Středa 14. dubna 2021, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Radek Vondráček)

334.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře
regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 780/ - třetí čtení

Místo u stolku zpravodajů už zaujala paní ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. Zpravodajem garančního výboru, což je výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, je pan poslanec Ondřej Profant. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 780/3, který byl doručen 1. dubna 2021. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 780/4.

Paní ministryně už stojí u stolku zpravodajů, takže asi má zájem o vystoupení před otevřením rozpravy. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová Vážený pane předsedo, děkuji moc za sovo. Vážené kolegyně, kolegové, cíle návrhu změny zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, se dělí do tří oblastí. Za prvé jde o změnu úlohy vybraných měst při uplatňování integrovaných územních investic. Tím, že odstraňujeme byrokratickou náročnost, tak můžeme také rozšířit počet aglomerací ze 7 na 13.

Druhý blok je zajišťování koordinace programu fondů a nástrojů v přímém řízení Evropské komise a s tím spojené vymezení kompetencí a koordinační role Ministerstva pro místní rozvoj jako národního orgánu pro koordinaci.

Třetím bodem je zrušení regionálních rad dnem 31. 12. 2021. Regionální rady implementovaly regionální operační programy v období 2007 až 2013 a jejich roli a nástupce následně pro další roky a ukončování těchto aktivit bude Ministerstvo pro místní rozvoj a ve věci správy daní Ministerstvo financí.

Děkuji a moc bych si přála, aby zákon byl podpořen. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Otevírám rozpravu k tomuto tisku. Poprosím vás, vážené kolegyně a kolegové, abyste případně zaujali svá místa nebo si své rozhovory odbyli venku v předsálí, hladina hluku je zase vyšší. Hlásí se někdo do rozpravy k tomuto tisku? Nikoho nevidím, rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova? Pan zpravodaj nebo paní ministryně? Není tomu tak.

Přikročíme tedy k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím, pan zpravodaj.

 

Poslanec Ondřej Profant: Děkuji. Já bych si ještě dovolil načíst legislativně technické úpravy. Ty u tohoto tisku máme.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vás přeruším. Já bych asi tedy poprosil paní ministryni, jestli by vystoupila a znovu otevřela rozpravu. Ty leg-tech by měly zaznít v rozpravě.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová Rádi bychom načetli legislativně technické úpravy.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Prosím. Otevírám opět rozpravu.

 

Poslanec Ondřej Profant: Děkuji, paní ministryně. Za prvé, v části páté, změna rozpočtových pravidel, článek 6, dosavadní bod 1 zní: "1. V § 3 písm. h) se bod 12 zrušuje. Dosavadní body 13 až 18 se označují jako body 12 až 17." To byla první legislativně technická úprava.

Druhá úprava. V části páté, změna rozpočtových pravidel, článek 6, dosavadní body 15 a 16 se nahrazují body 15 až 18, které znějí:

"15. V § 33 odst. 7 se slova 15, 17 a 18 nahrazují slovy 14, 16 a 17.

16. V § 33 odst. 8, věta první, se slova 14 a 16 nahrazují slovy 13 a 15. Ve větě druhé se slova 15, 17 a 18 nahrazují slovy 14, 16 a 17. Ve větě třetí se slova 17 a 18 nahrazují slovy 16 a 17.

17. V § 33 odst. 9, věta první, se slova 14 a 16 nahrazují slovy 13 a 15.

18. V § 33 odst. 11, věta první, se slova 14, 16 až 18 nahrazují slovy 13, 15 až 17. Ve větě poslední se slova 17 a 18 nahrazují slovy 16 a 17."

Následující novelizační body se přeznačí.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Legislativně technické změny byly načteny. Ptám se, jestli má někdo zájem o vystoupení v rozpravě ve třetím čtení? Není tomu tak, já tedy rozpravu končím a prosím pana zpravodaje, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko výboru. Prosím.

 

Poslanec Ondřej Profant: Procedura je ke sněmovnímu tisku 780/4, jak to schválil výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj -

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vás přeruším. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, prosím o klid! Hlasujeme ve třetím čtení.

 

Poslanec Ondřej Profant: Tato procedura je velmi jednoduchá. Nejdříve budeme hlasovat o legislativně technických návrzích, které jsem tady teď představil, následně návrh A jako celek a následně zákon jako celek.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Je to velice jednoduchá procedura, nicméně je zvykem o proceduře hlasovat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro navrženou proceduru? Kdo je proti?

Hlasování číslo 56, přihlášeno je 104, pro 93, proti nikdo. Proceduru máme přijatou. Prosím.

 

Poslanec Ondřej Profant: Nyní budeme hlasovat o návrhu legislativně technických úprav.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Předpokládám, že tam stanovisko výboru není. Stanovisko ministerstva? (Souhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 57, přihlášeno je nás 104, pro 101, proti nikdo. Návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Ondřej Profant: Nyní budeme hlasovat pozměňovací návrh A jedním hlasováním. Stanovisko výboru je doporučující.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko navrhovatele? (Souhlasné.)

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 58, přihlášeno je 103 poslanců, pro 97, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Ondřej Profant: A nyní už budeme hlasovat návrh zákona jako celek.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já tedy přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, podle sněmovního tisku 780, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 59, přihlášeno je 103 poslanců, pro 101, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas, a končím třetí čtení tohoto tisku a tento bod.

 

Otevírám bod 335, což je

Aktualizováno 16. 6. 2021 v 15:27.
Přihlásit/registrovat se do ISP