(15.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: No já si myslím, že si nemáme co vyčítat v tuto chvíli, protože si myslím, že institut interpelací v tomto okamžiku postrádá svůj smysl. Takže já věřím, že se vrátíme do normálních kolejí dalších interpelací, a to je interpelace pana poslance Pavla Jelínka. A připraví se další poslanec, pan poslanec Kopřiva. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Jelínek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové. Vážený pane předsedo vlády, ve vaší písemné odpovědi na moji interpelaci ze dne 28. července 2018 k programovému prohlášení vlády, ve které jsem vás interpeloval ohledně proklamované dostupnosti vysokorychlostního internetu všude, jste mimo jiné uvedl, že další možností je budování backhaulových sítí či připojení škol. To však podle vaší odpovědi podléhá důkladným analýzám a v dalším odstavci uvádíte, že k dnešnímu dni je jasné, že alokovaná částka 14 mld. je v současné době nadbytečná.

Zde mi dovolte výtah ze zprávy Českého telekomunikačního úřadu o výsledcích sledování plnění nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské unie za období 1. května 2019 do 30. dubna 2020 v kapitole Monitoring datového provozu a dodržování plnění nařízení EU v kontextu pandemie COVID-19, kde se uvádí, že Ministerstvo průmyslu a obchodu se společně s úřadem obrátily na poskytovatele tuzemských streamovacích služeb, aby zvážili dočasné snížení kvality streamovaného videa. I přes toto opatření byl však provoz na internetu v době krize covidu naprosto nevyhovující.

Moje otázka zní: Stále je vláda přesvědčena, že budování vysokorychlostního internetu je odpovídající dnešní době a alokování do této části hospodářství je nadbytečné? Doporučuji vám absolvovat hodinu angličtiny prvního stupně základní školy s rodilým mluvčím přes videokonferenci a pochopíte, že stav připojení internetu v naší zemi je tragický, a modla 5G sítě to nezmění.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Poprosím pana premiéra o odpověď.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážené paní poslankyně, poslanci, k dotazu COVID-19 a vysokorychlostní internet bych rád uvedl, že vláda České republiky této záležitosti věnuje mimořádnou pozornost a péči, obzvláště v této nelehké době. Zavádění kvalitní vysokorychlostní a bezpečné datové infrastruktury v České republice je nezbytným předpokladem nejen pro další rozvoj moderní digitální ekonomiky, ale jak ukazuje současnost, je i zásadní pro zajištění komunikace a fungování dalších potřebných služeb i v době nouzového stavu.

V pokrytí České republiky vysokorychlostním přístupem k internetu došlo v posledních několika letech k zásadním zlepšením. Ministerstvo průmyslu a obchodu jako řídící orgán operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost realizovalo akční plán dotačních opatření dohodnutých s Evropskou komisí, v jehož rámci vyhlásilo úspěšnou druhou výzvu na pokrytí bílých míst. Podepsány jsou první právní akty, žadatelé dokončují úpravy 29 projektů doporučených k financování před podpisem smlouvy s celkovým objemem investic cca 1 mld. korun. Změnilo přístup k veřejné konzultaci, kdy vyžaduje informace k záměrům podnikatelů v elektronických komunikacích pokrýt určité území, které umožní reálnost záměru prokazatelně verifikovat a následně ověřovat průběh jeho realizace na otevřenou třetí výzvu na tvorbu digitálních technických map krajů s finanční alokací 2,5 mld. korun. Vyhlásilo úspěšnou čtvrtou výzvu na pokrytí bílých míst, do nichž podalo žádost 46 projektů s celkovým objemem investic 1,5 mld. korun. V důsledku intenzivní činnosti Ministerstva průmyslu a obchodu, Českého telekomunikačního úřadu, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Ministerstva pro místní rozvoj se podařilo zapojit do řešení jak ICT sektor, tak i územní samosprávné celky a došlo rovněž ke zjevnému pokroku při naplňování cílů v pokrytí domácností.

Jsme si vědomi přetrvávajících nedostatků v pokrytí vysokorychlostním internetem zejména u venkovských oblastí, ale také některých odlehlých částí větších měst. Věříme, že s realizací zmíněných projektů dojde před uzavřením aktuálního programového období k dalšímu zlepšení v těchto oblastech. Pro rychlejší rozvoj však existují stále bariéry, zejména obtížná a zdlouhavá výstavba staveb, chybějící informace pro sdílení fyzické infrastruktury a koordinaci stavebních prací. Pro jejich eliminaci je realizováno komplexní systémové řešení napříč rezorty, které zahrnuje vytvoření digitální technické mapy a digitální mapy veřejné správy, jež poskytnou údaje potřebné mimo jiné pro sdílení fyzické infrastruktury a koordinaci stavebních prací, zlepšení mapování takzvaných bílých, šedých a černých míst a vyhodnocování intervenčních oblastí pro podporu budování vysokorychlostních sítí, zrychlení přípravy, umísťování a povolování staveb zejména zajištěním rekodifikace stavebního práva a digitalizaci stavebního řízení, což je důležitý předpoklad pro rychlejší rozšiřování vysokorychlostních sítí. Součástí tohoto řešení je také realizace akčního plánu provedení nedotačních opatření pro podporu plánování a výstavby sítí elektronických komunikací schváleného vládou v roce 2017, kterým byl na podzim roku 2019 aktualizován takzvaný akční plán 2.0.

Cílem vlády je i na dále identifikovat a odstraňovat překážky, které brání na liberalizovaném trhu České republiky rozvoji vysokorychlostních sítí elektronických komunikací, a podporovat zavádění těchto sítí v místech s tržním selháním.

Zároveň mohu informovat o přípravě materiálu Národní plán rozvoje sítí s velmi vysokou kapacitou, který zpracovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s dalšími dotčenými subjekty a který bude v nejbližších dnech předložen do mezirezortního připomínkového řízení. V připravovaném programovém období 2021 až 2027 budou realizována další opatření, která posunou konektivitu v České republice na kvalitativně novou úroveň směrem k takzvané gigabitové společnosti. Budou zahrnovat podporu budování přípojných sítí, podporu pokrytí odlehlých oblastí ve větších městech, pokračování podpory bílých míst, avšak již pro vyšší přenosové rychlosti, konektivitu škol a další. Pro úplnost musím konstatovat, že u vysokorychlostního připojení, které zajišťují subjekty kritické infrastruktury, je i v době pandemie COVID-19 zachována stoprocentní provozní integrita sítí elektronických komunikací.

Chtěl bych vás tedy ujistit, že vláda České republiky v oblasti vysokorychlostních sítí a elektronických komunikací činí aktivní kroky směrem k dalšímu rozvoji těchto sítí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji za dodržení času. Pan poslanec Jelínek má zájem o doplňující otázku. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Jelínek: Já bych přece jen slyšel rád nějakou konkrétnější věc než tyto proklamace. V době svého podnikání jsem vždycky preferoval investice, které měly rozvojový potenciál. V podstatě všichni víme, že fyzikální limity 5G sítí oproti optickým sítím jsou na tom tak, že v podstatě 5G sítě jsou vyčerpány a u optických sítí máme ještě asi tak deset na čtvrtou rezervy, co se týká rychlosti. Já bych to srovnal asi tak, že 5G sítě se pořídí asi jako auto, ale optická síť je v podstatě něco jako vozovka, po které to auto jezdí, a má dlouhodobý přínos a obrovský potenciál dalšího rozvoje. A já se proto ptám, co konkrétně udělá vláda pro rozvoj optických sítí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Prosím, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Já už nevím, co víc dodat, já jsem tady dlouze četl, co všechno jsme udělali a co děláme, takže pokud vám to nestačí, já vám rád sjednám schůzku s panem Dzurillou a s panem Havlíčkem a oni vám určitě odpoví lépe, nebo tak, jak si představujete. Já si myslím, že to bylo vyčerpávající, že my samozřejmě v digitalizaci a internetu děláme kroky, máme vládního zmocněnce, který byl jmenován po nástupu naší vlády, že je to naše priorita, digitalizace, internet. Takže za mě asi tolik. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP