(17.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Marku Novákovi. Kolegu Marka Výborného tady nevidím. Pokud nechce nikdo za ústavně-právní výbor případné usnesení - také původní, tak můžeme otevřít obecnou rozpravu ve druhém čtení, do které jako první je přihlášená paní poslankyně Olga Richterová, připraví se paní poslankyně Šafránková. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji vám za slovo. Jsem ráda, že to dneska projednáváme, a doufám, že to i projednáme. Proto zkusím velmi stručně odůvodnit pozměňovací návrhy, které tam mám za tým, se kterým to připravujeme, podané. Současně chci jenom připomenout, že pozměňovací návrh týkající se zákazu umísťování dětí do tří let do ústavní péče je obsahově totožný s tím, který je nahraný k tisku 944, aby bylo jasné, že to je tedy načteno ke dvěma tiskům, a zkrátka v jednom to projde, nebo neprojde dříve.

K tomuto konkrétnímu tisku máme několik takových technických konkrétních věcí. Jeden pozměňovací návrh se týká výčtu právních titulů, kterými se dítě umisťuje do péče ZDVOPu, zařízení pro děti, které vyžadují okamžitou pomoc, a sice například aby tam byla žádost dítěte, aby u těch dětí třeba už okolo pubertálního věku bylo možné, že tam přijdou a řeknou, že chtějí pomoci, samy. Takže to je jeden bod.

Druhý bod je definice mladého dospělého, což by vlastně byla jakási reformulace toho ustanovení, které upravuje základní podmínky nároku na zaopatřovací příspěvek.

Třetí pozměňovací návrh se týká navýšení zaopatřovacího příspěvku, aby to bylo u toho opakovaného jednonásobek minimální mzdy, aby to nebyla pevná částka, ale ten koeficient z minimální mzdy. A u toho jednorázového zaopatřovacího příspěvku máme návrh 1,75násobek minimální mzdy.

Další pozměňovací návrh se týká povinnosti krajských úřadů v oblasti evidence v oblasti náhradní rodinné péče, aby krajské úřady měly povinnost zveřejňovat v pseudonymizované podobě údaje o dětech, kterým je třeba zprostředkovat náhradní rodinnou péči. Co to znamená? Dovolím si dvě věty, jenom abych to popsala: že se neprozradí, o jaké dítě jde, nejsou tam jeho konkrétní osobní údaje, ale že je trochu přiblížen jeho životní příběh a že je pak mnohem snazší získat pěstouny, kteří si to umí blíže představit, o jaké dítě jde.

Ještě velice rychle, náhradní rodinná péče k navýšení státního příspěvku na výkon pěstounské péče. Tam jsme za, aby to bylo více na jednu dohodu o výkonu pěstounské péče - 66 000.

A už poslední tři. DOZP v domovech pro děti se zdravotním postižením, tam se vlastně jedná o limit věku.

Poslední věc, zákon o zvláštním řízení soudním, lhůta pro rozhodnutí o předběžném opatření. To je zase něco, kde chceme zachovat lhůtu nejvýše 24 hodin pro rozhodnutí.

Tolik k pozměňovacím návrhům. Doufám, že to dneska projednáme. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Richterové. Nyní paní poslankyně Lucie Šafránková, připraví se pan poslanec Petr Pávek.

 

Poslankyně Lucie Šafránková: Děkuji vám za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vám pouze v krátkosti představila pozměňovací návrh, který za SPD předkládám.

V první řadě jde o návrh na zvýšení odměn pěstounů, kterých je v současné době nedostatek a kteří se starají o ohrožené a opuštěné děti, což je nesmírně důležitá společenská úloha a záslužná práce, které si nesmírně vážíme. Navrhujeme tedy významné zvýšení měsíčních odměn jak u dlouhodobých pěstounů, tak zejména u přechodných pěstounů. Od roku 2013 byla několikrát navyšována minimální mzda, což vítáme a podporujeme, zatímco ovšem odměny pěstounů odpovídajícím způsobem navyšovány nebyly. V rozlišení odměn pěstounů nebyla adekvátním způsobem ani finančně zohledněna péče o dítě ze zdravotních důvodů závislé na péči jiných osob, která je nesmírně, nesrovnatelně náročnější, nejen finančně, než standardní péče o zdravé dítě.

A také navrhujeme do zákona vložit automatický valorizační mechanismus, pomocí něhož by se odměny pěstounů pravidelně zvyšovaly na základě meziročního růstu reálné průměrné mzdy v národním hospodářství.

Ještě bych také ráda navrhla doprovodné usnesení k doprovázejícím organizacím z důvodu nejednotnosti nabízené podpory a služeb pro náhradní rodiny, se kterou se někteří pěstouni setkávají v praxi. Návrh usnesení zní: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky prostřednictvím vlády ukládá ministryni práce a sociálních věcí, aby do 31. 8. 2021 zpracovala a předložila Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky komplexní závaznou metodiku pro činnost doprovázejících organizací a dalších subjektů poskytující služby odborné pomoci pěstounům."

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Lucii Šafránkové. Nyní pan poslanec Petr Pávek, připraví se Aleš Juchelka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Pávek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Milé kolegyně, milí kolegové, vážená paní ministryně, chci se přihlásit ke svému pozměňovacímu návrhu, který je v systému zaveden pod číslem 7638 a který reaguje na zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Já se sice nepovažuji za experta na tuto otázku, ani na sociální politiku, ani na sociálně-právní ochranu dětí, ale rozumím tomu, proč se na mě obrátily Svaz měst a obcí a Sdružení místních samospráv, které jsou sice připomínkovým místem, ale ministerstvo, jak už to tak často bývá, a nejenom toto, ale obecně, nevyslyšelo jejich námitky a požadavky.

Ten pozměňovací návrh je připravený kvalitně, po právní stránce není příliš náročný, a koho to zajímá a je s tou tematikou obeznámen, tak si může přečíst důvodovou zprávu. Za mě jenom - a to je pochopitelné - musím říct, že všechna navrhovaná opatření, jak jsou chvályhodná a žádoucí, tak prostě realizace se má přenést na obce s rozšířenou působností, které k tomu nemají žádné nástroje. Nemají ani prostředky, ani možnosti. Navíc v rámci snižování administrativní zátěže tam přibyla ještě dvě správní řízení navíc, což je z hlediska těchto obcí naprosto nepřijatelné.

Ještě se k tomu přihlásím v podrobné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Petru Pávkovi. Nyní pan poslanec Aleš Juchelka, připraví se Pavla Golasowská. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Aleš Juchelka: Moc děkuji. Vážená paní ministryně, vážené kolegyně, vážení kolegové, hezký dobrý den. Jsme u druhého čtení novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Mám tady dohromady tři pozměňovací návrhy.

Ten první, který předkládáme společně s panem kolegou Petrem Dolínkem, se zabývá odměňováním pěstounů, ať už zprostředkovaných, nebo nezprostředkovaných, kdy jsme odměnu pěstounů navázali na životní minimum krát násobek krát počet dětí, respektive na minimální mzdu krát nějaký násobek dle zákona krát počet dětí. A také jsme tady v tomto pozměňovacím návrhu vyřešili, že zhruba 97 % příbuzenských pěstounů dostává právě od úřadu práce odměnu pěstouna, tím pádem jsme navrhli příspěvek při pěstounské péči a navrhujeme, aby byl dán automaticky všem rodičům, aby nějakým způsobem odpadla administrativní náročnost u každého testování jednotlivých dávek, které stejně, jak jsem říkal, v 97 % jsou příbuzenským pěstounům nějakým způsobem přiklepnuty. Takže se jedná o netestovanou sociální dávku.

Druhý pozměňovací návrh se týká zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, aby tam děti a ani rodiče nemohli dávat bez nějakého vědomí orgánům sociálně-právní ochrany dětí děti na dohodu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP