(15.00 hodin)
(pokračuje Kovářová)

Druhý pozměňovací návrh - podnět přišel od starostů a starostek z menších obcí. To byly ty obce, které si zřídily dětskou skupinu, spíše to byly obce malé, a to z toho důvodu, že si nemohly dovolit mateřskou školu, investice pro ně byla nedostupná, provoz by neutáhly a měly malý počet dětí, a přesto chtěly mít předškolní zařízení právě u sebe v obci. Šlo jim o to, aby zajistily služby pro mladé rodiny, protože jak víme, vylidňování venkova je fakt. Dalším důvodem bylo to, že děti z jejich obce se nedostaly do nejbližší školky v jiné obci.

Proto navrhujeme, aby v takovéto obci mohly dětské skupiny fungovat i nadále, a to do zahájení školní docházky. Těch obcí není mnoho, je jich kolem třiceti, dětských skupin, které zřizují obce. Zároveň by takováto zařízení, respektive obec, dostávala příspěvek ze státního rozpočtu, tedy od státu, a také by zůstalo zachováno předškolní zařízení právě v těchto malých obcích z těch důvodů, jaké jsem uvedla. Otázkou bylo, jak zvolit hranici, co jsou to malé obce. My jsme v původním návrhu, který jste možná v systému viděli, navrhovali, že by to platilo pro obce do tisíce obyvatel, ovšem z Ministerstva financí přišla oprávněná výtka, že by mohlo dojít k tomu, že se vám přistěhují do vsi dva lidé, počet obyvatel stoupne nad tisíc a fungující a dotovaná služba od státu zkrátka a dobře bude muset v obci skončit. Nebudu zde rozebírat přesně ty tabulky, ze kterých jsme vycházeli, to případně představím na výboru pro sociální politiku, ale určili jsme a zvolili jsme jiný způsob a omezili jsme to tím, že se to bude týkat obcí prvního typu, které by tedy mohly mít zachovanou dětskou skupinu, tedy jesle, až do zahájení školní docházky, ovšem s tím, že na svém území nezřizují a nemají zřízenu mateřskou školu.

Doufám, že tyto oba návrhy najdou u vás pochopení, protože si myslím, že tak jak jsme to konzultovali, mají podporu většiny z vás a že to pomůže tomu, aby ten zákon byl tak dobrý, jako bylo doposud fungování dětských skupin. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, paní poslankyně. Slovo předám panu poslanci Juchelkovi a připraví se pan poslanec Čižinský.

 

Poslanec Aleš Juchelka: Dobrý den. Já mám tedy tři pozměňovací návrhy, z čehož dva jsou technicistní a ten další je ten, který tady v Poslanecké sněmovně rezonuje už poněkolikáté, a to je zrušení zastropování plateb pro rodiče.

První pozměňovací návrh se týká toho, že nahrazuji číslo 3 číslem 10, a to právě u doby, kdy se mají uchovávat elektronicky pro nezbytnou kontrolu de facto údaje ohledně příspěvku, který budou dětské skupiny pobírat. Pro účely prokázání obsazenosti kapacitního místa prostřednictvím elektronického přihlášení nebo elektronické aplikace nahrazuji to, aby smlouvy, které uzavře dětská skupina s rodiči, mohly být nahrazeny jenom čestným prohlášením poskytovatele. Tady toto je i v rámci Evropské unie a Evropské komise.

Druhý pozměňovací návrh, tam upravuji, posunuji o měsíc, a to z 25. června na 25. května a z 25. října na 25. září, výplatu záloh, tak aby poskytovateli nevznikla větší prodleva při zabezpečení finančních prostředků na provoz jeslí ze státního příspěvku, a byla tak zajištěna kontinuita poskytované služby pro nejmladší děti a zachování jistoty rodičů, kteří potřebují efektivně sladit svůj rodinný a pracovní život.

A třetí pozměňovací návrh se týká, tak jak už tady zmínila i paní kolegyně Kovářová, zastropování plateb pro rodiče. Vzhledem k tomu, že jesle fungují na nevýdělečném principu a v různých regionech naší republiky mohou být náklady na provoz dětských skupin různé, tak navrhuji odstranit zastropování částky, kterou může rodič uhradit na náklady obsazeného kapacitního místa.

Ke všem třem pozměňovacím návrhům se poté přihlásím i v podrobné rozpravě. Děkuji moc.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. A o slovo poprosím pana poslance Čižinského, připraví se pan poslanec Bauer.

 

Poslanec Jan Čižinský: Děkuji za slovo. Aby byl splněn cíl tohoto zákona, tak je skutečně potřeba přijmout pozměňovací návrhy, jinak budeme velmi riskovat. Já bych tedy rád načetl několik pozměňovacích návrhů kolegyně Pavly Golasowské.

Jedná se o pozměňovací návrh 7200, který odstraňuje zastropování příspěvku pro rodiče a současně prodlužuje dobu, kterou bude uznávána kvalifikace chůva pro děti. Sněmovní dokumenty 7820 a 7821 modifikují právě věková omezení pro umístění dětí do jeslí. A sněmovní dokument 7804 umožňuje, aby rodič mohl uplatnit daňovou slevu za umístění dítěte nejen v zařízení péče o dítě provozovaném živnostensky, ale i jinak, především neziskově prostřednictvím zapsaných ústavů a spolků.

A ještě bych tady rád uvedl a zdůvodnil tři své pozměňovací návrhy.

Sněmovní dokument 7817, tam navrhuji věkové omezení pro umístění dětí do jeslí na čtyři roky věku. Je to jakýsi kompromis mezi tím, co prosazuje ministerstvo, a tím, co by bylo podle mého názoru nejlepší, to znamená ponechat to bez omezení.

Dále sněmovní dokument 7833, je to pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu kolegyně poslankyně Kovářové, který by to zrušení věkového limitu pro malé obce rozšířil na všechny obce, protože i větší obce řeší ad hoc situaci, kdy nejsou schopny zabezpečit péči o děti, a tento pozměňovací návrh by jim dal potřebnou flexibilitu.

A sněmovní dokument 7824 ruší nepřiměřeně vysoké požadavky na osvětlení týkající se malých dětských skupin. Jedná se skutečně o velmi důležitý pozměňovací návrh, protože pokud to schválíme špatně, tak reálně ty dětské skupiny zrušíme, protože nebudou schopny ty požadavky splnit. Hygiena je schopna kontrolovat jenom požadavky podle vyhlášky - a co požadavky, které nebudou schopny dětské skupiny plnit? Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji také. Pan poslanec Bauer je na řadě a připraví se paní poslankyně Richterová.

 

Poslanec Jan Bauer: Vážený pane předsedo Poslanecké sněmovny, vážené kolegyně, kolegové, já bych zde rád ve druhém čtení krátce zopakoval stanovisko poslaneckého klubu Občanské demokratické strany a současně vyjádřil svůj smutek nad tím, že projednávání zákona o dětských skupinách bohužel, a opakuji bohužel, probíhá přesně tak, jak jsme předpovídali, jak jsem to dokonce předpovídal i já sám. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP