(12.40 hodin)
(pokračuje Fiala)

V obecné rozpravě zazněl návrh na prodloužení lhůty o třicet dnů. Nicméně prodloužit lhůtu o více než dvacet dnů můžeme pouze, nebo můžeme o tom hlasovat pouze, pokud s tím souhlasí navrhovatel. Takže prosím pana navrhovatele, aby se vyjádřil, zda s tímto návrhem souhlasí.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Ano, s tímto návrhem souhlasíme.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Budeme tedy hlasovat o prodloužení lhůty o třicet dní.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 47, přihlášeno 176 poslanců, pro 141, proti 1. Návrh byl přijat. Lhůtu jsme prodloužili.

 

Já děkuji panu navrhovateli a panu zpravodaji. Končím projednávání tohoto bodu.

Z dnešního jednání se v době od 12.35 do 14.45 z důvodu pracovního jednání omlouvá pan předseda Marek Výborný a pan poslanec Václav Votava od 12.30 do konce jednacího dne se omlouvá z pracovních důvodů.

 

Znovu otevírám přerušený bod

 

215.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb.,
o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon),
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 408/ - třetí čtení

Já jsem projednávání tohoto bodu přerušil uprostřed vystoupení paní poslankyně Fialové. Paní poslankyně, máte slovo a pokračujte prosím ve svém projevu. (Hluk v sále.)

 

Poslankyně Eva Fialová: Tak já moc děkuji. Já si to tu jenom zase porovnám.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Dámy a pánové, prosím o klid, ať může paní poslankyně pokračovat. Děkuji vám.

 

Poslankyně Eva Fialová: Děkuji. Plynule bych přešla v současné chvíli na své pozměňovací návrhy, kde bych ráda vyzvedla způsob hospodaření lesa, který v současné chvíli opět rozvolňuje ruce samotným lesníkům a de facto legitimizuje praxi, která je již dnes běžně praktikována v lesích, jak jsem se dověděla. Dává na roveň a možnost volby pasečného výběrového systému. Kdyby možná někdo nevěděl, co to znamená, ráda to zopakuji jednoduše. Buďto budeme dál dělat mýtiny, anebo budeme upřednostňovat jeden strom. Budeme ho kácet pilou a budeme přistupovat velice hospodárně. Současně budeme podporovat věkovou skladbu i různých stromů, udržovat tak vláhu a standardní teplotu v lesích. Nebudou nám vznikat holiny, kde vystavujeme naše semenáčky a znovu osázený přímému slunečnímu světlu a střídáním různých teplot během třeba letošního podzimu. A že je to běžnou praxí, jsou viditelná některá místa v naší České republice.

A můj dotaz je, když je negativní stanovisko od Ministerstva zemědělství, proč když je to praxí, proč se tomuto pozměňovacímu návrhu tolik brání a proč nedá možnost lesníkům, kteří tak chtějí hospodařit, to zlegitimizovat a následně jim dát tuto možnost.

Dalším návrhem je možnost vydávat vyhlášky Ministerstvu životního prostředí v národních parcích. Mně to přijde naprosto logické, když Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje národní parky, dává různá opatření, jak se k jednotlivým druhům nebo ke své krajině chovat, proč nemá také možnost určovat, jakým způsobem se bude hospodařit v národních parcích. Tady zmiňuji, nebo vyzvedávám to, že naprosto respektuji, že o ostatních lesích má právo rozhodovat a stále rozhoduje Ministerstvo zemědělství. Ale proč nedat tu možnost do národních parků?

Posledním z mým návrhů, které bych zde zmínila, je vyplácení újmy. A újmy tak, že v současné chvíli vyplácí stát sám sobě státu. Přijde mi to nelogické. Ve chvíli, kdy my jsme se rozhodli darovat les, vlastně sami sobě, ostatní nájemci si buď les zakoupili, nebo ho mají v pronájmu, za který platí, proč sami sobě máme vyplácet újmy. Přičemž bych tady ráda zdůraznila, že s tímto počítal, že nebudeme vyplácet sám sobě náhrady za újmy, zaměstnávat spoustu úředníků, hrát papírovou válku, vykazovat, kolik toho je, a v dnešní době kůrovcové kalamity si můžeme počítat s nárůstem této administrativy. Proč, když máme od roku 2008 schválený národní program, lesnický program II, který s tím přímo počítá, budeme dále udržovat tuto vlastně nelogickou část v našem zákoně? Já bych ráda odcitovala přesné znění Národního lesnického programu schváleného vládou již v roce 2008, a to, že státní lesy nebudou příjemcem náhrady újmy za omezení hospodaření z důvodu naplňování veřejného zájmu. Státní lesy budou vyčíslovat a zveřejňovat výši ekonomické újmy vzniklé v důsledku omezení hospodaření z důvodu naplňování veřejného zájmu. V případě zavedení platby za využívání lesů se tato částka bude odečítat.

Dostala jsem spoustu kritiky, proč toto dáváme a proč budeme znevýhodňovat naše státní lesy. Ať najdeme jiný způsob, jak toho docílit, abychom našim státním lesům ulevili za to, jaké mají v současné chvíli poškození. Tady ho máme napsáno. Ale musíme udělat jednu změnu, a to je přijmout, abychom neměli v jiném zákoně samotné vlastně dávání příkazů, že újmy musí být vyčíslovány.

Za podporu svých pozměňovacích návrhů budu velice ráda. Ale byla bych ráda, kdyby došlo i k podpoře některých pozměňovacích návrhů, ať už z dílny pana kolegy Holomčíka, nebo kolegyně Adamové Pekarové, a zvlášť bych vyzvedla tady právě myslivecký zákon, a to přijmout změny jako celek. Pro celý tento pozměňovací návrh. Ale samozřejmě záleží jen na vás. Rozumím samotnému ministerstvu, rozumím všem zájmovým skupinám, obavám ze změn. Ale někdy je potřeba se změnám postavit čelem a hledat způsoby, jak to lze, a neztrácet čas hledáním někdy absurdních argumentů, proč změny nepovolit. Dnes jich tady byla řečena spousta. Například uvedu tlející uši v kancelářích úředníků. Nechme to na Ministerstvu zemědělství a samotných myslivcích, jaká si dohodnou pravidla, a nehledejme absurdní argumenty, kde je není potřeba hledat.

Proto prosím kolegy, pojďme udělat z té Octavie výbavy základ, tu Octavii výbavy exclusive. A i z tohoto důvodu upozorňuji na to, že budu předkládat změnu hlasovací procedury, aby některé z těch pozměňovacích návrhů měly možnost projít na plénu.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji paní poslankyni. S faktickou poznámkou bude reagovat pan poslanec Holomčík. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Radek Holomčík: Děkuji za slovo. Já se moc omlouvám, a chtěl bych, aby to zaznělo, než skončí rozprava. Ve své předchozí řeči, jak jsem byl rozohněný, jsem zapomněl požádat, aby se hlasovalo o tom, že bych rád stáhl své dva pozměňovací návrhy vedené jako H1.1 a H1.2. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP