(15.40 hodin)
(pokračuje Votava)

Co se týká zdanění výher, tak návrh, který předkládám, odstraňuje z návrhu zákona body, které zavádějí zdanění výher z hazardních her nad 100 tisíc korun srážkovou daní. Chtěl bych připomenout, že v roce 2015 Ministerstvo financí předkládalo návrh zákona o dani z hazardních her a součástí důvodové zprávy byla závěrečná zpráva, zhodnocení dopadů regulace RIA. V této zprávě se uvádí, že zdanění výhry výherce formou srážkové daně naráží na řadu bariér a zakládá předpoklad nesystémových výjimek narušujících snahu o zachování základních principů daňového práva. Při zdanění výher není možné aplikovat princip založený na zdaňování rozdílu mezi náklady, to je sázkami, a výnosy, to jest výhrami. Není tedy možné započítat ztráty z hraní vůči základu pro výpočet daně v období, kdy došlo k vytvoření zisku, tedy výhry, čímž by bylo zabráněno snížení daňové povinnosti právě o tyto náklady. Je třeba také říci, že tento způsob srážkového zdanění pro všechny hazardní hry neaplikuje žádná ze zemí Evropské unie, alespoň o tom nevím. Návrh na zdanění výher tedy není podložen analýzou dopadu na hráče nebo na hazardní hry jako na celek.

Možná by stála za připomenutí ještě jedna věc, že se to týká v podstatě i takzvané Účtenkovky. Asi dobře víme, proč ta Účtenkovka byla tedy vytvořena - aby posílila schopnost lidí, možnost, aby se lidé více zajímali o to, zdali je jim vydán doklad o prodeji zboží, a pak samozřejmě mohli tu účtenku uplatnit do Účtenkovky a soutěžit tak, aby se tedy podpořil zájem lidí o vydávání účtenek v rámci EET. Mně trošku vadí, že se neustále říká, že Účtenkovka je hazard, který je provozován státem, což je podle mě, s prominutím, naprostá pitomost. Jaký to může být hazard pro člověka, který nakoupí nějaké zboží a pak uplatní Účtenkovku? Já si myslím, že nikdo kvůli tomu, aby mohl uplatňovat stvrzenky, zbytečně nenakupuje. To by byl asi blázen. To si myslím, že je, s prominutím, jak jsem řekl, naprostá pitomost tvrdit, že Účtenkovka je hazard. Toliko ke zdanění výher.

Co se týká druhého pozměňovacího návrhu, v systému je pod číslem 3415. Vládní návrh uvažuje se zvýšením daně ze živých her z 23 na 30 %. Můj pozměňovací návrh to mění z 23 na 25 %.

Chtěl bych říci, že živá hra dosahuje ziskovosti pouze 11 %, a je to i na základě analýzy Ministerstva financí, takže to neříkám, že bych si to vymyslel. Nejvyšší výnos - zisk - pak dosahují hazardní hry, které pracují s vysokou marží a mají významný objem sázek. Takovými hrami jsou jednoznačně technické hry neboli bedny. Všichni, kteří mají co do činění se zastupitelstvy měst a obcí, vědí určitě, o čem mluvím, protože v řadě případů je to problém, a to především někdy dopad do lidských osudů. Takže tam jsem jednoznačně pro to, aby u technických her, u beden, byly sazby co největší. Něco jiného je živá hra, která má podíl na odvodu v řádu jednotek procent. Tedy s ohledem na uvedené a s ohledem na skutečnost, že jediným účelem předloženého návrhu zákona je zabezpečení vyšších příjmů do veřejných rozpočtů, si myslím, že není vhodné, ba je přímo likvidační zvyšovat daně legálním provozovatelům živých her v kasinech. Navrhuji proto, aby tedy nedošlo u těchto her ke zvýšení daní o 7 procentních bodů, ale pouze o 2 procentní body. Řada předřečníků tady již také hovořila o tom, že pokud zvedneme pro určité hry necitlivě daně, pak se ta určitá hra přesouvá z toho segmentu, ten určitý herní systém, do šedé zóny. To je pravda, to tak prostě funguje.

Toliko k mým dvěma pozměňovacím návrhům a děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní dám jenom krátký prostor, než přijde pan poslanec Radek Koten, ještě paní poslankyni Kovářové, protože mě požádala, že by ještě řekla čísla svých pozměňovacích návrhů. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za slovo. Ještě pro jistotu - přihlašuji se ke svým pozměňovacím návrhům pod sněmovními dokumenty 3430, 3431 a 3432. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní požádám o vystoupení pana poslance Radka Kotena. Připraví se poslanec Jan Hrnčíř. Ale ještě moment, přečtu dvě omluvy. Pan poslanec Antonín Staněk se omlouvá z dnešní schůze od 16 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Pan poslanec Jiří Kohoutek se omlouvá dnes od 17.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů.

Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Radek Koten: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, dovolte mi, abych odůvodnil svůj pozměňovací návrh, který je veden pod č. 3435. Odůvodnění je, že se zvyšuje limit definující samostatné hmotné movité věci jako hmotný majetek, a to ze stávajících 40 tisíc korun nově na 100 tisíc korun. V praxi to tedy bude znamenat, že drobný majetek v pořizovací ceně do 100 tisíc korun bude moci být poplatníkem jednorázově uplatněn jako daňově účinný výdaj. Současně se tento limit rozšiřuje i na stavby, neboť v praxi docházelo k situacím, kdy poplatník vybuduje například plot za 35 tisíc, ale daňově jej odpisuje po dobu dvaceti let, takže se neúměrně zatěžuje účetnictví.

Návrh obdobně zvyšuje limit i pro definici zvířat jako hmotného majetku, který je účinný od roku 2009, dále tvorby jiného majetku na straně uživatele v případě finančního leasingu, který je účinný také od roku 1999, dále hmotného majetku vyloučeného z odpisování, který je bezúplatně převeden podle smlouvy o finančním leasingu, jestliže výdaje související s jeho pořízením tento limit nepřevýší, a dále technického zhodnocení hmotného majetku.

Návrh nového limitu pro definici samostatných hmotných movitých věcí jako hmotného majetku má primárně umožnit účetním jednotkám integrovaného záchranného systému, například hasičského záchranného sboru, Policie České republiky a dalších složek, rychleji amortizovat finančně náročnější přístroje a vybavení. Dále současně významně pomůže podnikatelskému sektoru především z hlediska budování své infrastruktury a dále i státu v budování digitálního státu. Sjednocení daňového režimu u těchto kategorií majetku pak přispěje k přehlednosti a spravedlnosti daně z příjmů. Tato valorizace je navrhována po celých 21 letech, neboť stávají výše platí od roku 1998. Návrh nového limitu ve výši 100 tisíc je stanoven poměrně přiměřeně, pokud jej srovnáme nyní s vládou navrhovaným stoprocentním zvýšením poplatků za návrh do vkladu nemovitostí, které přichází již po sedmi letech, a je tedy odůvodňováno inflací. To by k tomu bylo vše. Doufám, že vláda, která podporuje, nebo aspoň hlásí podporu podnikatelskému sektoru a zjednodušování účetnictví a tak dále, a podporu podnikání, tak doufejme, že tento návrh také podpoří.

Takže tímto se hlásím k svému pozměňovacímu návrhu, který je veden pod sněmovním dokumentem 3435. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vyzývám k vystoupení pana poslance Jana Hrnčíře. Připraví se paní poslankyně Jana Krutáková. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Hrnčíř: Pane předsedající, děkuji za slovo. Vážené dámy a pánové, chtěl bych se tímto přihlásit ke třem pozměňovacím návrhům, o kterých jsem mluvil už v obecné rozpravě.

Jedná se o pozměňovací návrh, který je veden v systému pod č. 3388. Jedná se o navýšení základní slevy na poplatníka a slevy na manžela podle zákona o daních z příjmů, a to na 27 400 ze současných 24 840 korun.

Dále je to pozměňovací návrh, který je v systému pod č. 3428. Jedná se o snížení daně z příjmů pro malé firmy podobně jako na Slovensku, to znamená firmy s příjmy do 3 milionů za zdaňovací období - pokles daňové sazby z 19 na 16 %.

A třetí návrh, který je v systému veden pod číslem 3429. Jedná se o navýšení částky pro osvobození příležitostných příjmů z 30 tisíc korun ročně na 36 tisíc korun.

Děkuji za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP