(11.00 hodin)
(pokračuje Vondráček)

Přednesu návrh usnesení. "Poslanecká sněmovna konstatuje, že nadále existují podmínky pro projednání vládního návrh zákona, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 1090, ve zkráceném jednání."

Zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 10, přihlášeno je 97 poslanců, pro 95, proti nikdo. Usnesení bylo schváleno.

 

Já vám děkuji, předávám řízení schůze.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobré dopoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členové vlády. Máme před sebou bod 2 této schůze a tím je vládní návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů. Jde o sněmovní tisk 1090 a jsme ve zkráceném znění (správně: jednání). Podle usnesení vlády, které mám k dispozici v protokolu, místo předsedy vlády uvede tento tisk místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy Karel Havlíček. Prosím, pane místopředsedo vlády, máte slovo.

 

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, jedná se o velmi stručnou novelu, která však bude mít významný pozitivní dopad na účastníky řízení o opakovaných žádostech o vydání osvědčení a dokladu, a to tedy jak fyzických osob, tak podnikatelů, a to v situaci, kdy činnost jak Národního bezpečnostního úřadu, tak i jeho spolupracujících subjektů, např. zpravodajských služeb nebo soukromých subjektů, je v nynější době z důvodu šíření covidu a přijatých opatření ztížena. Může tak docházet k tomu, že Národní bezpečnostní úřad nebude moci bez nezbytných informací rozhodnout ve stanovené lhůtě o opakované žádosti podané držitelem osvědčení a dojde k diskontinuitě přístupu k utajovaným informacím. V takovém případě fyzická osoba přestane splňovat kvalifikační předpoklady pro výkon práce, a to na daném místě, a podnikatel musí odevzdat utajované informace, nesmí se např. účastnit veřejných zakázek s utajovaným prvkem. Stejný dopad má rozhodnutí Národního bezpečnostního úřadu o opakované žádosti, a to v případě držitele dokladu, kdy dochází k nemožnosti vykonávat citlivou činnost. V takovém případě, kdy účastník řízení je v legitimním očekávání, že mu bude zachována kontinuita přístupu k utajované informaci, a toto očekávání je zmařeno omezenou činností NBÚ a spolupracujících subjektů, by byla dána odpovědnost státu za následky spojené s nemožností přístupu k utajované informaci a stát by nesl odpovědnost za vzniklé škody.

Tomuto stavu má zabránit právě tato předložená novela zákona, která jasně stanoví, že účastníku řízení, který podal opakovanou žádost v době, kdy byl vyhlášen válečný nebo pro území naší země nouzový stav nebo stav ohrožení státu, nebo byly tyto stavy vyhlášeny v průběhu řízení o této žádosti a o žádosti držitele osvědčení nebylo rozhodnuto, a to do doby skončení platnosti jeho dosavadního osvědčení, bude umožněn přístup k utajované informaci i nadále, a to do doby vydání rozhodnutí NBÚ o opakované žádosti, nejdéle však po dobu 12 měsíců po skončení platnosti dosavadního osvědčení. Stejný způsob bude zvolen i u držitele dokladu pro výkon citlivé činnosti.

Uvedená úprava se přechodnými ustanoveními zavádí i pro ty osoby, které opakovanou žádost o osvědčení nebo doklad podaly před nabytím účinnosti tohoto zákona a před nabytím účinnosti jim neuplynula doba platnosti osvědčení nebo dokladu. Zároveň se po dobu vyhlášení nouzového stavu, stavu ohrožení státu anebo válečného stavu stanoví lhůty uvedené v § 117 zákona.

Z důvodu naléhavé potřeby řešení se navrhuje, aby zákon nabyl účinnosti dnem následujícím po dni vyhlášení zákona. Na základě výše uvedeného žádám zdvořile Poslaneckou sněmovnu, aby s předloženým návrhem zákona vyslovila souhlas. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi vlády a konstatuji, že výbor pro bezpečnost, jemuž byl vládní návrh ze zákona přikázán rozhodnutím předsedy Poslanecké sněmovny, jej projednal a přijal usnesení, které nám bylo doručeno jako sněmovní tisk 1090/1. Požádám nyní zpravodaje výboru pro bezpečnost pana poslance Pavla Žáčka, který je připraven, aby nás informoval o projednání tohoto návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Žáček: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, cílem návrhu novely zákona, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 1090, je snížit nebezpečí na úseku ochrany utajovaných informací, kdy je kvůli probíhající pandemii koronaviru negativně ovlivněn výkon státní správy i aktivita podnikatelských subjektů, a to i ve vztahu k schopnosti dostát povinnostem podávat informace důležité pro bezpečnostní řízení ve stanovených lhůtách. Národní bezpečnostní úřad tak nemůže rozhodnout ve stanovené lhůtě o opakované žádosti podané držitelem osvědčení, a dochází tak k diskontinuitě přístupu k utajovaným informacím. Zároveň se po dobu vyhlášení nouzového stavu, stavu ohrožení státu nebo válečného stavu staví lhůty, které s vydáním osvědčení a dokladů přímo souvisí.

Hlavním účelem zákona tudíž je snaha o zabránění hrozbě, že budou fyzické osoby, které mají přístup k utajovaným informacím a podílejí se na zajišťování bezpečnosti a obrany státu, nuceny přestat vykonávat činnosti spjaté se služebním místem, kde je vyžadován přístup k utajovaným informacím.

Návrh novely zákona bral v úvahu i vztah k směrnici NATO a legislativě Evropské unie. Prodloužení platnosti dokladu o bezpečnostní způsobilosti není dotčeno právem EU ani regulací NATO, naopak je s nimi v souladu. Blíže viz rozdílová tabulka ve sněmovním tisku 1090.

Nabytí účinnosti zákona je navrhováno dnem následujícím po vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Předseda Poslanecké sněmovny na základě svého rozhodnutí číslo 82 resp. 83 rozhodl, že tento zákon bude projednáván ve zkráceném jednání, a přikázal sněmovní tisk 1090 výboru pro bezpečnost. Zároveň mu stanovil nepřekročitelnou lhůtu pro předložení usnesení do 26. listopadu 2020 do 9 hodin ráno, kterou výbor splnil. Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 25. listopadu 2020 usnesení číslo 197 doručené poslancům jako tisk 1090/1, které zní:

Usnesení výboru pro bezpečnost ze 45. schůze uskutečněné ve stavu legislativní nouze atd. Výbor pro bezpečnost Poslanecké sněmovny

1. navrhuje podle § 99 odst. 3 zákona číslo 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, aby se k návrhu zákona konala v plénu Poslanecké sněmovny obecná rozprava;

2. dále navrhuje, aby se podle téhož ustanovení citovaného zákona uskutečnila podrobná rozprava vůči celému návrhu normativního obsahu; 3. rovněž navrhuje, aby Poslanecká sněmovna ukončila projednávání sněmovního tisku 1090 do čtvrtka 26. listopadu 2020 včetně.

4. doporučuje Poslanecké sněmovně, aby s návrhem zákona vyslovila souhlas.

A nakonec pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny, a zpravodaji výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu.

Což jsem teď učinil a děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji a budeme pokračovat. Máme před sebou návrh výboru, abychom vedli obecnou i podrobnou rozpravu. A já se ptám Poslanecké sněmovny, jestli je zájem o to, abychom vedli obecnou rozpravu.

Rozhodneme o tom v hlasování, které jsem zahájil. Má číslo 11. Ptám se, kdo je pro obecnou rozpravu. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 11, z 96 přítomných 73 pro, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Já tedy otevřu obecnou rozpravu a oznamuji, že zatím nezazněl žádný návrh na omezení řečnické lhůty ani počtu vystoupení, ale také konstatuji, že nemám žádnou přihlášku do obecné rozpravy. Takže pokud se nikdo nehlásí, obecnou rozpravu zároveň končím.***
Přihlásit/registrovat se do ISP