15.

Fridrich král Řjmský panu Alšowi Holickému ze Šternberka chwálj to, že na sněmu swoleno ku králi Ladislawowi, a omlauwá se, že nynj hned o wěci České gednati nemůže.

We Wjdni, 2 Mai 1444.

Fridrich z božie milosti Římský král po wše časy rozmnožitel říše a knieže Rakúské, Štýrské, etc.

Urozený nám zwláště milý! Jakož ste walný sněm w Praze drželi, srozu­měli sme na čem na tom sněmu Pražském zuostáno jest o strýce našeho milého krále Laslawa, ku kterémuž jste přiwolili, jakožto sprawedliwé jest. Toho od tebe wděčni jsme, a we wšem dobrém milostiwě spomínati mieníme. A poněwadž pokoje, cti i zwelebenie té země České welice žádáme, a wšak k tomu pro ten rok walný, který w Nürnberce nynie na božie wstúpenie o kostelní a říšské wěci welmi pilně držeti musíme, (kterýžto rok také i wám i wšie koruně České o wšelikaké wěci bohdá móže prospěšen býti), chwíle mieti nemóžem o ty wěci nynie tak s wámi jednati. Protož od tebe snažně žádáme, prosiece, jakož i jiným též písem, abyste za tiem se sjeli a spolu rozmluwili, aby někaké sjednánie předsewzato bylo ku pokoji té koruny. A když se bohdá zase wrátíme, jakož krátce mieníme, tehdy s wámi se rádi sjeti chcme na miestech podobných, a s wámi rozmluwíme o pokoj a mír, a kterakby ta země jakožto úd říše swaté welebný zase mohla w swój prwní řád a duostojenstwie nawrácena býti a uwedena s boží pomocí" A k tomu se rádi přičiniti chcme, což budem moci, s waší radii a pomoci;   jakož tě pak urozený Hašek  z Walšteina,  wěrný náš  milý,  toho ústně zprawí lépe.    Tomu w těch wěcech   móžeš  úplně  wěřiti.    Dán   v Wiedni,   den s. Sigmunda, anno etc. XLIIII, léta králowstwie našeho w pátém létě.

De  mandato  Domini Regis.

Urozenému Alšowi z Šternberka a z Holic, nám zwláště milému.[Psanj toto česky od krále Fridricha wyšlo; w týž smysl, ale německy, psáno také pp. Oldřichowi z Rosenberka, Menhartowi z Hradce, Wáclawowi z Michalowic, Janowi ze Hradce a z Telče, Janowi z Rabie a ze Šwihowa, Zdeňkowi z Konopiště a Janowi Zagimacowi z Kunstatu.]Přihlásit/registrovat se do ISP