potřeb srubnic, haufnic, prachu, kulí, šípuow ku potřebám i ohniwých, jakož na wojsko slušie: to pak skrze p. podkomořieho bude powědieno každému z měst, kterak sě kto a pokad sě w tom mají mieti.

Kúřimsko. Item z kraje Kúřímského: 630 peších a jiezdných 70; z těch aby bylo osm kopinníkuow, a wozuow 35. A  ti wsickni wozowé aby opatřeni byli obyčejem napředpsaným, jakož sě o Hradeckém wypisuje.

Tito jsú wydáni z kraje Kúřimského k zřiezení a spuosobení toho pole: p. Jindřich Zajimač z Kunstatu, p. Jiřík Strážský a z Přerowa, p. Mikuláš Wrbík, Markwart z Nechanic, Jan Beneda z Říčan, Petr Klučowský, Petr Popel z Říčan; od panów Pražan jeden, od p. Trčky jeden, z Brodu Českého jeden.

Chrudimsko. Item Chrudimského: puol páta sta peších a jiezdných 50, a z těch aby bylo 6 kopinníkuow, wozuow 25ma. A ti lidé a wozowé aby byli se wšemi potřebami zřiezeni, wedle spuosobu kraje Hradeckého.

Tito jsú wydáni zkraje Chrudimského k zřiezenie tohoto pole: p. Jan Kostka z Postupic, Jan Košmberský, p. Jiřík Pardubský, p. Mikuláš Buchowec, p. Čeněk Dašický, Jan Anděl, Prokop Liška; a od Chrudimských Viktorín z Kaučieho, a z Mýta jeden.

Čáslawsko. Item z kraje Čáslawského: 300 peších, jiezdných 40. Z těch aby bylo 5 kopinníkuow, wozuow 17. A ti též buďte opatřeni a zřiezeni spuosobem napřed psaným.

Item z kraje Čáslawského tito jsú wydáni k zřiezenie toho pole: p. Slawata ze Chlumu, Ctibor Zrucký, Petr Kútský, Baroch; a jeden páně Jetřichuow ze Žlebuow a jeden z Čáslawských.

Wltawsko. Item z kraje Wltawského tito jsú wydáni k zřiezenie toho pole: p. Jetřich Chlumecký anebo kohož pošle, p. Mikuláš Hořický starý, p.   Heřman z Říčan od Hrádku, p. Malowec z Borotína, Jarohněw z Kútuow, Hynek z Martinic, Hanuš z Maršowic.

Slansko. Item z kraje Slanského: pět set pěších a jiezdných 50, a z těch aby bylo 6 kopinníkuow a wozuow 28ma; a ti aby opatřeni byli obyčejem swrchudotčeným.

Tito jsú wydáni z kraje Slanského k zřiezení pole téhož: p. Jindřich Mičan, p. Zbyněk Kornhauský, p. Bořiwoj z Okoře, Albrecht Kekule, Erhart z Hořan, Bohuslaw Litowský, Petr Dýmek z Račiněwsi, Jan Firšic z Běškowic a z Slaného jeden.

Žatecko, Rakownicko. Item z krajów Žateckého a Rakownického peších 900 a jiezdných 100; a mezi těmi aby bylo 12 kopinníkuow, wozuow 50; a ti též budú zřiezeni a opatřeni jakož napřed psáno stojí.

Tito jsú wydáni z těch krajuow k zřiezení toho wojska: p. Jenec z Janowic purkrabie Pražský, p. Beneš z Wajtmile a na Chomútowě, p. Jan Hasensteinský, p. Jan Žlutický, p. Wáclaw Wlček, Ješek Udrský, p. Jindřich Blažimský, p. Šmohař Holedecký; a z Žatce jeden, z Lún jeden a z Mostu jeden. A což se pak dotýče w témž kraji strany Rakowníka, k tomu jsú wydáni: p. Sezema Štěpanowec, p. Burian Litenský, Pešík z Komárowa a Přech z Trnowé.

Litoměřicko. Item z kraje Litoměřického 500 pěších a jiezdných 50; a mezi těmi aby bylo 6 kopinn., wozuow 27, a ti aby byli wypraweni obyčejem nadepsaným.

Tito jsú wydáni z kraje Litoměřického k zřiezení pole swrchu dotčeného: p. Kristofor Děčinský, p. Koldic mladý aneb kohož zjedná od sebe, p. Jan Tečenský, p. Bušek Kapléř, Jan Knieže z Řehlowic, Jan Dlask ze Wchynic, Wáclaw Střekowský, p. Jaroš z Kyšperku, Bušek z Milešowa, Ewan z Třeběwlic; a od Litoměřických jeden a z Ústí jeden.

Boleslawsko. Item z kraje Boleslawského: 270 peších a jiezdných 30; a mezi těmi čtyřie kopinníci; wozuow 15; a ti aby byli wypraweni a opatřeni jakžto z jiných krajów.

Tito jsú wydáni z kraje Bolesl. k zřiezeni pole nadepsaného: p. Heřman z Zwieřetic, p. Jaroslaw Dubský, p. Jindřich Smiřický, p. Jaroš Stranowský, p. Walkún, p. Lučenský, Lapačka, Praček, Friček, a z Poděbrad jeden, kohož hajtman pošle, a z Nimburka. (Léta 1470, o suchých dnech postních.)Přihlásit/registrovat se do ISP