9.

 

Přednešenj poslůw od králowny Alžběty k stawům králowstwj  Českého na sněm obecný wyslaných.

W Praze, 29 Jan. 1442.

 

"Tuto sie znamenáwá polo položenie, kteréžto my Albrecht z Koldic, hauptman Swjdnický a Jaworský, Oldřich Eicingar z Eicinga a Arnošt Leskowec, hauptman Znojemský, od milostiwé panie našie, p. Elžběty Uherské, Dalmatské, Charwatské etc. králowé, učinili sme a zdiáli, ku pánóm, zemanóm a městóm králowstwie Českého, zde w Praze sebraným, w pondělí před hodem hromnic, anno  etc. 42."

 

Najprwé, milí páni, milostiwá paní naše králowá přikázala nám, abychom wám ot JMti wzpowěděli zwláštní milost, přiezeň i wšecko dobré, abyste wy i wšichni bydlitelé tohoto králowstwie stáli w dobrém pokoji a w řádné i poctiwé jednotě; toťby JM  nadewšecko ráda slyšala, neťby sie nadiála sobě i synu swému z toho mnoho dobrého pojíti.

 

Wiece, Milost panie našie králowé přikázala nám powědieti: Jakož wy před časem několiko sněmuow a sjezduow sem do Prahy byli ste složili, k nimžto prwé powěděná milostiwá paní naše králowá swé znamenité posly wždy posielala jest, a po nich swü i syna swého krále Ladislawa milostiwého pána našeho dědičnú sprawedlnost, kterúž k tomuto králowstwí a k koruně České mají, oznámiti přikázala jest. Ačkoli nebyloby toho potřebie, tak jakž JMt plnu k wám wieru má i doufánie, by pak takowá jejie i syna jejieho dědičná sprawedlnost před wás nebyla položena, že wy nikoli w jejie a syna jejieho dědičné sprawedlnosti sami ot sebe sie nezapomenete, ale k nim sie dobrotiwě  ozříte, a k takowé sprawedlnosti wděčně je připustíte a přijmete. A ačkoli WMt w takowém též panie našie králowé poselstwí dřiewe úplně ste srozuměli takowé jejie a syna jejieho dědičné sprawedlnosti, tak žeby potřebie nebylo wás k tomu wiece napomínati: wšak zdaby snad někteří z králowstwie takowého poselstwie jejieho neslyšali, kázala jest JJie, abychom tu její i syna jejieho dědičnú sprawedlnost z nowa wyložili, aby ti, jenž při tom nebyli, i také ti, jenž o takowé dědičné sprawedlnosti nejsú zpraweni, již nynie teď měli toho zpráwu.

 

A na to milostiwá paní naše králowá wzkázala wám, napomínajici wás, abyste ráčili znamenati a w úmysl sobě wzieti ty cti, wěrnosti a dobroděnie, kteráž předkowé její, ciesařowé a králowé, a předkowé waši, sobě wespolek okazowali sú ; a že Mt králowé panie našie i jejieho dietěte od týchž jich předkuow, ciesařuow a králuow králowstwie a koruny České, jsú prawí, řádně pošlí a přirození dědicowé; proseci, abyste JMt a syna jejieho pro takowú prostú sprawedlnost k jich dědictwí ráčili připustiti, a při něm zuostawiti a skutečně mieti. Zwlášče pak a najwýse račte dobrotiwýma očima na ten milostiwý zpósob a ustawenie slawná, kterážto děd jich ciesař Karel ščastné paměti, a jiní jich i waši předkowé jednostajně a s welikú slawností pro užitečné tohoto králowstwie wydali sú a zawřeli, jakož w zlaté bulle jasnějie sie zawierá; kterážto mezi jinými články zwláštnie jeden kus má, jenž wzní takto: že w ty časy, donižby od napřed praweného ciesaře Karla kmene a poštie jediná osoba žiwa zuostala, mužského nebo ženského pohlawie, že wolenie jiného kiále nikoli jednáno, ani sie o to pokúšieno nemá býti, ale takowé osoby obojieho pohlawie mají králowstwie České děditi, a při něm zachowáni býti; jakož také  to pečetmi předkuow wašich jest potwrzeno. Protož JJie wěří i doufá, že JMt i syna jejieho při tom chwály hodném zapsaní zlaté bully, jakož powědieno jest, sworným a zralým rozmyslem jich i wašich předkuow učiněném, a až do tohoto času pewně držalém, při králowstwí a koruně České dobrotiwě  zachowáte   a necháte, jakož  jste  JJie  i synu jejiemu tiem wedlé boha i sprawedlnosti zawázáni. Toť JMt wám i wašim budúcím wšelikú milostí a dobroděním chce spomínati, i syna swého na to wésti, aby i on tu waši dobrowolnost Wám a dětem i budúcím wašim nikdy nezapomínal.

 

Také milí páni, již prawená paní naše králowá rozkázala nám, abychom wám powěděli: Jakož w létě nynie minulém znamenité waše poselstwie byliste doluow wyslali, kteřížto zajisté poslowé waši žádali sú, aby jim zápisowé, kteréž duom Rakúský od králowstwie Českého má, byli pokázáni: ti jim hned k slyšení dáni jsú , s vidimus a s priepisy jich, jakož mohliste již srozuměti, anebo ješče srozumiete; z nichžto wěcem w nich zawřeným welmi swětle porozumiete.

 

Dále milí páni, rozkázala nám Milost panie našie králowé, abychom wám toto kú paměti přiwedli a oznámili s pilností: Jakož MtWe po smrti otce jejieho slawné  paměti ciesaře ote wšeho králowstwie a koruny České waše najprwnějšie a welmi znamenité poselstwie, pány a lidi zřetedlné, jakžto pana z Rosenberka, p. Menharta, i mnohé jiné s nimi, jichžto jmenowati nezdá sie potřebie; do Wiedně k milostiwému pánu našemu králi Albrechtowi hodné paměti byliste wyslali, a MtJo sworně za krále a za pána wašeho přijali: že tudiež JMti zjewně předewšemi prawiliste a řekli, kterak JMt pro žádnu jinú příčinu nepřijímáte, než toliko pro milostiwú paní naši králowú, jakžto prawú a přirozenú dědičku koruny a králowstwie Českého. A tak JMt krále Albrechta do tohoto welebného králowstwie slawně ste uwedli, králem swým učinili, JMt korunowali, a wšelikým hodným řádem i slawností jakžto krále Českého jměli a držali ste. A města Pražská se wšemi jich obcemi wedle wuole, rady i rozkázanie wašeho, MJo, i také Milostiwé panie našie králowé a obú jich dědicóm zjewně slíbili sú, a se zdwiženými prsty přísahu slawnú učinili sú. A tudiež opět swětle dotčeno bylo, že ste KMt z nižádné jiné přičiny nepřijali, než toliko pro paní naši králowú, jakžto prawú a přiřozenú dědičku králowstwie a koruny České. A týmž obyčejem i také jiná mnohá města w Čechách JMti i jich dědicóm, sú přisáhli. Též také město Wratislaw, Swídnice, Gorlice, i mnohá jiná města k králowstwí Českému příslušná, častopsanému pánu našemu králi Albrechtowi, jeho manželce i dědicóm, s zdwiženými prsty sú přisáhli. Takéž oswiecená kniežata Slezská, s rozwinutými jich korúhwemi a hodnými poctiwostmi, wedlé chwalebného obyčeje králowstwie Českého, od již praweného pána našeho krále Albrechta, jakožto ot prawého a korunowaného krále, kniežetstwá a léna swá přijali sú a k tomu sie seznali; a tuďiež také JtiJo a milostiwé panie našie králowé i jich obú dědicóm manstwie a přísahu činili sú. Též také učinily sú mnohé jiné krajiny, páni, šlechtici a města ha rozličných miestech, k králowstwí Českému přislušejích, tak že JKJt wedlé řádného zpósobu jakžto prawý král Český držal jest toto králowstwie a jeho údy a příslušnosti, a jím wládl i plným práwem je zprawowal až do skonánie žiwota swého, jakož WMti i wšem jiným široce jest to známo.

 

A nadtoť Mt panie našie králowé k známosti wašie přiwodí: že, by již pak JMt neboli syn její práwa toho, od Karla děda a Sigmunda otce, ciesařuow, i ot jiných předkuow jich králuow Českých, na ně  sprawedliwě připadlého, dědičného nápadu, požiti neměli, a žeby také i zápisowé staří, kteréž duom Rakúský má, w tom nebyli: ješče paní naše KMt doufalaby i doufá, poněwadž ste pána našeho krále Albrechta manžela jejieho z wašie dobré wuole za krále wašeho byli přijali, korunowali, i přísahy řádné JMti  činiti rozkazowali, kterýžto také toto králowstwie wšelikým poctiwým zpósobem bezewšie prowiny až do smrti řádně držal jest a jím wládl, žeby syn jeho král Ladislaw po nápadu řádném swrchupsaného otce swého krále Albrechta měl býti i jest prawý, přirozený mužského pohlawie dědic králowstwie tohoto Českého a koruny jeho.

 

Páni milí! Také paní naše KáMt přiwodí wám ku paměti, kterak před sím od tohoto králowstwie po p. Zbyňkowi z Hasenburka, p. Janowi Smiřickém, po p. Mikulášowi Sokolowi, i po některých z měšťan těchto měst Pražských, kteříž do Uher byli přijeli k králi Albrechtowi a ku panie králowé, též panie našie králowé wzkázáno bylo, aby sie Jejie Mt do Čech wyprawila, a korunu králowskú tohoto králowstwie jakžto prawá a přirozená dědička přijala. A tak WMt znamenati muože, že ste túž paní naši králowú wždycky za prawú dědičku tohoto králowstwie pokládali a jměli. Kterúžto zajisté její a syna jejieho dědičnú sprawedlnost oba jsta nikdy bohu děkujíce žádnu příčinu neztratila, ani ztratiti mohla.

 

Takéť milí páni, naše paní KéMt napomíná wás i ku paměti wám přiwodí wšecky milosti, poctiwosti, wieru a dobroděnie, kterážto její předkowé ciesařowé a králowé, i manžel její přejasný král Albrecht, i také předkowé waši i wy sobě wespolek wěrně a upřémně i řádně okazowali ste. A protoť prosí táž paní naše králowá wás wšech, a napomíná i žádá , abyste ráčili mieti před očima nadewšecky wěci wšemohúcieho boha a swatú sprawedlnost, a ráčili ji a syna jejieho k jich dědičné sprawedlnosti, připustiti a při té je wěrně zachowati. Toť Jejie Mt chce k wám a wašim dědicóm i budúcím milostiwě seznati a wážiti, i syna swého k tomu nawesti, aby takowých wšech dobrodění nikdy doniž  žiw nezapomínal.

 

Milí páni! Milostiwá paní naše králowá bylaby ráda s námi wyslala sem jiné posly swé, a byť byla mieti mohla dwa neb tři z kniežat, tyťby s hotowú myslí ke cti wašie a tohoto slawného králowstwie sem byla wyslala; jakož Jejie Mt wám a tomuto králowstwí zwláštní milostí ke wšeliké cti wašie jest příchylna a wám přeje. Ale nemohlať jest w té mieře Jejie Mt wiece posluow wyslati. Pánť Jan také Bietowský měl jest býti jeden z posluow a s námi jeti, jakož sám osobně před paní naší KéMti w Prešpurce w to sie poselstwie podwolil jest. Ale pro kteréťby příčiny týž p. Jan nejel sem, to nám nenie známo.

 

Potom milí páni, Milost panie našie králowé rozkázala wám powědieti, kdyžbyšte wy Její Mt a syna jejieho k tomuto králowstwí, k němužto wedlé boha i sprawedlnosti jsú prawí dědicowé, dobrotiwě přijali a připustili: tehdy že Jejie Mt tak sie chce držeti a okazowati, a swé běhy s waší radú chce jednati a pósobiti we wšech wěcech, kteréž kdy činiti má nebo muože, jakož na králowú a takówú paní slušie. A tak Jejie Mt sie naděje i doufá, že ty wšecky wěci mají přijíti tomuto králowštwí k zwlášnie cti i užitku.

 

Najposléz poručila nám paní naše KéMt, abychom wám powěděli, byste neráčili k tomu patřiti, že Jejie Mt jest žena, a syn její dietě. Nebť Jasnost Jejie toho jest bez pochyby, žeť wám wšem i tomuto  králowstwí k wyššie a wětšie chwále i cti to přijde přede wším swětem, kdyžbyšte je z wašie wlastnie a dobré wuole přijali a w spravedlnosti jich i w králowstwí tomto skutečně držali a zachowali, jakož Jejie Mt do wás úplně doufá, nežli by toto králowstwie několika králi a kniežaty k tomu již přitiščeno bylo.


Přihlásit/registrovat se do ISP