(18.00 hodin)
(pokračuje Jelínek)

Pozměňovací návrh je zpracován tak, jak bylo doporučení paní ministryně financí paní Schillerové, i nejen o údaje kapitoly, ale o ukazatele i o konkrétní položky. Navrhované položky rozpočtové kapitoly 398 Všeobecná pokladní správa nebyly v předchozích rozpočtových rocích opakovaně vyčerpány a jeví se jako vhodné k použití ve školství při mimořádných opatřeních. Ukazatel ostatní výdaje v položce výdaje na závazky vyplývající z mezinárodních smluv pro příjem pomoci z rozpočtu Evropské unie a finančních mechanismů obsahuje dostatečnou rezervu. Taktéž v položce odvody do rozpočtu Evropské unie a platby mezinárodním finančním institucím a fondům je dostatečný objem prostředků.

SPD jednoznačně preferuje regionální školství územních samosprávných celků, jehož součástí jsou základní školy, před procesy Evropské unie. Navrhuji dle programového prohlášení vlády a uvedených usnesení Sněmovny a v souladu se zveřejněnými požadavky odborných asociací ředitelů škol a školských odborů hájících zájmy učitelek a učitelů navýšit kapitolu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o výdaje na regionální školství právě v dané položce ostatní neinvestiční výdaje regionálního školství územních samosprávných celků. Tímto navýšením může vláda potvrdit svůj přístup k řešení mimořádných opatření v období covidové pandemie. Navýšení také naváže na zvýšení mzdových prostředků, které vláda v ostatních kapitolách rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy potvrdila. Navýšení ostatních neinvestičních výdajů zamezí nedostatku prostředků na pomůcky, učebnice a vzdělávání učitelů v době koronavirových opatření.

Takže se tímto přihlašuji k tomuto pozměňovacímu návrhu, který je v systému zaveden pod č. 6970, a žádám vás o podporu tohoto pozměňovacího návrhu. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Další v pořadí je pan poslanec Jan Hrnčíř, připraví se paní poslankyně Vostrá. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Hrnčíř: Děkuji za slovo, pane předsedající. Jenom bych v krátkosti shrnul. Navrhuji přesuny v rozpočtu za více než 23 mld. Jedná se o snížení odvodů do fondů Evropské unie, protože se domnívám, že je potřeba tyto peníze ponechat v české ekonomice České republice a navrhuji je nechat na snížení státního dluhu. Dále navrhuji snížení prostředků na takzvanou inkluzi ve vzdělávání a navrhuji tyto peníze ponechat regionálnímu školství, přesně speciálnímu školství, protože se domníváme, že lépe poskytne vzdělání hendikepovaným. Další pozměňovací návrh snižuje finanční prostředky určené v Úřadu vlády na podporu genderových aktivit a přesouvám je na podporu zaměstnávání zdravotně postižených. A posledním návrhem je přesun finančních prostředků v kapitole Ministerstva vnitra, které jsou určeny na provoz migračních center, a tyto prostředky ponechávám v kapitole Ministerstva vnitra na podporu prevence kriminality.

Jedná se tedy o sněmovní tisky pod č. 6861, č. 6862, č. 6860 a č. 6859. Prosím o podporu. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Paní poslankyně Vostrá, připraví se pan poslanec Radovan Vích. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. Kolegyně, kolegové, chtěla bych se přihlásit k pozměňovacím návrhům pod č. 6915, č. 6916, č. 6917, č. 6918, č. 6919, č. 6920 a č. 6921. Zdůvodnění k jednotlivým pozměňovacím návrhům je v systému. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec Radovan Vích, připraví se pan poslanec Radek Holomčík. Prosím.

 

Poslanec Radovan Vích: Dobrý večer. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych se chtěl přihlásit ke svému pozměňovacímu návrhu, který je evidován v systému pod č. 6835. Jedná se o pozměňovací návrh k návrhu státního rozpočtu, kapitole 307 Ministerstvo obrany.

Chtěl bych říci, že podle SPD rozpočet Ministerstva obrany prioritně nevychází z reálných potřeb armády a hlavně z potřeb obrany státu, ale již léta odráží potřeby zajišťování zahraničních operací. Reálně pak odráží skutečnost, že armáda má přislíbeno x miliard korun, na které teprve hledá příslušné projekty, aby je mohla následně proinvestovat. To s sebou mimo jiné přináší obrovské ceny za jednotlivé zakázky. Stát je ve velice složité ekonomické situaci, která se dále dramatizuje. Veškerá čísla, která hovoří, jsou negativní. Na každého našeho občana tak nyní hypoteticky připadá dluh zhruba 194 tis. korun, bavíme se o státním dluhu, a nikdo z nás dneska vlastně neví, jak dlouho bude pandemie koronaviru trvat a jak to bude pokračovat. K tomu se tedy navíc v návrhu rozpočtu na rok 2021 počítá s minus 320 mld. korun, ale na straně příjmů není zohledněn výpadek včetně plánovaného zrušení superhrubé mzdy.

Bezpečnostní situace ve světě se zhoršuje. Pokud se podíváme na výroční zprávu Vojenského zpravodajství, jak se chová Turecko, zprávu o zajišťování obrany 2019 a tak dále, plnění vojensko-politických ambicí, tak mám oprávněné důvody k tomu, že situace není dobrá, a je potřeba posilovat vlastní obranné schopnosti, předělat a upravit strategické dokumenty a zároveň adekvátně snížit úkoly a ambice armády například v účastech na zahraničních operacích a zároveň podpořit domácí zbrojní průmysl. Je potřeba zahraniční operace vyhodnotit, jejich počet optimalizovat a některé ukončit. Mám tím na mysli zejména Afghánistán, Irák a Mali.

Příprava akvizičních projektů je dlouhodobě složitá a komplikovaná záležitost, která může trvat třeba i dva roky, jsem ale zároveň přesvědčen, že bez zásadních změn v provádění akvizičních procesů na Ministerstvu obrany se situace zřejmě nezlepší nikdy. Je to důsledek komplikovanosti a administrativní náročnosti spojené s nedostatkem odborného personálu a také nedostatečným využíváním schopností našich státních podniků. Projekty nejsou dostatečně dopředu připravené, mění se specifikace a následně jsou snahy o zkracování termínů na jejich realizaci s dovětkem, že pokud někdo zpochybňuje tyto akvizice, tak je proti modernizaci armády.

SPD není proti modernizaci armády, ale je pro nás nepřijatelné, aby v situaci, v jaké se naše země nachází, chtěla vláda vydat v příštím roce více než 7 mld. korun do cizích ekonomik. Hlavně to jsou zbrojní zakázky bez výběrového řízení způsobem vláda - vláda. A i když někdo argumentuje offsetovými programy, já jsem přesvědčen o tom, že jde o čistou podporu ekonomik cizích zemí v této složité době. Poláci, Maďaři a Slováci, ale i další státy, se rozhodli repasovat některé vojenské věci a řekli si ano, i my to koupíme, chceme modernizovat armádu, ale koupíme si to za dva, za tři, za čtyři roky, za pět let, až největší ekonomická krize pomine. Já jsem čekal, že to vláda udělá také, ale zatím mám pocit, že to za něco vyměnila, nebo směnila někde ve světě.

Armáda na tom z hlediska modernizace není dobře a hlavní příčinou je skutečnost, že byly v minulosti kráceny její rozpočty a neprováděly se potřebné akvizice v době ekonomické konjunktury. Za prvních deset měsíců roku 2020 stihl rezort proinvestovat jenom asi 7 mld. korun, a během cca tří týdnů tedy musí ministerští úředníci najít způsob, jak využít zbývajících nějakých 7 mld. korun určených na investice. Předpokládám tedy, že se jim opět nepodaří do konce roku několik miliard korun proinvestovat, a to je již v podstatě každoroční evergreen s dalším dopadem na armádu.

Takže jednak je potřeba podpořit politiku šetření, tedy aby se neplýtvalo, protože doba je zcela mimořádná, a na druhou stranu je potřeba podpořit domácí zbrojní průmysl. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP