7.

 

Artikulowé podanj  od stawůw  králowstwj Českého knjžeti Albrechtowi Baworskému, na králowstwj wolenému.

1440, b. d.

1. Najprwé  o ty čtyři artikule,  o něž se jest tato země zasadila,  a  o to se jest smlúwa stala s koncilium  Basilejským,  i kompaktáta  smluwena  a sjednána mezi zborem Basilejským a králewstwím tiemto a markrabstwím Morawským,   kteréžto   držíme   a držeti  mieníme:   žádáme,  aby  JMt, což  z kompaktat  má  nám od koncilium Basilejského jíti, o to státi ráčil, aby nám to šlo, a my abychme w tom zachowáni byli; a jestližeby nás kto od toho tisknuti chtěl, aby nás JMt hájila a bránila, abychme ot toho tištěni nebyli.

 

2. It.  jakož  Ciesařowa  Milost  slawné  paměti pán náš zapsal se jest nám a zemi w některých   wěcech  zwláštně, ježto  to zápisowé jeho  s majestátem  šířeukazují a swědčie: aby nám tento též učiniti ráčil, a k tomu se přičinil, aby nám to šlo, a sám nás w tom zachowal a proti každému bránil a hájil.

3. It. o mistra Rokycanu, kterýž jest wolen k arcibiskupstwí kostela Pražského, swolili sme se wšichni, abychom o to stáli, aby nám potwrzen byl a swěcen,  podlé  umluw   a  zápisów  ciesařowých;   a  o  to  mezi  wěcmi  potřebnými  zawázali sme  se,  abychom před budúcím králem  a pánem  o to stáli,  aby  nám tošlo a nám toho ráčil pomocen býti a k miestu ráčil přiwesti.

 

4. It. o práwa a swobody této koruny, aby JMt ráčila každý staw w swém řádu,  w práwiech  a swobodě zachowati a držeti, jakož jest bylo od staradáwna. A též i práwa zemská aby JMt ráčila zachowati a držeti,  jakož  sú  byla  a šla  od staradáwna.

 

5. It.  wšecky  dluhy  a zápisy w této  zemi  slawné  paměti   ciesaře Karla, krále Wáclawa i ciesaře Sigmunda, kteréž JchMt zapsala buďto na králewstwí nebo na duchowenstwí, ježto  sú s jeho   wědomím  a wolí wyšli,  ty aby ráčil držeti a plniti, jakož swědčie.

 

6. It. o jiné wšecky země nebo zámky,  ježto sú nesprawedliwě  od země této České odtrženy, aby JMt o ně státi a jich dobyti zase ráčil.

 

7. It.   markrabstwie  Morawské,   kniežata  Slezská,   i   jiné  země  a města, kteréž k koruně České přislušeji, aby ráčil při jich swobodách držeti a zachowati, a jich brániti před bezprawím.

 

8. It. prosíme, aby JMt ráčila Horu opatřiti a wyzdwihnúti, a to pro swé, i této koruny, i jiných zemí dobré, poctiwé i užitečné.

 

9. It. JMt kteréž úřady  a zámky  w této zemi má, aby neráčil  na  ty  saditi jiných než Čechy, kteříž se JMti líbiti budú a zdáti; a na swém dwoře též.

 

10. It. cožby této koruny se dotýkalo, aby JMt ráčila o ty wšecky wěci, swětské i duchownie, s radú Čechów země této činiti.

 

11.    It.   o  wšecky   wězně,   kteříž  sú  w jiných   okolních  zemiech   zjímáni, aby JMt o ně ráčil státi, aby prázdni byli.

 

12. (P. S. It. také aby JMt ráčil ty zápisy a zástawy wyplatiti, aby mohla JMt tiem lépe kralowati.)Přihlásit/registrovat se do ISP