(18.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji paní zpravodajce. Poprosím vás o klid v jednacím sále! Budeme hlasovat o návrhu pana poslance Chvojky a Sklenáka na zkrácení lhůty na projednání ve výboru na sedm dnů. Všechny vás odhlásím. Přihlaste se, prosím, svými identifikačními kartami. Tak, počet se ustálil.

 

Zahájil jsem hlasování o zkrácení lhůty na 7 dnů. Kdo je pro? Na 7 dnů. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 88, přihlášeno 90 poslanců, pro 30, proti 4. Návrh byl zamítnut.

 

A tím končím druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji paní ministryni, děkuji paní zpravodajce.

 

Přistoupíme k projednávání dalšího bodu a tím je

 

14.
Návrh poslance Petra Dolínka na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně
některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 374/ - druhé čtení

Projednávání tohoto bodu jsme přerušili na 41. schůzi Poslanecké sněmovny dne 6. března 2020. Bod byl přerušen do úterý 24. března 2020. Připomínám, že dne 22. ledna 2020 na 40. schůzi Poslanecké sněmovny jsme souhlasili s návrhem na opakování druhého čtení tohoto návrhu zákona. Prosím, aby místa u stolku zpravodajů zaujali navrhovatel poslanec Petr Dolínek a zpravodaj garančního výboru pan poslanec Jan Bauer.

Ptám se nyní navrhovatele pana poslance Petra Dolínka, zda chce vystoupit v úvodu tohoto druhého čtení. (Ano.) Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Dolínek: Děkuji. Velmi krátce. Původní obsah zákona je jednoduchý - možnost pokutovat řidiče, kteří jezdí preferenčními pruhy, aniž by měli oprávnění od městské policie. Nicméně pozměňovací návrhy, které zazní za chvíli, jasně ukazují, že zákon tím řeší více lokálních dopravních potřeb a silničních potřeb obcí či krajů. Já to nebudu dále rozvádět. Byli jsme už ve třetím čtení. Obsah zákona známe.

Ale mám, pane předsedající, jeden procedurální návrh, a ten je, abychom nyní prosím hlasovali o tom, že tento bod dojednáme případně po 19. hodině tak, abychom ho opravdu vrátili do třetího čtení vzhledem k tomu, že už tam jednou byl. Prosba je - nyní procedurální hlasování o tom, že tento bod by byl dojednán i po 19. hodině. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Tento procedurální návrh samozřejmě nechám hlasovat. (Zní gong.) Svolal jsem poslance, kteří s velkou radostí odešli ze sálu, zase se budou muset vracet. (Dohady v sále.) Poprosím pana předkladatele.

 

Poslanec Petr Dolínek: Děkuji. Omlouvám se. Zapomněl jsem dodat, že to je i jménem klubu ANO. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Tak, teď je to správně. Poslance jsem svolal do sálu.

 

Budeme hlasovat o tom, že tento bod doprojednáme i po 19. hodině.

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 89, přihlášeno 89 poslanců, pro 51, proti 3. Návrh byl přijat.

 

Nyní se táži zpravodaje hospodářského výboru pana poslance Jana Bauera, zda se chce ujmout slova. Ne. Otevírám obecnou rozpravu, do které mám přihlášených v tuto chvíli pět poslanců. První vystoupí pan poslanec Radek Koten. Připraví se paní poslankyně Pastuchová. Pan poslanec Radek Koten tady není. Paní poslankyně Pastuchová. Připraví se paní poslankyně Ožanová. Poprosím o klid v jednacím sále.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, velmi krátce, podruhé tu stojím ve druhém čtení, abych představila pozměňovací návrh, který načtu. Je to pozměňovací návrh, který umožní sanitním vozům, které váží nad 3,5 tuny, vracet se po dálnici rychleji než devadesátikilometrovou rychlostí s tím, že nebudou porušovat zákon a vracejí se na základnu s majáky na pokyn dispečinku. Moc prosím za všechny řidiče záchranek, abychom toto ve třetím čtení podpořili. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuju. Paní poslankyně Zuzana Ožanová. Připraví se pan poslanec Milan Feranec. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Zuzana Ožanová: Dobrý den, vážený předsedající, vážené dámy a vážení pánové. Já si dovolím vás stručně seznámit se dvěma pozměňovacími návrhy.

Jeden pozměňovací návrh se týká změny ve vymezení řidičských oprávnění pro skupiny vozidel a AM a B1, aby byla dána do souladu s příslušnou unijní právní úpravou. Chci jenom krátce podotknout, že tento můj návrh z hlediska praktických dopadů navržené změny právní úpravy bude příznivý pro řidiče, jelikož stávajícím řidičům vozidel umožní řídit širší skupinu vozidel než doposud.

Druhý můj návrh se týká toho, že v roce 2017 nabyl účinnosti zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Před touto úpravou existovalo rozdělení na přestupky a správní delikty s různou prekluzivní lhůtou, kdy správní delikty provozovatelů vozidel měly prekluzivní lhůtu tři roky, ostatní přestupky měly jeden rok. Nyní mají prekluzivní dobu všechny jeden rok. A přitom když dochází k posuzování jednání týkající se § 125f jednání řidiče nebo provozovatele vozidla, dochází k tomu, že se dlouho jedná o přestupku řidiče, pak se přechází na přestupek provozovatele a už není čas jej projednat. (Hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji vám. Poprosím, abychom se tady neshlukovali v hloučcích, protože to působí velký hlukový problém. (K připravenému poslanci Ferancovi:) Máme čas. Dobrá. Pane poslanče, máte slovo. Připraví se pan poslanec Jan Čižinský.

 

Poslanec Milan Feranec: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás seznámil s pozměňovacím návrhem kolegy Josefa Kotta, ke kterému se následně přihlásím v podrobné rozpravě. Ten se týká problematiky, kterou všichni známe, a to je problematika odtahů na dálnicích. Myslím si, že každý z nás, kdo jezdí po D1 na Moravu, na Vysočinu, se setkal s případem, kdy je tam nehoda, vytvoří se překážka a dlouho se čeká na odstranění překážky. Dlouho. V extrémním případě tam přijede odtahovka, zjistí, že mají malé auto, tak se vrátí a čeká se ještě déle. Takže tento pozměňovací návrh se snaží odstranit tím způsobem, že v případě, že vznikne překážka a není ji schopen provozovatel vozidla odstranit, přivolaný policista informuje Ředitelství silnic a dálnic jako správce komunikace a to zajistí odstranění překážky. Pochopitelně je to v zájmu co nejrychlejšího zprůjezdnění dálnice. Uvědomuji si, že tady se potkávají dva veřejné zájmy. První zájem je zájem provozovatele vozidla vybrat si sám odtahovku a druhý zájem je skutečně co nejrychleji zprůjezdnit dálnici. O tom je ten pozměňovací návrh.

Pokud vím, tak se připravuje i nelegislativní řešení toho problému. Pan ministr dopravy - s ním jsem dneska o tom mluvil. V případě, že do doby třetího čtení se skutečně najde nelegislativní řešení problému, tak tento návrh bude potom bezpředmětný. Ale počkáme si. Je to určitý tlak řešit tento problém, který reálně existuje a všichni ho reálně pociťujeme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec Jan Čižinský vystoupí v obecné rozpravě. Připraví se paní poslankyně Monika Oborná.

 

Poslanec Jan Čižinský: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, rád bych představil několik pozměňovacích návrhů, a sice sněmovní dokument 4489, ten si klade za cíl dosáhnout stavu, kdy bude možné odtáhnout vozidlo, které stojí na chodníku. Protože v současné chvíli vozidlo, které stojí na chodníku, je na tom lépe, než když stojí třeba na modré zóně, protože na modré zóně je možné ho odtáhnout, zatímco na chodníku ne. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP