(15.20 hodin)
(pokračuje Dostálová)

Pan poslanec Výborný taky kritizoval, že jsme strůjci rozdělení modelu státní správy a samosprávy, tak bych chtěla jenom podotknout, že skutečně my nejsme ti první, kdo rozděluje model státní správy a samosprávy. Udělala to Občanská demokratická strana, když oddělila úřady práce.

Pak tady paní poslankyně Valachová, a za to jí moc děkuju, připomněla obrovskou účast pana doktora Kadečky. Jsem skutečně moc vděčná za to, že pan doktor Kadečka s námi procházel celý ten proces, protože velmi intenzivně komunikoval právě se samosprávami, a právě návrh na čistou státní stavební správu je z dílny pana doktory Kadečky, který to doslova přirovnal k tělu a kostem, a pokud samozřejmě tělo nebude mít ty kosti tak, jak má mít, tak se to celé zhroutí. Takže proto on navrhoval i tu čistou státní stavební správu, aby stavební řízení fungovalo tak, jak má.

Stejně obrovské poděkování na mikrofon mi dovolte ještě panu profesoru Mejstříkovi. Bohužel, ani pan doktor Kadečka, ani pan profesor Mejstřík už mezi námi nejsou, ale pan profesor Mejstřík se podílel a zpracovával RIA, to znamená, my jsme skutečně sázeli na ty největší odborníky, které má Česká republika k dispozici.

K panu poslanci Čižinskému, co se týká územního plánu, tak jenom pro přesnost. územní plán musí být digitální už dnes, vyplývá to z novely zákona z roku 2017.

A k panu poslanci Jurečkovi jenom poslední poznámku: meziresortní připomínkové řízení opravdu probíhalo opakovaně. První návrh byl rozeslán do MPŘ 28. 11. 2019 a následován daty 28. 2., 6. 3. a 3. 4. To znamená, ty upravené verze byly v meziresortu dokonce třikrát. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, paní ministryně. Ptám se, zda některý ze zpravodajů má zájem o závěrečná slova? Pan poslanec Kolovratník, pan poslanec Feri za ÚPV? Koho jsem vynechal? Pan poslanec Bartoš případně za veřejnou správu? Je zájem o závěrečné slovo? Není tomu tak.

 

Takže my se teď vrátíme do podrobné rozpravy k bodu

 

2.
Vládní návrh stavebního zákona
/sněmovní tisk 1008/ - druhé čtení

Poprosím všechny, kteří se budou hlásit ke svým pozměňovacím návrhům, vždy se ujistěte, že skutečně dáváte pozměňovací návrh k tomu správnému tisku, takže teď stavební zákon. S přednostním právem? Tak s přednostním právem pan poslanec Feri.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená paní ministryně, já se hlásím k pozměňovacímu návrhu, který je uveden v systému jako sněmovní dokument 8019. Jedná se o zrychlené změny pořizování územního plánu. Díky.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Poprosím paní poslankyni Maříkovou, připraví se pan poslanec Bartoš. Paní poslankyně Maříková není, takže se zařadí na konec. Poprosím pana poslance Bartoše do podrobné rozpravy. Připraví se pan poslanec Kopřiva.

 

Poslanec Ivan Bartoš: Dobré odpoledne. Já bych se chtěl přihlásit k pozměňovacímu návrhu k tisku 1008 - pozměňovací návrh číslo 8018. Je to ten elektronický stavební deník, jak jsem avizoval, technické parametry.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Pan poslanec Kopřiva, připraví se pan poslanec Sadovský. Pan poslanec Kopřiva tu v tuto chvíli také není, nevadí, pan poslanec Sadovský. Připraví se pan poslanec Richter. Pan poslanec Sadovský přítomen je. Máte slovo.

 

Poslanec Petr Sadovský: Děkuji, pane předsedající, omlouvám se. (Udýchaně.) Chtěl bych se tímto přihlásit k pozměňovacímu návrhu číslo 7861.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkujeme za sportovní výkon. Teď pan poslanec Richter, připraví se pan poslanec Kalous.

 

Poslanec Jan Richter: Děkuji za slovo, pane předsedo. Já bych se rád přihlásil ke svému pozměňovacímu návrhu, číslo sněmovního tisku 7961.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Pan poslanec Kalous, připraví se pan poslanec Adamec.

 

Poslanec Adam Kalous: Děkuji za slovo, pane předsedo. Já bych se chtěl přihlásit ke svým 16 pozměňovacím návrhům, a to 7933 - to je velký komplexní návrh k návrhu hospodářského výboru, dále 7934 - územní studie a přechodná ustanovení, 7935 - zpřesnění zákonné definice obytné místnosti v bytu, 7936 - ochrana proti nečinnosti, 7937 - ochrana proti nečinnosti, to je zpřesnění paušalizované náhrady újmy, 7938 - poučovací povinnost úřadů, 7939 - pražské stavební předpisy, 7940 - hluk a prostupnost, 7942 - realizace odchylek vynucených zákonem bez nutnosti změn regulačního plánu, 7943 - vypuštění vzájemných žalob mezi úřady, 7944 - přístup k pozemkům, 7949 - zkrácený postup, 7951 - územní studie obce, 7966 - stavebník účastníkem řízení u soudu, 7967 - odkladný účinek žaloby a 7997 - mobilní domy. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Mně se tady rozsvítila faktická poznámka, pan poslanec Bžoch, ale možná se mu jenom kolega opřel o hlasovací zařízení. (Ano.) Takže rušíme faktickou. Pan poslanec Adamec, připraví se paní poslankyně Fialová.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážená paní ministryně, budu velmi stručný po té dnešní smršti diskusních příspěvků. Já se chci přihlásit k pozměňovacímu návrhu, který je obsahem sněmovního dokumentu 7962, týká se § 76 - působnost stavebních úřadů, odůvodnění je součástí sněmovního dokumentu 7962. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Svého přednostního práva chce využít pan poslanec Výborný za klub KDU-ČSL, poté paní poslankyně Fialová.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážená paní ministryně, já bych se rád přihlásil ke třem pozměňovacím návrhům. První se týká územních studií a schvalování zastupitelstvy. Ten je načten pod sněmovním dokumentem číslo 8015, dále k pozměňovacímu návrhu, který upravuje vyvlastnění a zužuje ty možnosti, které zákon dává, který je pod sněmovním dokumentem číslo 8014, a dále k pozměňovacímu návrhu kolegy Jiřího Miholy, který se týká lesních mateřských škol, a ten je v systému pod číslem 7977. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Paní poslankyně Fialová, připraví se pan poslanec Bauer.

 

Poslankyně Eva Fialová: Děkuji. Já bych se ráda přihlásila ke svým třem pozměňovacím návrhům. Pod číslem 7601 je návrh týkající se úlohy územního plánování, podrobnou představu jsem přednesla v obecné rozpravě. Další je 7602, který se týká zamezení opakování posuzování územněplánovací dokumentace. A poslední je pod číslem 7603, týkající se vyškrtnutí další oplocené proluky mezi zastavěnými stavebními pozemky. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Pan poslanec Jan Bauer, připraví se pan poslanec Radek Holomčík.

 

Poslanec Jan Bauer: Vážený pane předsedo, já bych se tímto chtěl přihlásit k pozměňovacím návrhům pod čísly 7979, 7980, 7981 a 7982 ke sněmovnímu tisku 1008. Podrobné důvodové zprávy jsou součástí těchto dokumentů. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Pan poslanec Holomčík, připraví se pan poslanec Dolínek.

 

Poslanec Radek Holomčík: Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, k tomuto sněmovnímu tisku mám jeden pozměňovací návrh, ke kterému bych se rád přihlásil. V systému je vedený pod číslem 8030. Odůvodnění je součástí textu. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Pan poslanec Dolínek, připraví se pan poslanec Kott.

 

Poslanec Petr Dolínek: Děkuji. V obecné rozpravě jsem zdůvodnil a v písemných verzích pozměňovacích návrhů také, u pozměňovacích návrhů proto přečtu pouze čísla tisků: je to 7615, 7619, 7620, 7621, 7623, 7624, 7650, 7275, 7276, 7316, 7992, 7994, 7995, 7999, 8027, 8033. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP