(15.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Paní poslankyně má zájem o doplňující otázku. Prosím.

 

Poslankyně Karla Maříková: Děkuji za slovo, pane přesedající. Mě by ještě, paní ministryně, zajímalo, jestli to není tajemství, které kanceláře ten projekt zpracovávaly. Vy jste říkala, že to zpracovávaly nějaké projekční kanceláře. Pak by mě zajímalo, jestli ten projekt pak bude zveřejněn k nahlédnutí a jak bude vůbec naloženo s tím autorským nábytkem, který v hotelu zůstal.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Teď vás zklamu. Já skutečně nevím název té projekční kanceláře, ale můžeme vám to dodat. To si myslím, že není nic tajného. Tam bylo veřejné výběrové řízení, které provádí orgány společnosti, takže já se o takovouto míru detailů nezajímám.

Co se týče zveřejnění, to samozřejmě ano, nevidím tam žádný problém projektu.

A ta třetí otázka, ještě mi připomeňte... (Poslankyně Maříková mimo mikrofon: Ten nábytek.) Nábytek. Tak to bude otázka dalšího... Ten Thermal, tak jak jsem vám říkala, jsou tam další jednání. Je to tam vlastně konzultováno průběžně s tím orgánem památkové péče, takže samozřejmě my máme na zřeteli maximální citlivost a maximálně citlivý přístup, ale samozřejmě s ohledem na finanční prostředky. Takže tam se nepředpokládá nějaká zásadní změna charakteru toho hotelu. Prosím? (Poslankyně Maříková mimo mikrofon: S tím původním majetkem.) Tak to skutečně, skutečně nevím, ale jsem schopna vám odpovědět písemně.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Dalším v pořadí je paní poslankyně Věra Kovářová na pana ministra Karla Havlíčka. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážený pane ministře, docela mě překvapila zpráva, podle které Ministerstvo průmyslu a obchodu stále proplácí dotace společnosti Agrofert. Je to s podivem, když ministerstva financí a zemědělství dokázala finanční toky k Agrofertu zastavit. Svůj krok odůvodňujete hrozícími soudy. U těch ostatních ministerstev spory nehrozí? Je to tedy zajímavé, že někde to jde a jinde to nejde a myslím, že to volá po tom, aby si jednotlivé resorty sladily noty. Tím spíš, že váš úřad vydal jako přílohu k operačnímu programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost dokument, který umožňuje MPO přestat dotace vyplácet. Podle článku 8 Pozastavení plateb se v šestém odstavci vysloveně píše, že "poskytovatel dotace je oprávněn pozastavit proplácení dotace, pokud je při zjištění nesrovnalostí, jako například porušení podmínek a ostatních povinností nebo jiných právních předpisů České republiky a Evropské unie ze strany příjemce, které může mít finanční dopad".

Vážený pane ministře, ptám se vás tedy, proč proplácení dotací společnosti Agrofert, na rozdíl od ostatních resortů, nezastavíte. Připomínám, že tyto peníze právě teď nejdou z Evropské unie, ale z kapes daňových poplatníků. A jaký je smysl ustanovení článku 8, který jsem tu citovala, když ho ve stávající situaci neuplatňujete? A co by se muselo stát, abyste ho aplikovali? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Poprosím pana ministra o odpověď.

 

Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu ČR Karel Havlíček: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, mockrát děkuji za dotaz. Já jsem rád, že ten dotaz přišel, a svým způsobem bych ho mohl vyřídit během půl minuty prostým sdělením, že neproplácíme. Prostě se neproplácí, neproplácí se už od prosince minulého roku, neproplácelo se, a tím pádem tvrzení, že se proplácí, není pravdivé. Ale to by bylo nefér. Já to chci víc rozvést, protože mně se sice nelíbí, že se používají novinové titulky, aniž by se třeba prověřila ta situace, ale rozumím tomu, ten mediální svět je dneska takový, že se prostě jde, jde obrovskou zkratkou.

Co je podstatné? A tady bych to provázal možná i s tím, co jste říkala, s těmi ostatními resorty. Ministerstvo průmyslu a obchodu vyplácí ex post. Vyplácí, to je hrozně důležité říct. S tím, že řízení o přidělení dotace - já to teď raději budu přesně číst, abych neudělal někde chybu - zahájené vyhlášením konkrétní výzvy, ve které jsou definovány podmínky poskytnutí dotace, které jsou následně promítnuty, se hovoří tak, že jsou závazné pro žádost i platbu. Přeloženo do češtiny, pro platbu je závazné to, co se ukonalo v době, kdy se žádalo a kdy se schvalovalo. A teď to má tu návaznost na to, co jsem říkal, že se vyplácí ex post. My vyplácíme v tuto chvíli přibližně tři roky staré projekty. To znamená, před třemi lety, dvěma a půl, třemi roky, se vlastně zažádalo o ten projekt, ministerstvo je před dvěma a třemi lety schválilo, a tím pádem se musí řídit těmi pravidly, která byla v době, kdy se schválilo. A teď, v momentu, kdy vlastně někdo zažádá, tak my se podíváme a posuzujeme ten projekt, s tím, že ta sporná věc, na kterou vy narážíte, je zákon č. 14/2017, a ten zákon vlastně je o střetu zájmů, s tím, že tento zákon o střetu zájmů - a teď se podívám úplně přesně - nabyl účinnosti 9. 2. 2017. Takže zjednodušeně řečeno, všechno to, co bylo zažádáno před rokem 2017 a později, po těch dvou až třech letech, se žádalo k proplacení, tak musí projít individuální posouzení. Tam i jiná možnost není. My skutečně musíme posoudit každý projekt, protože tak je to i v žádosti o poskytnutí dotace a samozřejmě v těch podmínkách, které jsou.

Teoreticky se dá udělat takzvaně plošné neproplácení, ale to je pouze v případě žádosti o platbu, kdyby - abych to teď přečetl úplně přesně: nelze plošně přestat proplácet případné žádosti o platbu, aniž by nedošlo k individuálnímu posouzení v každém jednotlivém případě. Prostě jednoduše musíme vzít individuálně každý případ. Takže my se věnujeme každému případu individuálně, s tím, že když už se podíváme tedy do těch projektů Agrofertu, tak tam to takzvané pochybení před rokem 2017 nemohlo být střetem zájmů, protože ten zákon byl přijat až později, ale jsou tam samozřejmě nějaká různá třeba další pochybení a ta jdou standardním způsobem. To znamená, podívá se, vrátí se, krátí se a tak dále, jako úplně všichni ostatní žadatelé. S tím, že - aby to bylo ještě trošku komplikovanější - tak po tom únoru 2017, kdy byl tedy ten český zákon, ještě Ministerstvo průmyslu a obchodu mělo vyjádření Ministerstva spravedlnosti, že v tomto případě se nejedná o nesoulad. Tvrdší opatření přišlo v srpnu roku 2018, což byl takzvaný Omnibus, to bylo to evropské nařízení, a to už to specifikuje rázněji, jinými slovy, v tomto případě už někdo tvrdí, že bychom se měli řídit českým zákonem, někdo tvrdí, že už bychom se měli řídit tím evropským zákonem. Tady už si troufám tvrdit, že bychom měli víc podle toho evropského. I přesto, že si myslíme, že mezi tím rokem 2017 až 2018 bychom se měli řídit českým zákonem, tak i přesto se řídíme už raději tím, že nikoliv.

A teď to podstatné, co je, a to si myslím, že v tom je celé zakopané: Kolik přišlo žádostí o proplacení, které byly po roce 2017? Jedna. Jinak. Jedna byla schválena. A kolik přišlo o proplacení? Nula. Čili on si vůbec ještě nezažádal o to. Čili není co proplácet, není žádná žádost, zjednodušeně řečeno, ten projekt stále běží. Takže celá vlastně ta show, o které se mluví, kdy se říká, že se proplácí, tak a) neproplácí se, ale uznávám, že kdyby přišla žádost - a opětovně to řeknu - o projektu, k projektu, který byl schválen po únoru 2017, ať jsme raději na straně bezpečnosti a nečekáme až na srpen 2018, tak tam byl schválen jeden projekt.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Čas, pane ministře. Paní poslankyně vám určitě dá prostor ještě.

 

Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu ČR Karel Havlíček: A poslední věta. A ten projekt nebyl zažádán o platbu, jinými slovy, stále ještě běží.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Prosím.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Čili pochopila jsem to správně, pokud by bylo zažádáno, tak se bude postupovat podle toho tvrdšího opatření. Děkuji.

A když tedy vás tady mám, tak se zeptám. Dnes jsem zaznamenala zprávu o tom, že právě z tohoto operačního programu Podnikání a inovace kvůli velké chybovosti bylo zastaveno proplácení evropských peněz, tak se ptám, jestli to tak skutečně je, a že tedy přijeli evropští úředníci a zkoumali tento operační program. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Prosím, pane ministře.

 

Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu ČR Karel Havlíček: Ano, toto je pravda. Prostě v důsledku chyb v minulosti, spojených zejména s takzvanou definicí malého a středního podnikání, kdy se zase musím trošku zastat tedy jaksi úředníků, protože ta definice byla tak komplikovaná a tak složitě se tam dohledávalo, kdo je či není malý a střední podnik, kdy se vlastně spoléhalo na to, že ta firma, která čerpá, tak musí dát prohlášení, že se jedná o malý a střední podnik. Následně přišla kontrola z Bruselu a začali párovat různé náležitosti dohromady, včetně takzvaných třeba příbuzenských poměrů lidí, kteří pracují v té firmě. Když řeknu třeba zjednodušeně příklad, firma byla zcela evidentně malá a střední podle veškerých definic, ale zjistilo se, že v té firmě je zaměstnán člověk, kterým je, tuším, že bratrem nebo prostě příbuzným majitele firmy, a ten má firmu velkou, tak podle evropských parametrů se to muselo vyřadit. A teď tyhle nesrovnatelnosti se začaly postupně vytahovat, z našeho pohledu tedy někdy až příliš úřednicky, nicméně faktem je to, že zejména z tohoto úhlu pohledu, a to už je skutečně dávná minulost, ale já se teď nezříkám odpovědnosti, já to jenom chci komentovat, tak z tohoto důvodu se pozastavil ten program a stojí už více jak rok.***
Přihlásit/registrovat se do ISP