7.

Sněmowní zápis r. 1462, dne 4 Oct.

(Ze starých desk zemských.)

Georgius dei gratia rex Bohemiae etc. cum dominis baronibus in pleno judicio hos articulos pronuntiaverunt et mandaverunt memoriis annotari:

Najprwé, aby žádný z měst ani z země nikam nejezdil ani chodil wen z země na nižádné žoldy bez wuole KMti a pánuow swých.

It. Rytieřští lidé aby sě w swých službách a wýjezdách z země zachowáwali wedle starého wysazenie.

It. Krčem nižádných aby nebylo, kromě těch, kteréž jsú od starodáwna wysazeny, a poprawce w každém kraji aby moc měli, kdežby bezpráwné krčmy byly, piwo jim bráti a je stawowati, i krčmáře bráti.

It. Kdežby kteří ležáci ležali, buďto pěší nebo jiezdní, pánów nemajíce, takowí aby pány měli we dwú nedělí. Pakliby toho neučinili, tehdy aby stawowáni, jímáni a bráni byli a dáni poprawci toho kraje, kdežby takowí byli: a potom aby sě žádný nedopúšťal nikdiež ležeti, ktožby pána neměl.

It. Kdyžby sě kde přihodilo, ano berú nebo lúpie, takowé aby wšichni honili, kdežbykoli pokřik byl. A jestližeby kam ušli aneb ujeli na který zámek, aby je wydali: pakliby jich newydali, ale aby tu zuostali ti, ježto je honili, a dali poprawci najbližsiemu toho kraje wěděti. A poprawce kohožkoli požádá, ti aby wšickni přijeli a pomohli jich dobýwati.

It. Kteřížby byli rotmaistrowé jiezdní nebo pěší, a chtěli kam lidi wen z země wésti: ti a takowí aby newodili, ani rot na sě zbierali bez wědomie a powolenie KMti.

It. Což se lowuow dotýče, jakož jest na tom dáwno zuostáno, aby žádný shonuow ani podseduow nečinil na swém ani na ciziem: a proto JMKá přikazuje pod takowú pokutú, kdežby koliwěk lapen neb uswědčen byl, tenata aby jemu napřed pobrána byla, a z každého, cožby jich lapil, z toho neb z těch po kopě wzal; a KMti winy že jest přes přikázanie KMti a pánów to směl učiniti, aby 50 kop gr. dal, ktož takowé lowy přes zápowěd činilby.

It. Jakož jest pokřik, kterak weliká zlodějstwie sě w rybnících dějí, a to měchy, wršemi, newody, sieťmi, saky neb jinými příprawami: aby ižádný takowých wěcí nechowal, ktožby práwa w lowení neměl, aneb ježtoby neměl swých rybníków, řek neb potoków. A ktožby pak přes to toho chowal, aby jemu bylo bráno od poprawcí kraje toho.

It. aby ladowánie po wsech nebylo w uobilí, u wlnách, w železe, w soli ini w jiných wěcech, než aby na trziech swobodných w městech, w městečkách swá kupectwie a swé obchody wedli, jakož jest od slarodáwna bylo.

It. Také sedláci aby žádných piw k šenku ani k prodaji we wšech newařili, lečby kteří wysazenie jměli aby wařili, a to w míli od každého města králowského wedle jeho wysazenie. Pakliby kto měli wysazenie k waření piwa, aby to okázali o suchých dnech adventních najprw příštích před KM a před pány. Též také okolo panských měst, kterážby města wysazenie měla, aby okolo nich také piwa newařili též w míli.

It. jakož někteří ležáky přijímají k sobě za swé služebníky, takowí chowajte jich na swých hradiech neb twrzech, aby k škodě zemi nebyli. Pakliby takowým dopustili po krčmách ležeti, poprawce budú mieti moc takowé zdwihati a bráti. Actum anno domini Mo CCCCo LXIIo, fer. IIa in die Francisci.Přihlásit/registrovat se do ISP