(15.00 hodin)
(pokračuje Benešová)

Tento postup vnímám jako logický vzhledem k tomu, že v případě nezávislého přijetí původního návrhu zákona by bylo i tak následně nutné provést jeho změny za účelem plné transpozice. Nyní probíhají přípravné práce spočívající v komparaci současné podoby návrhu směrnice s návrhem zákona o ochraně oznamovatelů tak, aby mohlo dojít k urychlené transpozici poté, co bude směrnice ve druhé polovině roku 2019 schválena. Následně budou upravené návrhy znovu předloženy k projednání vládě. Osobně to hlídám a osobně se tím tedy zabývám.

Co se týče problematiky lobbingu, zde je situace poněkud odlišná, nicméně postup v rámci přípravy návrhu zákona o lobbování a souvisejícího změnového zákona byl rovněž logickými pohnutkami s cílem zajištění co nejlepší kvality předkládané legislativy. Návrh zákona o lobbování a souvisejícího změnového zákona byly v tomto případě včas, a to 27. prosince v loňském roce, předloženy vládě a následně byly projednány 7. března Legislativní radou vlády. Ta ta jednání přerušila, jejich tedy projednávání, vrátila je předkladateli k přepracování. V tomto období a rovněž následně ještě probíhala nezávazná jednání s připomínkovými místy s cílem vypořádat co nejvíce ze značného množství připomínek. Oba zákony byly následně upraveny na základě připomínek obsažených v návrzích stanovisek Legislativní rady vlády a ve zpravodajských zprávách předloženy vládě 15. dubna 2019. Dne 26. června tohoto roku se oběma návrhy měla zabývat Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí, nicméně její jednání muselo být vzhledem k mimořádnému jednání Poslanecké sněmovny zrušeno, a návrhem se proto bude zabývat v náhradním termínu, a ten jest 16. 7. tohoto roku. Takže za pár dnů. Následně se předpokládá zařazení obou návrhů na program jednání vlády.

V souvislosti s přípravou zákona o lobbování nemohu nezmínit, že se po celý čas jeho vytváření snažíme o dosažení maximálně možného konsenzu s co nejširším množstvím osob a institucí, které jeho působností do budoucna mohou být dotčeny. Chceme se vyvarovat následné potenciální možné nefunkčnosti, tak jako se to stalo například v Maďarsku. Jednotlivými fázemi vytváření návrhu se také celou dobu zabývala pracovní komise k lobbingu. Poslední jednání bylo 4. června 2019. (Předsedající: Váš čas, paní ministryně.) To je asi vše, co k tomu mohu sdělit.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec má zájem o doplňující otázku? Prosím.

 

Poslanec Jakub Michálek: Ano, zájem o doplňující dotaz mám. A ten doplňující dotaz je velmi jednoduchý. Kdy to tedy dostaneme do Poslanecké sněmovny, oba dva ty návrhy? Protože na to jsem odpověď nedostal. Dostal jsem odpověď, že někdy na konci nebo v druhé polovině tohoto roku by měl být ten první návrh o whistleblowingu na vládě, takže předpokládám, že do konce roku 2020 bychom tady měli mít ten whistleblowing a zajímal by mě i ten lobbing.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Tak, paní ministryně odpoví.

 

Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová Tak konkrétní termín samozřejmě říci nemohu, protože tady jde hlavně o kvalitu, a jak jsem řekla, abychom se vyvarovali nějakých prostě nepříjemností, které zažívaly okolní země. Ale mám oba tyto zákony v takovém hledáčku, který tedy se je snaží dávat na prvé místo. Navíc to máme vlastně v programovém prohlášení. Takže já bych to viděla tak, že do konce roku vám podám o tom zprávu, a myslím si, že by nebylo od věci to do konce roku dostat do Sněmovny.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Dalším v pořadí je pan poslanec Jan Zahradník, který přednese interpelaci na pana ministra životního prostředí Richarda Brabce. Připraví se pan poslanec Vít Kaňkovský. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Zahradník: Děkuji, pane předsedající za slovo. Vážený pane ministře, vy jste se nedávno v souvislosti se stabilizací klimatu a v boji se suchem vyjádřil o takzvané iniciativě Deset milionů stromů. Mají se zasadit do krajiny, ale také do měst. Právě přitom do měst by se stromy měly vysazovat co nejvíce, protože pomáhají ochlazovat místní mikroklima, čistí vzduch a vytvářejí příjemné prostředí pro obyvatele. Mohl byste nás, vážený pane ministře, informovat, zdali existuje nějaký harmonogram této iniciativy, kolik stromů se má v nejbližší době vysadit a kolik by se mělo vysadit ve velkých městech, například v Praze, Brně, Ostravě, třeba v Českých Budějovicích? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Požádám pana ministra o odpověď. Prosím, máte slovo.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Děkuji za slovo. Dobré odpoledne. Vážené kolegyně, vážení kolegové, děkuji moc za ten dotaz nebo za tu interpelaci, protože je to jedna z našich letošních vlajkových lodí. My tento projekt připravujeme spolu s Nadací Partnerství, kterou možná znáte, a bude tam skvělé rozdělení rolí. Nadace Partnerství bude mít na starosti řekněme tu grantovou soukromou strukturu, protože ono to bude znamenat i kombinaci se soukromými penězi, tedy penězi třeba soukromých donátorů, kteří budou ochotni do tohoto velkého projektu investovat. Ministerstvo životního prostředí tam má na starosti tu státní část, tedy Státní fond životního prostředí, možnosti využít dotačních fondů, ať už operačního programu Životní prostředí, národních programů a tak dále. Ten projekt má už dokonce i svoji první podobu webové stránky. Jmenuje se sazimebudoucnost.cz, takže si případně můžete ty údaje některé tam najít. A my už komunikujeme samozřejmě s desítkami našich partnerů, se kterými už jsme udělali několik schůzek. Je tam Svaz měst a obcí, je tam Asociace krajů, je tam Agentura ochrany přírody a krajiny, je tam Státní pozemkový úřad a mnoho dalších organizací, které se spojily dohromady s cílem - a teď prosím, berte to, jako že to jsou zatím opravdu předběžná čísla.

Těch deset milionů stromů - výsadba by měla zhruba být rozložena do pěti let. To znamená, že my bychom rádi začali s těmi výsadbami na podzim letošního roku, protože sázet ve velkém stromy v létě by samozřejmě nebylo efektivní, spousta by jich uschla. Zdůrazňuji, jedná se o vysazování stromů v nelesní krajině, protože v lesích bude vysazováno desítky milionů stromů v těch příštích letech, abychom nahradili stromy, které bohužel podlehly nebo podléhají tedy kůrovcové kalamitě. Tam to bude obnova, kterou budou zajišťovat Lesy České republiky nebo Vojenské lesy a statky nebo samozřejmě soukromí vlastníci lesů. Toto bude iniciativa, kdy budeme hledat kombinaci firem, úřadů, škol, soukromých osob, státu a budeme se snažit vlastně využít všechny vhodné pozemky - zdůrazňuji vhodné pozemky - na vysazování nových stromů. To znamená, zhruba kdybychom měli, je to ambiciózní scénář, ale kdybychom měli říct, že budeme zhruba vysazovat dva miliony stromů ročně, což znamená, že bychom zhruba zdvojnásobili momentální tempo vysazování stromů v České republice v nelesní krajině. Budou to především stromy listnaté, v ideální případě kombinace některých původních stromů v české krajině, ať už jsou to lípy, duby, buky, samozřejmě ovocné stromy. Budeme pro to využívat celou řadu našich existujících programů, obnovování remízů, a řadu projektů samozřejmě už financujeme teď v rámci operačního programu.***
Přihlásit/registrovat se do ISP