(15.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení, paní poslankyně Miloslava Vostrá. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Vážený pane místopředsedo, členové vlády, paní ministryně, kolegyně, kolegové, navržená vládní předloha je poměrně obsáhlá, což je patrné už z úvodního slova paní ministryně financí, a je souborem novel celkem osmi daňových zákonů, a to zákona 280/2009 Sb., daňového řádu, o dani z nemovitých věcí, o dani z přidané hodnoty, o Finanční správě České republiky, o Celní správě České republiky, o dani z hazardních her, celní zákon a pak zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní. Paní ministryně tento výčet zde sice již nastínila, ale považuji za potřebné tady zopakovat ještě jednou, abychom si uvědomili, jaký záběr tento tisk 580, tato navrhovaná novela, má.

Cílem navrhovaných změn je podpora elektronizace, zjednodušení kontrolních postupů, revize sankčního systému a vrácení daňového odpočtu. Předloha zároveň obsahuje dílčí změny právní úpravy, ke kterým dochází na základě vyhodnocení potřeb aplikační praxe, vývoje jiných právních předpisů a judikatury, jakož i na základě poptávky ze strany odborné veřejnosti. Jedná se v souhrnu přibližně o 130 novelizačních bodů, o velké části se tady už paní ministryně zmínila. Stejně jako ona musím zdůraznit, že navrhované změny mají za úkol také legislativně umožnit realizaci projektu Moje daně, tzn. zjednodušit i kontrolní postupy atd., už jsem to tady říkala.

Je potřeba zcela objektivně říci, že ne všechny navrhované změny jsou hodnoceny pozitivně. Například Hospodářská komora kritizuje především prodloužení lhůty pro vrácení nadměrného odpočtu z DPH ze současných 30 na 45 dní, stavební firmy nebo exportéři totiž běžně generují vysoké odpočty a toto prodloužení lhůty by znamenalo krátkodobý výpadek cash flow až v řádech desítek milionů korun. Někteří daňoví odborníci potom zase za problematickou považují nově možnost zahájit daňovou kontrolu korespondenčně nebo zrušení pětidenní lhůty na podání daňového přiznání bez sankce. Všechna tato témata, očekávám, že budou podrobena velké debatě v rámci projednávání druhého čtení v rozpočtovém výboru.

Organizační výbor Poslanecké sněmovny navrhl tento tisk k projednání v rozpočtovém výboru jako garančním. Nemyslím si, že by bylo nutné tento tisk projednávat i v dalších odborných výborech, i když samozřejmě iniciativě se nebráníme.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, závěrem dovolte, abych sdělila, že jako zpravodajka doporučuji tento tisk propustit do druhého čtení. Tolik moje zpravodajská zpráva. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které se s přednostním právem jako první přihlásil pan poslanec Miroslav Kalousek, a připraví se pan poslanec Mikuláš Ferjenčík. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, budu celkem stručný. Návrhu novely daňového řádu nelze upřít snahu modernizovat ten kodex správným směrem, to nepochybně ano. Ale jako téměř v každém vládním materiálu je tam několik min, které oslabují pozici podnikatelů, zejména těch malých. Dovolte, abych pojmenoval alespoň tři, které pokládám za nejzásadnější.

Tou první je prodloužení lhůty pro vratku DPH z 30 na 45 dní. Neexistuje žádný racionální důvod, proč si tak počínat, kromě snahy vlády vylepšit cash flow státního rozpočtu na úkor cash flow českých, moravských a slezských podnikatelů. To já pokládám za mimořádně nefér. Když se podíváme na inkaso DPH, tak to není malý objem, je to objem řekněme 15 až 17 miliard korun za rok, a to si myslím, že si opravdu nezaslouží podnikatelé, kteří platí daně, produkují hodnoty a ještě mají bezúročně půjčovat státu. Tak to se mi opravdu nelíbí.

Druhá věc je výrazné snížení úroků, které má stát vyplatit podnikateli za neoprávněnou sankci, např. za neoprávněný zajišťovací příkaz, kdy onen 32procentní úrok je v podstatě jediným instrumentem, jak rychle zhojit alespoň část škod, které stát svým protiprávním konáním způsobil.

Snížení více než trojnásobně z 32 na 10 % je potom v prudké kontradikci s onou třetí věcí, která mně výrazně vadí, že naopak sankce za prodlení vůči podnikateli zvyšuje návrh novely daňového řádu pětkrát, tzn. vlastní sankce si stát snižuje třikrát, ale sankce pro podnikatele zvyšuje pětkrát. Vedle toho se výrazně omezuje toleranční lhůta u daní z příjmů a daní z nemovitostí, nesnižuje se jenom u těch daní, kde je platba kratší než v jednom roce.

To jsou tři věci, které pokládám za nepřijatelné. To jsou tři věci, které v onom vztahu stát - podnikatel výrazně vychylují tu možnost zvůle ve prospěch státu a v neprospěch privátních subjektů, které nás svými daněmi živí. Pokládám to za nepřijatelné, a proto předkládám návrh na přepracování novely zákona. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Takže chápu, že to je návrh na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování v podstatě. (Poslanec Kalousek souhlasí.) Ano, mám poznamenáno.

A nyní tedy vystoupí... S faktickou poznámkou pan poslanec Jan Hrnčíř, ale faktická poznámka je jenom jedna, takže pane poslanče Ferjenčíku, asi půjdete hned v pořadí. Takže pan poslanec Jan Hrnčíř, faktická poznámka. Prosím, vaše dvě minuty, a připraví se pan poslanec Ferjenčík. Prosím.

 

Poslanec Jan Hrnčíř: Vážený pane předsedající, děkuji. Vážené dámy a pánové, já bych chtěl zareagovat na předřečníky a na to, co tady bylo řečeno. Daňový řád přináší samozřejmě některé pozitivní věci, jak už tady bylo řečeno, např. záloha na daňový odpočet. Tato změna reaguje samozřejmě na stanovisko Ústavního soudu, kdy jsou nadměrné odpočty zadržovány celé, pokud je sporná jenom část, to je nepochybně pozitivní. Samozřejmě i snížení úroků z prodlení, pokud zaplatíte později daň. Samozřejmě je i dobré, že si můžete změnit DIČ, pokud jste podnikající fyzická osoba, že už to nemusí být rodné číslo. Nicméně ta negativa jednoznačně převažují.

Jako problematické vidíme zahájení daňové kontroly korespondenčně, tzn. bez součinnosti s daňovým subjektem, to nepovažujeme za úplně správné. Špatné je i odstranění tzv. liberační pětidenní lhůty pro pozdní podání daňového přiznání. Stejně tak prodloužení lhůty pro vrácení odpočtu DPH z 30 na 45 dnů v neprospěch právě daňových subjektů. A samozřejmě snížení úroků při neoprávněném jednání správce daně - to jsou třeba ty zajišťovací příkazy, kdy stát musel potom doplácet 32 % úroku, takhle si to chce snížit jenom na 10, což je zase v neprospěch daňových subjektů takto postižených. Takže nemůžeme tuto novelu daňového řádu podpořit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak nyní požádám o vystoupení pana poslance Mikuláše Ferjenčíka a připraví se pan poslanec Vojtěch Munzar. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já považuji za extrémně nešťastné, že vláda spojila dvě podle mě zásadně nesouvisející věci, jedna je elektronizace a digitalizace platby a správy daní a druhá věc je hledání dodatečných příjmů státního rozpočtu. Ve finále ten návrh slouží jako jedno z největších navýšení příjmů státního rozpočtu na příští rok, srovnatelné s daňovým balíčkem, o který je teď obrovský spor v Poslanecké sněmovně. Tak tím jednorázovým zvýšením doby pro vrácení nadměrného odpočtu DPH o 15 dnů si stát vylepšuje cash flow o 16 miliard právě na úkor firem. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP