10.

 

Cjsařowá  Barbora   stawům  králowstwj  Českého,  na  sněmu  obecnem shromážděným, o swých nesnázech s p. Hanušem z Kolowrat a Mikulášem Borotinským; zpráwu dáwá

Na Mělnjce, 6 Febr. 1442.     

 

Barbora z božie milosti Římská, Uherská,  Česká etc. králowá.

 

Wěrní nám milí! Pozdrawenie i wše dobré wám wzkazujeme, A jakož sme wás obsielali listem naším o Hanušowi z Kolowrat, žádajíce, abyste jej k tomu nawedli, aby s námi na rowném přestal, tak jakož sme wám prwé šíře wypsali: i ještěť wám toho wěříme, že jej k tomu wésti budete; pakliťby toho učiniti nechtěl, a na nás mimo to které škody počítati chtěl, že podáwánie naše wždy nynějšie i dřewnějšie ke wšemu rownémú a sprawedliwému pamatowati budete, a cožť by na nás mimo to škod kterých počítal, žeť jemu bohdá tiem winni nejsme ani býti mieníme. Též také i o Mikulášowi Borotinském wěděti wám dáwáme, jakož slyšíme, žeťby prawil, bychomť jeho wyprawiti nedbali, tak jakož za nás také k Črnínowi slíbil etc. Wěztež, že hned jak smy na Mělník přijeli, obeslali sme jej, aby nám dal to wěděti, co jest za nás dal, že jemu to chcmy rádi zase nawrátiti; a on tepruw po několikem našem obeslání dal nám odpowěd, že jest za nás dal padesát kop gr. bez jedné a bez dwudcat gr., a což ostatku jest, že to Črnín wie.    A my s tiem smy hned Črnína byli obeslali,  a Črnín  nás zase obeslal, že se musí o to prwé s nadepsaným Mikulášem počísti. A potom smy opět swrchupsaného Mikuláše obsielali, žádajíc aby nám to wěděti dal konečně, co toho dluhu jest, že chcmy jej rádi wywaditi, a škod se o to nemieníme wiece dopustiti ;  a on nám toho wždy wěděti nedal až do dnešnieho dne. Protož wěřímeť wám a ufáme, jestližeťby co jiného psal wám nebo mluwil, chtě nás tudy k škodám připráwiti, a prawě, žebychom jemu z čeho rowného chtěli kdy wycházeti, že podáwánie naše také pamatowati budete, žeť smy jemu wše rowné chtěli učiniti, i ještě jsmy hotowi. A nechceli toho po nás po samých prijieti, ale hotowi jsmy ód sebe některé z pánuow wydati, a on ať učiní též, a po těch chcmy wše rowné přijieti od něho i zase od sebe učiniti. Dat. Mělník, fer. III die S. Dorotheae, anno etc. XLIIo.

 

Propria commissio D. Reginae.

Urozeným, statečným, slowútným a opatrným Oldřichowi z Rosenberka, Menhartowi z Hradce, Alšowi ze Šternberka, Zbyňkowi z Hasenburka, Albrechtowi z Koldic, i jiným wšem nynie w Praze na sněmu sebraným, wěrným našim milým.Přihlásit/registrovat se do ISP