(11.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Radku Kotenovi. Nyní pan kolega Jan Hrnčíř, připraví se paní kolegyně Krutáková. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Hrnčíř: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů, sněmovní tisk č. 509, nemůžeme podpořit, protože i přes slib této vlády v programovém prohlášení, že nebude zvyšovat daně, tento návrh zákona výrazně zdražuje život občanům. My v SPD chceme naopak lidem život zlevňovat. Tento vládní návrh mimo jiné skokově zvyšuje spotřební daň na alkohol a tabák včetně pěstitelského pálení, zvyšuje zdanění z hazardu, zavádí zdanění výher z loterií a sázek nad 100 tisíc korun, aniž by se řešilo, jaké měl sázející náklady, než vyhrál. Ruší také osvobození zemního plynu používaného v domovních kotelnách od daně z plynu, což povede ke zdražení vytápění cca 400 tisícům domácností, také třeba domovům důchodců apod. Zvyšuje se také na dvojnásobek poplatek za vklad do katastru nemovitostí, i když tu máme i nesmyslnou daň z nabytí nemovitosti. Toto všechno v době, kdy máme historicky nejvyšší hospodářský růst, a tím i nejvyšší daňové výnosy.

Paní ministryně Schillerová na rozpočtovém výboru řekla, že Čechům v posledních letech stouply mzdy, a tedy i jejich kupní síla. To je do značné míry pravda. Také s tím narostl i výběr daní. Ale vládě to stále nestačí. Na druhou stranu se zdražilo téměř vše - bydlení, energie, potraviny, služby a další. To je potřeba také říct.

Proto navrhujeme navýšení základní slevy na poplatníka a slevy na manžela podle zákona o dani z příjmů, a to na 27 400 korun ze současných 24 840 korun. Toto navýšení reaguje na soustavný růst minimální mzdy i průměrných mezd v posledních letech. Zvýšení je navrženo minimalisticky, tak aby nedošlo k fatálnímu ohrožení příjmů státního rozpočtu, a zároveň kompenzuje zejména pro pracující občany skokové zvýšení spotřebních a dalších daní obsažených ve vládním návrhu tohoto zákona.

Navrhujeme také navýšení částky pro osvobození příležitostných příjmů. Zákon o dani z příjmu umožňuje, aby zdanění nepodléhal příležitostný příjem, který v ročním součtu nepřesáhne částku 30 tisíc korun. Typickými příjmy jsou nájmy movitých věcí, příjmy z pěstitelství, chovatelství či prodeje nepotřebného majetku např. maminkami na mateřské dovolené. Patří sem např. i příjmy z provozu malých výroben elektřiny do 10 kW, ke kterým není vyžadována licence udělovaná Energetickým regulačním úřadem. Limit pro nedanění příležitostných příjmů ve výši 30 tisíc korun byl zaveden v roce 2014, přičemž od té doby došlo k navýšení cen movitých věcí, stejně jako obecnému nárůstu cen a inflace. Účelem pozměňovacího návrhu je proto navýšit částku, do jaké se příjmy formou přivýdělku nemusí danit, na 36 tisíc korun. Odhadovaný výpadek příjmů do státního rozpočtu bude naprosto marginální, oproti čemuž stojí posílení finanční situace rodin s nízkými příjmy či důchodců, kteří si příležitostným prodejem zlepšují svoji životní situaci.

Dále navrhujeme snížení daně z příjmu pro malé firmy, podobně jako v sousedním Slovensku. Totiž daňová zátěž v České republice patří mezi nejvyšší v Evropské unii. Snížení daně pro malé společnosti, jejichž roční příjem nepřesáhne částku 3 miliony korun, umožní ušetřené finanční prostředky investovat do dalšího podnikání, které v konečném důsledku bude pozitivním přínosem pro českou ekonomiku. Malé firmy a podniky jsou jedním z důležitých pilířů fungujícího hospodářství, a proto je nezbytné je podporovat. Výpadek v příjmech státního rozpočtu, který nastane po schválení předloženého návrhu, lze efektivně kompenzovat jinými daňovými opatřeními, kterými může být vyšší míra zdanění nadnárodních korporací nebo zavedení účinných pravidel pro odliv zisku z České republiky.

Doufám, vážené kolegyně, kolegové, že naše návrhy podpoříte. Děkuji vám za pozornost. (Potlesk poslanců SPD.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegovi Hrnčířovi. Nyní paní poslankyně Jana Krutáková, připraví se pan poslanec Radek Holomčík. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Krutáková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dobrý den, dámy a pánové. Dovolte mi, abych vás seznámila se svým pozměňovacím návrhem k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti se zvyšováním příjmů z veřejných rozpočtů. Můj pozměňovací návrh je jednoduchý: v části první čl. I je uveden novelizační bod k § 4 zákona o dani z nemovitých věcí a je zde uveden výčet pod bodem k) pozemků a využití pozemků, kde budou osvobozeny mimo jiné i krajinotvorné prvky od daně z nemovitých věcí. Navrhuji, aby v bodě 3 byla ještě doplněna slova "skupina dřevin na ostatních plochách".

Moje odůvodnění je následující: Zemědělci požadují, aby byla snížena pozemková daň z tzv. krajinných prvků. O tom, že krajinné prvky jsou důležité, se v poslední době neustále hovoří. Jsou to prvky, které zadržují vodu v krajině, zabraňují erozi a poskytují také útočiště zvířatům a rostlinám. Navrhovanou změnou dojde ke zrušení povinnosti placení daně za krajinotvorné prvky na všech druzích ploch, tedy i na plochách ostatních, a dojde tak k odstranění složitého dokazování, zda uvedená plocha je, či není vyloučená ze zemědělského a jiného ekonomického využití. V podrobné rozpravě se potom přihlásím k tomuto svému pozměňovacímu návrhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Janě Krutákové. Dalším vystupujícím je pan poslanec Radek Holomčík, připraví se pan poslanec Václav Klaus. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Radek Holomčík: Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych vám tady představil dva své návrhy. Jeden je pozměňovací návrh a druhý je návrh doprovodného usnesení.

Ten pozměňovací návrh je poměrně jednoduchý. My už jsme ho jednou s kolegou Ondřejem Polanským podávali. Týká se domácího vaření piva. V současné době, pokud chcete vařit doma pivo, tak máte roční limit 200 litrů, musíte to hlásit Celní správě a musíte vést a archivovat evidenci deset let. Ten náš návrh - původně jsme podávali návrh na navýšení na 2 000 litrů, zrušení povinnosti ohlášky a zrušení povinnosti evidence, nakonec po nějakých diskusích, které se tady už minule vedly, jsme tam ponechali povinnost ohlášení orgánům daňové správy a zkrátili jsme dobu povinnosti vést resp. archivovat evidenci z deseti na tři roky. Co zůstává, je to zvýšení limitu ze 200 litrů na 2 000.

To množství bylo diskutováno. Zaslechl jsem tady několik připomínek, že je to strašně moc a že to nedává smysl. Ono to samozřejmě smysl má. Jednak v rovině principiální - my v podstatě neděláme nic jiného, než nějakým způsobem harmonizujeme domácí vaření piva s domácí výrobou vína. Vinař si může vyrobit 2 000 litrů vína. Samozřejmě má další omezení vycházející z vinařského zákona, ale to je jiná diskuse, jiná věc. Takže jedním z těch smyslů je harmonizovat domácí vaření piva s domácí výrobou vína.

A ta druhá věc je v podstatě logická, nebo spíše věcná. Limit 2 000 litrů je v podstatě nastavený tak, aby se tomu domovarníkovi nestalo, nebo s velkou pravděpodobností nemohlo stát to, že ten limit přesáhne, ale zároveň aby to nebylo lukrativní z hlediska nějakého nelegálního prodeje. Je to podle našeho názoru i podle diskusí, které jsme vedli s lidmi, kteří se domácí výrobou piva zabývají, vlastně nějaká rozumná hranice, tak aby byly splněny ty dvě podmínky. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP