4.

Zápis sněmowní o naprawení řádu zemského.

1453, w měs. Nov. (Z rkp. Šternb. a  Talmb.)

In communi diaeta anno incarnationis Christi MCCCCLIII. Pan zpráwce s radú pánuow a zeman, z rozkázanie KMti swolili se, i téhož také na každém žádajíc a napomínajíc wedle swolenie zemského, pro příčiny hodné, a zwláště takowé: jakož wšem wespolek wědomo jest, kterak z dopuštenie božieho pána a krále sme jednostajně dlúho mieti nemohli; ale již z milosti božie jej majíce, na tom jsú zuostali, aby JMt mohla tiem lépe dwuor swuoj oprawiti a mezi námi se držeti. Protož aby každý, ktožbykoli které zbožie držal, ježtoby na to ižádných zápisuow neměl, buďto na králowstwí, neb na duchowenstwí, ta wšecka zbožie aby sstupowána byla k ruce KMti panu zpráwcowi, wedle toho jakož se jest wšecka země k tomu swolila i zapsala, tehdáž jakož sú byli sami od sebe téhož pana zpráwce podnikli a podstúpili; tak aby wšecky úřady, platy, zbožie, summy klášterské i městské a jiné každé požitky a práwa k ruce a k komoře králowské příslušné k sobě obrátil, na to zemi řiedil a pokojil, a tiem cožby obecného dobrého bylo, jednal. Jehožto my wšickni slibujem a máme i chceme wěrně a upřímně býti poslušni, a proti neposlušným statky i žiwoty, buďto doma jsúc neb i polem, jakžby pan zpráwce rozkázal a jemu se zdálo, radní býti a pomocní bez odporu wšelikého. Neb to jest hodné a sprawedliwé, ponewadž sme se sami pro zemské dobré a pro KMt swolili, zapsali i slíbili, pečeti naše na to přiwěsiwše dřéwe před KM; již pak owšem a nad to tak mnoho o JMt pracowawše a nesnadně sem uwedše do země, abychom to JKMti učinili nad to jakož se swrchu píše, a proto také, aby pod JM každý wedle stawu swého, bohatý i chudý, mohl tiem lépe obýwati a odpočíwati w swých sprawedliwých řádiech práwiech i swobodách, kterýchžto k žádosti wší země má JMt každému, kdož toho žádati bude, časem a miestem wedle umluw potwrditi. Pakliby kto přes to jinak učinil a takowých zboží zatajil, aneb jich nepostúpil bez odtahowánie dalšieho a zwláště kdožby prwé nemohl, ale do hromnic konečně aby to učinil pánu zpráwcowi k ruce KMti: k takowému aby hledieno bylo pokutami wšelikými k hrdlu i statku, jakožto k zločinci nesprawedliwému proti KMti pánu swému a proti pánu zpráwcowi od JMti usazenému, i proti wší radě nadepsané a JMti přidané ode wšie země, i proti rušiteli zemského dobrého a nezdržiteli slibuo i pečetí swých.

Item, druhé jest swoleno a rozkázáno, aby každý ktož má zápisy ciesařské neb králowské, aby je okazowali, počnúc i hned na tohoto swatého Klementa najprwé příštieho, a to také pro příčiny rozličné a hodné, i proto také, že slyšie, že jsú na některá zboží zápisowé dwojí neb trojí, aby potomně mezi lidmi o ně zmatkowé a swáda z nowu newywstala a newznikla. A tito páni mají na tom seděti w Praze: pan Jaroslaw Plichta z Žirotína, pan Jan z Bezdružic, pan Čabelický, pan Rabstein a pan podkomoří; a počnúc mají seděti čtyři neděle a potom čtyři neděle minúc, opět mají seděti čtyři neděle druhé, a to w tom času konečně do swatého Jiří aby každý swé zápisy ukázal před těmi pány; a kteřížby w tom času zápisowé ukázáni nebyli, potom aby žádné moci neměli ani práwa.

Item, též také listowé, kleříž jsú po smrti krále Wáclawa, slawné paměti, zděláni, ježto jsú jedni druhým zdělali na které zbožie, buďto trhem neb poručenstwím, ti aby také okazowáni byli, počnúc od swatého Klimenta za čtyři neděle a potom minúc opět, potom počnúc za čtyři neděle a tak až do swatého Jiří: a kladenie těch listuow do desk do roka lhótu od swatého Klimenta mají míti. A tito páni na to jsú wydáni k ohledání tohoto: pan Zajiec z Kosti, pan Donínský, pan Mikuláš z Lobkowic a pan Matěj Dubec.

Item, jakož jsú se páni, zemané a rytířstwo i jiní, kdo co na dědinách mají na zemi i města swolili KMti po úroku dáti, to w městech aby prowoláno bylo, aby ten úrok konečně o swiečkách najprw příštích wybrán byl po městech, kdež úředníci na to usazení sedú od pána zpráwce k ruce KMti, aby k nim neseno bylo, a to aby se wěrně a prawě bez forteluo dalo, aby každý pán a zemanín poslal úředníka swého s summú peněz a s registry, po kterýchž se jemu úrok wydáwá a wybírá. Pakliby kteří panoše úředníkuow neměli, ale sami osobně s swými lidmi přijdúce, úrok sprawedliwý aby dali wěrně a prawě.    Pakliby w tom kdo kterú křiwdu učinil a w tom byl shledán, takowý bude k hrdlu a k statku kázán KMti i pány.

Item dědinníci, kteříž mají swé swobodné sedění jakéžkoli, nebo dwory, aby dali po dwú kopú groší s lánu; a kteréž lidi pod sebú mají, ti aby úrok dali z toho což drží jako jiní úročníci a ti úředníci, kteříž na to wydáni budú, aby w to nahlédli wedle sprawedlnosti.

Item, ktož mají penieze na platích ježto na to listy mají, ti aby každý jeden úrok Swato-Jiřský o swatém Jiří najprwé příštím, anebo we dwú nedělí w tom dal a přinesl úředníkuom, kteříž w tom kraji sedú, w kterémž on obýwá, a to aby učinili wěrně, prawě a z plna, jakož jich listowé swědčie. Pakliby kdo koliwěk w tom kterú křiwdu učinil a nesprawedliwě dal aneb sprawedliwě dáti nechtěl, takowý každý bude na králowě milosti i na panské s hrdlem i s statkem.

Item, sněm obecni wší země aby byl prowolán po městech a po krajích, že má držán býti w Praze na den swaté panny Doroty najprw příští. Protož aby k  tomu času přijeli wšichni páni, rytíři, zemené i města země České.

Item, o suchých dnech w postě nyní příštích, že tu již súd zemský osazen bude a práwa zemská již propuštěna jsú i komorničí, tak aby se každému bohatému i chudému sprawedlnost dála. Protož kdož k čemu práwo mají aneb míti budú, aby sebe práwem a ne jinak hleděli.

Item, aby žádný jeden druhého nehaněl a nekaceřowal, ale aby se s obú stranú k sobě měli a zachowali wedle kompaktát w lásce a w swornosti duchowní i swětští, w tom poctiwého a dobrého KMti hlediece, mluwiece, i to skutkem okazujíce, jakož na koho wedle řádu a stawu jeho záleží. Pakliby kdo jinak byl shledán, takowý aby byl každý na králowě milosti a na panské s statkem i hrdlem. Pakliby také slyše kdo co takowého proti JMti nepowěděl a newystřiehl, aby se jemu též stalo.

Item, jestližeby kdo co dřiewe učinil proti JMti králowě, neb proti zemi, neb jinak kterak žeby psancem byl: takowý každý chceli k milosti přijíti, aby se okázal osobně KMti a pánu zpráwcowi, anebo poprawci toho kraje, w kterémž jest konečně až do hromnic, a budeli chtíti polepšiti, má se takówému každému milost dáti z dobroty KMti a panské. Pakliby kdo toho neučinil a potom byl polapen, tehdy má se jemu práwo jeho bez milosti státi; tomu rozumějíc, netoliko by to což jest prwé činil, chtěl oprawiti, ale mohlliby, žeby toho zlého, chtěl wíce učiniti.

Item, aby žádný jeden na druhého moci nesahal obyčejem žádným, ale aby sebe hleděli řádem a práwem, jakož na to sluší, poněwadž práwa zemská každému již propuštěna jsú.

Item, aby zlodějstwo a lúpežowé wšichni kdekoliwěk buď na silnicích neb jinde sstawowáni byli. Pakliby se kde dáli w kterém kraji a pokřik byl učiněn, tehdy krájené a obywatelé tu toho kraje když to koli zwědie, každý aby takowé zloděje honil až na miesto; a jestližeby kde puštěni byli, aby byli wydáni ku práwu najblíž přísedícímu, anebo poprawci toho kraje. Pakliby kdo jich wydati nechtěl, k takowému aby hledieno bylo takowúžto pomstú, jako k těm zlodějuom, kteříž jsú tu škodu učinili. A by pak pokřiku nebylo po nich, a kdo zwěděl ano mimo něho nesú neb ženú, takowý každý aby honil pod wywarowáním pokut již jmenowaných.

Item, aby silnice králowské i do králowstwí swobodně šly, a žádný aby kupcuom a formanuom nepřekážel, a cla aby žádný wiece nebral, než jakož jsú od starodáwna brána, ani silnic pomezních neb jinak newymýšlel mimo starodáwní cesty a silnice, ani prahuow, jezuow a hradeb na wodách aby jeden druhému k škodě nepowyšowal a nedělal mimo práwo starodáwné.

Item, jestližeby kdo kde na lesích na silnicích w stráži stál, takowému žádnému aby to nebylo trpěno, a bylliby kdo w takowém běhu polapen, aby byl dán ku práwu poprawci toho kraje najbližšiemu; a ten poprawce má s ním učiniti jakožto s tím, kterýž jest odwrhl práwo i řád, chtěl swých wěcí mocí a bezpráwím neb lúpežem dowoditi; a w tom aby jeho žádný newymlúwal ani zastáwal.

Item, aby žádný žádnému čeledi neodluzowal, ani jie proti wuoli jeho přechowáwal, ani lidi úročních, ani služebných, lečby se řádně wyhostili, aneb pánuow swých slušně odbyli.

Item, pacholci dělní neboli služební aby pány měli a slúžili a dělali; a kdožby pána neměl a neslúžil a nedělal a powálel se po krčmách, aneb kde jinde, takowý každý aby stawen anebo jat byl a wydán pánu poprawci tu w tom kraji najbližšímu, a ten poprawce aby zwěděl, jakožby se jemu slušné zdálo a sprawedliwé, čím se takowý žiwí a nač ležie. A neukázalliby poctiwé žiwnosti a obchodu swého, tehdy aby on to opatřil wedle rozumu swého, co s takowým učiniti má; a nenalezlliby na něm takowé winy, ježtoby hodna pomsty byla, ale k tomu aby takowé držel a připrawil, aby každý z nich měl pána we dwú nedělích a slúžil poctiwě, jakož na služebné pacholky slušie, aneb dělal, jakž na dělné pacholky slušie. Pakliby toho neučinil, aneb potom jinak shledán byl, aby k němu hledieno bylo jako k zahaleči a škuodci toho kraje, a žádný aby jeho newymlúwal.

Item, krčem nowých aby nebylo, ani piw wařeno, než tu, jakož od starodáwna bylo wysazeno. Pakliby kdo jinak přes to učinil, aby to bylo napraweno a staweno takowým během, jakož se jest od starodáwna dálo a stawowáno bylo.

Item, aby žádný ohně nepúštěl zjewně, ani tajně. Pakliby to na koho zwědieno bylo, nad takowým aby se stala pomsta bez milosti, jakož na žháře slušie.

Item, mince falešné aby nikdež nedělali. Pakliby ji kdo dělal, neb dělati dopustil u sebe aneb pod sebú kdežkoliwěk, aneb žeby je kdo sobě k užitku a k zisku sám od sebe aneb od koho koliwěk jiného utrácel jakžkoli giným ke škodě, nad takowým také aby pomstěno bylo jako nad falešníkem, beze wšie milosti.

Item, aby žádný kradeného a lúpežného nekupowal; pakliby kdo kúpil newěda a to w prawdě shledáno bylo, tehdy aby zase to nawrátil tomu, komuž jest pobráno, bez úplatku. Pakliby kúpil, wěda že jest kradeno, tehda netoliko to aby zase bez úplatku nawrátil, ale aby swé k tomu ztratil, a s hrdlem aby byl na králowě a na panské milosti. 

Item, posádek nowých aby nikdež w zemi České děláno nebylo bez wuole KMti a pane zpráwcowy i jiných pánuow.Přihlásit/registrovat se do ISP