(15.40 hodin)
(pokračuje Kalous)

Dále sněmovní... číslo 8007, pardon, zemědělský půdní fond, 8010, gastronomická zařízení, 8011 a 8012, to jsou pozměňovací návrhy týkající se hluku, a 8063, nakládání s vodami. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Paní poslankyně Fialová má slovo, připraví se pan poslanec Dolínek.

 

Poslankyně Eva Fialová: Dobrý den ještě jednou. Dovolte mi, abych se přihlásila k pozměňovacímu návrhu pod číslem 7062 za již bývalého kolegu Jana Schillera a který se týká změny zákona o ochraně ovzduší, a protože jsem opomenula ho představit v obecné rozpravě sloučené, tak si dovolím velice krátce říci, čeho se tento pozměňovací návrh týká.

Účelem tohoto pozměňovacího návrhu je vyjasnění záměru stanovení podmínek pro možnost využívání institutu úlev a nevyměření poplatku za znečišťování na legislativní úrovni tak, aby bylo vyhověno výtkám, které v platné legislativě vyslovil Nejvyšší (správní) soud, byly respektovány též zásady platné pro systém daňového práva a konečně byly zároveň zachovány principy ochrany životního prostředí.

To je předběžná opatrnost projevující se tím, že jsou nastaveny omezující podmínky pro možnost uplatňování úlev a nevyměření podmínky musí odpovídat pouze jasně realizovanému jednání na ochranu životního prostředí a minimalizaci zásahů do životního prostředí ze strany provozování stacionárních zdrojů. Dále je též uvedená změna odpovídá aplikaci principu "znečišťovatel platí". Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Slovo má pan poslanec Dolínek, připraví se pan poslanec Holomčík.

 

Poslanec Petr Dolínek: Děkuji. Já se hlásím tímto ke dvěma pozměňovacím návrhům, 8004 a 7316. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Do rozpravy je přihlášen pan poslanec Holomčík, připraví se pan poslanec Kolovratník.

 

Poslanec Radek Holomčík: Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, k tomuto sněmovnímu tisku předkládám čtyři pozměňovací návrhy a tři samostatně. Jedná se o návrhy vedené pod čísly 8029, 8031 a 8032, tímto se k nim hlásím. A ten čtvrtý návrh podáváme společně s pány poslanci Birke a Onderkou, je vedený v systému 8035 a taktéž se k němu hlásím. Stejně tak všechny návrhy jsou odůvodněny v těle textu. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Pan poslanec Kolovratník, připraví se paní poslankyně Dostálová.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Já se do tisku 1009 hlásím s pěti pozměňovací návrhy, číslo 7675, sjednoceně terminologie mezi zákonem o ochraně přírody a liniovým zákonem, 7676, zlepšení § 3b v zákoně liniovém 416, a potom 7984, ten jsme připravili společně s Ministerstvem životního prostředí, posilujeme ochranu přírody u obcí s územním plánem s regulačním plánem v chráněných oblastech, dále 8000, rozšíření výjimky u takzvaného coherence stamp, a konečně 8001, což je zúžení ochranných pásem pro přípolože u energetické a IT infrastruktury. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Paní poslankyně Dostálová, připraví se pan poslanec Jelínek.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová Děkuji. Já bych se chtěla přihlásit k tisku 8028, ke změnovému zákonu. Jde o technické úpravy a sladění návrhu změnového zákona s aktuálními změnami jednotlivých zákonů. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Pan poslanec Jelínek, připraví se pan poslanec Luzar.

 

Poslanec Pavel Jelínek: Děkuji za slovo. K tisku 1009 se přihlašuji k pozměňovacímu návrhu číslo 7325, což je změna zákona o správních poplatcích. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Pan poslanec Luzar, připraví se pan poslanec Čižinský.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji. Já bych se za omluveného poslance Daniela Pawlase rád přihlásil k návrhu 7587 a podávám svůj návrh 7681, oba dva návrhy jsou zdůvodněny v textu. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Pan poslanec Čižinský, poté pan poslanec Adamec.

 

Poslanec Jan Čižinský: Děkuji. Rád bych se přihlásil ke dvěma pozměňovacím návrhům, 7605 a 8006. A ještě jenom dovolte kratičce zareagovat na závěrečné slovo paní ministryně. Lichotilo mi, že mě zmínila, ale já jsem tady o územních plánech vůbec nehovořil, to hovořil někdo úplně jiný. Já jsem kritizoval to, že tady je zmatení pojmů, že v roli ministerstva funguje hospodářská komora, že ministryně dává ke svému vlastnímu návrhu pozměňovací návrhy, že v roli ministra a premiéra tady vystupuje kolega poslanec. Já jsem kritizoval něco úplně jiného.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Pan poslanec Adamec.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji, vážený pane předsedo. K paní ministryni, kolegyně, kolegové, já se omlouvám, já jsem se při minulém tisku přehlédl, takže sněmovní dokument 7962, který obsahuje můj pozměňovací návrh, je k tomuto návrhu zákona, který je pod číslem 1009. A ten sněmovní dokument obsahuje pozměňovací návrh, o kterém jsem tady již hovořil, a odůvodnění je součástí tohoto dokumentu. Takže omlouvám se, nepatřilo to k předešlému bodu, ale k tomuto. Už je pozdě, je čtvrtek, Zelený čtvrtek, je to vidět. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Pan poslanec Valenta, ten tu není, myslím, vůbec, takže tím ho ruším. Ptám se, zda se ještě někdo do rozpravy hlásí, pan poslanec Černohorský, poté pan poslanec Bauer.

 

Poslanec Lukáš Černohorský: Děkuji za slovo. Já bych se přihlásil k pozměňovacím návrhům pod čísly 7945, 8048, 7948, 8045, 8022, 8023, 8026 a 7609. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Pan poslanec Bauer do podrobné rozpravy.

 

Poslanec Jan Bauer: Pane předsedo, já bych se chtěl tímto přihlásit k pozměňovacímu návrhu pod číslem 7980, 7981 a 7982 k sněmovnímu tisku 1009. Já jsem tyto tři také bohužel chybou načetl k tomu předešlému tisku, za což se omlouvám. Věřím, že legislativa si s tím poradí. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám také děkuji. Ptám se, zda má ještě někdo zájem o vystoupení v podrobné rozpravě k tisku 1009? Nikoho nevidím, podrobnou rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova? Paní ministryně? Není zájem. Páni zpravodajové? Není zájem. Vzhledem k tomu, že tady neregistruji žádný návrh, který bychom hlasovali v druhém čtení, končím druhé čtení tohoto návrhu. Všem vám děkuji. Současně sděluji, že jsme vyčerpali program 95. schůze, já končím 95. schůzi a za 10 minut budeme v souladu s pozvánkou pokračovat se schůzí 96., s jedním bodem programu. Tak prosím ještě neodcházejte. (Pobavení v sále.)

 

(Schůze skončila v 15.47 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP