18.

Zápis sněmu Kutnohorského, pod zpráwau pana Giřjho z Poděbrad.

Na Horách Kutnách, 24 Jun. 1445.

We jméno božie amen. Léta božieho tisícieho čtyřstého čtyřidcátého pátého, na sněmu na Horách Kutnách den s. Jana křtitele uloženém, stalo sie swolenie jednostajné od pánuow, rytieřuow, panoší, měst, zeman krajuow rozličných země České o artikule dolepsané.

Znamenajíce kompaktáta s koncilium i s Ciesařem smlúwy učiněné, že jsú našie zemi příčina weliká a pomoc k dojití pokoje a prestarne wálek a mnohých nesnázek; potom po smrti krále Albrechta list mierný wší zemí učiněný uwedl nás w swornost a w poklid: protož dle sprawedlnosti, kteráž chce aby smlúwy řádné, obecnému dobrému hodné a užitečné, byly držány a zachowány, a pro uwarowánie swáruow budúcích, swolili sme sie, abychom zespolka o zachowánie skutečné swrchu řečených wěcí stáli, a toho sobě radni a pomocní byli proti těm, ktožby nám to rušiti chtěli.

It. znamenáme, že někteří, chtiece na nás zlú powěst uwesti, mluwie, žebychom pána a krále mieti nechtěli: i oznamujem, že prwé byla a ještě jest a bohdá i w budúcích časiech bude wuole naše, abychom krále měli, jakožto jest na nás na sněmiech shledáwáno, a dálibuoh wždycky bude shledáno, kterýžby sie hodil k našie koruně České, a ježtoby nás hájil a bránil w našich sprawedlnostech a w umluwách řádně učiněných, a každého při swobodách a práwiech jeho zachowal. Jinak chtěliliby kteří krále kterého stranně a swéwolně uwesti, proti takowým swolili sme sie, abychom sobě radni a pomocní byli do těch hrdel i statkuow; rozumějíce, coby zlého z takowého strannieho uwedenie této koruně pojíti mohlo, jakož sie jest to dřiew w skutku shledalo, co jest zlého z takowého běhu této zemi pocházelo.

It. že někteří naše hlasy a rady na sněmiech nám zle a neprawě wykládali, a snad i do jiných zemí nás jinak než jest ohlašují: zdálo sie nám a na tom sme zuostali, abychom tak, jakož w prawdě jest, swú newinu, kdež a kolikrát toho potřebie bude, oznámili, i k králi Římskému poselstwie učinili.

It. o sněm buď odpowěd takowáto dána : že k sněmu obecniemu uloženému den s. Bartoloměje swolujem, jakož sme i w puostě swolili: ale do Prahy k němu jeti nechceme, pro   příčiny hodné, kteréž sme před sím na podzim z Nimburka po p. Petrowi Zwieřetickému a po jiných poslech do Prahy wzkázali, i pro jiné hodné příčiny, kteréž sme na tomto sněmu nedáwno minulém skutečně shledali. Než buď o město k sněmu podobné uloženo rádně, a tu bohdá mieníme býti.

It. swolili sme sie, abychom poselstwie učinili k Pražanóm, že ti knežie, ježto sie kapitolu nazýwají, nám kompaktát nedržie, ale je rušie, když takowé knežie, ježto pod jednu zpósobú rozdáwají, na ta miesta uwodie, kdež jest prwé pod obojí zpósobú dáwáno, a že na knežie naše sahají, pohoniec a klatby na ně wydáwajíc; wědúce, že sme my M. Janowi wolenému arcibiskupowi podlé swolenie wšie země swé knežie poružili k zpráwě; i w jiných wěcech jsú nám winni. Protož žádáme, ať to páni Pražané, že ta kapitola jest w jich moci, opatřie a oprawie.    Pakliť toho neučinie, byloby nám toho líto.

It swolili sme sie, jestližeby kto z této našie jednoty mimo rowné mocí tištěn byl, takowým máme radni a pomocni býti. Pakliby kto z též jednoty našie chtěl swéwolně wálky aneb které wýtrže činiti aneb počínati, takowému nebudem powinni pomáhati.

A pro dalšie konánie a skutku wedenie těch wěcí swrchupsaných, prosili sme urozeného pána, p. Jiříka z Kunstatu a z Poděbrad, aby on tu práci ráčil na sie wzieti, a ty wěci i jiné k tomu kteréžkoliwěk té jednotě potřebné jednati, řiediti a zprawowati. A my jemu wšichni toho wšeho máme a slibujem radni a pomocni býti.Přihlásit/registrovat se do ISP