(13.10 hodin)
(pokračuje Holomčík)

Ať se nám to líbí, nebo ne, prostě česká krajina je v drtivé většině případů krajina kulturní, to znamená, že je spjata s činností člověka, to znamená, že je do značné míry na té jeho činnosti závislá. Já bych si zde dovolil citovat jednu takovou krásnou myšlenku, kterou jsem nedávno slyšel na jednom semináři. Víte, co řekla liška Malému princi: "Když sis mě ochočil, tak se o mě starej." A já bych chtěl pana ministra poprosit, abychom se konečně začali starat. Děkuji. (Potlesk poslanců Pirátů.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. A nyní prosím paní poslankyni Fialovou, která je přihlášena do obecné rozpravy.

 

Poslankyně Eva Fialová: Hezké odpoledne všem. Já bych tady ráda odůvodnila některé pozměňovací návrhy, které jsem připravila společně s kolegou Schillerem, ale začnu nejprve citací, nebo vůbec důvodovou zprávou předkládané novely lesního zákona, která opakovaně hovoří o potřebě novelizovat lesní zákon v souvislosti s klimatickými extrémy, suchem, kalamitou podkorního hmyzu, prakticky však neřeší hlavně důsledky, nikoliv příčiny tohoto stavu. Vláda se přitom při svém programovém prohlášení zavázala, a dovolte mi, budu parafrázovat - praktickými opatřeními posílíme ochranu lesů, především jehličnatých, které jsou v současné době vážně ohroženy dopady klimatických změn, a zasadíme se o ekologicky vhodné řešení nedostatečně druhové a věkové diverzifikace a kalamitních stavů v lesích.

Z těchto důvodů jsem se rozhodla společně s kolegou Janem Schillerem předložit pozměňovací návrhy, které skutečně reflektují programové prohlášení vlády, některé jsou i součástí pozměňovacích návrhů z výboru pro životní prostředí. A velice mě mrzí, že Ministerstvo zemědělství s některými z nich nesouhlasí a odůvodňuje, že musí projít hlubší odbornou diskusí, přitom mnoho z nich vychází z postřehů a přání samotných lesníků, kteří se v lese pohybují každý den.

Předložené pozměňovací návrhy naplňují vládou schválené zásady státní lesnické politiky z roku 2012, a to zejména zajistit zachování lesa a lesní půdy pro budoucí generace, zvyšovat biodiverzitu v lesích, ekosystémech, jejich celistvost a ekologickou stabilitu, podporovat hospodaření v lese s cílem zachovat a zvyšovat biologickou rozmanitost zejména tak, aby se lesní porost blížil přirozené skladbě lesa a byla v něm stanoviště přirozených druhů, podporovat ponechání v lese přirozeného podílu tlejícího dřeva, těžebních zbytků stromů prošlých přirozeným vývojem stárnutí a melioračních a zpevňujících dřevin, podporovat přirozeně blízké způsoby hospodaření v lese, včetně v minulosti tradičních způsobů hospodaření, podporovat zvyšování různorodosti druhové, věkové a prostorové struktury lesa pro zajištění dlouhodobé stability lesa včetně zvyšování podílu listnatých dřevin v lesních porostech.

Pozměňovací návrhy, které zde dnes předkládáme, se zaměřují na hospodářský způsob a hospodářský tvar lesa, kde se rozšiřují hospodářské způsoby na výběrečný, ve kterém je předmětem hospodaření jediný strom nebo skupina stromů, a pasečný, ve kterém je předmětem hospodaření lesní porost určitého věku a možnost jejich kombinace. Dále pak možnost Ministerstva životního prostředí vydávat vyhlášku pro území národních parků a jejich ochranných pásem.

A podstatnou změnou našeho pozměňovací návrhu je návrh změny zákona o ochraně přírody a krajiny, která řeší náhradu újmy. Náhrada újmy nebude vyplácena za újmu vzniklou nebo trvající na pozemcích ve vlastnictví státu. Dojde tím k zamezení transferů finančních prostředků uvnitř státu, kdy jsou státní prostředky vypláceny zejména státním podnikům za újmu na státních pozemcích, na kterých stát deklaroval zejména ochranu přírody. Navrhovanou novelou dojde zároveň k odstranění nerovnosti mezi subjekty, žadateli o újmu, kteří hospodaří na své vlastní půdě, a těmi, kteří užívají státní půdu z jiného právního užívacího titulu. Uvedenou situaci je naléhavé řešit zejména v návaznosti na probíhající kůrovcovou kalamitu, kdy v důsledku omezení těžeb z důvodu ochrany přírody mohou vznikat státním podnikům (nároky) na náhradu újmy v řádech až stovek milionů korun, což s sebou zároveň nese výrazný nárůst nákladů na administraci žádostí o náhradu újem Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky v řádech milionů korun. S dopady kůrovcové kalamity je přitom třeba počítat po dobu několika dalších let.

Přihlásím se k pozměňovacím návrhům v podrobné rozpravě a děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. To byla v tuto chvíli poslední přihláška v obecné rozpravě. Pokud se nikdo další nehlásí, obecnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova ze strany navrhovatele nebo zpravodaje. Není tomu tak. V tom případě otevírám rozpravu podrobnou, do které mám šest přihlášek. Jako první je přihlášen pan poslanec Podal, poté paní poslankyně Pekarová.

 

Poslanec Zdeněk Podal: Děkuji za slovo. Vážená vládo, kolegyně, kolegové, chtěl bych se přihlásit k pozměňovacímu návrhu k tisku 408, který je v systému načten jako sněmovní dokument č. 2932. Součástí je též důvodová zpráva.

Zdůvodnění: Stávající text ustanovení § 32 odst. 3 umožňuje orgánu státní správy lesů, aby při uložení opatření podle § 32 odst. 2 současně rozhodl i o tom, kdo ponese náklady s tím spojené. Novelizační bod 4 ve vládním návrhu tuto pravomoc orgánu státní správy lesů bez náhrady a bez odůvodnění vypouští. Navrhovaná úprava novelizačního bodu směřuje k zachování stávajícího právního stavu, který orgánům státní správy lesů umožňuje přenést břemeno nákladů na realizaci mimořádných opatření na osobu, která z nich má prospěch.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Jako další prosím paní poslankyni Pekarovou. Připraví se paní poslankyně Gajdůšková. Pokud zde paní poslankyně Pekarová není, tak ji zařadím na konec a prosím paní poslankyni Gajdůškovou. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Ještě jednou děkuji za slovo. Já jsem pozměňovací návrhy, ke kterým se chci přihlásit, představila v obecné rozpravě. Zdůvodnění těchto návrhů je samozřejmě součástí písemné podoby. Pozměňovací návrhy jsou skutečně ryze praktické. Prosím tedy o jejich podporu. Jsou to pozměňovací návrhy, ke kterým se hlásím, pod č. 2927, 2928 a 2929. Prosím o jejich podporu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A nyní prosím pana poslance Kotta. Připraví se pan poslanec Holomčík.

 

Poslanec Josef Kott: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já bych se chtěl přihlásit k pozměňovacím návrhům, které jsem odůvodnil v obecné rozpravě. Je to sněmovní dokument č. 3001 týkající se licence odborných lesních hospodářů a sněmovní dokument č. 3002 týkající se legislativně technické úpravy u Státního zemědělského a intervenčního fondu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. A nyní prosím pana poslance Holomčíka. Připraví se paní poslankyně Fialová.

 

Poslanec Radek Holomčík: Děkuji za slovo. Já bych se chtěl tímto přihlásit k návrhům, které jsem představil v obecné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já bych vás, pane poslanče, požádal alespoň o číslo sněmovního dokumentu. Pokud ho nevíte v tuto chvíli, prosím, přihlaste se znovu. Děkuji. A nyní prosím paní poslankyni Fialovou.

 

Poslankyně Eva Fialová: Já bych se ráda přihlásila ke sněmovnímu dokumentu pod č. 3112 s odůvodněním na základě obecné rozpravy, které obsahuje hospodářský způsob a hospodářský tvar lesa, dále možnost Ministerstva životního prostředí vyhlašovat vyhlášku v národních parcích, a jak už bylo uvedeno v obecné rozpravě, změnu zákona o ochraně přírody a krajiny, která řeší náhradu újmy. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP