(16.40 hodin)
(pokračuje Válek)

Druhý pozměňovací návrh, který je pod číslem 8220, je spíše technicko-právní, on narovnává některé věci, které byly a přešly z původního zákona do novely a pak které se tam objevily, jak je uvedeno v odůvodnění k jednotlivým bodům tohoto pozměňovacího návrhu. Jedná se především o legislativně technické změny, jako jsou zdvojené texty, sjednocení dosud rozdílného uvádění textů pro stejný předmět věci a podobně. Cílem je narovnat právní text tak, aby byl srozumitelný a měl jednoznačný výklad.

V dalším pak reaguji tímto pozměňovacím návrhem na zkušenosti z nemocničního provozu. Dosud mají rodiče ze zákona - a je to možná marginálie, ale z mého pohledu velmi důležitá a pro rodiče bezesporu důležitá - právo na celodenní přítomnost při hospitalizaci svého dítěte do dovršení šesti let věku, a to s úhradou z veřejného zdravotního pojištění, to však, pokud to vyžaduje zdravotní stav dítěte, takhle je to definováno. V praxi pak nastává zbytečná třecí plocha, kdy lékař dítěte nespatřuje ve zdravotním stavu dítěte potřebnou celodenní přítomnost rodiče. Neříkám, že se to stává, ale sem tam se to může objevit. Já jsem si schválně dohledal podobné případy z posledních pěti let a nejsou úplně raritní. Prostě objevují se. Rodič vidí potřebu svého dítěte jinak a vzniká zbytečná diskuze. Rozhoduje zdravotní pojišťovna, a to tak, že vždy zatím vyjde vstříc rodiči a uzná jeho nárok na úhradu. Proto jsme po dohodě s Ministerstvem zdravotnictví a s legislativním odborem udělali drobnou změnu, kdy zakotvení v zákoně bude odrážet stávající reálný stav, zažitý postup, kdy odpadnou pochybnosti a debaty případné ohledně tohoto doprovodu rodičů a rodiče na to budou mít nárok bez dalšího zdůvodňování.

K dalšímu bodu pozměňovacího návrhu, který se týká také legislativně technické věci, je navržena novela zákona, která rozšiřuje právo získat výpis z osobního účtu na osoby blízké zemřelých pojištěnců. Tedy předpokladem je, že zemřelý za svého života nevyslovil zákaz u poskytovatele, lékaře v nemocnici. Působí to velice vstřícně, ale organizačně a technicky nemůže vůbec zdravotní pojišťovna za takové podmínky právo naplnit. Technicky je to neproveditelné. Opět jsme to intenzivně diskutovali a i tento pozměňovací návrh, pokud jsem správně informován, má podporu Ministerstva zdravotnictví a příslušného legislativního odboru. Právo na výpis z osobního účtu je právem pojištěnce, to není právem někoho jiného. A pokud zákon pak říká, že to právo by měla mít pojišťovna, nastal by problém, a není důvodný, a zejména účelný přenos tohoto práva na pozůstalé dědice nebo na osoby blízké, což může skýtat i několik desítek osob. Dál pak své pozměňovací návrhy podrobně zdůvodňuji.

Ten třetí je nejstručnější a týká se v podstatě revizních komisí. Jeho číslo je 8221. Revizní komise by měly sloužit přezkoumávání rozhodnutí zdravotních pojišťoven a považuji je za naprosto žádoucí. Domnívám se, že je to velmi dobrý krok správným směrem. Koneckonců paní profesorka, prostřednictvím pana předsedajícího, paní poslankyně Adámková to tady už říkala. Co však odporuje zefektivnění a zrychlení odvolacího řízení, je umožnění zřizování několika takových komisí v jedné zdravotní pojišťovně, přičemž všechny musejí naplnit kvalifikované složení členů. Myšlenka se ubírala nejspíše správným směrem, ale její zpracování už nedomyslelo všechny konsekvence. Která z komisí bude v jakém případu příslušná? Kdo bude určovat, která komise bude ten který případ řešit, které bude ten který případ přidělen? Pacient bude čekat na rozhodnutí komise delší čas jen proto, že jeden z členů komise onemocní nebo bude čerpat dovolenou? A to všechno by mohlo nastat. Já se snažím toto řešit pozměňovacím návrhem, a proto navrhuji, aby komise byla jediná s neomezeným počtem vzájemně zastupitelných členů a pouze její jedno zasedání bude vymezeno pro její usnášeníschopnost minimálním počtem přítomných členů. Tedy chcete-li, ta komise bude mít větší počet členů, než bude nutné na její svolání, a svolavatel si bude moci vybrat z té sumy členů, které svolá. Řada těch komisí takto funguje a myslím, že to znáte, většina z vás ze své praxe, když v některých komisích jste. Organizačně a procesně bude dosaženo nejen účelu, ale i žádoucí rychlosti v rozhodování, což je pro pacienty, tedy pojištěnce a jejich léčbu, především jejich léčbu, více než zásadní. A já si myslím, že z toho by mohli mít pacienti velký benefit. Stejně tak zřízení funkce místopředsedy vedle předsedy může z hlediska zastupitelnosti jen napomoci řádnému fungování, protože pokud předseda z nějakého důvodu nebude moci fungovat, tak původní návrh nepočítá s tou variantou, ale takhle místopředseda ho může zastoupit. Chápu tu námitku, co když bude místopředseda také nefunkční, tak to je samozřejmě možné.

Domnívám se tedy, že tento pozměňovací návrh, který se týká komisí zdravotních pojišťoven, by měl, pokud bude přijat, zjednodušit a zrychlit řešení. Já to zase podrobně zdůvodňuji v té zprávě ohledně tohoto pozměňovacího návrhu. A jistě o tom budeme debatovat jak na zdravotním výboru, tak ve třetím čtení. Děkuji za pozornost a omlouvám se, že jsem vás zdržel.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já vám také děkuji a s faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec David Kasal. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec David Kasal: Děkuji za slovo. Musím reagovat na pana kolegu Válka a doprovody do šesti let. Nevím, jak to tam bude podrobně napsáno, ale obávám se, aby nebyl problém. Protože ono pokud je absolutní přednost, tak jak to provedete, když nemáte postel, nemáte prostor a to dítě je v nějakém stavu, kdy potřebuje hlavně zdravotní péči. Můžete tam toho dotyčného nechat, ale máte nějaké předpisy ohledně provozního řádu a tak dál a tak dál. Není to úplně jednoduché. Docela mě mrzí, jestli u toho byl nějaký pediatr.

A druhá věc, kdy ten problém je širší: to není jenom u dětí do šesti let. Je to u dětí autistických, nad šest let, nad 18 let. A tam je to potřeba řešit. Takže si myslím, že by to mělo být trošku víc, ale teď je ve druhém čtení pozdě.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pan poslanec Válek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Já naprosto těm námitkám rozumím a chápu je. Určitě je prostor, aby podal někdo další pozměňovacími návrhy. Já jsem řešil konkrétní problém a ten konkrétní problém je to, že doprovod rodičů u dětí do šesti let je hrazen pojišťovnou jedině tehdy, když rodiče prokážou, že ze zdravotních důvodů je to nutné. Přitom kdykoliv se ti rodiče odvolávají, tak ta pojišťovna to uzná. Já tento pozměňovací návrh diskutoval nejenom s pediatry, tedy pokud je přednosta Pediatrické kliniky Fakultní nemocnice Brno v černopolní nemocnici dostatečně kvalifikovaný pediatr, tak s náměstkem této nemocnice, kterým shodou okolností byl minulý ministr zdravotnictví docent Blatný, pokud je dostatečně kvalifikovaným pediatrem, což já nedokážu posoudit - hodnotil jsem, konzultoval jsem to samozřejmě s pojišťovnami a i s Ministerstvem zdravotnictví a našli jsme na této formulaci shodu. Ale doufám, že diskuze bude ve třetím čtení a na zdravotním výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec David Kasal. Prosím.

 

Poslanec David Kasal: Nechci kvalifikaci hodnotit, ale tam jde o to, kdo přímo vyplňuje a komunikuje s pojišťovnou. Já jsem v pediatrii pouze 27 let a aspoň u nás nikdy nebyl problém, v zásadě to je tak, že do šesti let je to automatické, že tam je ten dotyčný, a nemusí vůbec o nic žádat. Tak to aspoň funguje ve východních Čechách. Ale vím, že s tím problémy byly většinou ve fakultních nemocnicích, kde se o to žádalo, to je pravda. Ale v okresních nemocnicích nikdy nebyl problém a automaticky se žádá na zelenou žádanku u dítěte nad šest let a tam se zdůvodňuje ten problém.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pan poslanec Válek bude s faktickou poznámkou reagovat, prosím.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Opravdu si myslím, že lepší je to nechat na třetí čtení, nicméně jsem rád, že podporujete ten pozměňovací návrh, protože on opravdu řeší to, že v některých nemocnicích takový problém je. Nelze než gratulovat vaší nemocnici, že vy ho nemáte, ale jsou nemocnice, které ho mají. Pojišťovny vždycky v těchto případech dají za pravdu rodičům a hradí tu hospitalizaci.

Já se bavím jenom o dětech do šesti let. Škoda, vy jste pediatr, máte větší zkušenosti, že vás nenapadlo předložit pozměňovací návrh, prostřednictvím pana předsedajícího, omlouvám se, že oslovuji napřímo, který by se toho týkal. Já řeším tento konkrétní problém tímto pozměňovacím návrhem a opravdu se soustředím a myslel jsem si, že je to konfliktní věc, na to, že v některých nemocnicích toto potíž je, protože je debata mezi rodiči a řekněme zdravotnickým personálem, jestli v tomto případě ano, či ne, ale přitom pojišťovna vždycky jednoznačně rozhoduje. Takže vidím jako jednoduché dát do legislativy, že u dětí do šesti let rodič toto právo vždy má. Jsem rád, že v okresních nemocnicích to problém nezpůsobí, a ve fakultních věřím tomu, že také ne. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP