B. IX.

AKTA WEŘEJNÁ I SNĚMOWNÍ

W KRÁLOWSTWÍ ČESKÉM

od r. 1453 do 1490.

(Pokračowání. Srwn. díl II,  str. 209-313; díl IV, str. 99-164 etc.)

1.

Články žádostí zemských před uwedením krále Ladislawa do králowstwí.

Bez dat. (Ze starých rukopisůw.)

Najprwé o ty čtyři artikule, o kteréž se jest tato země zasadila, i smlúwa se o to stala s koncilium Basilejským a kompaktáta sepsána mezi týmž zborem Basilejským a králowstwiem tiemto i markrabstwím Morawským, kteréžto držíme a držeti mieníme, abychom w tom byli zachowáni, a jestližeby nás chtěl od toho kto tisknúti, aby nás w tom KMt hájila a bránila, abychom od toho tištěni nebyli.

It. Jakož Ciesařowa Mt slawné paměti ciesař Sigmund pán náš milostiwý zapsal se jest nám a zemi w některé wěcí zwláštnie, ježto to zápisowé jeho s majestátem JMti zemi daní šíře ukazují a swědčí: w ty wšecky wěci aby se nám KMt též zapsal a je dowedl k miestu, i o arcibiskupa woleného; a chtělliby nás od toho kto tisknúti, aby nás w tom JMt hájila a bránila před každým.

Zwláště pak o arcibiskupa JMt aby zprawen byl, kterak CMt sl. pam. pán náš swrchupsaný ku pilné a snažné žádosti wšie země našie wolenie to arcibiskupa, kteréž JMti jakžto králi Českému jest přislušalo, dal jest a postúpil toho času nám a zemi takowé, ktožbykoli námi a zemí k témuž arcibiskupstwí byl wolen, že JMt dal nám k tomu swú plnú moc i wuoli; a tak my wuoli w tom i moc JMti majíc netoliko rčením ale i listem potwrzenú, wolili sme ctihodného muže M. Jana z Rokycan wšecka země společně a jednostajně, a CMt toho našeho wolenie zwláštním opět listem s majestátem swým jest potwrdil, slíbiw žádného jiného arcibiskupa w králowstwí našem nemieti než jej až do jeho smrti. Protož i toho žádáme od JMt, aby se nám o tom kusu král Ladslaw k dowedení i k dokonání jeho swěcenie též jako CMt zapsal; a JMti také prosíme, aby když toho čas příhodný uzříme, swé posly ráčil poslati a přičiniti se tu, kdežby najplatněji a najužitečněji zdálo se, aby nám swěcen byl; a myť swé posly podlé JMti také pošlém. Nebť tomu wšichni rozumieme, že tiem obyčejem a skrze to snadněji a lépe i spěšněji bude moci w jednotu a swornost i w řád králowstwie naše uwedeno a w tom i zachowáno býti nežli jinak; a také, nebyloliby toho strach, žeby králowstwie w takowé ruoznice a nejednotu mohlo přijíti jako dřiew, nebo w horšie, ježtoby to i KMti i také nám a králowstwí ke škodě mohlo býti. Protož když bude mluweno o krále, budiž hned mluweno i o arcibiskupa, aťby jedno s druhým šlo.

It. O práwa a swobody této koruny, aby JMt pány, rytieře, zemany, každý staw ráčila w swém řádu, práwiech i swobodách zachowati i držeti, a též i práwa zemská i městská tak jakož sú byla a šla od staradáwna.

It. Wšecky dluhy a zápisy w této zemi sl. pam. ciesaře Karla, krále Wáclawa, i ciesaře Sigmunda, kteréž JMti zapisowali buďto na králowstwí nebo na duchowenstvví, ježtoby s jich wědomím a wuolí wyšly, ty aby ráčil držeti a každého při nich zachowati jakož swědčie.

It. O odúmrti, kteréžby w České zemi od smrti ciesaře Sigmunda pána našeho až do krále nynějšieho korunowánie na král (sic) spadly, ježtoby dědicowé zemřeli, dluhy na tom zapsawše a rukojmě zastawiwše listy nebo jinými obyčeji, anebo také we dsky to klásti měwše a rukojmě by w tom hynuli neb hynúti měli, anebo snad jistec i rukojmě by zemřeli, ježto skrze to we dsky jest kladeno nemohlo býti: za to prosíme, aby král ty odúmrti tak na JMt spadlé mimo se ráčil pustiti a propustil; pakliby co rukojmě takowých zbožie po smrti jistce, listóm a slibóm swým dosti chtiec učiniti, we dsky kladli, tomu aby JMt wuoli dáti a toho potwrditi ráčil tak jakoby se od dědice kladlo.

Také umřelliby kto w té chwíli, swého zbožie nikterakž neopatřiw, aby to na najbližšího přítele buď mužského neb ženského pohlawie připadlo plným práwem, lečby kto práwo k čemu lepšie prowedl a okázal.

It. Dalliby kto neb poručil w té mieře swé dědictwie na zemi listem s pečetmi komužkoli, buď za zdrawého žiwota, nebo w nemocné posteli, to aby mocno bylo a we dsky řádně potom wešlo bez KMti překážky, lečby komu prwé s dobrým bylo swědomím kterak zawázáno a zapsáno.

A komuž sú co páni o sněmiech obecných we dsky zemské nebo dworské klásti swolili anebo swá zbožie dáti, k tomu KMt aby také ráčil swú wuoli dáti, a tiem jinak nehýbati.

It. Cožbykoli summ a úrokuow králowských w městech neboli také na klášteřiech od smrti ciesaře Sigmunda až do nynějšieho krále korunowánie bylo zadržáno, ježtoby jinam nebyly zapsány, ty aby ráčil propustiti a kwitowati, aby z nich potom nebylo upomínáno.

It. Wšecky jiné země nebo zámky, ježto sú od země této České kterakžkoli odtrženy, aby JMt o ně státi a jich dobyti zase ráčil, aby tak bylo králowstwie shromážděno.

It. Kniežata Slezská i jiné země, kniežetstwie a města, kteréž a kteráž k koruně České přisluší, aby JMt ráčil při jich práwiech, sprawedlnostech i swobodách držeti a zuostawiti, i w tom jich brániti před každým.

It. Jestližeby CMt ciesař Fridrich nynější, buďto donidž ještě králem byl, nebo i ciesařem jsa, komužkoli co dal nebo zapsal w králowstwí Českém nebo kdekoli jinde, což k té koruně České přislušie, úřady, zbožie, odúmrti, neb cožkoli jiného, to aby moci ani práwa nemělo ižádného, ačby pak i krále Ladislawowo bylo k tomu přiwolenie; neb CMt nebyla jest, ani král Ladislaw ještě jest králem naším korunowaným, a tak byloby to proti zemi této práwóm.

It. Prosíme, aby země Rakúská byla připojena k králowstwí Českému.

It. Aby král Ladislaw žádných zboží, měst ani krajin w Čechách nebo jinde což k České koruně příslušie, po sestře neboli po dceři swé u wěně neráčil zawázati, ani komu jinak zastawowati.

It. Prosíme, aby JMt ráčila seděni, dwuor a stolici swú zde w Čechách jmieti.

It. Aby JMt ráčila Hory opatřiti a wyzdwihnúti, a to pro swé a této koruny i jiných zemí dobré, poctiwé a užitečné.

It. Kteří úřadowé nebo zámkowé králowstwí w této zemi jsú, na ty aby JMt neráčil saditi jiných nežli Čechy, kteříž se JMti líbiti budú a zdáti.

It. Cožby této koruny dotýkalo, aby JMt ráčila ty wšecky wěci činiti, řéditi a jednati s radú Čechuow země této.

It. Jestližeby JMt pro které swé potřeby nebo jiné příčiny kdy z země odjeti ráčil, prosíme aby tuto zemi pro wšecky zmatky a příhody ráčil opatřiti podlé rady pánuow i zeman Českých, a země neporúčeti cizozemcem, ale z Čechuow komužby se JMti s radú panskú a zeman zdálo.


Přihlásit/registrovat se do ISP