(12.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do podrobné rozpravy? Nehlásí, podrobnou rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova není a není ani nic, co bychom nyní měli rozhodnout hlasováním, tedy končím druhé čtení tohoto návrhu.

 

Přistoupíme k bodu

 

48.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím
zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků
a některých správních úřadů
/sněmovní tisk 576/ - druhé čtení

Zde je opět situace stejná. Z pověření vlády místo omluveného místopředsedy vlády a ministra vnitra Jana Hamáčka vystoupí místopředseda vlády Karel Havlíček. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček: Vážení přítomní, dovolím si navázat na své úvodní slovo k návrhu zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů a stručně představím vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů.

Návrh změnového zákona zahrnuje novely celkem 14 zákonů, které v současnosti obsahují pravidla publikace různých právních předpisů, jež nejsou vyhlašovány ve Sbírce zákonů. Obecná pravidla publikace právních předpisů, u nichž je navrhováno vyhlašování v nové centrální sbírce, budou obsažena v zákoně o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů. Proto se z jednotlivých zákonů dílčí publikační pravidla vypouštějí, aniž by tím však bylo zasahováno do rozsahu normotvorné činnosti územních samospráv a jednotlivých právních úřadů.

Návrh zákona již byl projednán garančním výborem pro veřejnou správu a regionální návrh. S pozměňovací návrhy, které tento výbor přijal, souhlasím. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Návrh byl i v tomto případě přikázán projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako garančnímu výboru. Usnesení máme k dispozici jako sněmovní tisky 576/1 a 2. I v tomto případě je zpravodajem pan poslanec Jaroslav Kytýr. Opět ho prosím, aby nás seznámil s projednáním návrhu ve výboru. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Kytýr: Děkuji za slovo, pane předsedající. Garanční výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj se tímto tiskem zabýval na své 38. schůzi dne 14. května 2020 a přijal usnesení, ve kterém doporučuje Poslanecké sněmovně sněmovní tisk 576/0 projednat a schválit ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. Dále zmocňuje zpravodaje výboru, aby s usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu.

Dovolte mi lehce zdůvodnit pozměňovací návrhy uvedené v usnesení garančního výboru k projednání vládního návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce právních předpisů územně samosprávných celků a některých správních úřadů. V meziobdobí projednávání tohoto zákona byl přijat zákon o právu na digitální službu, který modifikoval § 5 odst. 2 zákona o svobodném přístupu k informacím, jednak již do zákona o základních registrech doplnil ustanovení § 52 odst. c) a § 52 odst. d). Na toto je nutné reagovat ve sněmovním tisku 576 a to je základ pro přijaté pozměňovací návrhy garančním výborem.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu. O obecné rozpravy je přihlášena paní poslankyně Jana Krutáková. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Krutáková: Vážené kolegyně a kolegové, ještě jednou bych zde ráda zastoupila svoji kolegyni Věru Kovářovou a načetla její pozměňovací návrh, který je veden pod číslem sněmovního dokumentu 5388. Tento pozměňovací návrh navazuje na předchozí pozměňovací návrh ke sněmovnímu tisku 575 a je jeho nedílnou součástí. Znění pozměňovacího návrhu zachovává dosavadní způsob vyhlašování právních předpisů územně samosprávných celků a zároveň reaguje na vznik Sbírky právních předpisů územně samosprávných celků a některých správních úřadů. K pozměňovacímu návrhu se přihlásím v podrobné rozpravě.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do obecné rozpravy? Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova není. Otevírám podrobnou rozpravu. Paní poslankyně Jana Krutáková má slovo.

 

Poslankyně Jana Krutáková: Děkuji za slovo. Já bych se tímto chtěla přihlásit k pozměňovacímu návrhu kolegyně Věry Kovářové vedenému pod číslem sněmovního dokumentu 5388, který jsem odůvodnila v obecné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Má ještě někdo zájem vystoupit v podrobné rozpravě? Ne, podrobnou rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova také není, tedy končím druhé čtení tohoto návrhu.

 

Budeme pokračovat bodem číslo

 

12.
Vládní návrh zákona o náhradním výživném pro nezaopatřené dítě
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o náhradním výživném)
/sněmovní tisk 898/ - druhé čtení

Za omluvenou ministryni práce a sociálních věcí Janu Maláčovou z pověření vlády uvede tento tisk místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová. Prosím, máte slovo.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, dovolte mi, abych jménem vlády a též v zastoupení paní ministryně přednesla zákon, nebo návrh zákona o náhradním výživném pro nezaopatřené dítě a o změně některých souvisejících zákonů. Dále budu uvádět už jenom zákon o náhradním výživném.

Návrh zákona o náhradním výživném pro nezaopatřené dítě a o změně některých souvisejících zákonů, který je předkládán na základě plánu legislativních prací na rok 2019 a programového prohlášení vlády, řeší především situaci rodin s dětmi, které se vlivem nehrazení výživného ze strany povinného rodiče mohou dostat do nepříznivé sociální a finanční situace. Účelem náhradního výživného je tak finanční pokrytí výpadku příjmů rodiny, v níž nezaopatřené dítě žije, a to nad rámec současných sociálních dávek. Tyto rodiny budou zároveň motivovány k řešení vzniklé situace, neboť podmínkou nároku na náhradní výživné je podání návrhu na exekuci nebo soudní výkon rozhodnutí. Náhradní výživné budou vyplácet krajské pobočky a pobočka pro hlavní město Prahu Úřadu práce ČR.

Náhradní výživné bude náležet ve výši rozdílu stanovené a uhrazené vyživovací povinnosti, nejvýše však ve výši 3 tisíce korun měsíčně. Výše náhradního výživného bude vycházet z měsíčního průměru uložené a uhrazené vyživovací povinnosti za čtyři kalendářní měsíce předcházející čtyřem kalendářním měsícům, za které se nárok prokazuje a uplatňuje.

Náhradní výživné se bude poskytovat po omezenou dobu. Nárok tak zanikne nejpozději po výplatě 24 splátek náhradního výživného nebo skončením nezaopatřenosti dítěte. Po zániku nároku na náhradní výživné, tedy po výplatě 24 splátek nebo skončení nezaopatřenosti, případně dříve, pokud lze předpokládat, že již nebude náhradní výživné vypláceno, přejde pohledávka na výživné ve výši poskytnutého náhradního výživného rozhodnutím úřadu práce na stát. V rozhodnutí bude uveden rozsah, v jakém pohledávka na výživné na stát přejde. Úřad práce podá poté návrh na zahájení soudního výkonu rozhodnutí nebo exekuce, případně v určitých případech vyzve oprávněnou osobu k tomu, aby tento návrh podala sama.

Účinnost zákona se navrhuje na 1. červenec 2021.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu. Dále tisk byl přikázán ústavně-právnímu výboru. Usnesení výboru pro sociální politiku bylo doručeno jako sněmovní tisk 898/1. Zpravodajkou výboru pro sociální politiku byla paní poslankyně Jana Pastuchová. Ta zde není přítomna. S tím, jak výbor projednal tento návrh, nás seznámí pan poslanec Marek Novák. Prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP