19.

Páni  gednoty Poděbradské   na  sněmu Kutnohorském   sebranj  pánům krage Plzeňského oswědčugj se w tom, čeho k obecnému dobrému žádagj.

Na Horách Kutnách, 30 Apr. 1446.

Urozeným pánóm, p. Hynkowi Krušinowi z Šwamberka, p. Janowi tudiež z Šwamberka sed. w Rokycanech, Burianowi z Gutšteina, i jiným pánóm, rytieřóm, panošem a zemanóm kraje Plzeňského, přátelóm milým bd.

Službu naši wzkazujem, urození páni a stateční a slowútní, přietelé milí! Jakož wás tajno nenie, kterak o wšech Swatých již rok minul, když páni sněmem hnuwše z Prahy do Brodu Českého na sněm byli přijeli; a my též z Nimburka tudiež wBrodě s nimi sjeli sme sie: tu jimi i námi zespolka jest zuostáno, umluweno i sepsáno, kterým během a obyčejem tato země Česká mohlaby w jednotě a w swornosti, w práwiech i w rádiech býti zachowána; a zwláště, aby ty  smlúwy kompaktáta, kteréž jsú s koncilium  a  s Cés. M učiněna a zjednána, i mierný list, jimiž jest tato země upokojena a w řád uwedena, bylo držáno a zachowáno, a což sie jest proti tomu stalo, aby to bylo napraweno. Jakož hned potom w Praze na welikém sněmu od nás jest žádáno, aby podlé toho swolenie a sepsánie w Brodě učiněného, bylo to obecné dobré k chwále buožie tak jednáno a w skutku konáno; a zwláště o krále tudiež w Brodě bylo zuostáno, aby nám byl w času jmenowitém do země wydán; a my abychom jej tak přijali spolu z jedné wuole podlé práw a řáduow země české, jakož sú předkowé naši od staradáwna z jiných zemí krále přijímali, i také opatřiti jej chtiec, swých statków w tom nelitujíce, tak aby s námi mohl býti a zuostati, a aby jměl nač kralowati, a obecné dobré země našie a koruny české jednati. Také o arcibiskupa woleného, bez něhož řád duchowní dobře státi nemóž, aby bylo k skutku přiwedeno, a o jeho potwrzenie a swěcenie podlé umluw s Cés. M učiněných a podlé swolenie wšie země w listu mierném zapsaného, bylo jest hned tudiež umluweno a swoleno i sepsáno. Na kterémžto welikém sněmu w Praze nezdálo sie to podlé toho Brodského swolenie a sepsánie tak jednati a konati: ale řekli, že to jinač nemóž jíti, než podlé toho namluwenie, kteréž v Wiedni s KM králem Římským stalo sie jest; tak aby král, k kterémuž sme s již psanými wýmluwatni swoliti chtěli, w Rakúsiech zuostal; neb k času žádnému jmenowitému a jistému swoliti nechtěli, w kterémžby nám do země wydán býti jměl; ježto jest široce o tom wypraweno a powědieno, cožby zlého z toho této zemi pojíti mohlo, kdyžby král, kteréhožbychom wšichni zde w Čechách jmieti jměli, tam w Rakúsiech zuostal. I žádali sme, jakož toho i ještě wždy žádáme, aby takowého zlého na tuto zemi nebylo dopuštěno ani uwozeno, a ti úmyslowé aby opuštěni byli: ale wšichni zespolka cožby bylo k chwále božie a obecného dobrého i poctiwého koruny České abychom jednali; poněwadž KMt král Římský poručenstwím swým na přiekazu tomu nenie, aniž býti chce; jakož jest o tom po p. Haškowi žádost i wuoli swú sem do země wzkázal. Neb jestližeby to jíti nemohlo, to jest kompaktáta a list mierný, i ty smlúwy w Brodě učiněné a swolené i sepsané nebylo nám držáno, a což sie jest proti tomu stalo, nebylo napraweno: rozomiemy, žeby to nás k konečné nejednotě a k takowému zlému aneb k horšiemu, jakož sie jest dřiewe w této zemi diálo, mohlo přiwesti. Protož my, což na nás bude, s buoží pomocí nemienilibychom sie toho dopustiti, ale o to státi, aby kompaktáta, smlúwy, mierný list bylo držáno a zachowáno, a obecné dobré, řád země této byl jednán, pána a krále majíce, tak aby sie každému bohatému i chudému wedlé práwa a řádu země sprawedlnost dala. Neb widíme, že sie nám mnoho proti swrchupsaným smluwám stalo a děje sie; a zwláště od Pražan a těch kanowníków, ježto sie kapitolů nazýwají. A již sme je o to obeslali, aby bylo opraweno: a oni netoliko by to oprawili,   ale   wiece   to   rušie,   proti kompaktatóm,   smluwám  a  miernému   listu činiti  nepřestáwajíce ;   ježtoby  cele   i  tobe  mělo  toho líto býti.    Dán u Hory na sněmu, sabbato ante Philippi et Jacobi, anno etc. XLVI

Jiřík z Kunstatu a z Poděbrad, Aleš ze Šternberka, Jiřík z Dubé a Wisemburka, Petr ze Zwieřetic, Jan z Rúsinowa, haitman kraje Čáslawského, Jan ze Sútic, haitman kraje Kúřimského, Bohuše z Postupic, haitman kraje Chrudimského, Mikuláš Trčka z Lipy, a jiní páni, rytieři, zemané a města na sněmu u Hory Kutny spolu sebraní, i ti, kteříž jsme spolu w jednotě [W táž slowa; gen giným nápisem a přjpisem, psán tentýž list panu Oldřichowi z Rosenberka. Originál, s osmi přitisknutými pečetmi, nalézá se w archivu Třeboňském.]Přihlásit/registrovat se do ISP