(18.40 hodin)
(pokračuje Okamura)

Nyní by se měl projednávat návrh poslanců Zdeňka Ondráčka, Jiřího Maška, Ivany Nevludové, Jana Bartoška a dalších na vydání zákona o obecní policii, nicméně mám tady poznámku, že návrh nelze projednat, jelikož není splněna lhůta, to znamená, že usnesení výboru pro bezpečnost 550/5 bylo doručeno až dnes, 21. 1., ve 14.19 hodin, tím pádem není splněna lhůta 24 hodin. Takže projednání tohoto tisku tedy odložíme a vrhneme se na další tisk.

 

Jedná se o bod číslo

 

12.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb.,
daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 580/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený tisk zákona uvede místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová. Paní ministryně, prosím, ujměte se slova.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, dovolte mi, abych stručně uvedla návrh zákona, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a s ním související další zákony. Předložený zákon je vlastně legislativním základem pro realizaci projektu MOJE daně neboli MOderní a JEdnoduché daně, jehož realizace je spolu s podporou zjednodušení a elektronizace daňového systému a obecně veřejné správy jedním z bodů programového prohlášení vlády. Těžištěm zákonu je tedy rozsáhlá novela daňového řádu, který je obecným předpisem pro správu daní, a ten se věnuje čtyřem zásadním tématům.

První z nich je podpora elektronizace, čili zjednodušení administrativy v komunikaci se správcem daně, pozitivně motivovat využívání elektronických prostředků, a proto zakotvuje legislativní předpoklady pro modernizaci portálu Finanční a Celní správy, zejména v novém pojetí daňové informační schránky, která umožní daňovým subjektům mj. získávat větší množství informací pomocí internetu a umožní předvyplnit elektronická podání, zejména daňová přiznání. Na poli elektronizace návrh přináší např. prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání u daní z příjmu o jeden měsíc v případě podání elektronicky, kratší lhůtu pro vrácení přeplatku v případě elektronicky podaných žádostí, upouštění od povinnosti podávat formulářová podání elektronicky pro ty, kteří si dobrovolně zřídili datové schránky, anebo také snížení pokuty za nedodržení elektronické formy podání o polovinu.

Druhým tématem je zjednodušení kontrolních postupů - dnes jsme se už tady o kontrolách bavili -, kde nově bude připuštěna též korespondenční forma komunikace v rámci daňové kontroly, což přinese větší flexibilitu, a bude vždycky záležet na daňovém subjektu, jaká bude jeho vůle, zda bude chtít takto tuto kontrolu zkrátit.

Třetím tématem je revize sankčního systému, která by měla mj. zmírnit dopady některých sankcí, zejména úroků, odstranit nesystémové výjimky v této oblasti, a s tím je především spojeno snížení úroků na úroveň standardního úroku z prodlení uplatňovaného v soukromoprávní oblasti. Dojde tedy k poklesu sankcí úroků ze 16 na 10 % za rok.

Čtvrtým klíčovým tématem je zavedení odbornou veřejností i judikaturou dlouhodobě požadované možnosti vyplácet formou zálohy část nárokovaných nadměrných odpočtů na dani z přidané hodnoty v případě, že jsou nadměrné odpočty zadržovány v důsledku probíhajícího kontrolního postupu. Tato změna povede ke snížení negativního finančního dopadu uvedeného zadržování, ale současně si vyžádá prodloužení doby pro vyhledávací činnost správce daně o 15 dní, což povede k zacílení kontrolní činnosti, bude pokračovat trend zbytečných kontrol a zadržování finančních prostředků a větší prostor pro prověření i neformální komunikaci.

Z řady dalších dílčích změn obsažených v návrhu zákona lze uvést zejména rozšíření okruhu méně invazivních způsobů realizace zajišťovacích příkazů anebo umožnění fyzickým osobám požádat si o změnu daňového identifikačního čísla tak, aby neobsahovalo rodné číslo.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Usnesení výboru byla doručena jako sněmovní tisky 580/1 a 580/2. Prosím, aby se slova ujala zpravodajka rozpočtového výboru poslankyně Miloslava Vostrá a informovala nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnila. Prosím.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, vážení členové vlády, dovolte mi, abych vás seznámila s usnesením rozpočtového výboru ze 34. schůze ze dne 8. ledna 2020 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, sněmovní tisk 580.

Usnesení, které bylo schváleno, zní: Po úvodním slově ministryně financí a zpravodajské zprávě a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, sněmovní tisk 580, schválila ve znění tohoto pozměňovacího návrhu: V části první v čl. I se novelizační bod č. 125 zrušuje. Následující novelizační body se přečíslují;

II. zmocňuje zpravodajku, aby s tímto usnesením seznámila Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR.

Toto bylo usnesení, které bylo schváleno v rozpočtovém výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní otevírám obecnou rozpravu, do které mám řadu přihlášených poslanců a poslankyň. Takže jako prvního prosím o vystoupení pana poslance Romana Onderku a připraví se paní poslankyně Věra Kovářová. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Roman Onderka: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, kolegové, chci vás požádat o podporu pozměňovacího návrhu, který předkládám k tisku 580, tj. k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb.

Vládou předložený návrh zákona obsahuje zrušení tolerance pěti pracovních dnů, po kterou nevzniká pokuta za opožděné tvrzení daně podle § 250 daňového řádu v případě pozdního podání daňového tvrzení. Toto zrušení však nahrazuje adresněji zacíleným řešením. Namísto stávajícího plošného modelu, kdy se všem daňovým subjektům připouští při podání daňového tvrzení zpoždění pět pracovních dnů, zavádí vládní návrh zákona stupňovanou toleranci podle výše tvrzené daně, a to ve formě zvýšení minimální hranice pro vznik pokuty při pozdním podání daňového tvrzení ze 200 na 500 korun českých. Důsledkem odstupňování je tedy fakt, že čím menší je daň, tím delší může být prodlení s podáním daňových tvrzení. Díky tomu nebude docházet ke vzniku pokuty tam, kde je povinnost podat daňové tvrzení splněna se zpožděním a základ pro výpočet pokuty je relativně nízký.

Pozměňovací návrh, který předkládám, respektuje vládou navrženou konstrukci, avšak současně považuje za vhodné rozšířit okruh daňových subjektů, na které bude řešení pozitivně zacíleno, resp. dále posílit pozitivní efekt vládou navržené konstrukce na malé a střední subjekty. Navrhuje se proto zvýšení minimální hranice vzniku pokuty z 500 na 1 000 korun. Výsledkem tak bude jednak prodloužení tolerance, dvojnásobek oproti vládou navrženému stavu, a jednak vyšší počet subjektů, pro které bude změna oproti současnému stavu pozitivní. Zvýšení na tuto hodnotu navíc bude znamenat sjednocení s minimálním limitem, který byl vládou navržen pro vznik úroků z prodlení, který rovněž činí 1 000 korun, což dle mého názoru přispěje k větší srozumitelnosti a přehlednosti.

Znovu zdůrazňuji, že tento pozměňovací návrh je návrhem, který má podpořit malé a střední firmy. Doufám, že pro tento svůj pozměňovací návrh získám vaši podporu, o kterou vás nyní žádám. A samozřejmě k pozměňovacího návrhu se přihlásím v podrobné rozpravě. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já nyní přečtu omluvu a z dnešního jednání Sněmovny. Od 18.40 hodin do konce jednacího dne se z důvodu ošetřování rodinného příslušníka omlouvá paní poslankyně Jana Levová.

Nyní v obecné rozpravě vystoupí paní poslankyně Věra Kovářová a připraví se pan poslanec Lukáš Kolářík. Prosím, máte slovo. A prosím o klid v jednacím sále! ***
Přihlásit/registrovat se do ISP