(15.40 hodin)
(pokračuje Filip)

Nyní tedy mohu otevřít příslušný bod. Paní místopředsedkyně vlády a ministryně financí je u stolku zpravodajů. Požádám ještě paní poslankyně Miloslavu Vostrou, která je zpravodajkou rozpočtového výboru, aby zaujala své stanovisko (místo), a konstatuji, že vládní návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV2, sněmovní tisk 825, projednáváme ve zkráceném jednání. Požádám, až se situace ve sněmovně uklidní, místopředsedkyni vlády a ministryni financí o její úvodní slovo. Ale než jí slovo udělím, požádám kolegy a kolegyně, aby případné debaty o jiném tisku, než je 825, přenesli do předsálí, rozpustili hloučky, nebo se usadili na svá místa. Stále eviduji silnou hladinu hluku.

Kolegové a kolegyně, slovo má místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová. Prosím.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, dovolte mi uvést ve stručnosti návrh zákona, kterým se mění zákon 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV2.(V sále je hluk.)

V současné době chvíli dochází ke stažení cigaret s tabákovou nálepkou odpovídající staré sazbě spotřební daně, protože od 1. března 2020 jsou účinné nové sazby spotřební daně z tabákových výrobků. V případě cigaret s tabákovou nálepkou odpovídající staré sazbě daně je doprodej zásob omezen zákonem o spotřebních daních na dobu tří měsíců, tedy do 31. května 2020. Ve stejné lhůtě by měly být cigarety staženy z oběhu směrem k odběratelům tabákových nálepek, tj. výrobcům a dovozcům cigaret, kteří mají po provedení soupisu a následné likvidaci těchto cigaret pod dohledem správce daně v souladu se zákonem právo na vrácení spotřební daně z těchto zničených cigaret.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně, já vás přeruším a znovu požádám kolegy a kolegyně o klid. Tak já nevím, jestli to mám vzít zleva, nebo zprava, a tamhle v koutě. Vážené kolegyně a kolegové, slovo bylo uděleno místopředsedkyni vlády a ministryni financí. Projednáváme návrh zákona, a pokud diskutujete něco jiného, tak zásadně v předsálí. Děkuji. Máte slovo.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Z důvodu současné krizové situace, kdy došlo k uzavření státních hranic a současně i k uzavření některých obchodních míst, např. provozoven veřejného stravování, jsou subjekty pod časovým tlakem, neboť stahování cigaret je podstatně náročnější, než tomu je za standardních okolností, a to zejména z důvodu ztížené logistiky, nedostatku pracovních sil a souvisejících zdravotních rizik.

Dalším velmi významným faktorem je skutečnost, že vzhledem k poklesu příhraniční turistiky a uzavření některých prodejních míst se v letošním roce jedná o podstatně větší objem stahovaných cigaret, odhadem o 30 %, než tomu bylo v minulosti.

Tímto tedy navrhujeme prodloužení doby skladování jednotkového balení cigaret s tabákovou nálepkou odpovídající staré sazbě daně o jeden kalendářní měsíc s tím, že cílem opatření je tak poskytnout subjektům nakládajícím s cigaretami delší časový prostor pro realizaci procesu stahování cigaret za aktuální krizové situace vyvolané vznikem a rozšířením onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem.

Na závěr svého vystoupení bych ráda zmínila, že na základě vyhodnocení průběžných aktuálních podnětů, které vyplynuly z potíží daňových subjektů v oblasti spotřebních daní způsobených současnou mimořádnou situací a z toho plynoucích vládních opatření se Ministerstvo financí podílelo na vypracování několika pozměňovacích návrhů, které byly uplatněny na dnešním jednání rozpočtového výboru. Jedná se o umožnění navracení piva uvolněného do volného daňového oběhu zpět do režimu podmíněného osvobození od daně za účelem jeho likvidace či přepracování s nárokem na vrácení daně, prodloužení lhůty pro uplatnění nároku na vrácení daně u zelené nafty, kde původní lhůta skončila v době nouzového stavu, a též jeden z návrhů prodlužujících doprodej cigaret se starou tabákovou nálepkou.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni financí a místopředsedkyni vlády Aleně Schillerové a konstatuji, že rozpočtový výbor, kterému byl vládní návrh zákona přikázán rozhodnutím předsedy, jej projednal a přijal usnesení, které vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 825/1. Požádám nyní zpravodajku rozpočtového výboru paní poslankyni Miloslavu Vostrou, aby nás informovala o projednání tohoto návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnila. Máte slovo, paní předsedkyně.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážený pane premiére, kolegyně, kolegové, dovolte, abych vás seznámila s usnesením rozpočtového výboru z 37. schůze z dnešního dne k vládnímu návrhu návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV2, sněmovní tisk 825. Projednávání, jak už jsme odsouhlasili, je ve stavu legislativní nouze.

Po úvodním slově, po zpravodajské zprávě a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu

I. navrhuje Poslanecké sněmovně, aby se o návrhu zákona konala obecná rozprava;

II. navrhuje Poslanecké sněmovně, aby se vedla podrobná rozprava ke všem částem návrhu zákona;

III. navrhuje, aby Poslanecká sněmovna své jednání ukončila nejpozději do 18.00 hodin dne 22. dubna 2020;

IV. doporučuje Poslanecké sněmovně, aby s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon číslo 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV2, sněmovní tisk 825, vyslovila souhlas ve znění následujících pozměňovacích návrhů a pozměňovacích návrhů přijatých Poslaneckou sněmovnou.

Tady bych chtěla říci, že pozměňovací návrhy jsou uvedeny písemně v usnesení, které je vám k dispozici, a tak pokud nebude námitka, ty pozměňovací návrhy bych nečetla doslova, tak jak jsou v tom návrhu usnesení. Pouze bych shrnula, že prošly tři pozměňovací návrhy. První, o kterém tady mluvila paní ministryně financí, na kterém Ministerstvo financí spolupracovalo, týkalo se to piva, druhý zelené nafty a třetí, který byl přijat, prodlužuje tu lhůtu do 30. 6., nejen lhůtu na vrácení, ale také lhůtu na doprodej. Toto byly tři pozměňovací návrhy, velmi v kostce a velmi lapidárně řečeno, které jsou již v návrhu usnesení rozpočtového výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní předsedkyni rozpočtového výboru jako zpravodajce. A nyní máme rozhodnout o tom, zda povedeme obecnou rozpravu, tak jak to navrhl rozpočtový výbor. Hlasováním číslo dvacet jedna sněmovna rozhodne o tom, zda se vede, nebo nevede ve druhém čtení návrhu obecná rozprava a zda se omezí, nebo neomezí řečnická lhůta. Nyní tedy předložený návrh na to, že povedeme obecnou rozpravu. Zagonguji, protože jsem požádal kolegy, kteří hovořili o něčem jiném, aby debaty vedli v předsálí. Chvilku počkám.

 

Návrh na to, že se povede obecná rozprava, rozhodneme hlasováním číslo 21, které jsem zahájil. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 21, z přítomných 178 pro 123, proti nikdo, obecná rozprava bude vedena.

 

Nyní se hlásí pan poslanec Kubíček. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já se zase ujmu své role a navrhnu zkrácení vystoupení na pět minut v obecné i podrobné rozpravě pro jednoho poslance za jeden klub. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. O tom rozhodneme hlasováním číslo 22, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro omezení řečnické lhůty na pět minut. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 22, z přítomných 187 pro 117, proti 13, návrh byl přijat.

 

Pan místopředseda Pikal se hlásí s procedurálním návrhem.***
Přihlásit/registrovat se do ISP