(21.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. A ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Paní ministryně? (Ne.) Paní zpravodajko? Není tomu tak. V tom případě podle dohody poslaneckých klubů uzavřu druhé čtení, a to až do ukončení projednávání bodu číslo 5, tedy tisku číslo 813. Pro jistotu nechám hlasovat.

 

Rozhodneme v hlasování číslo 24, které jsem zahájil, že přerušujeme do projednání tisku 813. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 24. Ze 102 pro 72, proti nikdo. Přerušili jsme tedy projednávání tisku 798.

 

Budeme pokračovat bodem

 

7.
Vládní návrh zákona o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti
v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně
zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 809/ - zkrácené jednání

Abychom to mohli projednat, podle § 89 odst. 5 je třeba posoudit, zda podmínky pro projednání zmíněného návrhu zákona ve zkráceném jednání trvají. Hlásí se někdo? Pokud se nikdo nehlásí, tak rozpravu končím a přikročíme k hlasování.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna konstatuje, že nadále existují podmínky pro projednání vládního návrhu zákona o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 809, ve zkráceném jednání."

Zahájil jsem hlasování číslo 25 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 25. Ze 102 pro 78, proti nikdo. Návrh byl schválen, budeme tedy pokračovat.

 

Podle dohody nebudou uplatňovány faktické poznámky v souladu s § 60 jednacího řádu a i u tohoto sněmovního tisku vystoupí dle dohody z politického grémia vždy jeden poslanec za každý klub, a to na pět minut. Návrh na hlasování předneseme až v bodu, takže můžeme zahájit a požádám ministryni práce a sociálních věcí Janu Maláčovou, aby z pověření vlády tisk 809 ve zkráceném jednání uvedla. Máte slovo, paní ministryně.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Děkuji, pane předsedající. Tento návrh je provázán opět s vyhlášeným nouzovým stavem a předkládáme ho z toho důvodu, že potřebujeme usnadnit komunikaci s Úřadem práce při zprostředkování práce a při plnění povinností ze strany uchazečů o práci. Chceme tímto návrhem usnadnit získání příspěvku na podporu zaměstnávání zdravotně postižených a příspěvku v rámci cíleného programu k řešení zaměstnanosti, to je ten takzvaný program Antivirus, dle § 120 zákona o zaměstnanosti.

Konkrétně jde o upuštění od prokazování podmínky bezdlužnosti, neznamená to však, že zaměstnavatelé budou moci přestat plnit své závazky, ale my nebudeme chtít prokázat bezdlužnost. A ten důvod je jednoduchý - máme tu nouzový stav a zaměstnavatelé nebudou moci potvrzení získat včas a úřady práce jsou v tuto chvíli extrémně vytížené.

Dále navrhujeme započítat také náhradu mzdy nebo platu poskytnuté zaměstnanci při překážkách v práci na straně zaměstnavatele, a to v rámci poskytování příspěvku na podporu zaměstnávání zdravotně postižených na chráněném trhu práce. Opatření nebudou mít žádné dopady na státní rozpočet a předkládáme to v legislativním stavu nouze, protože chceme urychleně řešit situaci zaměstnavatelů ve vztahu k zachování zaměstnanosti, to je zejména ten program Antivirus, ale také k zachování pracovních míst na chráněném trhu práce.

Další věc, která je v tomto návrhu zákona uvedena, tak nově se budou moci uchazeči hlásit úřadům práce odkudkoliv, nikoliv pouze z místa trvalého bydliště, a také online.

Dále bych chtěla zmínit, že souhlasím s pozměňovacím návrhem pana poslance Kaňkovského, a to ve znění legislativně technických úprav.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, děkuji a dovolím si vás požádat o podporu tohoto potřebného zákona.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni práce a sociálních věcí Janě Maláčové. Výbor pro sociální politiku, jemuž byl vládní návrh zákona přikázán rozhodnutím předsedy, jej projednal a přijal usnesení, které vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 809/1. Požádám nyní paní poslankyni, zpravodajku Lenku Dražilovou, aby nás informovala o projednání tohoto návrhu zákona ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnila. Máte slovo, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Lenka Dražilová: Děkuji za slovo. Jak už bylo řečeno, výbor pro sociální politiku se k tomuto vládnímu návrhu sešel dnes a přijal usnesení číslo 167 k vládnímu návrhu zákona o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

Po úvodním slově náměstka ministry práce a sociálních věcí Petra Hůrky, zpravodajské zprávě poslankyně Lenky Dražilové a po rozpravě výbor pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

I. navrhuje Poslanecké sněmovně, aby se konala obecná rozprava o návrhu zákona;

II. navrhuje Poslanecké sněmovně, aby se vedla podrobná rozprava ke všem částem návrhu zákona;

III. navrhuje Poslanecké sněmovně, aby své jednání k tomuto návrhu zákona ukončila nejpozději do 19.00 hodin dne 7. dubna 2020;

IV. doporučuje Poslanecké sněmovně, aby vyslovila souhlas s vládním návrhem zákona o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 809, ve znění tohoto přijatého pozměňovacího návrhu:

K části první

Za § 4 se vkládá § 5, který zní: Dohoda mezi Úřadem práce a zaměstnavatelem uzavřená na základě cíleného programu podle § 120 zákona o zaměstnanosti schváleného vládou v době platnosti mimořádných opatření se pro potřeby zákona o Registru smluv považuje za smlouvu uzavřenou za účelem zmírnění újmy hrozící bezprostředně v souvislosti s mimořádnou událostí ohrožující život, zdraví a majetek.

Následující paragrafy se přečíslují.

V. zmocňuje zpravodajku výboru, aby se stanoviskem výboru seznámila schůzi Poslanecké sněmovny a ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedla příslušné legislativně technické úpravy.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní zpravodajce a otevírám rozpravu. Do rozpravy se jako první hlásil pan poslanec Kubíček se standardním návrhem, o kterém rozhodneme následně.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo, pane předsedající. A poněkolikáté dovoluji si navrhnout, aby bylo zkráceno vystoupení poslanců v obecné i podrobné rozpravě na pět minut, a to jedenkrát v podrobné a jedenkrát v obecné. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Rozhodneme v hlasování číslo 26, které jsem zahájil. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 26. Z přítomných 101 poslance pro 70, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Budeme se tedy tím řídit a v rozpravě pokračujeme vystoupením paní poslankyně Šafránkové, připraví se Vít Kaňkovský. Paní poslankyně, máte slovo, měřím vám čas.

 

Poslankyně Lucie Šafránková: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. I zde bych ráda řekla, že náš poslanecký klub SPD podporuje navrhovaná opatření, kdy se mění některé podmínky pro poskytování příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce a prodlužuje se lhůta pro oznámení o pracovní neschopnosti uchazečů o zaměstnání. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP