(10.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní místopředsedkyně vlády, tak ještě jednou. Vážení kolegové, vážené kolegyně, nechtějte, abych do protokolu jmenoval ty, kteří ruší výklad paní ministryně financí a místopředsedkyně vlády. Děkuji. Pokračujte.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji, pane místopředsedo. Výsledný schodek státního rozpočtu na rok 2017 ve výši 6,2 mld. korun byl o 53,9 mld. korun nižší oproti rozpočtem předpokládanému výsledku - schodek 60 mld. - a o 67,9 mld. korun horší než saldo vykázané v roce 2016, kde byl přebytek 61,8 mld. korun. Pozitivně na schodek působilo jak překročení daňových příjmů včetně pojistného na sociální zabezpečení, tak i nedočerpání na výdajové straně rozpočtu.

Předložený návrh státního závěrečného účtu České republiky na rok 2017 vykazuje příjmy státního rozpočtu ve výši 1 273,6 mld. korun, výdaje státního rozpočtu ve výši 1 279,8 mld. korun, schodek státního rozpočtu ve výši 6,2 mld. korun a navrhuje se vypořádání schodku státního rozpočtu České republiky za rok 2017 takto: vydanými státními dluhopisy ve výši zhruba 7,2 mld. korun, změnou stavu na účtech státních finančních aktiv zvýšením o 1 mld. korun.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni financí a místopředsedkyni vlády Aleně Schillerové. Než dám slovo paní předsedkyni rozpočtového výboru, konstatuji došlou omluvu. Od 11.30 do konce jednacího dne se omlouvá pan místopředseda Tomio Okamura a paní Monika Jarošová od 12 do 14 hodin.

Prosím, paní předsedkyně, máte slovo ke své zpravodajské zprávě.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Děkuji, vážený pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, dovolte, abych vás seznámila s usnesením rozpočtového výboru z 12. schůze ze dne 26. září 2018 k vládnímu návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2017, sněmovní tisk 164.

Po úvodním výkladu zastupujícího náměstka ministryně financí, po vyslechnutí zpravodajských zpráv zpravodajů výborů a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu

I. projednal na společné schůzi se zpravodaji výborů usnesení výboru ke státnímu závěrečnému účtu České republiky za rok 2017 /dále státní závěrečný účet/ a konstatuje, že

a) všechny výbory doporučily Poslanecké sněmovně schválit nebo vzít na vědomí přikázané kapitoly, okruhy a finanční vztahy státního rozpočtu ke státním fondům podle usnesení Poslanecké sněmovny číslo 273 ze dne 13. června 2018;

b) petiční výbor dále doporučuje, aby Poslanecká sněmovna přijala následující doprovodné usnesení: Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby jí předložila návrh novely zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů /rozpočtová pravidla/, tak, aby součástí § 47 zákona byly legislativně upravené priority užití rozpočtových prostředků;

c) výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu dále doporučuje, aby Poslanecká sněmovna v rámci projednávání státního závěrečného účtu schválila i hodnoticí zprávu k hospodaření Státního fondu kultury za rok 2017;

II. rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu proto po projednání všech kapitol vládního návrhu státního závěrečného účtu jako celku, sněmovní tisk 164, včetně vládního návrhu usnesení Poslanecké sněmovny k státnímu závěrečnému účtu doporučuje Poslanecké sněmovně, aby přijala následující usnesení:

Poslanecká sněmovna

I. bere na vědomí

1. státní závěrečný účet České republiky za rok 2017, který vykazuje příjmy státního rozpočtu 1 273 644 382 Kč, výdaje státního rozpočtu 1 279 795 656 Kč a celkový schodek státního rozpočtu 6 151 274 Kč,

2. výsledky rozpočtového hospodaření územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti v České republice za rok 2017, které vykázalo příjmy 472 596 684 Kč, výdaje 441 646 814 Kč a přebytek 30 949 870 Kč,

3. stav státních finančních aktiv České republiky k 31. prosinci 2017 ve výši 115 104 495 Kč a stav státních finančních pasiv České republiky ve výši 1 696 351 205 Kč,

4. informaci o hlavních výsledcích hospodaření státních fondů České republiky za rok 2017 podle údajů uvedených v sešitu F návrhu státního závěrečného účtu,

5. informaci o stavu a vývoji státních záruk uvedenou v sešitu D návrhu státního závěrečného účtu,

6. informaci o stavech fondů organizačních složek státu uvedenou v sešitu F návrhu státního závěrečného účtu,

7. informaci o postupu privatizace a o stavu a použití prostředků vedených na zvláštních účtech za rok 2017 podle zákona č. 178/2005 Sb. o zrušení Fondu národního majetku, uvedenou v sešitu I návrhu státního závěrečného účtu,

8. hodnoticí zprávu Státního fondu kultury České republiky za rok 2017;

II. konstatuje, že projednala stanovisko Nejvyššího kontrolního úřadu k návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2017 a bere je na vědomí;

III. zmocňuje předsedkyni výboru, aby s tímto usnesením seznámila Poslaneckou sněmovnu Parlamentu.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní předsedkyni rozpočtového výboru a zpravodajce za přednesení zpravodajské zprávy. Ptám se pana kolegy Romana Kubíčka, jestli má zájem. Nemá zájem o zpravodajskou zprávu kontrolního výboru. Mohu tedy zahájit všeobecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Vidím dvě přihlášky z místa. Slovo má pan kolega Volný, připraví se pan kolega Vojtěch Munzar. Upozorňuji, že v 11 hodin je pevně zařazen bod, takže tento bod budu muset přerušit a budeme se muset dohodnout, do jakého data. Očekávám návrh.

Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Volný: Vážené kolegyně, vážení kolegové, pane předsedající, rád bych zde přednesl svůj pozměňovací návrh k návrhu rozpočtového výboru na přijetí usnesení Poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2017, který je uveden ve sněmovním tisku 164/3.

Do části druhé usnesení rozpočtového výboru se v návrhu usnesení Poslanecké sněmovny vkládá za bod I bod číslo II ve znění: s vypořádáním schodku státního rozpočtu České republiky za rok 2017 financujícími položkami takto: vydáním státních dluhopisů ve výši 7 171 570 250,69 Kč, změnou stavu na účtech státních finančních aktiv zvýšením o 1 020 296 331,25 Kč.

Dosavadní bod II návrhu usnesení Poslanecké sněmovny se označuje jako bod III.

Odůvodnění. Tento návrh doplňuje usnesení rozpočtového výboru - ***
Přihlásit/registrovat se do ISP