6.

Sněmowní nařízení o minci a měnách po králowslwí Českém.

R. 1460. (ze starých desk zemských.)

Item aby peněz bielých i černých kterékoli mince w nowě začaté, aneb lehké aneb měděné, žádný do země České žádným obyčejem nenosil, ani jich u sebe neb pod sebú dělal, ani komu dopustil dělati, a to wše pod pokutú statku i hrdla ztracenie.

Item w každém městě aby takto držáno a zachowáno bylo, aby w každé bráně byl úředník usazen, zachowalý a wěrnohodný, a takto aby se měl: cožkoliwěk do města wezeno aneb neseno bude, buď kúpě kupecká, neb kterážkoliwěk jiná wěc, to aby s pilností ohledal, a ohledaje w registra napsal, jaká jest kúpě aneb wěc, a čie jest a odkud, aby jméno jeho také napsal. A jestli žeby tu anebo přitom nalezeno bylo cokoli škodného KMti aneb zemi, buďto falešné kúpě aneb penězi zapowědění, aneb kterákoli jiná wěc, to aby zastaweno bylo wšecko, i s tiem ktožby to wezl anebo nesl, a zastawiece jej, to na nás aby wznesli, a s tiem dále podlé rozkázanie našeho učinili. Pakliby při tom ohledání nic škodného, falešného aneb zapowěděného nalezeno nebylo, to zapieše tak ten úředník u brány w registra, jakož swrchu psáno stojí, aby jemu cích dada, pustil jej do města, a on dále cích dada úředníku tomu, kterýž w městě na to usazen bude, i mohl swé swobodně prodáwati aneb před se skrze město wézti, wezma nyní cích od toho úředníka, kterýž w městě usazen jest.

Item ten úředník, kterýž w městě usazen bude, aby byl zachowalý a hodnowěrný, kterýžto takto sě má mieti: cožkoliwěk wezeno aneb neseno z města měloby býti, to aby s pilností ohledal, jaká jest wěc a čie a kam má wezena býti, to aby také w registra napsal, a zapieše i dal cajch tomu ktož weze, a ten kterýž cích wezme, aby jej dal tomu úředníku u brány, kterúž wen pojede. Pakliby při tom ohledáme co bylo nalezeno KMti anebo zemi ke škodě, buďto zlato, střiebro neb penězi zapowědění aneb kterékoli jiné wěci, to aby wšecko zastaweno bylo i s tiem, ktožby to wezl anebo nesl, a aby zastawiece jej, na nás to wznesli a s tiem dále učinili, jakž jim od nás bude rozkázáno.

Item úředníci ti, kteříž usazeni budú, mají býti wěrni, tajní a zachowalí dobří lidé, a k tomu mají přísahu učiniti, aby KMti i zemi i jiným wšem i tom, kterýmž zbožie ohledáwati budú, wěrně a práwě učinili, jich w tom dále nepronášejíc. Také ti úředníci ty wšecky wěci, kteréž se swrchu wypisují, aby ohledajíc s pilností bez ujmy a bez přičinenie w registra zapisowali, a cajchuow těch, kteříž jim necháni budú, aby i s registry pilně jich chowali, a žádnému jinému leč KMti neb úředníkům KMti newydáwajíce, ani ukazujíc, ani komu se toho zprawujíc. Pakliby ti úředníci swrchupsaní aneb kteří z nich jinak shledáni, aneb shledán byl kterakkoliwěk, nad takowými aneb nad takowým aby pomštěno bylo, nad jich hrdly i statky bez milosti.

Item tento kus aby byl prowolán, aby kdež trhowé nejsú wysazeni s powolením KMti, aby tu nikdež držáni a zamyšlowáni nebyli. A také aby ladowánie obilé anebo jiných wěcí nebylo po wsech a po městečkách, kdež trhowé wysazeni nejsú, ale ty wěci kteréžby měly prodáwány býti, aby wozeny a nošeny byly do měst anebo do městeček, w kterýchž jsú trhowé wysazeni, a tu aby prodáwáno a kupowáno bylo. Pakliby kto kupowal aneb prodáwal, anebo ladowal, to jest na wozy nakládal: takowému neb takowým aby to pobráno bylo do měst králowských do kteréhokoli, kteréžby se toho doptati mohlo, i s těmi, ktožby ty wěci činili, s pomocí toho poprawce, kterýžby k wám najblíže přiseděl, na nehožto ty wěci wznésti máte, a jeho ku pomoci a k stawení toho požádati. Pakliby poprawce, klerý wám přisedí, také doptaje se takowých wěcí, wás k tomu ku pomoci požádal: přikazujem wám, abyste jemu postatni a pomocní byli, a takowých aby žádný neochraňowal ani fedrowal žádným obyčejem proti rozkazům KMti.Přihlásit/registrovat se do ISP