(12.10 hodin)

 

Poslanec Jaroslav Holík: Vážený pane předsedající, vážené dámy ministryně a páni ministři, vážené kolegyně, vážení kolegové, zpráva paní ministryně byla natolik podrobná, že mi tady nezůstal už téměř žádný prostor, abych něco doplnil. Jediné, co můžu říct, že Česká republika je malá průmyslová země, která potřebuje export, a z toho důvodu jsem pro schválení této dohody. Podrobnost potom přečtu v podrobné rozpravě.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. A nyní prosím zpravodajku rozpočtového výboru paní poslankyni Miloslavu Vostrou, aby se ujala slova. Prosím.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, děkuji za slovo. Dovolte, abych vás seznámila s usnesením rozpočtového výboru z 20. schůze ze dne 20. února 2019 k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o vzájemné podpoře a ochraně investic mezi vládou České republiky a vládou Íránské islámské republiky, podepsaná dne 18. prosince 2017 v Teheránu, sněmovní tisk 124. Po úvodním slově náměstkyně ministryně financí, po zpravodajské zprávě a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu přijmout následující usnesení. za prvé, Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Dohody o vzájemné podpoře a ochraně investic mezi vládou České republiky a vládou Íránské islámské republiky, která byla podepsána dne 18. prosince 2017 v Teheránu; za druhé zmocňující ustanovení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Nyní otevírám obecnou rozpravu, do které nemám nikoho přihlášeného, takže obecnou rozpravu končím. Táži se na případná závěrečná slova. Paní ministryně, zpravodajové? Nemáte zájem. Přikročíme k hlasování o navrženém usnesení. Bude se tedy jednat o usnesení, které nám přednesla paní poslankyně Vostrá jako zpravodajka. Svolám poslance do jednacího sálu.

Aha, proto jsem se ptal, jestli se hlásíte, abyste nám přednesl. Otevřu ještě obecnou rozpravu. Pardon, otevírám podrobnou rozpravu v tom smyslu, že pan poslanec Jaroslav Holík, zpravodaj zahraničního výboru, nám přednese ještě usnesení zahraničního výboru.

 

Poslanec Jaroslav Holík: Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych vám přednesl usnesení zahraničního výboru z 26. schůze ze dne 21. února 2019. Po odůvodnění náměstka ministryně financí Ing. Mgr. Stanislava Kouby, ve zpravodajské zprávě poslance Jaroslava Holíka zahraniční výbor

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR dává souhlas k ratifikaci Dohody o vzájemné podpoře a ochraně investic mezi vládou České republiky a vládou Íránské islámské republiky, která byla podepsána dne 18. prosince 2017 v Teheránu;

II. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR;

III. zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji, a já tedy končím podrobnou rozpravu a ptám se, jestli je zájem ještě o nějaká závěrečná slova. Zpravodajové, paní ministryně? Zájem nevidím.

Budeme hlasovat o dvou usneseních. Za prvé tady máme usnesení rozpočtového výboru, to bylo předneseno jako první, paní poslankyně Miloslava Vostrá. Jako druhé jsme tady slyšeli usnesení zahraničního výboru. První bude usnesení rozpočtového výboru. Svolám poslance gongem do sálu. Usnesení jsou totožná, bude jenom jedno hlasování. Svolám poslance do sálu. Myslím si, že už jsme tady v dostatečném počtu. Ještě počkáme. Usnesení jsou totožná.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 83, přihlášeno 145 poslanců, pro 108, proti 0, výsledek byl návrh přijat, s návrhem usnesení byl vysloven souhlas. Končím projednávání tohoto bodu.

 

Přečtu ještě další omluvu. Paní poslankyně Ivana Nevludová se omlouvá dnes od 14.30 do konce jednacího dne z osobních důvodů.

 

Zahájíme projednávání dalšího tisku, jedná se o

 

121.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu návrh na odvolání výhrady České republiky
podle článku 29 odst. 4 Úmluvy o počítačové kriminalitě
/sněmovní tisk 151/ - druhé čtení

Prosím, aby se slova ujal ministr spravedlnosti Jan Kněžínek.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jan Kněžínek Děkuji, pane místopředsedo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, v případě úmluvy o počítačové kriminalitě už česká strana je smluvní stranou. Česká republika je smluvní stranou této úmluvy, nicméně v roce 2013, když k té úmluvě přistupovala, učinila výhradu, kterou my nyní navrhujeme odvolat, a ta výhrada konkrétně spočívá v tom, že v případě vyřizování žádostí o uchování dat by již do budoucna nebyla zkoumána oboustranná trestnost. Podotýkám, že jde o žádosti, kdy musí být data rychle zajištěna, ještě nedochází k fyzickému přístupu k těmto datům, resp. tato data nejsou v tuto chvíli zpřístupňována co do svého obsahu ani českým orgánům činným v trestním řízení, natožpak zahraničním.

K tomu, aby mohlo případně přejít v budoucnu k předání, tak tam na tom se nic nemění. Tam i nadále bude muset přijít další žádost a tam nadále bude zkoumána oboustranná trestnost. Jinými slovy, teď jde v zásadě o to, že na základě takové žádosti policejní orgán, orgán policie, provede zálohu dat, tak aby bylo zabráněno jejich ztrátě nebo změně v budoucnu, a ještě nejsou nikomu, natožpak druhé smluvní straně, tato data zpřístupněna.

Je to potřeba proto, že zkoumat v této chvíli oboustrannou trestnost je opravdu velmi neefektivní a vytváří to riziko, že ta data se v mezičase ztratí, a je to v zásadě nějaký bezprostřední neopakovatelný úkon, který by měl být z povahy věci proveden rychle. A ta výhrada tomu brání. Proto ji vláda navrhuje odvolat. A já moc prosím o podporu tohoto vládního návrhu.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní prosím zpravodaje zahraničního výboru poslance Mikuláše Peksu, aby odůvodnil usnesení výboru, které bylo doručeno jako sněmovní tisk 151/1. Poslanec Peksa je omluven, z tohoto důvodu tedy žádám, aby zahraniční výbor vybral někoho jiného, kdo by nás seznámil s usnesením. Usnesení mám u sebe, tak můžu samozřejmě pomoci. Jestli se někdo přihlásí, můžu mu ho dát. Může se zahraniční výbor domluvit? Předseda zahraničního výboru Lubomír Zaorálek nás zastoupí.

 

Poslanec Lubomír Zaorálek: Dámy a pánové, vzhledem k tomu, že zpravodaj je omluven, dovolte mi místo něj stvrdit, že jsme skutečně projednali na zahraničním výboru tento návrh, kterým se předkládá Parlamentu k vyslovení návrh na odvolání výhrady České republiky podle článku 29 odst. 4 Úmluvy o počítačové kriminalitě. Měl bych tady přednést sněmovně návrh usnesení, v kterém dáváme souhlas s odvoláním výhrady České republiky podle článku 29 odst. 4 Úmluvy o počítačové kriminalitě. To je celý text usnesení, jak jsme ho přijali.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji, a nyní otevírám obecnou rozpravu, do které nemám nikoho přihlášeného. Máme. Pan poslanec. Dobře. Máte slovo, prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP