Úterý 2. června 2020, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

Neprošlo jazykovou korekturou, neautorizováno !

 

(pokračuje Tomio Okamura)


Sloučená rozprava k bodům 209, 211 a 207
/sněmovní tisky 766, 774 a 753/

Nevidím nikoho přihlášeného, ale hlásí se paní poslankyně Věra Kovářová. Tak prosím.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych vás poprosila o to, abychom mohli hlasovat po 19. hodině až do projednání tohoto sněmovního tisku, respektive těchto tří, a to z toho důvodu, abychom sem nemuseli znovu oba pány hejtmany tahat, přece jenom doprava začíná být hustá. Děkuji. (Nesouhlasné hlasy ze sálu.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Takže chápu, že je tady procedurální návrh, abychom hlasovali dnes po 19. hodině. Nicméně to musí být návrh dvou poslaneckých klubů. Vy se přidáváte? (K poslancům Pirátů.) Takže chápu, že je to návrh poslaneckého klubu STAN a Pirátů. Já zagonguji.

Odhlásím vás. Takže jenom abych to přesně formuloval, paní zpravodajko, jedná se tedy o to, po 19. hodině do projednání všech tří tisků? Takhle to mám tedy pojmout? (Ano. Žádost o odhlášení.) Tak já už jsem vás jednou odhlásil, tak jsem vás odhlásil znova a přihlaste se znovu svými hlasovacími kartami. Myslím, že jsme tady v dostatečném počtu. (Hluk v sále.)

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro to, abychom po 19. hodině? Kdo je proti?

Hlasování číslo 137, přihlášeno 136 poslanců, pro 59, proti 18. Návrh byl zamítnut.

 

Máme otevřenou obecnou rozpravu. Nicméně nevidím tam nikoho přihlášeného do obecné rozpravy, kromě paní ministryně Aleny Schillerové, která se hlásila s přednostním právem. A potom také pan ministr Havlíček. Paní ministryně, máte slovo. Tak prosím.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, vážení páni hejtmani, dovolte, abych se vyjádřila k návrhu zastupitelstev Libereckého, Pardubického, Zlínského kraje - nevynechala jsem někoho? - na změnu zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů. On byl zpracován za účelem zvýšení daňových příjmů krajů formou stanovení nových podílů krajů na dani silniční a spotřební dani z minerálních olejů ve výši 8,92 %, přičemž se navrhuje nová metodika rozdělení daňových příjmů mezi jednotlivé kraje. (Velký hluk v sále.)

V první řadě musím konstatovat, že se všemi těmito třemi návrhy vláda vyslovila nesouhlasné stanovisko. A protože se jedná o zcela identické návrhy, měly by být tyto krajské zákonné iniciativy na půdě Poslanecké sněmovny projednávány najednou, což se i stalo a já to vítám.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já vás poprosím o klid v jednacím sále, protože tady opravdu není slyšet. Tak prosím.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Pokud si dobře vzpomínám, tak byly zamítnuty na vládě jednomyslně.

Proč těmto návrhům dala vláda negativní stanovisko? Dovolte, abych to vysvětlila. K přijetí návrhu, to je samozřejmě primární, by znamenalo negativní dopad na státní rozpočet a zejména na Státní fond dopravní infrastruktury ve výši minus 8,55 miliardy korun, přičemž z toho dopad na státní rozpočet představuje minus 7,97 miliardy korun a na Státní fond dopravní infrastruktury minus 0,58 miliardy korun.

Nemusím zdůrazňovat, že se nacházíme v kritické době. Nakonec to tady i padlo ze strany pana hejtmana, že ten návrh byl podáván ještě předtím, než vypukla tato pandemie. Ale jsme v této době a musíme si říct, že ta doba je kritická. A je to doba, kdy stát nese obrovské náklady na zabezpečení zdraví obyvatelstva, na zajištění chodu bezpečnostních složek, na záchranné programy pro podnikatele, firmy a podobně. Všichni o nich víte. O většině z nich jste tady hlasovali. Některé jsou dotační programy, tak o nich hlasovala vláda. Ale samozřejmě jsou všechny veřejně známé a dostupné.

V současné době se pohybujeme pouze v mezích hrubých odhadů, jaké budou skutečné dopady pandemie na ekonomiku České republiky. Za stávající situace nelze tedy dále prohlubovat deficit státního rozpočtu. A pokud by k tomuto kroku nemělo dojít, muselo by na vládní úrovni dojít k diskusi o případném seškrtání nebo o prohloubení schodku a hlavně Státního fondu dopravní infrastruktury. Takže já předpokládám, že i můj vládní kolega pan vicepremiér Havlíček se na toto téma vyjádří, protože by se ho dotklo samozřejmě velmi citelně.

Ani tedy s ponížením příjmu Státního fondu dopravní infrastruktury nelze souhlasit. Důvodem je obecně vysoká potřeba zdrojů na financování dopravní infrastruktury z rozpočtu tohoto státního fondu, jako jsou zejména výstavby, údržby dálnic, silnic a železnic ve vlastnictví státu. A tyto investice zvlášť v dnešní nejisté době nelze ohrozit. A investice budou právě tím, co posune ekonomiku naší země dál. A to nejen investice vynakládané ze státního rozpočtu, ale i investice vynakládané ze strany municipalit. A my s tím počítáme. Počítáme. Dnes jsme měli velice zásadní jednání, zítra ráno pokračujeme. A počítáme s podporou rozpočtu municipalit, ale jiným způsobem. Ty oznámíme, jakmile se na tom dohodneme, což by mělo být opravdu v řádu dnů.

Zároveň nelze souhlasit s odůvodněním potřebnosti navýšení rozpočtového určení daní pro kraje, které je uvedeno v důvodové zprávě. To se opírá zejména o tvrzení, že krajům byly v minulosti převedeny kompetence bez adekvátního zajištění finančních zdrojů, zejména převod silnic druhých a třetích tříd do majetku krajů, a že způsob stanovení stávajících podílů krajů na sdílených daních nelze doložit. Tak na tomto místě si dovolím nesouhlasit. A nemohu si odpustit prosím následující rekapitulaci.

Na kraje přešly postupně tyto silnice ve dvou fázích reformy veřejné správy - kompetence, zařízení a s nimi i finanční zdroje ve výši 39,6 miliardy korun, vyjádřeno ve výchozí úrovni roku 2005, všechno dohledatelné v archivech Ministerstva financí - čímž došlo k vymezení daňových podílů na příslušných daňových výnosech tak, aby mohly tyto kompetence vykonávat samostatně. Uvedené se odehrálo na úkor podílu státního rozpočtu. A je rovněž nutné zdůraznit, že daňové příjmy krajů v čase dynamicky rostly. Mezi roky 2005 a 2019 daňové příjmy krajů vzrostly na 75 miliard korun, to znamená o 35,4 miliardy korun, což je téměř o 90 %. Mezi roky 2018 a 2019 daňové příjmy krajů alokované prostřednictvím rozpočtového určení daní vzrostly o 8,7 %, to je o 6 miliard korun. Přesto zdroje, které kraje v rámci svého rozpočtového určení daní získávají, jsou z jejich strany často bagatelizovány, což vytváří tlak na neustálé dodatečné zdroje ze státního rozpočtu, což je za stávající situace, předesílám teď zvláště za stávající situace prostě neúnosné.

Postup stanovení podílu krajů na stanovené části sdílených daní je dohledatelný v příslušných sněmovních tiscích, to jest sněmovní tisk číslo 974 z roku 2001 a číslo 747 z roku 2004 ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. Z uvedených tisků je zřejmé, že kraje získaly v rámci rozpočtového určení daní prostředky na opravu, investice a pro organizace správy a údržby krajských silnic. Celý proces konstrukce rozpočtového určení daní pro kraje byl podrobně diskutován s tehdejšími zástupci jednotlivých krajů.

V této souvislosti je také vhodné připomenout, že od roku 2010 byly krajům a hlavnímu městu Praha poskytovány dostatečné prostředky ze státního rozpočtu, volných zdrojů ze Státního fondu dopravní infrastruktury a IROP, a to v letech 2010 až 2019 na dopravní obslužnost v souhrnné výši 27,3 miliardy korun. A v letech 2015 až 2019 na opravu a údržbu silnic druhých a třetích tříd v souhrnné výši 18,4 miliardy korun, čili to je plus 0,42 miliardy v roce 2017 jako kompenzace ještě k tomu, k této částce, jako kompenzace mezd řidičům, z čehož je zřejmá jistá dvojkolejnost ve financování uvedené oblasti. A toto jistě nebylo záměrem při realizaci reformy veřejné správy.

Prostě se na to už za ta léta zapomnělo. Ale přesto se snažilo Ministerstvo financí potažmo samozřejmě se o tom rozhodovalo na příslušných vládách navýšit tyto prostředky nad rámec toho RUDu, který je dohledatelný v archivech Ministerstva financí a já cituji z tehdejších tisků, z tehdejších důvodových zpráv. Takže není pravdou, že se převedly silnice bez prostředků. (Obrací se na předsedajícího, aby zjednal klid v sále. Poslanci se hlučně baví mezi sebou.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já vás požádám o klid! Paní ministryně se nemůže v klidu vyjádřit. Ještě jednou vás prosím o klid! Máme ještě deset minut, tak to vydržme!

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Rovněž musím důrazně upozornit na skutečnost, že stávající podoba návrhu znemožňuje jeho aplikaci v praxi. A to zejména z následujících důvodů: V návrhu není stanoven způsob zveřejnění procentních podílů jednotlivých krajů, a to buď pro daný rok, nebo na delší období. Za druhé, postup výpočtu podílu krajů na stanovené části výnosů sdílených daní, který je popsán v novém odstavci 2, v § 3, není jednoznačný a může vést k chybné interpretaci. Jsou zaměňovány termíny pro podíl, výnos a procentní podíl a dále je např. od hrubého výnosu odečítán procentní podíl. Za třetí, problém je rovněž se zdrojem dat o délce silnic druhých a třetích tříd. Platné právní předpisy Českému statistickému úřadu výslovně neukládají povinnost vést návrhem předpokládanou evidenci délky silnic druhých a třetích tříd kraje, přičemž tyto údaje jsou zveřejňovány pouze ve Statistické ročence, a to s ročním zpožděním.

Ještě mi dovolte na závěr říct: Nechci tady vykopávat příkopy mezi vládou a jednotlivými kraji. My jsme připraveni o tom jednat, jednali jsme už dnes, budeme jednat zítra, skutečně v řádech dnů nejen o dotační politice, nejen o kompenzaci pro obce, protože se tady rozhořela debata o tzv. kompenzačním bonusu, kterou nebudu opakovat, protože tu zaznívala a předpokládám, že ještě zaznívat bude. A jsme samozřejmě připraveni podpořit kraje v oblasti silnic druhých a třetích tříd, a to významnou částkou, která bude navíc nastavena tak, aby byla nejen pro rok 2020, ale i pro rok 2021 tak, aby si kraje mohly toto rozplánovat. Ale musela jsem připomenout tuto historii. Ta historie byla a existovala a teď se jenom opakuje. Ona se opakuje jako evergreen pravidelně, že by se změnil RUD ještě bych řekla legislativně a technicky nesprávným způsobem. Vyvolalo by to tyto problémy, které jsem tady definovala a pak by se na to za pár let zase zapomnělo a zase bychom řešili to samé. Je to prostě takový kolovrátek a evergreen, který se vrací každý rok. Nechci to hrotit, chci říct, že podpoříme kraje, podpoříme silnice druhých a třetích tříd, a to nejen v roce 2020, ale i pro rok 2021 velmi významnou částkou.

Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní přečtu přihlášky na přednostní právo, které mám v pořadí. Je to ministr Karel Havlíček, ministryně Klára Dostálová, předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura a předseda STAN pan poslanec Rakušan. Takže ovšem máme tu jednu faktickou poznámku, což je také předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura. Takže vaše dvě minuty, pane předsedo. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Není úplně jednoduché reagovat a nesmát se. To, co nám řekla paní ministryně nakonec: Popsala jsem vám historii, která byla taková, jaká byla. A k čemu nám to je? Vůbec k ničemu, paní ministryně. Ale ten příběh se pořád opakuje. Proč volit jednoduché řešení, když máme složitější řešení, které bude nutit hejtmany leštit kliky. Protože paní ministryně říká: My tam ty peníze pošleme. Ale ne jednoduše, že to rozpočteme a pošleme krajům a krajská zastupitelstva a hejtmani si s tím poradí. Ne, my jsme chytřejší, vy budete psát žádosti o dotace, to vás bude něco stát, ať už z vlastních zdrojů, že budete mít svoje úředníky, naši úředníci to budou vyhodnocovat, jiní úředníci to budou kontrolovat - takže zaměstnáme plno lidí, možná je to v rámci boje proti nezaměstnanosti. Ale není to produktivní.

Můžeme mít výhrady k technice - to se dá spravit v rámci druhého čtení pozměňujících návrhů. Ale pokud vláda myslí vážně, že ty peníze chce těm krajům poslat, tak to udělejme takhle jednoduše změnou zákona. Ne dotačních titulů.

Já sedím s kolegy v dozorčí radě Státního fondu dopravní infrastruktury na ty čtyři miliardy, kterými se vláda tak chlubí, a oprávněně, já to nekritizuji - to jsou stovky žádostí, které někdo píše, stovky žádostí, které někdo posuzuje, vyhodnocuje, my pak o nich hlasujeme. A stovky žádostí, které bude následně někdo kontrolovat. Má to smysl? Já bych rozuměl souboji, když vláda řekne: Krajům nedám nic! A jsem proti. Tomu bych rozuměl. Ale vláda říká: My vám ty peníze dáme, ale pozor, pozor pozor, pěkně poníženě si budete psát žádosti a my je posoudíme. A když budete zlobit, tak vám je nedáme, protože tam najdeme nějaký technický problém. A to je stejný spor, který tady byl minulý týden o kompenzaci obcím. Místo udělat to jednoduše a mít důvěru a klíčové slovo je důvěra: buď věřím, že zastupitelstva si s tím poradí sama (upozornění na čas) anebo máme nejchytřejí v Praze. A já jsem na straně důvěry.

Já vím, že je 18.55. Děkuji, pane místopředsedo.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nene, to je z toho důvodu, že vám uplynul dvouminutový limit.

Jenom přečtu jednu omluvu. Od 19 hodin do konce jednání se omlouvá paní poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková. Nicméně my jsme si odsouhlasili pouze do 19. hodiny. Tak mám tady tři faktické poznámky. Takže tím už to bude v podstatě dán program dnešních vystoupení. Pan poslanec Vít Rakušan na faktickou, připraví se pan poslanec Vojtěch Filip a Zbyněk Stanjura, předseda klubu ODS ještě jednou. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Vít Rakušan: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Paní ministryně, to je přeci kontext toho, co tady zažíváme v těch posledních týdnech stále. Prostě vezmeme samosprávnou zodpovědnost obcím, krajům, městům v České republice, ale my vám slíbíme, že vám ty peníze nějakým způsobem do těch obcí a měst pošleme. To je zase centralizace moci, centralizace finančních toků v této zemi. Tady přichází návrh tří krajských zastupitelstev, který má jasné řešení situace. Vždyť byste oprostila hejtmany od každoroční ponížené cesty do Prahy, aby přijeli a bavili se s vámi a prosili vás o to, ať jim pustíte tu nějakou korunku na ty krajské silnice druhých a třetích tříd, které musí spravovat. Chvilku by to vypadalo, že nic nedostanou, ale potom jim milostivě něco dáte, zavážete si je, oni vám budou nesmírně vděční a odjedou zase domů. Ale ono to jde udělat systémově. My můžeme změnit rozpočtové určení daní pro kraje a ony budou mít na ty peníze ze zákona nárok. A stále je to stejná písnička několik týdnů. Vykompenzujeme to obcím, krajům, městům na dotacích. A proč? Tak jim ty peníze neberte, nechte jim je nebo jim je novým rozpočtovým určením prostě přikažte! Ony si s tím poradí, věřte jim. Ony jsou pod dennodenní přímou kontrolou občanů. Protože na ty jejich investice v městech, obcích a krajích v celé České republice je prostě jednoduše vidět. To nejsou nějaké velké státní hladové zdi, kam nikdo nedohlédne. Tady je kontrolují lidé každý den.

Prosím, neschovávejte si tu hromádku v Praze, pošlete ji dolů, oni si s tím poradí, a zvládnou to efektivněji než to zvládáte vy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí na faktickou poznámku místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip. Vaše dvě minuty, prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nerad beru slovo panu místopředsedovi vlády Karlu Havlíčkovi, ale musím. Víte, tady se mluví o tom, jakým způsobem se to dá na ty silnice druhých a třetích tříd. Já si pamatuji debatu, když se rušil druhý pilíř, který byl nefunkční a poprvé jsme dali peníze na rozvoj silnic druhých a třetích tříd. Samozřejmě, že jsme navrhovali, aby to existovalo nějakým způsobem opravdu funkčně, aby to mělo systém. Ale to, že si omašličkujeme tím, že vezmeme jako další sdílenou daň daň z paliv a maziv, tak samozřejmě můžeme říct stejným způsobem, jestli to dáme krajům a ty je budou dělat, anebo jestli to dáme rovnou centrálně a budeme ty druhé a třetí třídy spravovat pro ty kraje?

To je přeci samozřejmě možné. Tak to si tady musíme rozříkat, to není o tomto návrhu, to není o tomto návrhu. To je o tom, jaký systém tady chceme zavést, protože samozřejmě vidíme, že při opravách I. tříd nebo dálnic, nám nenavazuje rozhodnutí krajských samospráv na to, aby se na tu dálnici dalo najet. Takže o tom to přesně bude. O tom to přesně bude.

Takže jeden nebo druhý systém, a to opravdu není tak, že si to můžeme schválit z jedné vody načisto. Nezlobte se na mě, nechtěl jsem předbíhat pana místopředsedu vlády, ale musel jsem, protože ano. Ten systém musíme zavést, ale není to systém o mašličkování těch daní, které vám tam pošleme a vy řeknete: Ale my jsme si to mohli rozhodnout sami. Takhle to přeci opravdu není.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak ještě pan předseda Stanjura má prostor vystoupit. Je padesát devět, ale budu vás muset pak přerušit. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Ale kdybychom ty tisky pustili do druhého čtení...

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak, už je 19 hodin. Pane předsedo, omlouvám se. (Poslanec Stanjura mimo mikrofon hovoří s předsedajícím.) Takže máte minutu padesát osm, vám zbývá z faktické, já to poznamenám takhle, aby to bylo slyšet na organizační odbor. Proto jsem také zopakoval ty s přednostním právem.

Takže já přerušuji schůzi. Přeji vám krásný večer a uvidíme se zítra v devět hodin ráno.

 

(Jednání skončilo v 19.01 hodin.)

Aktualizováno 3. 6. 2020 v 8:55.
Přihlásit/registrovat se do ISP