(12.10 hodin)

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, rozpočtový výbor se s tímto návrhem zabýval na své schůzi 25. listopadu 2020 a přijal následující usnesení.

"Po úvodním slově po zpravodajské zprávě a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu

I. navrhuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, aby se o návrhu zákona konala obecná rozprava;

II. navrhuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby se vedla podrobná rozprava ke všem částem zákona;

III. navrhuje, aby Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky své jednání ukončila nejpozději do 18 hodin dne 27. listopadu 2020;

IV. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 1095, vyslovila souhlas ve znění pozměňovacích návrhů přijatých Poslaneckou sněmovnou."

Tolik návrh usnesení. A teď, když dovolíte, jenom bych k tomu dodala, že na jednání rozpočtového výboru nebyl podán a nebyl projednán žádný pozměňovací návrh. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Teď nás čeká hlasování o tom, zda povedeme obecnou rozpravu. Ale s přednostním právem se přihlásil pan... Až do rozpravy? Tak v tom případě nyní rozhodneme, zda povedeme obecnou rozpravu. Opět přivolán kolegy z předsálí a budeme hlasovat.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, abychom vedli u tohoto bodu obecnou rozpravu? Kdo je proti?

Hlasování číslo 5. Přihlášeno je 95, pro 82, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Otevírám tedy obecnou rozpravu. První vystoupí přihlášený poslanec Munzar. Návrh na omezení řečnické doby nepadl, myslím, že to zvládneme i bez toho. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Budu velmi stručný. Děkuji za slovo, pane předsedající. Dobrý den, kolegyně a kolegové. Dobrý den, paní ministryně.

Jak zde paní ministryně řekla, tento vládní návrh zákona je předkládám z důvodu negativních dopadů opatření vlády do podnikatelského prostředí, a je tedy jedním z několika nástrojů, kterými stát reaguje na omezení podnikání a zavření provozoven. Dalším z nástrojů je například schválený zákon o kompenzačním bonusu, kam vlastně míří můj pozměňovací návrh. Tento můj pozměňovací návrh se snaží měnit právě schválený zákon o kompenzačním bonusu a snaží se napravit nespravedlnost a takovou Sofiinu volbu pro živnostníky se zaměstnanci, kteří si dnes nemohou získat podporu jak z kompenzačního bonusu, tak podpory z programu Antiviru a musí si vybrat mezi tím, zda si zvolí podporu pro sebe a pro své rodiny, nebo podporu na své zaměstnance v době, kdy z rozhodnutí vlády nemají příjmy, ale náklady jim samozřejmě na podnikání zůstávají. To je opravdu Sofiina volba.

Provozovny jsou zavřené z rozhodnutí státu. Mnoho živnostníků tak přišlo o veškeré příjmy, ale náklady na podnikání zůstaly, a to včetně povinných plateb státu, jako je sociální pojištění. A pokud mají zaměstnance, tak jim samozřejmě zůstaly náklady na platy zaměstnanců. A většina našich živnostníků už rezervy nemá, protože je museli použít při vypnutí ekonomiky na jaře a během letních měsíců neměli čas a prostor, jak si nové vytvořit. Podobně je to i se souběhem s programem COVID - Nájemné, který sice dnes podle nastavení programu COVID - Nájemné nemá časový souběh, ale do budoucna takový souběh může nastat, pokud je například vláda a Ministerstvo průmyslu a obchodu prodlouží. Pokud chceme, aby po skončení tohoto stavu živnostníci v co nejširší míře fungovali, aby uchovali svoji činnost, aby pomohli restartovat ekonomiku, tak jim musíme pomoci kompenzovat jejich náklady, které jim zůstávají.

Snad mi odpustíte ten dlouhý oslí můstek mezi zákonem o spotřebních daních a kompenzačním bonusem. Jsem si ho naprosto vědom, avšak oba dva zákony jsou nástroji kompenzační podpory a oba dva se také týkají resortu Ministerstva financí. A my nejsme ve standardní situaci. Proto mě k podání vede snaha, jak co nejrychleji napravit a umožnit souběh kompenzačního bonusu a ostatních podpor. Je to rychlé řešení. Doufám, že ho přijmeme, protože pokud má být pomoc efektivní, tak má být zároveň také rychlá.

Návrh předkládám ve dvou variantách. Ta širší varianta umožňuje souběh kompenzačního bonusu s ostatními kompenzačními opatřeními, a to z toho důvodu, že stát může v budoucnu přijít s dalšími programy kompenzací, které dnes neznáme. Ve variantě B navrhuji užší variantu, která explicitně umožňuje souběh kompenzačního bonusu s programy Antivirus a COVID - Nájemné.

Dámy a pánové, situace živnostníků je opravdu velmi nelehká. Oni nemají žádný výhled, jakým způsobem budou fungovat. A podpora - skutečná podpora - není to, aby jim stát dával na výběr. Když máte zaměstnance, pomůžeme vám s náklady na zaměstnance, ale vy se zařiďte a sežeňte si peníze na své vlastní živobytí, kde chcete, na ostatní náklady, nebo si vyberte peníze, když nemáte příjmy pro sebe, pro svou rodinu, abyste ji uživili, ale zase si sežeňte, kde chcete, peníze na zaměstnance. To není správný výběr, který jim stát dal před jejich rozhodováním.

Proto vás prosím, podpořte tento můj návrh, aby... skutečně živnostníkům pomozme, aby dokázali překonat tuto nelehkou chvíli. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Nyní tedy s přednostním právem pan předseda Jurečka. Poté poslanec Bendl.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Vážený pane předsedo, paní ministryně a ještě pane ministře kultury. Když paní ministryně uváděla tento tisk, tak musím říci, je to vlastně hodně smutný pohled na to, co se bohužel děje a co sektor pivovarnictví a pohostinství musí prožívat, protože i řada restaurací má své malé minipivovary, které také mají obrovský problém s odbytem. Vybavil jsem si filmovou hlášku: Nelijte to pivo z těch oken. Tehdy to bylo ještě humorné, tady ho bohužel ti dotyční vylévají přímo do kanálů.

Ale tady chválím vládu za to, oceňuji, že přichází s tímto návrhem velmi jednoduché novely, aby se to, co jsme udělali mimořádně pro letošní rok, prodloužilo i do roku příštího. Takže toto oceňuji, ale přicházím také s dvěma pozměňujícími návrhy, kdy bych chtěl požádat, aby Sněmovna opravdu zvážila podporu těch dvou pozměňovacích návrhů.

Ten jeden pozměňovací návrh míří do oblasti, kterou už částečně tady můj předřečník zmiňoval, to znamená zamyslet se nad tím, jak byly nastavené podpory pro živnostníky, malé firmy v době první vlny koronaviru, a jak jsou nastavené teď. A že prostě si myslím, že se možná nevědomky nepamatovalo na to, že pokud zakážeme souběh těch podpor, tak tím dostáváme nemalou část živnostníků do velmi svízelné situace. A i těch, kterých se týká to pivo, to znamená i těch podnikatelů v sektoru gastra, restaurací. Byl bych velmi rád, abychom - když na jedné straně řekneme, tady logicky, racionálně, rozumně řekneme, tady uděláme aspoň tu úlevu, že ta spotřební daň bude moci být vrácena, tak ať se zamyslíme nad tím, že řekneme, tomu živnostníkovi, který například zaměstnává lidi a je OSVČ, tak mu prostě umožníme, aby mohl čerpat i tu podporu na své zaměstnance.

To mně logiku dává, protože mimo jiné jedním z důsledků, proč třeba mnoho lidí nepřímo říká i v některých průzkumech, že se bojí trasování, vytrasování nebo toho, že nechtějí jít na testy, a snižují se počty testovaných osob, je obrovská obava z toho, jakým způsobem uživí sebe a své rodiny. Tyto dvě věci jsou spolu propojené. A pokud my těm lidem na jedné straně říkáme, vy nemůžete podnikat, vy si nemůžete zajistit zdroj obživy pro sebe, své manželky, své děti, a na druhé straně jim říkáme, ale musíte dodržovat všechna opatření, abyste nebyli nebezpeční pro své okolí, ale mezitím stát nedává adekvátní odpověď, za co mají žít, tak si myslím, že je to neférový přístup státu.

Já jsem zaregistroval například to, jakým způsobem v listopadu přistoupila německá vláda k podpoře, kdy říká: vyplácíme podnikům a firmám 75 % tržeb listopadu roku 2019. To je obrovský a diametrální rozdíl v tom přístupu. Takže bych byl rád, kdybychom zvážili podporu mého pozměňovacího návrhu, který říká: umožněme kombinaci těchto typů podpor i pro tyto malé živnostníky. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP